intTypePromotion=1
ADSENSE

Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện theo bộ tiêu chí đánh giá tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 – 2019

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

9
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các chỉ số đánh giá chất lượng bệnh viện giúp có cái nhìn tổng thể về cấu trúc, quy trình cũng như kết quả hoạt động của bệnh viện, từ đó có thể sử dụng như một công cụ để định hướng việc cải tiến chất lượng trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân. Bộ Y tế Việt Nam đã ban hành Quyết định số 6858/QĐ-BYT về việc ban hành bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện theo bộ tiêu chí đánh giá tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 – 2019

  1. EC N KH G C S VI N NG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 – 2019 Phạm Văn Mẫn1, Lê Tự Hoàng2, Lã Ngọc Quang2 TÓM TẮT Background: Hospital quality assessment indicators Đặt vấn đề: Các chỉ số đánh giá chất lượng bệnh help to have an overall view of the hospital’s structure, viện giúp có cái nhìn tổng thể về cấu trúc, quy trình cũng processes, and performance, from which it can be used như kết quả hoạt động của bệnh viện, từ đó có thể sử dụng as a tool to guide the improvement. quality improvement như một công cụ để định hướng việc cải tiến chất lượng in health care for people. The Ministry of Health of trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân. Bộ Y tế Vietnam has issued Decision No. 6858 / QD-BYT on the Việt Nam đã ban hành Quyết định số 6858/QĐ-BYT về promulgation of the set of quality criteria for Vietnamese việc ban hành bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam. hospitals. Method: This is a cross-sectional study Phương pháp nghiên cứu: Đây là một nghiên cứu cắt conducted at General Hospital of Dien Bien Province. ngang được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện The study uses secondary data as the results of hospital Biên. Nghiên cứu sử dụng số liệu thứ cấp là kết quả đánh quality assessment from 2016 to 2019. Results: The giá Chất lượng bệnh viện trong các năm từ 2016 đến hospital quality assessment score increased in the period 2019. Kết quả: Điểm đánh giá chất lượng bệnh viện tăng 2016 - 2019, the strength of the hospital is on criteria trong giai đoạn từ 2016 – 2019, thế mạnh của bệnh viện là towards patients as well as developing hospital human về các tiêu chí hướng đến người bệnh cũng như phát triển resources, in addition, professional activities and quality nguồn nhân lực bệnh viện, bên cạnh đó các hoạt động về improvement are interested in developing in recent chuyên môn và cải tiến chất lượng được quan tâm phát years. To achieve a higher hospital quality assessment triển trong những năm gần đây. Để đạt được điểm đánh score, a number of points to consider in the coming time giá chất lượng bệnh viện cao hơn, một số điểm bệnh viện include improving the facilities for patients, ensuring cần lưu ý trong thời gian tới bao gồm: nâng cao điều kiện the quantity and structure of human resources. hospital cơ sở vật chất phục vụ người bệnh, đảm bảo số lượng và cơ improve scientific research as well as improve laboratory cấu nhân lực bệnh viện, cải thiện mảng nghiên cứu khoa quality. Recommendation: The evaluation of hospital học cũng như nâng cao chất lượng xét nghiệm. Khuyến performance using a set of evaluation criteria issued by nghị: Việc đánh giá hoạt động của bệnh viện sử dụng Bộ the Ministry of Health is necessary and should be done tiêu chí đánh giá ban hành bởi Bộ Y tế là cần thiết và cần periodically. tiến hành định kỳ thường xuyên. Keywords: Hospital quality, Evaluation indicators, Từ khóa: Chất lượng bệnh viện, tiêu chí đánh giá, Provincial hospital, Dien Bien Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. I. ĐẶT VẤN ĐỀ ABSTRACT Hiện nay, các bệnh viện trên thế giới ngày càng có xu Results of hospital quality hướng sử dụng các chỉ số theo dõi và đánh giá nhiều hơn assessment according to the nhằm đảm bảo chất lượng chăm sóc bệnh nhân (1, 2). Các evaluation criteria at Dien Bien chỉ số đánh giá chất lượng bệnh viện giúp có cái nhìn tổng general hospital in the period 2016 - 2019 thể về cấu trúc, quy trình cũng như kết quả hoạt động của 1. Bệnh viện Đa khoa Điện Biên SĐT: 0912563909, Email: manpvdb@gmail.com 2. Trường Đại học Y tế Công cộng Ngày nhận bài: 23/07/2020 Ngày phản biện: 30/08/2020 Ngày duyệt đăng: 13/09/2020 165 Tập 59 - Số 6-2020 Website: yhoccongdong.vn
  2. JOURNAL OF COMMUNITY MEDICINE 2020 bệnh viện, từ đó có thể sử dụng như một công cụ để định viện sử dụng trong nghiên cứu tuân theo quy định về Bộ hướng việc cải tiến chất lượng trong việc chăm sóc sức tiêu chí Đánh giá bao gồm 83 tiêu chí chia thành 5 nhóm: khỏe cho người dân (3). Bộ Y tế Việt Nam đã ban hành - Nhóm tiêu chí A: Hướng đến người bệnh (4 mục, Quyết định số 6858/QĐ-BYT về việc ban hành bộ tiêu chí 19 tiêu chí) chất lượng bệnh viện Việt Nam với mục tiêu chung nhằm - Nhóm tiêu chí B: Phát triển nguồn nhân lực (4 khuyến khích, định hướng và thúc đẩy các bệnh viện tiến mục, 14 tiêu chí) hành các hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng nhằm - Nhóm tiêu chí C: Hoạt động chuyên môn (10 mục, cung ứng dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiệu quả và 38 tiêu chí) đem lại sự hài lòng cho người bệnh, người dân và nhân - Nhóm tiêu chí D: Cải tiến chất lượng (3 mục, 8 viên y tế, đồng thời phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội tiêu chí) đất nước (4). Cho đến nay các bệnh viện tại Việt Nam đều - Nhóm tiêu chí E: Tiêu chí đặc thù chuyên khoa (1 đã thực hiện việc đánh giá chất lượng bệnh viện theo Bộ mục, 4 tiêu chí) tiêu chí nói trên đều đặn hàng năm. Trong mỗi nhóm tiêu chí được chia thành các mục, Điện Biên là tỉnh miền núi biên giới nằm phía Tây mỗi mục có tiêu chí tương ứng như trình bày ở trên (mỗi Bắc Việt Nam bao gồm 10 đơn vị hành chính với dân số mục có thể coi là một tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện). trung bình là 576.658 người gồm 19 dân tộc sinh sống. Mỗi tiêu chí đề cập một vấn đề xác định, được xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên là một trong 4 bệnh dựa trên thang đánh giá 5 mức bao gồm từ Mức 1 – Chất viện tuyến tỉnh của tỉnh Điện Biên, là bệnh viện đa khoa lượng kém đến Mức 5 – Chất lượng rất tốt. hạng I với quy mô 600 giường bệnh kế hoạch, 780 giường Số liệu được tổng hợp và quản lý bằng phần mềm thực kê; Bệnh viện có 31 khoa, phòng và Trung tâm trực Microsoft Excel, các phân tích mô tả sử dụng bao gồm thuộc. Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên cũng không nằm giá trị tần số, tỷ lệ và trung bình được tính toán bằng phần ngoài xu thế chung, nghiên cứu này được tiến hành nhằm mềm SPSS 20. Các giá trị trung bình trong phân tích này mục tiêu mô tả kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện theo bao gồm ba loại: Bộ tiêu chí đánh giá trong giai đoạn 2016 – 2019, từ đó - Trung bình của các mục: bằng tổng điểm đánh giá nhằm xác định một số điểm hạn chế cần khắc phục trong (5 mức) các tiêu chí chia cho tổng số tiêu chí tương ứng. hoạt động của bệnh viện và rút kinh nghiệm cho bệnh viện - Trung bình của các nhóm tiêu chí: bằng tổng điểm dựa trên kết quả đánh giá nói trên. đánh giá (5 mức) các tiêu chí chia cho số tiêu chí tương ứng cho các nhóm. II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Trung bình chung tất cả các tiêu chí (điểm trung Đây là một nghiên cứu cắt ngang được thực hiện tại bình chất lượng bệnh viện): bằng tổng điểm đánh giá (5 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. Nghiên cứu sử dụng mức) của tất cả các tiêu chí chia cho 5. số liệu thứ cấp là kết quả đánh giá Chất lượng bệnh viện trong các năm từ 2016 đến 2019. Công cụ thu thập số III. KẾT QUẢ liệu sử dụng trong nghiên cứu là Bộ tiêu chí Đánh giá 1. Kết quả đánh giá chung bệnh viện bệnh viện (ban hành theo QĐ số 4858/QĐ-BYT ngày Tổng cộng có 83 tiêu chí đánh giá với các kết quả chi 03/12/2013)(4). Các tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh tiết được trình bày trong bảng sau: Bảng 1. Kết quả đánh giá các tiêu chí theo các mức qua thời gian Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 Tổng số tiêu Năm Điểm TB (%) (%) (%) (%) (%) chí 2016 4 (4,9) 15 (18,3) 47 (57,3) 13 (15,9) 3 (3,7) 82 2,9 2017 4 (4,8) 18 (21,7) 39 (46,7) 17 (20,5) 5 (6,0) 83 3,0 2018 2 (2,4) 8 (9,6) 23 (27,7) 35 (42,2) 15 (18,1) 83 3,6 2019 1 (1,2) 6 (7,2) 23 (27,7) 34 (41,0) 19 (22,9) 83 3,8 166 Tập 59 - Số 6-2020 Website: yhoccongdong.vn
  3. EC N KH G C S VI N NG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Kết quả cho thấy số lượng các tiêu chí đạt mức 1 mức 5 có sự tăng đáng kể, đối với các tiêu chí ở mức 5, giảm dần theo từng năm (năm 2016: 4,9% và năm 2019: số lượng tăng tương ứng là từ khoảng 4 – 6% (giai đoạn 1,2%). Bên cạnh đó, các tiêu chí ở mức 2 và mức 3 cũng 2016 – 2017) lên đến khoảng 18 – 22% (giai đoạn 2018 có sự giảm mạnh trong năm 2018 và 2019 so với giai đoạn – 2019). Điểm trung bình chung đánh giá các tiêu chí đạt 2016 – 2017. Đáng chú ý là số lượng tiêu chí ở mức 4 và 3,8 điểm vào năm 2019. Bảng 2. Kết quả đánh giá các lĩnh vực của bệnh viện theo thời gian Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Nhóm A: Hướng đến người bệnh 3,1 2,8 3,8 3,9 Cao nhất 3,5 3,5 4,2 4,5 Thấp nhất 2,8 2,4 3,2 3,4 Nhóm B: Phát triển nguồn nhân lực BV 3,4 3,0 3,9 4,0 Cao nhất 3,0 4,0 4,5 4,5 Thấp nhất 3,7 2,0 3,0 2,7 Nhóm C: Hoạt động chuyên môn 2,8 3,3 3,5 3,7 Cao nhất 3,5 4,5 5,0 4,5 Thấp nhất 2,5 2,7 3,0 3,0 Nhóm D: Hoạt động cải tiến chất lượng 2,5 2,4 3,6 3,6 Cao nhất 3,3 3,0 4,7 4,7 Thấp nhất 2,0 2,3 2,7 2,7 Nhóm E: Tiêu chí đặc thù chuyên khoa 3,3 3,0 3,5 3,8 Khi xem xét theo 5 nhóm tiêu chí cụ thể, kết quả cho chuyên môn (nhóm C) ghi nhận sự tăng liên tục trong 4 thấy thế mạnh của bệnh viện (thể hiện ở điểm trung bình năm liền, từ 2,8 điểm (năm 2016) lên đến 3,7 điểm (năm đánh giá các tiêu chí cao nhất) trong giai đoạn 2016 – 2019); nhóm tiêu chí các hoạt động liên quan đến cải tiến 2019 chủ yếu tập trung vào nhóm tiêu chí Phát triển nguồn chất lượng cũng ghi nhận xu hướng tương tự. nhân lực BV (nhóm B) và nhóm các nội dung Hướng đến 2. Kết quả đánh giá bệnh viện theo tiêu chí cụ thể người bệnh (nhóm A). Đối với nhóm tiêu chí về hoạt động trong từng nhóm Biểu đồ 1. Kết quả các tiêu chí đánh giá trong mục A – Hướng đến người bệnh 167 Tập 59 - Số 6-2020 Website: yhoccongdong.vn
  4. JOURNAL OF COMMUNITY MEDICINE 2020 Nhóm tiêu chí A – Hướng đến người bệnh bao gồm tăng từ năm 2016 so với năm 2019, trong đó tăng ít nhất 4 tiêu chí được trình bày trong Biểu đồ 1. Kết quả cho là các tiêu chí liên quan đến điều kiện cơ sở vật chất phục thấy nhìn chung các tiêu chí liên quan đến nhóm này đều vụ người bệnh (từ 3,2 điểm lên 3,4 điểm). Biểu đồ 2. Kết quả các tiêu chí đánh giá trong mục B - Phát triển nguồn nhân lực bệnh viện Đối với các tiêu chí trong nhóm B – Phát triển nguồn môi trường làm việc (tăng ít nhất 1 điểm), tuy nhiên đối nhân lực bệnh viện, kết quả cho thấy đều có sự tăng mạnh với tiêu chí về Số lượng và cơ cấu nhân lực bệnh viện lại về điểm đánh giá ở các tiêu chí về Lãnh đạo bệnh viện, bị giảm về điểm đánh giá. Chất lượng nguồn nhân lực và Chế độ đãi ngộ - điều kiện, Biểu đồ 3. Kết quả các tiêu chí đánh giá trong mục C – Hoạt động chuyên môn Nhóm tiêu chí C về Hoạt động chuyên môn của bệnh từ 3,5 xuống 3 điểm). viện bao gồm 10 tiêu chí cụ thể. Trong vòng 4 năm từ 2016 đến 2019, 7/10 tiêu chí này có sự tăng về điểm đánh IV. BÀN LUẬN giá, trong đó tiêu chí về Năng lực thực hiện chăm sóc dinh Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện trong giai dưỡng và tiết chế có mức tăng cao nhất (1,2 điểm) và tiêu đoạn 2016 – 2019 tăng dần theo từng năm, từ 2,9 điểm chí về Ứng dụng CNTT có mức tăng thấp nhất (0,5 điểm). năm 2016 lên đến 3,8 điểm năm 2019. Kết quả này tương Có 2 tiêu chí giảm về điểm đánh giá bao gồm tiêu chí về đương với kết quả đánh giá tình hình chung của Cục Quản Chất lượng xét nghiệm và Nghiên cứu khoa học (đều giảm lý Khám chữa bệnh – Bộ Y tế(5) cũng như tương đương 168 Tập 59 - Số 6-2020 Website: yhoccongdong.vn
  5. EC N KH G C S VI N NG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC với các bệnh viện cùng cấp tại địa phương khác(6). Kết có sự cải thiện rất nhanh. Điều này cho thấy ngoài việc quả đánh giá chất lượng bệnh viện thay đổi từ nhóm Khá lấy người bệnh làm trung tâm, việc tăng cường chất lượng (năm 2016 – 2017) lên đến nhóm Tốt (năm 2018 – 2019) không chỉ trong lĩnh vực chuyên môn mà ở tất cả các hoạt cho thấy sự cố gắng của Ban lãnh đạo bệnh viện nhằm động khác chính là điều kiện đủ để đảm bảo tính toàn diện thay đổi toàn diện và tổng thể bệnh viện, nhằm mục đích cho hoạt động của bệnh viện. Khi nhìn chi tiết vào các cuối cùng là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. khía cạnh đánh giá của nhóm tiêu chí C, mục về Quản lý Khi nhìn chi tiết vào 5 nhóm tiêu chí đánh giá của bộ hồ sơ bệnh án và Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc là tiêu chí, thế mạnh của bệnh viện được thể hiện ở nhóm B thế mạnh của bệnh viện trong khi Nghiên cứu khoa học – Phát triển nguồn nhân lực BV và nhóm A – Hướng đến và Chất lượng xét nghiệm là hai khía cạnh bệnh viện cần người bệnh thể hiện ở điểm đánh giá đều cao trong từng phải cải thiện nhiều hơn nữa. Điều này cũng có thể lý giải năm. Đối với một bệnh viện tỉnh ở khu vực khó khăn như vì với vai trò là một bệnh viện tuyến tỉnh, mảng nghiên Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên, việc chú trọng vào phát cứu khoa học thường ít được quan tâm do gánh nặng công triển nguồn nhân lực của bệnh viện là thực sự cần thiết khi việc liên quan tới lâm sàng, hành chính, hoặc cũng do các đây là nơi tập trung nhiều bệnh nhân đến khám chữa bệnh cán bộ y tế thường ít khi được đào tạo để thực hiện mảng của khu vực miền núi phía Bắc và các tỉnh lân cận. Việc nghiên cứu, nên điểm đánh giá khía cạnh này chưa cao và phát triển theo mục tiêu kép: nhân lực bệnh viện cũng như có xu hướng giảm. người bệnh cho thấy quyết tâm của bệnh viện mong muốn Nghiên cứu này có một số hạn chế như kết quả thu phát triển song song 2 khía cạnh quan trọng nhất cho sự được chỉ từ một bệnh viện, chưa có khả năng khái quát. tồn tại của bệnh viện. Bên cạnh đó số liệu sử dụng trong phân tích là số liệu thứ Khi nhìn sâu hơn vào các tiêu chí đánh giá thuộc cấp từ đoàn đánh giá, mặc dù việc đánh giá là khách quan, nhóm tiêu chí A, kết quả cho thấy trong 3/4 khía cạnh tuy nhiên việc đánh giá chỉ mang tính thời điểm trong năm đánh giá đều có điểm đánh giá tăng. Tuy nhiên khía cạnh cũng khó có thể lượng giá được hoàn toàn chất lượng của về điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh mặc dù bệnh viện trong năm đó. có điểm đánh giá tăng nhưng sự thay đổi hầu như không nhiều, điều này cũng phản ánh một phần thực tế gánh nặng V. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ về số lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đối với Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên, Bệnh đa khoa tỉnh Điện Biên, do đó việc cải thiện được khía viện đã có cố gắng nâng cao điểm đánh giá chất lượng cạnh này chính là yếu tố sẽ giúp tăng điểm đánh giá trong bệnh viện tăng trong giai đoạn từ 2016 – 2019, thế mạnh nhóm tiêu chí A này. Đối với nhóm tiêu chí B về phát triển nguồn nhân của bệnh viện là về tiêu chí hướng đến người bệnh cũng lực bệnh viện, kết quả ghi nhận sự tăng rõ rệt hai khía như phát triển nguồn nhân lực bệnh viện, bên cạnh đó cạnh về lãnh đạo bệnh viện cũng như chế độ đãi ngộ và các hoạt động về chuyên môn và cải tiến chất lượng được điều kiện, môi trường làm việc của nhân viên. Có thể thấy quan tâm phát triển trong những năm gần đây. Để đạt đây chính là hai yếu tố quan trọng trong việc duy trì sự được điểm đánh giá chất lượng bệnh viện cao hơn, một hài lòng với công việc của cán bộ y tế, giúp họ yên tâm số điểm bệnh viện cần lưu ý trong thời gian tới bao gồm: công tác cũng như cống hiến trong công việc. Tuy nhiên nâng cao điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh, một kết quả đáng chú ý là sự suy giảm điểm đánh giá về đảm bảo số lượng và cơ cấu nhân lực bệnh viện, cải thiện khía cạnh số lượng và cơ cấu nhân lực bệnh viện, điều này mảng nghiên cứu khoa học cũng như nâng cao chất lượng có thể lý giải một phần do đặc điểm của bệnh viện chỉ là xét nghiệm. một bệnh viện tuyến tỉnh và ở vùng khó khăn, hầu hết các Kết quả nghiên cứu cho thấy việc đánh giá hoạt động cán bộ y tế đều mong muốn làm việc ở các bệnh viện lớn của bệnh viện sử dụng Bộ tiêu chí đánh giá ban hành bởi tuyến trung ương khác. Bộ Y tế là cần thiết cho các bệnh viện nhằm có cái nhìn Bên cạnh hai nhóm tiêu chí A và B nói trên, nhóm cụ thể cũng như toàn diện về tất cả các lĩnh vực của bệnh tiêu chí về hoạt động chuyên môn (nhóm C) cũng như viện, từ đó xác định được những điểm còn chưa hoàn hoạt động cải tiến chất lượng (nhóm D) mặc dù không đạt thiện, những điểm đã làm tốt cũng như những điểm cần điểm đánh giá cao trong giai đoạn 2016 – 2017 nhưng đã cải thiện. 169 Tập 59 - Số 6-2020 Website: yhoccongdong.vn
  6. JOURNAL OF COMMUNITY MEDICINE 2020 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ Y tế. QĐ 6858/QĐ-BYT: Quyết định về việc ban hành bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam. 03/12/2013. 2. Lương Ngọc Khuê. Báo cáo các hoạt động QLCL và triển khai Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện giai đoạn 2013 - 2018. Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế, 2018. 3. Sở Y tế TP.HCM. Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện thuộc Ngành Y tế TP.HCM năm 2019 2019 [28/08/2020]. Available from: http://medinet.gov.vn/giam-doc-cac-benh-vien-can-biet/ket-qua-danh-gia-chat-luong- benh-vien-thuoc-nganh-y-te-tphcm-nam-2019-so-y-te-h-c13465-22365.aspx. 4. Chiu WT, Yang CM, Lin HW, Chu TB. Development and implementation of a nationwide health care quality indicator system in Taiwan. International journal for quality in health care : journal of the International Society for Quality in Health Care. 2007;19(1):21-8. 5. Collopy BT. Clinical indicators in accreditation: an effective stimulus to improve patient care. International journal for quality in health care : journal of the International Society for Quality in Health Care. 2000;12(3):211-6. 6. Donabedian A. Explorations in Quality Assessment and Monitoring: The definition of quality and approaches to its assessment: Health Administration Press; 1980. 170 Tập 59 - Số 6-2020 Website: yhoccongdong.vn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2