intTypePromotion=1

Kỹ thuật ANT & Truyền sóng_C4

Chia sẻ: ̶ɥ̶̶u̶̶ı̶̶ɯ̶ ̶u̶̶ɐ̶̶ʌ̶ ̶ƃ̶̶u̶̶o̶̶n̶̶ɥ̶̶d̶ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
164
lượt xem
72
download

Kỹ thuật ANT & Truyền sóng_C4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4: Hệ thống bức xạ. Kết hợp nhiều anten đơn lẻ thành một hệ thống bức xạ. Mục đích: cải thiện đồ thị bức xạ: tăng độ định hướng. Điều khiển đồ thị định hướng bằng cách thay đổi biên độ và pha kích thích từng anten riêng lẻ (anten thông minh).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật ANT & Truyền sóng_C4

 1. CHÖÔNG 4 HEÄ THOÁNG BÖÙC XAÏ (ARRAY ANTENNAS ) 1. GIÔÙI THIEÄU - Keát hôïp nhieàu anten ñôn leû thaønh moät heä thoáng böùc xaï.
 2. - Khoâng phaûi heä thoáng anten.
 3. - Muïc ñích: + Caûi thieän ñoà thò böùc xaï: taêng ñoä ñònh höôùng
 4. Anten dipole nöûa böôùc soùng:
 5. Gheùp 4 Anten dipole nöûa böôùc soùng. Port 1 : pha 90, port 2 : pha 0, port 3: pha -90, port 4 : pha 0.
 6. + Ñieàu khieån ñoà thò ñònh höôùng baèng caùch thay ñoåi bieân ñoä vaø pha kích thích töøng anten rieâng leû (anten thoâng minh) Anten nhiều buùp soùng xaùc ñònh Ñieàu khieån höôùng buùp soùng theo caùc höôùng khaùc nhau chính cuûa anten höôùng theo ñoái töôïng di ñoäng.
 7. Array antenna Omnidirectional Antenna A 6dBi Vertical Polarised Omnidirectional http://www.wlan.org.uk/antenna-page.html Antenna
 8. Array antenna cho bức xạ định hướng VHF/UHF arrays WLAN 2.4 GHz arrays
 9. Array antenna cho bức xạ định hướng (2) Cellular base station antennas 1 x 4 E shaped patch array 1 x 2 W shaped patch array for base cellular station for base cellular station
 10. Dạng array antenna hỗn hợp Model No. HG-2VD-66 HG-2VD-88 HG-2VD-222 Frequency Range(Option) 54~72MHz 76~88MHz 174~220MHz Input Impedance(Ω) 50~75 50 V.S.W.R ≤ 1.1 Gain(1Panel/dB) 8(10.14dBi) (Stack) (See Page) Power Handling 500W~50kW Capacity(1~16Panel) Polarization Hor or Ver Beam Width at 6dB Point 90°± 5° NTSC/DTV VHF 2-Dipole Antenna N-Type~EIA ø1- Input Connector EIA ø 7/8"~ø1-5/8" 5/8" http://www.highgain.co.kr/products.htm Wind Survival(m/sec) 60 200~ Total Weight(Kg) 200~310 50~100 600
 11. Array antennas và MIMO antennas • Các anten tạo thành 1 hệ • Mỗi anten là 1 phần tử thống thống nhất, có riêng lẻ, cách ly với nhau quan hệ chặt chẽ. càng nhiều càng tốt. • Anten chỉ có 1 ngõ vào/ra • Tín hiệu của mỗi anten để nối vào máy phát/thu. được thu/phát riêng biệt. Máy thu/phát có nhiều bộ thu phát. MIMO antenna Array antenna
 12. 2. HEÄ THOÁNG BÖÙC XAÏ GOÀM 2 PHAÀN TÖÛ M Xeùt 2 dipole gioáng nhau, chieàu daøi θ1 l, ñaët caùch nhau moät khoaûng d. Doøng ñieän kích thích 2 anten leäch nhau moät goùc: β θ2 Tröôøng toång hôïp taïi M: Et = E1 + E2 kI 0l ⎧ e − j ( k .r1 − β / 2) e− j ( k .r2 + β / 2) ⎫ ˆ Et = θ . jη cos θ1 + cos θ 2 ⎬ ⎨ 4π ⎩ ⎭ r1 r2 Khi xeùt tröôøng ôû mieàn xa: θ1 ≈ θ 2 ≈ θ d cos θ r1 ≈ r − 2 r1 ≈ r2 ≈ r : cho bien do d r2 ≈ r + cos θ 2
 13. kI 0l.e − jk .r .cos θ {e + j ( k .d cosθ + β ) / 2 + e − j ( k .d cosθ + β ) / 2 } ˆ ⇒ Et = θ . jη 4π .r kI 0l.e − jk .r ⎡1 ⎤ ˆ. jη ⇒ Et = θ .cos θ .2 cos ⎢ (k .d cos θ + β ) ⎥ 4π .r ⎣2 ⎦ Heä soá saép xeáp (Array Factor): AF , hoaëc ARFAC ⎡1 ⎤ AF = 2.cos ⎢ (k .d cos θ + β ) ⎥ ⎣2 ⎦ Heä soá saép xeáp Chuaån hoaù: ⎡1 ⎤ AFn = cos ⎢ (k .d cos θ + β ) ⎥ ⎣2 ⎦ Tröôøng sinh ra töø moät heä nhieàu phaàn töû anten: E (total ) = E (single element).AF
 14. 2. HEÄ THOÁNG BÖÙC XAÏ GOÀM N PHAÀN TÖÛ Xeùt N phaàn töû anten gioáng nhau, ñaët treân moät truïc thaúng caùch nhau moät khoaûng d. Doøng kích thích caùc phaàn töû coù bieân ñoä gioáng nhau, caùc phaàn töû lieân tieáp nhau leäch pha nhau moät goùc β .
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2