Lịch bảo trì thiết bị

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
280
lượt xem
87
download

Lịch bảo trì thiết bị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Lịch bảo trì thiết bị

  1. L ÒCH BAÛ O TRÌ THIEÁ T BÒ Teân thieát bò: ………………………………………………………………………… STT Thaùng Ghi chuù Teân cuïm chi tieát 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 GHI CHUÙ : O : Chöa thöïc hieän ; X : Ñaõ thöïc hieän Tröôûng phoøng kyõ thuaät Ngöôøi laäp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản