intTypePromotion=3

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SAP2000 part 10

Chia sẻ: Asdhdk Dalkjsdhak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
353
lượt xem
177
download

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SAP2000 part 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tải trọng: Lực phân bố đều trên bản sàn gồm tĩnh tải sàn gct ≈ 100 kg/m2 và hoạt tải sàn p = 150*1.3 = 195 kg/m2. Tường gạch 100mm xây bao che xung quanh nhà gt = 180*(3.6-0.3) ≈ 600 kg/m, 180*1.5*5/8 ≈ 170 kg/m trên dầm mái. Mái ngói có gm = pm = 100*2 ≈ 200 kg/m trên dầm nghiêng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng phần mềm SAP2000 part 10

 1. §1 KHUNG SAØN 3D – NHAØ PHOÁ 5 TAÀNG - Sô ñoà tính: Khung saøn 3D cho nhaø phoá 5 taàng. MB 4x15m, cao taàng 5x3.6m = 18m, ñænh maùi ngoùi 19.5m, ban coâng tröôùc 1x4m, ban coâng sau 1.2x4m. Khung ngaøm taïi maët treân cuûa moùng caùch maët neàn -1m. - Vaät lieäu: BTCT#200. - Tieát dieän: saøn daøy 80mm. Ñaø kieàng & Daàm 200x300mm, Coät bieân taàng 1-> 5: 200x200mm, coät giöõa taàng 1 -> 2: 250x250, taàng 3 -> 5: 200x200mm. Trang172
 2. - Taûi troïng: Löïc phaân boá ñeàu treân baûn saøn goàm tónh taûi saøn gct ≈ 100 kg/m2 vaø hoaït taûi saøn p = 150*1.3 = 195 kg/m2. Töôøng gaïch 100mm xaây bao che xung quanh nhaø gt = 180*(3.6-0.3) ≈ 600 kg/m, 180*1.5*5/8 ≈ 170 kg/m treân daàm maùi. Maùi ngoùi coù gm = pm = 100*2 ≈ 200 kg/m treân daàm nghieâng. Trang173
 3. 1.1. Xaây döïng sô ñoà tính 1.1.1. Choïn ñôn vò Choïn ñôn vò kgf-m-C. 1.1.2. Taïo moâ hình môùi File > New Model… ⇒ Choïn sô ñoà 2.1 (haøng 2 coät 1) 3D Frames (Khung khoâng gian). Sau khi choïn bieåu töôïng 3D Frames trong hoäp thoaïi New Model, seõ xuaát hieän hoäp thoaïi cho pheùp ñònh caùc thoâng soá cho heä khoâng gian caàn taïo ra. Trang174
 4. - 3D Frame Type (Loaïi khung 3D): Choïn Beam – Slab Building - Number of Stories (Soá taàng): 5 Story Height (Chieàu cao 1 taàng): 3.6 - Number of Bays, X (Soá nhòp x): 3 Bay Width, X (Chieàu daøi 1 nhòp x): 5 - Number of Bays, Y (Soá nhòp y): 1 Bay Width, Y (Chieàu daøi 1 nhòp y): 4 Do chieàu cao cuûa caùc taàng ñaàu tieân =3.6+1 = 4.6m khoâng baèng caùc taàng beân treân neân choïn phöông aùn xaây döïng moâ hình töø caùc ñöôøng löôùi. Choïn v Use Custom Grid Spacing and Locate Origin. Sau ñoù click vaøo nuùt vaøo Edit Grid … ñeå môû hoäp thoaïi khai baùo döõ lieäu caùc ñöôøng löôùi ñònh vò. Söûa z1 = 0 thaønh z1 = -1 (vò trí chaân khung). - Nhaáp OK ñeå ñoùng hoäp thoaïi khai baùo löôùi ñònh vò, nhaáp OK ñeå ñoùng hoäp thoaïi 3D Frame, luùc naøy treân maøn hình hieän ra sô ñoà heä khoâng gian khung saøn caàn taïo. - Hieån thò: cöûa soå traùi 3D, cöûa soå phaûi 2D XY, Z = -1, nuùt treân thanh coâng cuï duøng ñeå chuyeån ñoåi taêng giaûm maët phaúng löôùi. Trang175
 5. 1.1.3. Hieäu chænh vaø hoaøn thieän moâ hình - Gaùn ngaøm chaân coät: Choïn caùc nuùt chaân coät (mp XY, Z = -1) ⇒ Assign > Joints > Restrains… ⇒ Choïn lieân keát ngaøm, OK. - Copy saøn laàu 1 xuoáng döôùi 3.6m ñeå laøm ñaø kieàng: Di chuyeån leân mp xy, z = 3.6, choïn caùc daàm laàu 1, vaøo menu Edit > Replicate… ⇒ choïn Linear , dx = 0, dy = 0, dz = -3.6, n = 1. OK. - Taïo theâm moät maët löôùi z0 = 0 (ñeå xem ñöôïc maët baèng ñaø kieàng): Nhaáp ñuùp vaøo 1 ñöôøng löôùi baát kyø ⇒ môû ra hoäp thoaïi khai baùo löôùi, choïn 1 doøng ngang cuûa 1 ñöôøng löôùi baát kyø (giaû söû choïn ñöôøng z6 = 18) ⇒ Baám toå hôïp phím Ctrl+C = copy, choïn oâ ñaàu tieân beân döôùi z6 ⇒ Baám toå hôïp phím Ctrl+V = paste, söûa z6 = 18 thaønh z0 = 0, OK. - Taïo ban coâng tröôùc 1m: mp xy, z = 3.6, choïn daàm bieân traùi (x=-7.5) cuûa laàu 1, vaøo menu Edit > Replicate… ⇒ choïn Linear , dx = -1, dy = 0, dz = 0, n = 1. OK. Veõ theâm 2 consol noái daàm vöøa taïo vôùi daàm doïc nhaø. Veõ theâm saøn ban coâng tröôùc: Draw > Rectangular Area ⇒ choïn 2 ñieåm treân ñöôøng cheùo cuûa saøn caàn taïo. - Taïo ban coâng sau 1.2m: mp xy, z = 3.6, choïn daàm bieân phaûi (x=7.5) cuûa laàu 1, vaøo menu Edit > Replicate… ⇒ choïn Linear , dx = 1.2, dy = 0, dz = 0, n = 1. OK. Veõ theâm 2 consol noái daàm vöøa taïo vôùi daàm doïc nhaø. Veõ theâm saøn ban coâng sau: Draw > Rectangular Area ⇒ choïn 2 ñieåm treân ñöôøng cheùo cuûa saøn caàn taïo. - Taïo ban coâng tröôùc vaø ban coâng sau cho caùc taàng laàu 2, 3, 4, maùi. mp xy, z = 3.6, choïn daàm & saøn cuûa ban coâng tröôùc vaø ban coâng sau cuûa laàu 1, vaøo menu Edit > Replicate… ⇒ choïn Linear , dx = 0, dy = 0, dz = 3.6, n = 4. OK. - Taïo loã caàu thang cho saøn laàu 1: mp xy, z = 3.6 Choïn oâ saøn truïc 2-3&A-B, baám phím Delete Trang176
 6. Choïn daàm truïc 2, vaøo menu Edit > Replicate… ⇒ choïn Linear , dx = 2, dy = 0, dz = 0, n = 1. OK. Choïn daàm truïc A ñoaïn 2-3, vaøo menu Edit > Replicate… ⇒ choïn Linear , dx = 0, dy = 2, dz = 0, n = 1. OK. Veõ laïi 2 oâ saøn nhoû 2x4m vaø 3x2m (chöøa loã caàu thang 3x2m) Draw > Draw Rectangular Section… click vaøo caùc nuùt treân ñöôøng cheùo caùc oâ saøn caàn veõ -> ñöôïc taám saøn Chia ñoâi 2 daàm phuï giöõa saøn: Choïn 2 daàm phuï, vaøo menu Edit > Divide Frames… ⇒ choïn Break at intersections with selected Frames and Joints. Xoùa boû ñoaïn daàm thöøa 2m. - Taïo loã caàu thang cho saøn laàu 2 -> 4: + Xoùa caùc oâ saøn truïc 2-3&A-B cuûa caùc saøn laàu 2 -> 4: Choïn oâ saøn truïc 2- 3&A-B cuûa caùc saøn laàu 2 -> 4 (mp xy, z = 7.2, 10.8, 14.4), baám phím Delete. + mp xy, z = 3.6, choïn daàm vaø saøn khu vöïc caàu thang laàu 1, vaøo menu Edit > Replicate… ⇒ choïn Linear , dx = 0, dy = 0, dz = 3.6, n = 3. OK. - Xoùa boû 3 oâ saøn maùi 4x5m. - Taïo phaàn maùi nghieâng: mp xz, y=-2, theâm löôùi z7 = 19.5, x0 = 0, Veõ caùc daàm xieân, veõ theâm phaàn coät noái vôùi daàm xieân. Choïn phaàn maùi nghieâng vöøa taïo ⇒ Edit > Replicate… dy = 4, n = 1 ñeå ñöôïc phaàn maùi nghieâng beân kia (y=2), veõ phaàn töû daàm noái ñænh 2 phaàn maùi. Trang177
 7. 1.2. Ñaëc tröng vaät lieäu vaø tieát dieän 1.2.1. Ñaëc tröng vaät lieäu Define > Material … Vaät lieäu laø BTCT neân choïn CONC vaø click vaøo Modify/Show Material … Nhaäp caùc thoâng soá vaät lieäu nhö yeâu caàu ôû ñeà baøi (W = Weight per unit Volumn =2500, E = Modulus of Elasticity = 2.4e9, µ = Poisson’s Ratio =0.2), caùc thoâng soá coøn laïi khoâng caàn quan taâm. Trang178
 8. 1.2.2 Ñaëc tröng tieát dieän - Khai baùo caùc tieát dieän daàm: Define > Frame Section… Add Rectangular ⇒ D200x300, CONC, t3 = 0.3, t2 = 0.2. Add Copy of Property ⇒ C200x200, CONC, t3 = 0.2, t2 = 0.2. Add Copy of Property ⇒ C250x250, CONC, t3 = 0.25, t2 = 0.25. - Khai baùo caùc tieát dieän saøn: Define > Area Sections… ⇒ Hoäp thoaïi Area Sections xuaát hieän Choïn ASEC1 -> Modify/Show Section… Section Name (Teân tieát dieän): S80 Membrance: 0.08, Bending: 0.08 Thickness (Beà daøy): 1.2.3 Gaùn tieát dieän - Tieát dieän daàm coät (phaàn töû Frame): Choïn taát caû ñaø kieàng vaø daàm, Assign > Frame/Cable/Tendon > Frame Section… ⇒ Gaùn tieát dieän D200x300 Choïn taát caû coät bieân vaø coät giöõa taàng 3 -> 5, Assign > Frame/Cable/Tendon > Frame Section… ⇒ Gaùn tieát dieän C200x200 Choïn taát caû coät giöõa taàng 1 -> 2, Assign > Frame/Cable/Tendon > Frame Section… ⇒ Gaùn tieát dieän C250x250. - Tieát dieän saøn: Choïn taát caû phaàn töû Shell (all), vaøo menu Assign > Area > Area Sections… (gaùn tieát dieän phaàn töû shell - taám) ⇒ Hoäp thoaïi Area Sections xuaát hieän, choïn tieát dieän S80 ⇒ choïn 0K. 1.3. Khai baùo vaø gaùn taûi troïng Trang179
 9. 1.3.1 Khai baùo caùc tröôøng hôïp taûi troïng Define > Load Cases … ⇒ Hoäp thoaïi Define Loads xuaát hieän - Load name: Nhaäp teân cuûa tröôøng hôïp taûi troïng, DEAD. - Type: Loaïi taûi troïng, DEAD. - Self Weight Multiplier: (Heä soá troïng löôïng baûn thaân) 1.1. Modify Load - Load name: Nhaäp teân cuûa tröôøng hôïp taûi troïng, LIVE. - Type: Loaïi taûi troïng, LIVE. - Self Weight Multiplier: (Heä soá troïng löôïng baûn thaân) 0. Aad New Load 1.3.2. Gaùn taûi troïng - Tónh taûi treân daàm: Choïn caùc daàm bao quanh nhaø (coù töôøng 100mm) ⇒ Gaùn gt = 600 Choïn 2 daàm doïc treân maùi +18m (coù töôøng 100mm cao 1.5) ⇒ Gaùn gt = 170 Choïn 4 daàm nghieâng theo maùi (coù taûi maùi ngoùi) ⇒ Gaùn gm = 200 - Tónh taûi treân caùc saøn: Choïn taát caû phaàn töû shell, Assign > Area Loads > Uniform (Shell)… Trang180
 10. Load Case Name: (choïn tröôøng hôïp taûi caàn gaùn taûi vaøo) DEAD Load (Giaù trò taûi): 100 Coord Sys (Heä toïa ñoä gaùn taûi): choïn GLOBAL. Direction (Höôùng taùc duïng cuûa taûitroïng): choïn Gravity. Choïn OK -> gaùn xong tónh taûi saøn. - Hoaït taûi treân caùc saøn: Choïn laïi caùc phaàn töû shell, Assign > Area Loads > Uniform (Shell)… Load Case Name: (choïn tröôøng hôïp taûi caàn gaùn taûi vaøo) LIVE Load (Giaù trò taûi):195 Coord Sys (Heä toïa ñoä gaùn taûi): choïn GLOBAL. Direction (Höôùng taùc duïng cuûa taûitroïng): choïn Gravity. Choïn OK -> gaùn xong hoaït taûi saøn. 1.3.3 Khai baùo toå hôïp taûi troïng (Keát hôïp tónh taûi DEAD vaø hoaït taûi LIVE) Trang181
 11. Define > Combination… => Choïn Add New Combo… COMB1 = Dead*1 + Live*1 1.4. Giaûi baøi toaùn 1.4.1 Chia nhoû oâ saøn: - Choïn all, vaøo menu Assign > Area > Automatic Area Mesh… 1.4.2 Choïn baäc töï do: khoâng caàn choïn vì baøi toaùn laøm vieäc khoâng gian. Trang182
 12. 1.4.3 Löu baøi toaùn File > Save as => Ñöôøng daãn + teân file. 1.4.4 Giaûi baøi toaùn Analyze > Run Analysis hoaëc nhaán phím F5 hoaëc nhaán nuùt >Run Choïn Run Now, chôø maùy chaïy -> ANALYZE COMPLETE, choïn OK. 1.5. Xöû lyù keát quaû 1.5.1 Xem sô ñoà bieán daïng Display > Show Deformed Shape … 1.5.2 Xem bieåu ñoà noäi löïc - Noäi löïc khung (daàm coät) - Noäi löïc saøn Bieåu ñoà M11 vaø M22: Display > Show Force/ Stresses > Shell… Choïn COMB1 Choïn M11 hoaëc M22 => Reâ con troû treân hình bieåu ñoà ñeå hieån thò giaù trò moâmen => Click nuùt phaûi chuoät treân Shell ñeå xem noäi löïc cho moät Shell. 1.7. Kieåm tra vaø hieäu chænh 1.7.1 Kieåm tra caùc döõ lieäu ñaõ nhaäp - Kieåm tra ñôn vò. Xem laïi ñôn vò löïc – chieàu daøi – nhieät ñoä trong hoäp ñôn vò. - Kieåm tra vaät lieäu. Define > Material… Choïn loaïi vaät lieäu caàn xem CONC, Choïn Modify/Show Material… - Kieåm tra khai baùo tieát dieän. Define > Frame Sections… Choïn Modify/Show Property… - Kieåm tra gaùn tieát dieän. Display > Show Misc Assign > Frame/Cable/Tendon … Choïn tieát dieän caàn xem, Choïn Frame Section. Trang183
 13. - Kieåm tra khai baùo caùc tröôøng hôïp taûi troïng. Define > Load Cases… - Kieåm tra taûi troïng ñaõ gaùn: Display > Show Load Assign > Frame/Cable/Tendon … Choïn tröôøng hôïp taûi troïng caàn xem, TINHTAI - Kieåm tra khai baùo caùc tröôøng hôïp toå hôïp. Define > Combinations… Choïn tröôøng hôïp toå hôïp caàn xem, Choïn Modify/Show Combo… - Kieåm tra baäc töï do. Analyze > Set Options … - Kieåm tra soá maët caét. Display > Show Misc Assign > Frame/Cable/Tendon … Choïn Output Stations. 1.7.2 Hieäu chænh caùc döõ lieäu ñaõ nhaäp Neáu phaùt hieän sai thì baám vaøo oå khoùa ñeå môû khoùa (Unlock), sai phaàn naøo thì hieäu chænh phaàn ñoù. Trang184
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản