intTypePromotion=3

Hướng dẫn sử dụng Softimage 3D: Tổng quan về chương trình Softimage 3D

Chia sẻ: Ha The Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
51
lượt xem
2
download

Hướng dẫn sử dụng Softimage 3D: Tổng quan về chương trình Softimage 3D

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng quan về chương trình Softimage 3D thuộc tài liệu "Hướng dẫn sử dụng Softimage 3D" giới thiệu đến các bạn những nội dung tổng quan về tài liệu hướng dẫn và các dự án thiết kế, sử dụng Softimage 3D, làm việc trong Softimage 3D. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt thông tin chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng Softimage 3D: Tổng quan về chương trình Softimage 3D

  1. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ &Ø CHEÁ BAÛN VIDEO - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG SOFTIMAGE 3D TOÅNG QUAN VEÀ CHÖÔNG TRÌNH SOFTIMAGE3D Xin chuùc möøng caùc baïn ñeán vôùi theá giôùi ñoà hoïa vaø phim qua taøi lieäu “HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG SOFTIMAGE 3D” DO Tuû saùch STK bieân soaïn. Coù leõ, raát nhieàu baïn coøn ngôõ ngaøng veà chöông trình naøy khoâng hieåu noù laøm ñöôïc gì, söùc maïnh noù ra sao, söû duïng coù deã daøng hay khoâng. Ñieàu naøy laø taát nhieân toâi cuõng nhö caùc baïn tröôùc ñaây chæ bieát ñeán chöông trình 3D Studio sau ñoù laø 3D Studio Max vaø haàu nhö ai cuõng ngaùn ngaåm chöông trình naøy vôùi nhöõng lyù do chính sau : 1. Caáu hình maùy yeâu caàu phaûi maïnh. 2. Taøi lieäu höôùng daãn veà noù noùi chung coøn khoù coù theå töï hoïc caàn phaûi coù thaày höôùng daãn. 3. Ngöôøi duøng chöa coù caùi nhìn veà myõ thuaät cuõng nhö chöa ñöôïc trang bò kieán thöùc veà khoâng gian 3 chieàu. Vôùi lyù do thöù nhaát haàu nhö caùc chöông trình 3D ñaày quyeàn naêng nhö Maya 3D, Softimage 3D v.v gaàn nhö khoâng ai daùm nghó tôùi (Ram phaûi toái thieåu 98 MB, card maøn hình hoã trôï 1024 x 768) ngoaøi ra caùc chöông trình naøy ñeàu chuû yeáu chaïy treân neàn Windows NT vaø gaàn ñaây nhaát laø Windows 2000. Vieäc caøi ñaët chöông trình treân Windows NT raát khoù neân haàu nhö laøm naûn loøng vôùi nhöõng ai muoán thöû nghieäm vôùi noù. Caøi ñaët khoâng ñöôïc laáy gì thöû nghieäm vôùi noù. Nhöng trong thôøi ñieåm naøy caùc yeâu caàu treân ñeàu ñöôïc khaéc phuïc, caáu hình maùy baây giôø ñaùp öùng ñöôïc deã daøng, Vieäc caøi ñaët ñaõ ñöôïc chuùng toâi nghieân cöùu vaø trình baøy raát roõ töøng böôùc caøi ñaët. Vôùi lyù do thöù hai Tuû saùch STK seõ giuùp caùc baïn thoâng qua caùc taøi lieäu ñöôïc bieân soaïn raát baøi baûn qua caùc höôùng daãn töøng böôùc, ñöôïc minh hoïa baèng nhöõng hình aûnh caét tröïc tieáp treân maùy tính neân vieäc töï hoïc TUÛ SAÙCH STK 6 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  2. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ &Ø CHEÁ BAÛN VIDEO - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG SOFTIMAGE 3D raát thuaän lôïi, caùc baïn maëc daàu töï hoïc nhöng gioáng nhö coù ngöôøi thaày beân caïnh daãn caùc baïn ñi. Vôùi lyù do thöù ba Tuû saùch STK seõ giuùp caùc baïn coù caùi nhìn toång theå veà khoâng gian 3 chieàu cuõng nhö veà myõ thuaät qua caùc baøi taäp öùng duïng cuûa chöông trình nhaèm giuùp caùc baïn coù caùi nhìn toång quaùt hôn veà SOFTIMAGE 3D. TOÅNG QUAN VEÀ CHÖÔNG TRÌNH SOFTIMAGE 3D Tuû saùch STK chuùc möøng caùc baïn ñaõ ñeán vôùi chöông trình SOFTIMAGE 3D ñaày quyeàn naêng, cho pheùp taïo vaø laøm chuyeån ñoäng caùc ñoái töôïng aûo trong theá giôùi ba chieàu (3D). Camera aûo trong chöông trình coù theå ñöôïc söû duïng ñeå ghi nhaän caùc aûnh tónh vaø ñoäng. Hình aûnh sau cuøng coù theå ñöôïc keát xuaát döôùi nhieàu hình thöùc nhö phim video, hoaëc treân caùc taøi lieäu in aán. ÑOÂI NEÙT VEÀ TAØI LIEÄU TÖÏ HOÏC Taøi lieäu töï hoïc chöông trình 3D naøy ñöôïc bieân soaïn cho caùc ñoái töôïng laø caùc nhaø thieát keá ñoà hoïa vaø laøm kyõ xaûo treân ñaàu baêng video chuyeân nghieäp, nhaèm muïc ñích cung caáp cho baïn ñoïc nhöõng phaàn höôùng daãn cô baûn veà caùc coâng cuï cuûa chöông trình SOFTIMAGE 3D cuõng nhö caùc hieäu öùng ñaëc bieät. Taøi lieäu naøy ñöôïc bieân soaïn döôùi daïng cuûa nhöõng döï aùn thieát keá nhoû vôùi nhöõng ñieåm caàn chuù yù nhaèm trôï giuùp cho caùc hoïc vieân cuõng nhö caùc thaày coâ taïi caùc tröôøng coù taøi lieäu giaûng daïy toát hôn. Nhöõng ñieåm caàn chuù yù khi giaûng daïy seõ ñöôïc giôùi thieäu thoâng qua nhieàu coâng cuï vaø khaùi nieäm cô baûn trong moãi module TUÛ SAÙCH STK 7 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  3. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ &Ø CHEÁ BAÛN VIDEO - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG SOFTIMAGE 3D cuûa phaàn meàm. Caùc döï aùn thieát keá cuõng chính laø nhöõng baøi hoïc ñöôïc bieân soaïn raát tæ myû theo kieåu höôùng daãn töøng böôùc thoâng qua nhöõng hình aûnh minh hoïa gioáng nhö treân maøn hình laøm vieäc cuûa baïn. Moãi baøi hoïc ñeàu ñöôïc bieân soaïn theo möùc ñoä khoù töø thaáp tôùi cao, moãi baøi coù caùi hay rieâng nhöng cuõng ñaày tính thaùch ñoá cho baïn, baïn seõ daàn daàn laøm quen vôùi nhöõng coâng cuï môùi vaø oân taäp laïi nhöõng phaàn ñaõ hoïc ôû baøi tröôùc, chính baïn cuõng seõ tìm ra söï tieán boä cuûa mình khi hoaøn thaønh caùc baøi taäp trong quyeån saùch naøy. Nhôù löu laïi keát quaû, vì caùc keát quaû naøy seõ coøn ñöôïc duøng laïi trong caùc phaàn sau. Ñaàu tieân, caùc baïn neân laøm vieäc qua nhöõng baøi hoïc trong taäp 1 vôùi teân goïi laø “Höôùng daãn söû duïng nhanh SOFTIMAGE 3D” nhaèm giuùp caùc baïn laøm quen vôùi giao dieän ngöôøi söû duïng. Baïn cuõng neân xem qua phaàn höôùng daãn “Laøm vieäc vôùi SOFTIMAGE 3D”, noù giaûi thích roõ töøng chi tieát naèm ñaâu trong giao dieän ngöôøi söû duïng. Ñeå bieát qua phaàn moâ taû chi tieát veà baát kyø coâng cuï hay leänh naøo ñöôïc söû duïng trong quyeån saùch töï hoïc naøy, haõy tham khaûo phaàn “Höôùng daãn ngöôøi söû duïng”. Baïn ñoïc coøn ñöôïc cung caáp taát caû caùc tö lieäu hình aûnh vaø nhieàu caûnh hoaøn chænh cho moãi phaàn höôùng daãn trong quyeån saùch naøy ñöôïc löu treân ñóa CD-ROM. Chuùng toâi gôïi yù cuøng baïn ñoïc neân xem qua moãi hình aûnh hay caûnh thöïc hieän tröôùc khi thöïc hieän phaàn höôùng daãn naøy. Maëc daàu tieán haønh nhö theá, böôùc ñaàu coù theå laøm chaäm vieäc töï hoïc nhöng caùc baïn seõ deã daøng hôn trong quaù trình tham khaûo. Caùc caûnh cuõng nhö caùc file aûnh cuï theå ñeàu naèm trong thö muïc SOFTIMAGE\FILE MAU. Moät ñieåm quan troïng maø theo chuùng toâi caùc baïn caàn naém laø : Trong khuoân khoå moät khoaù töï ñaøo taïo taïi nhaø khoâng coù thaày, neân taøi lieäu höôùng daãn naøy trình baøy raát chi tieát vaø roõ raøng ñeán töøng leänh cuõng nhö caùc thao taùc. Nhaèm muïc ñích phuïc vuï cho moïi ñoái töôïng thaäm chí ngay caû nhöõng ngöôøi môùi laøm quen vôùi Windows cuõng coù TUÛ SAÙCH STK 8 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  4. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ &Ø CHEÁ BAÛN VIDEO - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG SOFTIMAGE 3D theå töï hoïc ñöôïc caùc chöông trình thieát keá 3 chieàu neân nhieàu phaàn trong saùch ñoâi khi khoâng caàn thieát vôùi nhöõng ai ñaõ laøm quen vôùi chöông trình ñoà hoïa. Thöôøng soá ngöôøi naøy khoâng nhieàu, caùc baïn neáu naèm trong ñoái töôïng ñoù coù theå ñoïc löôùt qua hay lieân heä tröïc tieáp vôùi tuû saùch STK ñeå coù nhieàu taøi lieäu hôïp vôùi baïn hôn. Vôùi caùc baïn ñoïc laø giaùo vieân giaûng daïy laõnh vöïc lieân quan ñeán chöông trình naøy thì caùc baøi taäp soaïn ôû ñaây nhaèm giuùp caùc hoïc vieân söû duïng heát chöùc naêng vaø coâng cuï cuûa chöông trình neân khoâng soaïn theo thôøi löôïng caùc buoåi hoïc. Tuøy tình hình thöïc teá maø caùc thaày, coâ seõ chuû ñoäng phaân tieát hoïc cuõng nhö thay ñoåi moät soá maãu cho hôïp vôùi tröôøng nôi thaày, coâ ñang giaûng daïy cho phuø hôïp vôùi trình ñoä hoïc vieân cuûa caùc baïn. Caùc File maãu trong suoát caùc baøi taäp höôùng daãn naøy chæ mang tính hoïc thuaät nhaèm minh hoïa cho caùc baïn bieát caùch vaän duïng caùc coâng cuï vaø leänh cuûa Softimage maø thoâi. Caùc baïn coù theå döïa treân noù maø thay ñoåi caùc tuøy choïn neáu coù ñeå taïo thieát keá rieâng cho mình. Haõy töï mình saùng taïo khi ñaõ laøm chuû ñöôïc chöông trình, coøn tröôùc maét haõy chaáp nhaän caùc tham soá ñaõ choïn ñeå deã kieåm tra so saùnh khaû naêng tieáp thu cuûa mình. Böôùc keá tieáp caùc baïn caàn phaûi caøi ñaët chöông trình ñeå thöïc taäp. Ñeå chaïy ñöôïc Softimage yeâu caàu veà phaàn cöùng cuõng nhö vieäc caøi ñaët raát phöùc taïp caùc baïn caàn xem ngay phaàn “Caøi ñaët Softimage 3D” ôû cuoái taøi lieäu höôùng daãn ñeå coù theå baét ñaàu laøm vieäc Neáu baïn gaëp phaûi trôû ngaïi naøo trong phaàn höôùng daãn hay taïi baát kyø ví duï ñieån hình naøo, baïn neân thoaùt ra ngoaøi chöông trình SOFTIMAGE 3D (Leänh Exit) vaø baét ñaàu khôûi ñoäng laïi chöông trình. Ñieàu naøy seõ xaùc laäp laïi caùc thoâng soá trôû veà giaù trò maëc ñònh. Ñaây laø moät yeâu caàu ñeå ñi ñeán thaønh coâng khi thöïc hieän caùc baøi taäp höôùng daãn naøy. TUÛ SAÙCH STK 9 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  5. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ &Ø CHEÁ BAÛN VIDEO - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG SOFTIMAGE 3D Tuy ñaõ raát coá gaéng trong quaù trình bieân soaïn quyeån saùch nhöng chaéc raèng sai soùt khoù traùnh ñöôïc. Raát mong baïn ñoïc coù nhöõng goùp yù hay ñeà nghò, söûa ñoåi ñeå taøi lieäu naøy ngaøy caøng ñöôïc hoaøn thieän vaø deã hoïc hôn nöõa. Xin vui loøng lieân laïc vôùi chuùng toâi theo ñöôøng thö tín ñieän töû sau: TUÛ SAÙCH STK stklacviet@.hcm.vnn.vn. Hay ñieän thoaïi veà soá 088334168 - 090728344 Chuùng toâi coá gaéng seõ traû lôøi taát caû caùc caâu hoûi cuûa caùc baïn theo khaû naêng hieåu bieát cuûa mình. Chuùc caùc baïn thaønh coâng qua taøi lieäu höôùng daãn naøy. TOÅNG QUAN VEÀ TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN VAØ CAÙC DÖÏ AÙN THIEÁT KEÁ Nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Flexlm treân maøn hình Desktop (hay trong cöûa soå Control Panel). • Hoäp thoaïi Flexlm License Manager xuaát hieän, baïn haõy nhaáp chuoät vaøo nuùt Setup, vaø ñònh laïi caùc ñöôøng daãn nhö sau: TUÛ SAÙCH STK 10 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  6. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ &Ø CHEÁ BAÛN VIDEO - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG SOFTIMAGE 3D • Sau khi ñaõ ñònh laïi caùc ñöôøng daãn, nhaáp chuoät vaøo nuùt OK. • Nhaáp chuoät vaøo nuùt Control, sau ñoù nhaáp vaøo Start ñeå khôûi ñoäng Sever, chuù yù doøng thoâng baùo Sever Stated xuaát hieän, cho ta bieát quaù trình khôûi ñoäng Sever ñaõ thaønh coâng, chöông trình saün saøng hoaït ñoäng. • Böôùc tieáp theo laø chaïy chöông trình Softimage 3D, baïn haõy nhaáp vaøo bieåu töôïng SI3D Extreme treân maøn hình Desktop ñeå khôûi ñoäng chöông trình. Löu yù : Ñoä phaân giaûi maøn hình phaûi ñöôïc ñònh toái thieåu laø 1024×768 ñeå coù theå chaïy ñöôïc Softimage 3D. Tuøy theo Ram treân maùy vaø chaát löôïng card maøn hình maø baïn choïn cheá ñoä 16 bit maøu hay true color 24 bit. Neáu choïn cheá ñoä maøu quaù cao coù theå maøn hình seõ xuaát hieän nhöng cöûa soå laøm vieäc chæ toaøn laø maøu ñen, lucù naøy caùc baïn caàn phaûi choïn cheá ñoä maøu thaáp hôn. Moät soá maùy ñaët taàn soá card maøn hình cao quaù 60Hz, card khoâng ñaùp öùng noåi cuõng coù theå laøm chöông trình khoâng chaïy. TUÛ SAÙCH STK 11 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  7. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ &Ø CHEÁ BAÛN VIDEO - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG SOFTIMAGE 3D MAØN HÌNH GIAO DIEÄN SOFTIMAGE 3D LAØM VIEÄC TRONG SOFTIMAGE 3D Ñeå chuyeån ñoåi qua laïi giöõa caùc module trong SOFTIMAGE 3D, baïn chæ thao taùc raát ñôn giaûn laø nhaáp chuoät vaøo teân module treân thanh tieâu ñeà, (luoân söû duïng nuùt chuoät traùi, ngoaïi tröø nhöõng tröôøng hôïp ñaëc bieät khaùc). Coù 5 module trong SOTIMAGE 3D : Model : Module naøy bao goàm caùc phaàn taïo ñoái töôïng vaø coâng cuï bieán ñoåi cho pheùp baïn taïo maãu vaø ñieâu khaéc ñoái töôïng. Motion : Module naøy bao goàm caùc coâng cuï laøm chuyeån ñoäng cho caùc khung khoùa, hieäu chænh chöùc naêng caùc ñöôøng cong, baét caùc hình chuyeån ñoäng (capturing motion), ... vaø taïo caùc hieäu quaû ñaëc bieät nhö Wave vaø Flock. Actor : Module naøy chöùa ñöïng caùc coâng cuï thao taùc chuyeån ñoäng raát quyeàn naêng nhö thöïc hieän ñoäng löïc hoïc ñaûo, caùc moâ phoûng ñoäng löïc hoïc vaø Quick Stretch. TUÛ SAÙCH STK 12 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  8. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ &Ø CHEÁ BAÛN VIDEO - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG SOFTIMAGE 3D Matter : Module naøy cho pheùp xaùc ñònh caùc thuoäc tính veà boùng, keát caáu vaø aùnh saùng trong caûnh. Baïn coù theå söû duïng Matter ñeå dieãn hoaït taùc phaåm sau cuøng. Tools : Ñaây laø phaàn söu taäp caùc tieän ích flipbook vaø thieát bò bieán ñoåi hình aûnh ñeå caûi tieán quy trình saûn xuaát. CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU CAÛNH Söû duïng cô sôû döõ lieäu: Caùc taäp tin quan troïng nhaát trong heä ñieàu haønh SOFTIMAGE 3D laø: $ {SI-DBDIR}/ DatabaseDir.rsrc $ {SI- Location}/rsrc/DatabaseSys.rsrc Ghi chuù : Bieán moâi tröôøng SI-DBDIR moâ taû ñöôøng doø tìm ñoái vôùi file cô sôû döõ lieäu cuïc boä, bieán SI-LOCATION ñaëc tröng cho thö muïc coù taäp tin SOFTIMAGE 3D ñöôïc caøi ñaët vaøo. Noäi dung cuûa taäp tin DatabaseDir.rsrc moâ taû moâi tröôøng ñóa maø caùc taäp tin SOFTIMAGE 3D ñöôïc löu vaø ñöôïc ñoïc ra. Ngoaøi ra coøn lieät keâ taát caû caùc cô sôû döõ lieäu cuïc boä. Taäp tin DatabaseSys.rsrc lieät keâ taát caû caùc cô sôû döõ lieäu global coù saün cho moïi ngöôøi söû duïng. Neáu baïn laøm quen vôùi nhöõng taäp tin naøy tröôùc khi baét ñaàu duøng chöông trình ñoù seõ laø yù kieán hay. Noù cho baïn bieát nhöõng gì coù theå truy caäp ñöôïc moät khi baïn ñang hieän haønh trong SOFTIMAGE 3D. Ví duï, goõ vaøo: Cat $ (SI-DBDIR)/Database TUÛ SAÙCH STK 13 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  9. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ &Ø CHEÁ BAÛN VIDEO - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG SOFTIMAGE 3D Neáu baïn taïo moät taäp tin döõ lieäu môùi söû duïng Database Manager, heä thoáng töï ñoäng seõ taïo ra taát caû caùc chæ daãn caàn thieát. Baát cöù khi naøo baïn löu moät caûnh, taát caû yeáu toá trong caûnh cuûa baïn ñöôïc löu vaøo nhöõng chæ daãn töông öùng (goïi laø Chapters trong 3D Softimage). Database Manager cuõng theo doõi nhieàu phieân baûn. Baïn coù theå laäp ra nhieàu phieân baûn chöùa trong cô sôû döõ lieäu. Neáu baïn löu moät caûnh hay nhieàu caûnh thì caûnh löu tröôùc ñoù vaø taát caû caùc yeáu toá khaùc thuoäc caûnh naøy ñeàu bò xoùa ñi. Neáu baïn muoán baûo veä moät caûnh khoûi bò xoùa ñi, baïn phaûi khoùa noù laïi. Coù moät vaøi chöùc naêng baûo trì ñöôïc cung caáp trong Database Manager: Taïo caùc Database. Sao cheùp hoaëc di chuyeån caûnh vaø caùc yeáu toá giöõa caùc cô sôû döõ lieäu khaùc nhau. Xoaù caûnh vaø caùc yeáu toá khaùc, (nhöng baïn khoâng theå xoùa ñi baát kyø moät yeáu toá naøo vaãn coøn ñang ñöôïc söû duïng bôûi moät caûnh). Xem tröôùc caùc döõ lieäu trong database vaø khoùa caùc files laïi. Tham khaûo Taøi lieäu “Giaùo trình thöïc haønh SOFTIMAGE 3D” ñeå coù theå thöïc haønh ngay vôùi Softimage. Trong khi chöa coù saùch tham khaûo caùc baïn coù theå göûi böu phieáu veà tuû saùch ñeå coù giaùo trình ñieän töû treân ñóa CD-ROM tham khaûo tröôùc. Hieän tuû saùch ñaõ bieân soaïn xong 4 ñóa töï hoïc Softimage thoâng qua caùc baøi taäp thöïc haønh ñöôïc löu thaønh caùc file .pdf cuõng nhö treân phim. Caùc baïn haõy thöû tham khaûo moät baøi taäp thöïc haønh veõ moät caùi ly baèng chöông trình Softimage TUÛ SAÙCH STK 14 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  10. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ &Ø CHEÁ BAÛN VIDEO - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG SOFTIMAGE 3D TUÛ SAÙCH STK 15 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản