Hướng dẫn thực hành Winforms với C#

Chia sẻ: Nguyễn Thành Quân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
695
lượt xem
240
download

Hướng dẫn thực hành Winforms với C#

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn thực hành winforms với c#', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn thực hành Winforms với C#

  1. Hư ng d n th c hành Winforms v i C# Chương 5: ADO.NET CHƯƠNG 5 – ADO.NET T ng d ng, ta có th k t n i và thao tác v i cơ s d li u b ng 2 phương pháp sau: 1. K t n i thư ng xuyên 2. K t n i không thư ng xuyên Ph n 1. K t n i thư ng xuyên 1. Các bư c th c hi n Bư c 1: S d ng Connection k t n i n cơ s d li u Bư c 2: Thi t l p câu l nh th c thi: Insert, Select, Update, Delete Bư c 3: Th c hi n l nh • M k tn i • Th c thi câu l nh, x lý d li u tr v • óng k t n i 2. Ví d m u Thi t k giao di n g m các ph n như hình sau: - Khi Load form các d li u t b ng Customers trong CSDL Northwind c a SQL Server 2000 s ư c hi n th trên ListView và DataGridView - Khi ch n 1 dòng trên ListView ho c DataGridView, d li u c a dòng tương ng s hi n th trên các TextBox - Khi click vào nút Insert, d li u trong các Textbox ư c thêm vào cơ s d li u - Khi click vào nút Update, record ư c ch n s ư c ch nh s a và c p nh t vào CSDL - Khi click nút Delete, record ư c ch n s b xóa kh i CSDL Hue-Aptech | Tr n Văn Long – Email: tvlongsp@gmail.com Trang 1
  2. Hư ng d n th c hành Winforms v i C# Chương 5: ADO.NET Ví d 1: c d li u t b ng Customers trong CSDL Northwind c a SQL Server 2000 và hi n th lên ListView và DataGridView // 1. Thi t l p k t n i string strConn = "server=.; Database = Northwind; uid=sa; pwd=;"; SqlConnection cnNorth = new SqlConnection(strConn); // 2. Thi t l p câu l nh string sqlSelect = "select CustomerID, CompanyName, Address, City from Customers"; SqlCommand cmdNorth = new SqlCommand(sqlSelect, cnNorth); cmdNorth.Connection.Open(); // 3. Th c hi n l nh SqlDataReader reader = cmdNorth.ExecuteReader(); // L y d li u hi n th , x lý... qua i tư ng Reader // Xem ví d 1.1 ho c ví d 1.2 // … // óng k t n i cmdNorth.Connection.Close(); Ví d 1.1: o n chương trình sau mô t vi c c d li u t i tư ng reader và hi n th lên ListView CustomerInfo cm; // Xem ví d 1.3 while (reader.Read()) { cm = new CustomerInfo(); cm.CustId = reader.GetString(0); cm.ContactName = reader.GetString(1); if (reader.IsDBNull(2)) cm.CustAddress = ""; else cm.CustAddress =reader.GetString(2); if (reader.IsDBNull(3)) cm.City = ""; else cm.City =reader.GetString(3); ListViewItem lvItem = new ListViewItem(cm.CustId); lvItem.SubItems.Add(cm.ContactName); lvItem.SubItems.Add(cm.CustAddress); lvItem.SubItems.Add(cm.City); lvItem.Tag = cm; lsvCustomer.Items.Add(lvItem); } Ví d 1.2: o n chương trình sau mô t vi c c d li u t i tư ng reader và hi n th lên DataGridView ArrayList list = new ArrayList(); CustomerInfo cm; // Xem ví d 1.3 while (reader.Read()) { cm = new CustomerInfo(); cm.CustId = reader.GetString(0); cm.ContactName = reader.GetString(1); if (reader.IsDBNull(2)) cm.CustAddress = ""; else cm.CustAddress =reader.GetString(2); if (reader.IsDBNull(3)) cm.City = ""; else cm.City =reader.GetString(3); list.Add(cm); Hue-Aptech | Tr n Văn Long – Email: tvlongsp@gmail.com Trang 2
  3. Hư ng d n th c hành Winforms v i C# Chương 5: ADO.NET } dataGridView1.DataSource = list; Ví d 1.3: CustomerInfo là l p mô t các thông tin v i tư ng Customer. CustomerInfo ư c vi t như sau: public class CustomerInfo { string custId; string contactName; string custAddress; string city; public CustomerInfo() { } public CustomerInfo(string custId, string contactName, string custAddress, string city) { this.custId = custId; this.contactName = contactName; this.custAddress = custAddress; this.city = city; } public string CustId { get {return custId;} set {custId = value;} } public string ContactName { get {return contactName;} set {contactName = value;} } public string CustAddress { get {return custAddress;} set {custAddress = value;} } public string City { get {return city;} set {city = value;} } } Ví d 2: L y d li u t các Textbox: txtID, txtName, txt ddress và txtCity lưu vào Database và c p nh t m i d li u hi n th trên form private void cmdInsert_Click(object sender, System.EventArgs e) { // 1. K t n i string strConn = "server=(local); Database = Northwind; uid=sa; pwd=;"; SqlConnection cnNorth = new SqlConnection(strConn); // 2. Thi t t câu l nh th c thi string sqlInsert= "insert into Customers(CustomerID, " + "CompanyName, Address, City) values(@CustomerID, @CompanyName, "+ "@Address, @City)"; SqlCommand cmdNorth = new SqlCommand(sqlInsert, cnNorth); cmdNorth.Parameters.Add("@CustomerID", SqlDbType.NChar); cmdNorth.Parameters.Add("@CompanyName", SqlDbType.NChar); cmdNorth.Parameters.Add("@Address", SqlDbType.NChar); cmdNorth.Parameters.Add("@City", SqlDbType.NChar); cmdNorth.Parameters[0].Value = txtID.Text; cmdNorth.Parameters[1].Value = txtName.Text; cmdNorth.Parameters[2].Value = txtAddress.Text; Hue-Aptech | Tr n Văn Long – Email: tvlongsp@gmail.com Trang 3
  4. Hư ng d n th c hành Winforms v i C# Chương 5: ADO.NET cmdNorth.Parameters[3].Value = txtCity.Text; // 3. Th c thi l nh cmdNorth.Connection.Open(); int kq = cmdNorth.ExecuteNonQuery(); if (kq > 0) { MessageBox.Show("D li u ã c p nh t!"); // G i l i hàm Load d li u Ví d 1 } else { MessageBox.Show("Có l i xãy ra!"); } cmdNorth.Connection.Close(); } Ví d 3: Ch n 1 dòng trên ListView d li u tương ng s hi n th trên các TextBox. private void lsvCustomer_SelectedIndexChanged(object sender, System.EventArgs e) { if (lsvCustomer.SelectedItems.Count == 0) return; CustomerInfo cm = lvCustomer.SelectedItems[0].Tag as CustomerInfo; txtID.Text = cm.CustId; txtName.Text = cm.ContactName; txtAddress.Text = cm.CustAddress; txtCity.Text = cm.City; } Ví d 4: Lưu d li u sau khi ã hi u ch nh trên TextBox vào CSDL private void cmdUpdate_Click(object sender, System.EventArgs e) { if (lsvCustomer.SelectedItems.Count == 0) return; // L y thông tin v i tư ng ang ư c ch n CustomerInfo old = lsvCustomer.SelectedItems[0].Tag as CustomerInfo; // L y thông tin sau khi ã ch nh s a CustomerInfo cm = new CustomerInfo(txtID.Text, txtName.Text, txtAddress.Text, txtCity.Text); // 1. i tư ng k t n i string strConn = "server=(local); Database = Northwind; uid=sa; pwd=;" SqlConnection cnNorth = new SqlConnection(strConn); // 2. Câu l nh th c thi string sqlUpdate ="update Customers set CustomerID = "+ "@CustomerID, CompanyName = @CompanyName, Address = @Address, "+ "City = @City where CustomerID = @OrigCustomerID"; SqlCommand cmdNorth = new SqlCommand(sqlUpdate, cnNorth); cmdNorth.Parameters.Add("@CustomerID", SqlDbType.NChar); cmdNorth.Parameters.Add("@CompanyName", SqlDbType.NChar); cmdNorth.Parameters.Add("@Address", SqlDbType.NChar); cmdNorth.Parameters.Add("@City", SqlDbType.NChar); cmdNorth.Parameters.Add("@OrigCustomerID", SqlDbType.NChar); cmdNorth.Parameters[0].Value = cm.CustId; cmdNorth.Parameters[1].Value = cm.ContactName; cmdNorth.Parameters[2].Value = cm.CustAddress; cmdNorth.Parameters[3].Value = cm.City; cmdNorth.Parameters[4].Value = old.CustId; // 3. Th c thi l nh cmdNorth.Connection.Open(); int kq = cmdNorth.ExecuteNonQuery(); if (kq > 0) { MessageBox.Show("C p nh t thành công!"); //G i l i phương th c Load d li u Ví d 1 } else Hue-Aptech | Tr n Văn Long – Email: tvlongsp@gmail.com Trang 4
  5. Hư ng d n th c hành Winforms v i C# Chương 5: ADO.NET MessageBox.Show("L i!"); cmdNorth.Connection.Close(); } Ví d 5: Xóa dòng ư c ch n private void cmdDelete_Click(object sender, System.EventArgs e) { if (lsvCustomer.SelectedItems.Count == 0) return; // L y thông tin v i tư ng ang ư c ch n CustomerInfo cm = lsvCustomer.SelectedItems[0].Tag as CustomerInfo; // 1. i tư ng k t n i string strConn = "server=(local); Database = Northwind; uid=sa; pwd=;" SqlConnection cnNorth = new SqlConnection(strConn); // 2. Câu l nh th c thi string sqlUpdate ="Delete from Customers where CustomerID=@CustomerID"; SqlCommand cmdNorth = new SqlCommand(sqlUpdate, cnNorth); cmdNorth.Parameters.Add("@CustomerID", SqlDbType.NChar); cmdNorth.Parameters[0].Value = cm.CustId; // 3. Th c thi l nh cmdNorth.Connection.Open(); int kq = cmdNorth.ExecuteNonQuery(); if (kq > 0) { MessageBox.Show("C p nh t thành công!"); //G i l i phương th c Load d li u Ví d 1 } else MessageBox.Show("L i!"); cmdNorth.Connection.Close(); } 3. Bài t p Bài 1: Thi t k CSDL và Xây d ng ng d ng qu n lý thông tin khách hàng v i các yêu c u sau: - Form ăng nh p: ăng nh p trư c khi s d ng ng d ng - Ki m tra d li u r ng trư c khi th c hi n vi c x lý ăng nh p - N u ăng nh p thành công thì cho phép s d ng ph n Qu n lý - Form Qu n lý: có giao di n như hình bên dư i, form này xem, thêm, s a, xóa thông tin c a khách hàng. Các thông tin c n qu n lý bao g m: mã s , h tên, ngày sinh, a ch , i n tho i, email, hình nh o Thông tin khách hàng s hi n th ngay khi vào form Qu n lý o Thêm m i: thêm m i 1 khách hàng vào CSDL o C p nh t: Ch nh s a thông tin 1 khách hàng trong CSDL o Xóa: Xóa thông tin m t khách hàng Hue-Aptech | Tr n Văn Long – Email: tvlongsp@gmail.com Trang 5
  6. Hư ng d n th c hành Winforms v i C# Chương 5: ADO.NET Ph n 2. K t n i không thư ng xuyên (Disconnected Architecture) 1. Các bư c th c hi n Bư c 1: S d ng Connection k t n i n cơ s d li u Bư c 2: T o i tư ng DataSet Bư c 3: T o i tư ng DataAdapter và các câu l nh th c thi trên d li u Bư c 4: d li u vào DataSet Bư c 5: Tương tác, x lý d li u trên DataSet Bư c 6: Lưu vào CSDL 2. Ví d m u Hue-Aptech | Tr n Văn Long – Email: tvlongsp@gmail.com Trang 6
  7. Hư ng d n th c hành Winforms v i C# Chương 5: ADO.NET public partial class Form1 : Form { private DataSet ds; private SqlConnection objConn; private SqlDataAdapter objDa; private string STRCONN = "Server=.;Database=BMS;uid=sa;pwd=;"; public Form1() { InitializeComponent(); } private void loadData() { objConn = new SqlConnection(STRCONN); ds = new DataSet(); objDa = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM Books", objConn); //T o các câu l nh Insert, Update, Delete t ng SqlCommandBuilder cmb = new SqlCommandBuilder(objDa); objDa.Fill(ds, "Books"); //Do du lieu len DataGridView dataGridView1.DataSource = ds; dataGridView1.DataMember = "Books"; //Bind du lieu len TextBox txtID.DataBindings.Add("Text", ds, "Books.BookID"); txtTypeID.DataBindings.Add("Text", ds, "Books.TypeID"); txtTitle.DataBindings.Add("Text", ds, "Books.Title"); txtPublisher.DataBindings.Add("Text", ds, "Books.Publisher"); txtAuthor.DataBindings.Add("Text", ds, "Books.Author"); txtPrice.DataBindings.Add("Text", ds, "Books.Price"); } private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { loadData(); } private void cmdDelete_Click(object sender, EventArgs e) { int i = (int)this.BindingContext[ds, "Books"].Position; ds.Tables[0].Rows[i].Delete(); objDa.Update(ds, "Books"); } private void cmdAddNew_Click(object sender, EventArgs e) { txtID.Enabled = true; txtTypeID.Enabled = true; txtTitle.Enabled = true; txtAuthor.Enabled = true; txtPublisher.Enabled = true; txtPrice.Enabled = true; this.BindingContext[ds, "Books"].AddNew(); } private void cmdUpdate_Click(object sender, EventArgs e) { //txtID.Enabled = true; txtTypeID.Enabled = true; Hue-Aptech | Tr n Văn Long – Email: tvlongsp@gmail.com Trang 7
  8. Hư ng d n th c hành Winforms v i C# Chương 5: ADO.NET txtTitle.Enabled = true; txtAuthor.Enabled = true; txtPublisher.Enabled = true; txtPrice.Enabled = true; } private void cmdSave_Click(object sender, EventArgs e) { objDa.Update(ds,"Books"); } } 3. M t s o n code m u // Get current Rowposition CurrencyManager cm = (CurrencyManager)this.BindingContext[ds,"Books"]; long rowPosition = (long)cm.Position; // Combobox Databinding cboTypeID.DataSource = ds; cboTypeID.DisplayMember = "Books.TypeName"; cboTypeID.ValueMember = "Books.TypeID"; // Position to prev Record in Customer private void btnPrev_Click(object sender, System.EventArgs e) { if (this.BindingContext[ds,"Books"].Position > 0) { this.BindingContext[ds,"Books"].Position--; } } // Position to next Record in Customer private void btnNext_Click(object sender, System.EventArgs e) { CurrencyManager cm = (CurrencyManager)this.BindingContext[ds,"Books"]; if (cm.Position < cm.Count - 1) { cm.Position++; } } 4. Bài t p S d ng Disconnected Architecture làm l i bài t p Ph n 1 Hue-Aptech | Tr n Văn Long – Email: tvlongsp@gmail.com Trang 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản