intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu dịch vụ Google map xây dựng ứng dụng chia sẻ vị trí với bạn bè trên nền tảng Android

Chia sẻ: Tathimu Tathimu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:115

0
265
lượt xem
54
download

Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu dịch vụ Google map xây dựng ứng dụng chia sẻ vị trí với bạn bè trên nền tảng Android

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài "Tìm hiểu dịch vụ Google map xây dựng ứng dụng chia sẻ vị trí với bạn bè trên nền tảng Android" giời thiệu Google map, hệ điều hành Android, tổng quan về GoogleMap API, chương trình 2Friend,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu dịch vụ Google map xây dựng ứng dụng chia sẻ vị trí với bạn bè trên nền tảng Android

BQ MAO DUC DAO T30<br /> D3I HQC THANG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> ICHOA LUAN TOT NGHIEP<br /> <br /> TIM HIEU NCH VI) GOOGLE MAP<br /> XAY DIJSNG ffNG DIJNG CHIA SE VI TRi<br /> VOI BAN BE TREN NEN TANG ANDROID<br /> <br /> MAO VIEN HUONG DAN : Ths. Le Minh Tula<br /> SINN VIEN THVC EltN :<br /> <br /> Tan Trung<br /> <br /> MA SINK VIEN<br /> <br /> : A14986<br /> <br /> CHUAN NGANH<br /> <br /> : Khoa hue may tinh<br /> <br /> HA NQI - 2014<br /> <br /> MVC LVC<br /> 1<br /> <br /> LEI NOI DAU<br /> CH1TONG 1. GIO.1 THI$U BAI TORN<br /> VAI NET VE GOOGLEMAP<br /> <br /> 1.1.<br /> <br /> 1.2. NNONo GI GOOGLEMAP KHONG HO TROT<br /> Tim SAO LAI CAN ONG DUNG CHIA SE VI lid?<br /> 1.3.<br /> MOI THONG HOAT %NG<br /> 1.4.<br /> <br /> 1.4.1. Tai sao lai ding Android?<br /> 1.4.2. Google Map API la gi?<br /> 1.4.3. Server gamin 11 , hoot dong<br /> <br /> -3<br /> <br /> 3<br /> 3<br /> 3<br /> 4<br /> <br /> 4<br /> 4<br /> 4<br /> <br /> CH1U'ONG 2. GIOI THI$U HE DIEU HANH ANDROID-----..------ .....<br /> ANDROID LA GI?<br /> <br /> 2.1.<br /> <br /> LjCH Sll PRAT TRIEN<br /> 2.2.<br /> 2.2.1. Su ra dei cia Android<br /> <br /> 2.22. Ctic phien ban Android<br /> KEEN TROC HE DIEU HANH ANDROID<br /> 2.3.<br /> 2.3.1. Linux Kernel<br /> 2.3.2. Libraries<br /> 2.3.3. Android Runtime<br /> 2.3.4. Application Framework<br /> 2.3.5. Application<br /> fiNG DUNG THEN TIBET BI ANDROID<br /> 2.4.<br /> 2.4.1. 1VhOng gidi hpn cua thilt bi di Ong<br /> 2.4.2. Ngen ng9 lop trinh<br /> 2.4.3. Most truing hgp trinh<br /> CHUVNG 3. TONG QUAN VE GOOGLE MAP API<br /> <br /> GICsi THI$U VE GOOGLE MAP API<br /> SO' DUNG GOGGLE MAP API<br /> 3.2.<br /> 3.2.1. cai d4t va arch ery Google Map API<br /> 3.3. CAC DOI WONG QUAN THONG WONG GOOGLE MAP API<br /> 3.1.<br /> <br /> tuong ben db - The Map Object<br /> 13.1.<br /> 3.3.2. Marker<br /> 13.3. !Info Windows<br /> CHITONG<br /> <br /> 4.<br /> <br /> CHHONG TRINH 2FRIEND<br /> <br /> 5<br /> 6<br /> <br /> 6<br /> 7<br /> 11<br /> <br /> 11<br /> 12<br /> 12<br /> 13<br /> 14<br /> 14<br /> <br /> 14<br /> 14<br /> 15<br /> —16<br /> <br /> 16<br /> 16<br /> <br /> 16<br /> 24<br /> <br /> 24<br /> 24<br /> 27<br /> ...29<br /> <br /> 4.1.<br /> <br /> GI& Tilleu BA1 TOAN<br /> <br /> 29<br /> <br /> 4.2.<br /> <br /> MOT s0 flu cAu COA BA1 ToAN<br /> CAc nitre NANG cHINN<br /> <br /> 30<br /> 31<br /> <br /> 4.3.<br /> 4.3.1. Chic ming &mg kyStai !chain<br /> <br /> 4.3.2. Chtic :tong demo MO<br /> 4.13. Chic ming xem ban do<br /> <br /> 32<br /> 36<br /> 39<br /> <br /> p<br /> Chic ming xem vi tri mkt mink<br /> <br /> 4.14.<br /> <br /> 42<br /> <br /> 4.15. Char ndng xem vi tri bon bi<br /> <br /> 46<br /> <br /> 4.3.6. Chile nang nip nh4t t4 tri<br /> <br /> 51<br /> <br /> 4.3. 7. Chtk mIng gui yiu cdu kit bon<br /> 4.3.8. Chic mkg xcic nIttrm yiu eau kit bon<br /> <br /> 53<br /> <br /> 4.3.9. Chtic ntIng tim ditimg din vi tri bon<br /> <br /> 61<br /> <br /> 57<br /> <br /> 4.3.10.<br /> <br /> Chile rating xem thong tin bon<br /> <br /> 63<br /> <br /> 4.3.11.<br /> <br /> Char ?tang giao tilp vol bon<br /> <br /> 66<br /> <br /> 4.112.<br /> <br /> Chic neng Miy kit bon.<br /> <br /> 69<br /> <br /> 4.3.13.<br /> <br /> Chic ming Op MO thong tin cli ?them<br /> <br /> 72<br /> <br /> 4.3.14.<br /> <br /> Chile :tang thay dal met khiu<br /> <br /> 76<br /> <br /> 4.3.15.<br /> <br /> Chic mIng (Yang mit<br /> <br /> 80<br /> <br /> MQT SO VAN DE icHAc<br /> <br /> 4.4.<br /> <br /> 82<br /> <br /> •<br /> 4.4.1. Kin di chi duir ng - Direction API<br /> <br /> 82<br /> <br /> 4.4.2. Kin di dinh vi vi tri thiit bj<br /> <br /> 85<br /> <br /> 4.4.3. Kin di idn suit cdp nhtit de lieu<br /> <br /> 88<br /> <br /> THIET KE cO set al LIEU<br /> <br /> 4.5.<br /> <br /> 4.11. M6 hinh quan hf<br /> 4.5.2. Cac bang ate !Nu<br /> 4.6.<br /> <br /> KET LUAN VA DINH WANG PHAT TRIEN<br /> <br /> 4.6.1. Kit qua dot &or<br /> 4.6.2. Dinh Throng phcit Men<br /> <br /> CH1UONG 5. PHU LOC - CODE MQT So alit NANG CHINH•<br /> <br /> 89<br /> 89<br /> <br /> 92<br /> 92<br /> 92<br /> <br /> 94<br /> <br /> 5.1.1. Cher Wing deng kY tii khoint<br /> <br /> 94<br /> <br /> 5.11 Chtk ?tang ddng nhdp<br /> <br /> 95<br /> <br /> 5.1.3. Chic ming hien tri vi tri bon<br /> <br /> 96<br /> <br /> 5.1.4. Chile :tang gut yiu cdu kit km<br /> <br /> 97<br /> <br /> 5.1.5. Char ming xac nhtin yiu cdu kelt bon<br /> <br /> 98<br /> <br /> 5.1.6. Chtec Mug dinh vi vj tri<br /> <br /> 100<br /> <br /> 11.7. Char tiling tim dventg din vi tri<br /> <br /> 101<br /> <br /> 5.1.8. Chile ?tang cdp Mule thong tin ca thin<br /> <br /> 105<br /> <br /> 5.1.9. Char nang thay doi mot khtiu<br /> <br /> 108<br /> <br /> TAI LIEU THAM !CHAO<br /> <br /> 110<br /> <br /> DANII MVC HITNH ANH<br /> Hinh 2-1: Cac thanh phen cila he dieu himh Android<br /> <br /> 11<br /> <br /> Hinh 2-2: M8 hinh hqp tac gifts may io Dalvik vi Native code<br /> <br /> 11<br /> <br /> Hirsh 3-1: Android SDK Manager<br /> <br /> 16<br /> <br /> Hinh 3-2: Cai det Google API<br /> <br /> 17<br /> <br /> HInh 3-3: Cai<br /> <br /> Google API (tiep)<br /> <br /> 18<br /> <br /> Hinh 3-4: Import thu vien<br /> <br /> 18<br /> <br /> Hinh 3-5: Import thu vien (tiep)<br /> <br /> 19<br /> <br /> HIM 3-6: Bet Google Maps Android API v2<br /> <br /> 20<br /> <br /> Hinh 3-7: To API Key<br /> <br /> 20<br /> <br /> Hin ► 3-8: Tao API Key 2<br /> <br /> 21<br /> <br /> HIM 3-9: Tao API Key 3<br /> <br /> 21<br /> <br /> Hinh 3-10: Tao project m6i<br /> <br /> 22<br /> <br /> HInh 3-11: Them thu vien vio du an<br /> <br /> 23<br /> <br /> H1nh 3-12: Infowindow thy Bien<br /> <br /> 28<br /> <br /> HInh 4-1: Min hlnh kheri dOng<br /> <br /> 29<br /> <br /> Hinh 4-2: Deng k, tai Ichoen med<br /> <br /> 35<br /> <br /> Ifinh 4-3: Man hinh ding nhep<br /> <br /> 38<br /> <br /> Hinh 4-4: Hien th1 ban de<br /> <br /> 41<br /> <br /> HInh 4-5: Dinh v1 va hien th1 vi tri ngtrbi dung<br /> <br /> 45<br /> <br /> Hinh 4-6: Xem vita ban be<br /> <br /> 50<br /> <br /> Binh 4-7: Giri yeu eau ket ban<br /> <br /> 56<br /> <br /> Minh 4-8: 'Chong the girl them yeu cku<br /> <br /> 56<br /> <br /> Hinh 4-9: Xic nhen yeu<br /> <br /> ket ban<br /> <br /> 60<br /> <br /> Hinh 4-10: Tim &Ong di den vj tri ban<br /> <br /> 62<br /> <br /> Hinh 4-11: Xem thong tin ban<br /> <br /> 65<br /> <br /> Binh 4-12: Giao tiep ved ban<br /> <br /> 68<br /> <br /> Hinh 4-13: Hity kit ban (x6a ban)<br /> <br /> 71<br /> <br /> Hinh 4-14: Cep fillet thong tin ca Mien<br /> <br /> 75<br /> <br /> Hinh 4-15: Thay doi mat khan<br /> <br /> 79<br /> <br /> Hinh 4-16: Dinh vi bang sling di dOng<br /> <br /> 86<br /> <br /> DANH MVC BANG BLEU<br /> Bang 4-1: Cac each dinh vi vi tri<br /> <br /> 85<br /> <br /> Bang 4-2: Bang Users<br /> <br /> 89<br /> <br /> Bang 4-3: Bang Location<br /> <br /> 90<br /> <br /> Bang 4-4: Bang Friendl<br /> <br /> 90<br /> <br /> Bang 4-5: Bang Friend2<br /> <br /> 91<br /> <br /> DANH MVC SO Del<br /> So de 4-1: So<br /> <br /> a Use - case<br /> <br /> 31<br /> <br /> Sa do 4-2: Ding ky tai lchoan<br /> <br /> 32<br /> <br /> So di). 4-3: Trish tkr Ding ky tai khan<br /> <br /> 33<br /> <br /> So do 4-4: Ding Step<br /> <br /> 36<br /> <br /> So do 4-5: Xem ban do<br /> <br /> 39<br /> <br /> So d6 4-6: Xem vi tri cita minh<br /> <br /> 42<br /> <br /> So do 4-7: Trish tv Xem vi tri cita minh<br /> <br /> 43<br /> <br /> So d6 4-8: Xem vi tri bon be<br /> <br /> 47<br /> <br /> So do 4-9: Trish tir Xem vi tri bon be<br /> <br /> 48<br /> <br /> Scr do 4-10: Giri yeu citu ket bon<br /> <br /> 54<br /> <br /> So de 4-11: Xac nhe ► yeu cam ket bon<br /> <br /> 58<br /> <br /> So do 4-12: Giao flip veri bon<br /> <br /> 66<br /> <br /> So de 4-13: Huy ket ban<br /> <br /> 69<br /> <br /> Scr de 4-14: Thay doi thong tin ca nhhn<br /> <br /> 73<br /> <br /> So de 4-15: Thay den met khau<br /> <br /> 77<br /> <br /> So de 4-16: Ring xuat<br /> <br /> 80<br /> <br /> So do 4-17: Ma hinh der lieu quan he<br /> <br /> 89<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2