Kỹ thuật cao áp P5

Chia sẻ: Hai Dang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
173
lượt xem
63
download

Kỹ thuật cao áp P5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phóng điện vầng quang Phóng điện vầng quang là một dạng chống điện từ duy trì xảy ra trong môi trường không đều

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật cao áp P5

  1. Chæång 5: Phoïng âiãûn váöng quang ng ng I)Khaïi niãûm chung: Laì 1 daûng phäúng âiãûn tæû duy trç xaíy ra trong træåìng khong âãöu Quaï trçnh phoïng âiãûn khäng keïo daìi trãn toaìn bäü khoaíng cæûc maì chè xaíy ra åí lán cáûn âiãûn cæûc coï baïn kênh beï Gáy ra doìng âiãûn váöng quang (tênh cháút giäúng doìng roì) Täøn tháút váöng quang Vd: Uâm=400 kV gáy ra täøn tháút 19 kW/ 1km II) Phoïng âiãûn váöng quang trãn âæåìng dáy cao aïp 1 chiãöu III) Phoïng âiãûn váöng quang trãn âæåìng dáy cao aïp xoay chiãöu SGK IV) Biãûn phaïp giaím täøn tháút váöng quang Edd >30 kV/ cm Biãûn phaïp chuí yãúu âãø giaím täøn tháút váöng quang laì giaím Eâd
  2. ÂZ Uâm =110 kv : F ≥ 70mm 2 Uâm =220 kv : F ≥ 240 mm 2 Tàng ro : - Duìng dáy dáùn räùng (nhæng coï âäü bãön keïm) - Duìng dáy loîi theïp AC Viãûc tàng baïn kênh dáy dáùn laì coï giåïi haûn båíi vç : Khi bæåïc qua lénh væûc siãu cao aïp (EHV) thç khi chuïng ta tàng r âãø thoaí maîn âiãöu kiãûn váöng quang thç luïc âoï dáy dáùn seî ráút låïn gáy nhiãöu khoï khàn cho thi cäng , làõp raïp vaì khäng kinh tãú s - Do âoï ngæåìi ta phán pha dáy dáùn - Säú læåüng dáy phán pha : n + - Khoaíng caïch giæîa caïc dáy phán pha : D Xeït âæåìng dáy 2 pha mäùi pha 2 dáy phán nhoí D + - Xuáút phaït tæì hãû phæång trçnh Maxwell ta coï phæång trçnh noïi lãn sæû liãn quan giæîa âieûn aïp vaì âiãûn têch : * Våïi 2 dáy: u pha = q (α 11 + α 12 ) 1 s Trong âoï : α 11 = ln α 11 : Hãû säú thãú baín thán 2 ∏ ε ro α 12 : Hãû säú thãú tæång hoí 1 s α 12 = ln 2∏ε D q s s 2q s u pha = (ln + ln ) = ln Våïi ( rtd = ro D ) 2∏ε ro D 2 ∏ ε rtd
  3. * Våïi n dáy: nq s u pha = ln 2 ∏ ε rtd Våïi rtd = n ro D1 D2 .. Dn Nhæ váûy våïi âiãûn aïp Upha thç trãn âáy dáùn coï âiãûn têch: 2 ∏ ε .u pha q= ( Våïi 2 dáy) s 2 ln rtd 2 ∏ ε .u pha q= ( Våïi n dáy) s n ln rtd Tæång æïng trãn dáy dáùn coï âiãûn træåìng E E trãn dáy dáùn gäöm 2 thaình pháön: - Do chênh baín thán âiãûn têch q gáy ra q u pha E1 = = 2 ∏ ε .ro 2 r ln s o rtd - Do âiãûn têch q trãn dáy phán nhoí lán cáûn gáy ra q q.ro r ∆E = = = E1 . o 2 ∏ ε .D 2 ∏ ε .ro .D D Âiãûn træåìng E trãn dáy phán nhoí: E = E1 + 2 ∆ E = f ( n, D )

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản