intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Dược học: Thử nghiệm can thiệp của dược sỹ lâm sàng vào việc sử dụng vancomycin nhằm đảm bảo hiệu quả và an toàn trong điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:144

0
35
lượt xem
14
download

Luận văn Thạc sĩ Dược học: Thử nghiệm can thiệp của dược sỹ lâm sàng vào việc sử dụng vancomycin nhằm đảm bảo hiệu quả và an toàn trong điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của luận văn này trình bày khảo sát thực trạng sử dụng vancomycin tại bệnh viện Bạch Mai, thử nghiệm can thiệp của dược sỹ lâm sàng vào việc sử dụng vancomycin tại một số khoa lâm sàng. Từ đó, đề xuất những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả, an toàn trong việc sử dụng vancomycin tại Bệnh viện Bạch Mai. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Dược học: Thử nghiệm can thiệp của dược sỹ lâm sàng vào việc sử dụng vancomycin nhằm đảm bảo hiệu quả và an toàn trong điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ Y TẾ<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI<br /> <br /> LÊ VÂN ANH<br /> <br /> THỬ NGHIỆM CAN THIỆP<br /> CỦA DƢỢC SỸ LÂM SÀNG VÀO VIỆC<br /> SỬ DỤNG VANCOMYCIN NHẰM<br /> ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN<br /> TRONG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN<br /> BẠCH MAI<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ DƢỢC HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI, 2015<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ Y TẾ<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI<br /> <br /> LÊ VÂN ANH<br /> <br /> THỬ NGHIỆM CAN THIỆP<br /> CỦA DƢỢC SỸ LÂM SÀNG VÀO VIỆC<br /> SỬ DỤNG VANCOMYCIN NHẰM<br /> ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN<br /> TRONG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN<br /> BẠCH MAI<br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ DƢỢC HỌC<br /> CHUYÊN NGÀNH : DƯỢC LÝ VÀ DƯỢC LÂM SÀNG<br /> MÃ SỐ : 62720405<br /> Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Hoàng Thị Kim Huyền<br /> <br /> HÀ NỘI, 2015<br /> <br /> LỜI CAM ÐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu do tôi thực hiện. Các số<br /> liệu và kết quả trình bày trong luận án là trung thực, chưa được công bố bởi<br /> bất kỳ tác giả hoặc ở bất kỳ công trình nào khác.<br /> Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2015<br /> TÁC GIẢ LUẬN ÁN<br /> <br /> Lê Vân Anh<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trước hết, từ tận đáy lòng mình, nghiên cứu sinh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc<br /> tới GS.TS. Hoàng Kim Huyền, người Thầy đã định hướng khoa học, chỉ dẫn về học<br /> thuật .Người đã đồng hành, chia sẻ khó khăn và động viên nghiên cứu sinh trong<br /> suốt quá trình thực hiện luận án.<br /> Xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc, Hội đồng Khoa học, Hội đồng Đạo<br /> đức, phòng Kế hoạch tổng hợp, Khoa Vi sinh, khoa Hoá Sinh, Khoa Hồi sức tích<br /> cực, khoa Truyền Nhiễm, Viện Tim Mạch, khoa Thần Kinh và một số khoa lâm<br /> sàng khác - Bệnh viện Bạch Mai đã tạo điều kiện để nghiên cứu sinh thực hiện được<br /> nghiên cứu.<br /> Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo sau đại học và Bộ<br /> môn Dược lâm sàng – Trường Đại học Dược Hà Nội đã hỗ trợ về chuyên môn để<br /> nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học.<br /> Nghiên cứu sinh xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo khoa Dược, đã tạo điều<br /> kiện để nghiên cứu sinh được đi học. Cảm ơn DSCKII. Nguyễn Thị Hồng Thuỷ<br /> trưởng khoa Dược bệnh viện Bạch Mai đã động viên và hỗ trợ nghiên cứu sinh<br /> trong quá trình thực hiện luận án tại bệnh viện.<br /> Xin đặc biệt cảm ơn TS. Nguyễn Thị Liên Hương, TS. Nguyễn Hoàng Anh,<br /> TS. Phạm Thúy Vân, Ths. Trịnh Trung Hiếu đã có những chỉ dẫn về học thuật giúp<br /> nghiên cứu sinh trong quá trình nghiên cứu.<br /> Nghiên cứu sinh xin chân thành cảm ơn các nhà khoa học, tác giả của các<br /> công trình nghiên cứu đã được trích dẫn trong luận án, các đồng nghiệp đã chia sẻ<br /> công việc, hợp tác và giúp đỡ để nghiên cứu sinh hoàn thành nhiệm vụ trong thời<br /> gian học tập và nghiên cứu.<br /> Và cuối cùng nghiên cứu sinh xin cảm ơn tới gia đình, cha, mẹ, chồng, các<br /> con và những người bạn đã động viên, chia sẻ giúp nghiên cứu sinh có thêm nghị<br /> lực và niềm tin để hoàn thành luận án.<br /> Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2015<br /> TÁC GIẢ<br /> <br /> Lê Vân Anh<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> ĐẶT VẤN ĐỀ .............................................................................................................. 1<br /> Chƣơng 1. TỔNG QUAN ........................................................................................... 3<br /> 1.1.TỔNG QUAN VỀ VANCOMYCIN .................................................................... 3<br /> 1.1.1.Cấu trúc hoá học ....................................................................................... 3<br /> 1.1.2. Đặc tính dược động học ........................................................................... 3<br /> 1.1.3. Đặc tính dược lực học .............................................................................. 7<br /> 1.2. MỐI LIÊN QUAN GIỮA DƢỢC ĐỘNG HỌC VÀ DƢỢC LỰC HỌC<br /> (PK/PD) CỦA VANCOMYCIN ................................................................................. 12<br /> 1.2.1. Chỉ số PK/PD của vancomycin ................................................................ 12<br /> 1.2.2. Khả năng đạt chỉ số PK/PD mục tiêu với các chế độ liều tại MIC xác<br /> định và theo phân bố MIC.................................................................................. 14<br /> 1.2.3. Ứng dụng chỉ số PK/PD trong giám sát điều trị vancomycin .................. 16<br /> 1.2.4. Nghiên cứu tại Việt Nam về giám sát nồng độ vancomycin ................... 17<br /> 1.3. VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG DƢỢC LÂM SÀNG TRONG VIỆC ĐẢM<br /> BẢO SỬ DỤNG VANCOMYCIN HỢP LÝ – AN TOÀN....................................... 19<br /> 1.3.1. Nhiệm vụ của dược sỹ lâm sàng .............................................................. 19<br /> 1.3.2. Sự cần thiết cần phải có các can thiệp dược lâm sàng liên quan đến<br /> việc sử dụng vancomycin ................................................................................... 20<br /> 1.3.3. Lĩnh vực dược lâm sàng đã can thiệp ...................................................... 24<br /> 1.3.4. Hiệu quả của can thiệp ............................................................................. 26<br /> 1.3.5. Hạn chế của can thiệp .............................................................................. 27<br /> CHƢƠNG 2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....................... 30<br /> 2.1. GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU ............................................................................. 30<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản