intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn tốt nghiệp đại học: Bù công suất phản kháng bằng phần mềm PSS/ADEPT

Chia sẻ: Nguyenvanhap Nguyenvanhap | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:192

917
lượt xem
166
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với kết cấu nội dung gồm 6 chương, luận văn tốt nghiệp đại học "Bù công suất phản kháng bằng phần mềm PSS/ADEPT" giới thiệu đến các bạn những nội dung tổng quan về lưới điện phân phối, tổng quan về phần mềm PSS/ADEPT, xây dựng mô hình lưới điện trên PSS/ADEPT, cơ sở lý thuyết bù công suất phản kháng,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Điện - Điện tử.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp đại học: Bù công suất phản kháng bằng phần mềm PSS/ADEPT

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC  BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG  BẰNG PHẦN MỀM PSS/ADEPT  (CÁC TUYẾN DÂY PHÂN PHỐI THUỘC TRẠM CẦN THƠ)  CÁN BỘ HƯỚNG DẪN  SINH VIÊN THỰC HIỆN  ThS. Đỗ Nguyễn Duy Phương  Huỳnh Bá Tân (MSSV: 1091214)  Ngành: Kỹ Thuật Điện ­ Khoá: 35  Tháng 05/2013 
 2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  KHOA CÔNG NGHỆ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN  ­­­­­­­­­­­­­  PHIẾU ĐỀ NGHỊ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP  NĂM HỌC: 2012 ­ 2013  1.  Họ và tên cán bộ hướng dẫn: ThS. Đỗ Nguyễn Duy Phương  2.  Tên đề tài: BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG BẰNG PHẦN MỀM PSS/ADEPT  3.  Địa điểm thực hiện: BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN ­ ĐẠI HỌC CẦN THƠ 4.  Sinh viên thực hiện: Huỳnh Bá Tân  5.  Họ và tên sinh viên đăng ký thực hiện (nếu có): ..................................................  6.  Mục đích đề tài:  ­ Xác định dung lượng bù và vị trí bù tối ưu bằng phần mềm PSS/ADEPT  ­ Kiểm trai lại những kiến thức đã học trên lớp, so sánh giữa lý thuyết và thực  tế khác nhau như thế nào.  7. Các nội dung chính và giới hạn của đề tài:  Chương 1: Tổng quan về lưới điện phân phối.  Chương 2: Tổng quan về phần mềm  PSS/ADEPT.  Chương 3: Xây dựng mô hình lưới điện trên PSS/ADEPT  Chương 4: Cơ sở lý thuyết bù công suất phản kháng  Chương 5: Khảo sát đường dây phân phối Thành phố Cần Thơ Chương 6: Tính toán bù công suất phản kháng bằng phần mềm PSS/ADEPT  8. Các yêu cầu hỗ trợ: ............................................................................................... 9.  Kinh phí dự trù cho việc thực hiện đề tài (dự trù chi tiết đính kèm): .................….  DUYỆT CỦA BỘ MÔN  Đ Ề N GHỊ  DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG THI & XÉT TỐT NGHIỆP 
 3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  KHOA CÔNG NGHỆ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN  ­­­­­­­­­­­­­  NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN  1.  Cán bộ hướng dẫn: ThS. Đỗ Nguyễn Duy Phương  2.  Đề tài: BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG BẰNG PHẦN MỀM PSS/ADEPT  3.  Sinh viên thực hiện: Huỳnh Bá Tân  MSSV: 1091214 4.  Lớp: Kỹ thuật điện 2  Khoá: 35 5.  Nội dung nhận xét:  a. Nhận xét về hình thức của tập thuyết minh:  .. ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .. .. . ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ....  b. Nhận xét về bản vẽ:  ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ....  ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ....  c. Nhận xét về nội dung của luận văn (đề nghị ghi chi tiết và đầy đủ):  * Các nội dung và công việc đã đạt được  .. ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .. .. . ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ....  * Những vấn đề còn hạn chế:  . ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... . ...  ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ...  d. Nhận xét đối với từng sinh viên tham gia thực hiện đề tài:  .. ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .. .. . ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ....  e. Kết luận, đề nghị:  .. ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .. .. . ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ....  6. Điểm đánh giá:  ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ...  Cần thơ, ngày 12 tháng 5 năm 2013  Cán bộ hướng dẫn 
 4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  KHOA CÔNG NGHỆ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN  ­­­­­­­­­­­  NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ CHẤM PHẢN BIỆN 1  1.  Cán bộ chấm phản biện: ThS. Đào Minh Trung  2.  Đề tài: BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG BẰNG PHẦN MỀM PSS/ADEPT  3.  Sinh viên thực hiện: Huỳnh Bá Tân  MSSV: 1091214 4.  Lớp: Kỹ thuật điện 2  Khoá: 35 5.  Nội dung nhận xét:  a. Nhận xét về hình thức của tập thuyết minh:  .. ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .. .. . ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ....  b. Nhận xét về bản vẽ:  ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... . .. ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ....  c. Nhận xét về nội dung của luận văn (đề nghị ghi chi tiết và đầy đủ):  * Các nội dung và công việc đã đạt được  .. ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .. .. . ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ....  * Những vấn đề còn hạn chế:  . ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... . ...  ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ...  d. Nhận xét đối với từng sinh viên tham gia thực hiện đề tài:  .. ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .. .. . ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ....  e. Kết luận, đề nghị:  .. ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .. .. . ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ....  6. Điểm đánh giá:  .. ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ...  Cần thơ, ngày 12 tháng 5 năm 2013  Cán bộ chấm phản biện 
 5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  KHOA CÔNG NGHỆ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN  ­­­­­­­­­­­  NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ CHẤM PHẢN BIỆN 2  1.  Cán bộ chấm phản biện: ThS. Nguyễn Đăng Khoa  2.  Đề tài: BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG BẰNG PHẦN MỀM PSS/ADEPT  3.  Sinh viên thực hiện: Huỳnh Bá Tân  MSSV: 1091214 4.  Lớp: Kỹ thuật điện 2  Khoá: 35 5.  Nội dung nhận xét:  a. Nhận xét về hình thức của tập thuyết minh:  .. ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .. .. . ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ....  b. Nhận xét về bản vẽ:  ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .. . ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ....  c. Nhận xét về nội dung của luận văn (đề nghị ghi chi tiết và đầy đủ):  * Các nội dung và công việc đã đạt được  .. ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .. .. . ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ....  * Những vấn đề còn hạn chế:  . ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... . ...  ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ...  d. Nhận xét đối với từng sinh viên tham gia thực hiện đề tài:  .. ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .. .. . ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ....  e. Kết luận, đề nghị:  .. ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .. .. . ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ....  6. Điểm đánh giá:  .. ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ...  Cần thơ, ngày 12 tháng 5 năm 2013  Cán bộ chấm phản biện 
 6. LỜI CẢM ƠN  Trong quá trình thực hiện luận văn, em đã nhận được sự giúp đỡ và chỉ bảo tận  tình của ThS. Đỗ Nguyễn Duy Phương. Em xin cảm ơn thầy giáo hướng dẫn cũng như các thầy cô trong bộ môn và các bạn trong lớp đã giúp đỡ em. Em cũng cảm ơn sự động  viên của người thân trong gia đình trong suốt quá trình làm luận văn. Em xin chân thành  cảm ơn sự giúp đỡ của các cán bộ trong Công ty Điện Lực Thành phố Cần Thơ, đã giúp  em khão sát và lấy những số liệu phục vụ cho quá trình làm luận văn.  Sinh viên thực hiện  Huỳnh Bá Tân 
 7. LỜI NÓI ĐẦU  Lưới phân phối thường phân bố trên diện rộng gồm nhiều nhánh nút phụ tải, vì  vậy khi truyền năng lượng trên đường dây đến các hộ tiêu thụ sẽ gây nên tổn thất công  suất, tổn thất điện năng, làm giảm chất lượng điện năng. Trong khi đó nhu cầu tiêu thụ điện năng ngày càng cao, đòi hỏi đáp ứng đầy đủ kịp thời không chỉ về số lượng mà cả  về chất lượng. Có rất nhiều phương pháp để hạn chế những tổn thất nêu trên trong đó  có phương pháp bù công suất phản kháng hiện đang được sữ dụng khá phổ biến ở nhiều  nơi.  Đề tài: " BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG BẰNG PHẦN MỀM PSS/ADEPT" được  thực hiện tính toán đối với các tuyến thuộc trạm phân phối Thành phố Cần Thơ, với các  n ộ i d u n g s au :  Chương 1: Tổng quan về lưới điện phân phối.  Chương 2: Tổng quan về phần mềm PSS/ADEPT.  Chương 3: Xây dựng mô hình lưới điện trên PSS/ADEPT  Chương 4: Cơ sở lý thuyết bù công suất phản kháng  Chương 5: Khảo sát đường dây phân phối Thành phố Cần Thơ Chương 6: Tính toán bù công suất phản kháng bằng phần mềm PSS/ADEPT  Em thực hiện đề tài này để thống kê lại những kiến thức trong suốt quá trình  học,  đồng thời cũng để kiểm tra giữa lý thuyết và thực tiễn có sự khác nhau như thế nào.  Do thời gian thực hiện luận văn và tài liệu tham khảo có hạn đồng thời kiến thức của  em còn nhiều hạn chế nên không thể tránh khỏi những sai sót trong luận văn.  Em rất mong nhận được sự thông cảm và chỉ dẫn của quý thầy cô để luận văn của em  được hoàn thiện hơn  Em xin chân thành cảm ơn!  Cần thơ, ngày 2 tháng 5 năm 2013 
 8. BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG BẰNG PSS/ADEPT  MỤC LỤC  T ra n g  CHƯƠNG I  TỔNG QUAN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI  1.1 Vai trò của lưới điện phân phối trong hệ thống điện.......................................1  1.1.1 Tổng quát..............................................................................................1  1.1.2 Lưới điện phân phối hiện tại của Việt Nam ...........................................2  1.2 Đặc điểm lưới điện phân phối ........................................................................2  1.2.1 Các loại sơ đồ trong hệ thống lưới điện phân phối .................................3  1.2.1.1 Sơ đồ hình tia ..............................................................................3  1.2.1.2 Sơ đồ hình vòng phía cao áp ­ hình tia phía hạ áp .......................4  1.2.2 Các vấn đề thường xãy ra trong lưới điện phân phối..............................6  1.2.2.1 Tổn thất điện áp...........................................................................6  1.2.2.2 Tổn thất công suất .......................................................................7  1.3 Những yêu cầu đối với lưới điện phân phối ...................................................7  1.3.1 Độ tin cậy cung cấp điện .......................................................................7  1.3.2 Chất lượng điện .....................................................................................8  1.3.3 An toàn điện ..........................................................................................8  1.3.4 Hiệu quả kinh tế ....................................................................................8  1.4 Các bài toán điển hình trong quản lý vận hành lưới điện phân phối ...............8  1.4.1 Tối ưu hoá cấu trúc lưới điện phân phối ................................................8  1.4.2 Điều khiển phương thức vận hành .........................................................9  1.4.3 Bù kinh tế công suất phản kháng lưới điện phân phối ............................9  1.4.4 Lựa chọn phương án vận hành lưới điện phân phối................................9  CHƯƠNG II  TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM PSS/ADEPT  2.1 Giới thiệu phần mềm PSS/ADEPT ..............................................................11  2.2 Thiết lập các thông số chương trình PSS/DEPT...........................................11  2.2.1 Thiết lập thông số lưới điện của chương trình PSS/ADEPT.................11  2.2.2 Thiết lập thông số cho cửa sổ Diagram View.......................................12  2.3 Lưu đồ thuật toán tối ưu hoá vị trí việc lắp đặt tụ bù ....................................13  2.4 Các bước thực hiện khi ứng dụng phần mềm PSS/ADEPT ..........................16 
 9. BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG BẰNG PSS/ADEPT  2.5 Những đặc điểm của phần mềm PSS/ADEPT ..............................................17  2.5.1 Các chức năng ứng dụng .....................................................................17  2.5.2 Các phân hệ của PSS/ADEPT .............................................................17  CHƯƠNG III  XÂY DỰNG MÔ HÌNH LƯỚI ĐIỆN TRÊN PSS/ADEPT  3.1 Các bước tiến hành ......................................................................................18  3.2 Thiết lập thông số mạng lưới .......................................................................18  3.2.1 Xác định thư viện dây dẫn ...................................................................18  3.2.2 Xác định thông số thuộc tính của lưới điện..........................................19  3.2.3 Xác định hằng số kinh tế của lưới điện ................................................21  3.3 Tạo sơ đồ.....................................................................................................22  3.3.1 Tạo và nhập các giá trị vào nút, thanh cái (Nod)..................................23  3.3.2 Tạo và nhập các giá trị vào dây dẫn (Line) ..........................................24  3.3.3 Tạo và nhập các giá trị vào máy biến áp (Tranformers) .......................27  3.3.4 Tạo và nhập các giá trị cho nút tải (Static Load, MWh Load) ..............31  3.3.5 Tạo và nhập các giá trị vào nút nguồn (Source) ...................................36  3.3.6 Tạo và nhập các giá trị vào thiết bị đóng cắt (Switch)..........................38  3.3.7 Tạo và nhập các giá trị vào tụ bù (Capacitor).......................................39  3.3.8 Tạo và nhập các giá trị vào máy điện (Machine)..................................40  3.4 Chạy các bài toán phân tích .........................................................................41  3.5 Báo cáo kết quả ...........................................................................................45  3.5.1 Xem kết quả phân tích ngay trên sơ đồ ................................................45  3.5.2 Xem kết quả tính toán chi tiết từ phần Report......................................45  3.5.3 Xem kết quả tính toán chi tiết từ report của phần mềm PSS/ADEPT ...46  CHƯƠNG IV  CƠ SỞ LÝ THUYẾT BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG  4.1 Khái quát chung...........................................................................................48 4.2  Tổng quan bù công suất phản kháng lưới điện phân phối.............................48  4.2.1 Giới thiệu chung..................................................................................48  4.2.2 Sự điều chỉnh hệ số công suất..............................................................49  4.2.3 Xác định vị trí bù tối ưu.......................................................................49  4.3 Các phương pháp bù công suất phản kháng lưới điện phân phối ..................50  4.3.1 Bù bằng tụ điện tĩnh ............................................................................50 
 10. BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG BẰNG PSS/ADEPT  4.3.2 Bù ngang .............................................................................................50  4.3.3 Bù cố định và bù điều chỉnh theo chế độ làm việc ...............................51  4.4 Bù tự nhiên lưới điện phân phối...................................................................51  4.4.1 Điều chỉnh điện áp...............................................................................51  4.4.2 Lựa chọn các phương án vận hành tối ưu.............................................52  4.5 Bù kinh tế lưới điện phân phối.....................................................................53  4.5.1 Cơ sở phương pháp bù tối ưu theo phương pháp phân tích động theo  dòng tiền tệ ..................................................................................................53  4.5.2 Phương pháp tính toán bù tối ưu..........................................................53  CHƯƠNG V  KHẢO SÁT ĐƯỜNG DÂY PHÂN PHỐI THÀNH PHỐ CẦN THƠ 5.1 Khái quát đường dây phân phối tại Thành phố Cần Thơ ..............................55  5.1.1 Sơ đồ thay thế đơn tuyến đường dây 477CT ........................................56  5.1.2 Sơ đồ đơn tuyến chi tiết đường dây 477CT..........................................57  5.1.3 Thông số hệ thống ...............................................................................57  5.1.4 Thông số dây dẫn và thông số phụ tải trên tuyến 477CT......................57  5.2 Tính toán đường dây phân phối tuyến 477CT tại Thành phố Cần Thơ .........58  5.2.1 Tính tổn thất công suất trên đường dây................................................59  5.2.2 Tính toán bù công suất phản kháng......................................................64  CHƯƠNG VI  TÍNH TOÁN BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG  BẰNG PHẦN MỀM PSS/ADEPT  6.1 Mô phỏng lưới điện phân phối trên PSS/ADEPT .........................................65  6.1.1 Sơ đồ đơn tuyến chi tiết tuyến 477CT mô phỏng trên PSS/ADEPT .....65  6.1.2 Nhập các thông số sử dụng trong tuyến 477CT....................................66  6.2 Tính toán phân bố công suất trên PSS/ADEPT ............................................73  6.3 Tính toán bù công suất phản kháng..............................................................74  TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................80  PHỤ LỤC Trang Report kết quả tính toán từ phần mềm PSS/ADEPT...............81 
 11. BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG BẰNG PSS/ADEPT  MỤC LỤC BẢNG  T ra n g  Bảng 3.1 Kiểu dữ liệu của hệ thống (Network Property) ...................................20  Bảng 3.2 Thuộc tính nút ....................................................................................23  Bảng 3.3 Kiểu dữ liệu dây dẫn (Line)................................................................25  Bảng 3.4 Kiểu dữ liệu Máy biến áp (Transformer) ............................................27  Bảng 3.5 Kiểu dữ liệu nút tải tĩnh (Static Load).................................................33  Bảng 3.6 Kiểu dữ liệu nút tải điện năng (MHh Load) ........................................34  Bảng 3.7 Kiểu dữ liệu của nút nguồn (Source) ..................................................36  Bảng 3.8 Kiểu dữ liệu thiết bị đóng cắt (Switch) ...............................................38  Bảng 5.1 Thông số dây dẫn tuyến 471CT ..........................................................57  Bảng 5.2 Thông số phụ tải tuyến 471CT............................................................57  Bảng 5.3 Tổng hợp tổn thất trên toàn bộ tuyến 471CT ......................................63  Bảng 6.1 Thông số đồ thị phụ tải sữ dụng trong PSS/ADEPT............................66  Bảng 6.2 Kết quả tính toán thông số dây dẫn tính từ tiện ích Line Constants. ....69  Bảng 6.3 Thông số máy biến áp tuyến 471CT ...................................................70  Bảng 6.4: So sánh kết quả tổn thất công suất tuyến 471CT  giữa tính toán và PSS/ADEPT ...........................................................................76  Bảng 6.5 Sụt áp trước và sau khi bù tuyến 471CT từ PSS/ADEPT ....................76  Bảng 6.6 Tổn thất công suất trước và sau khi bù của các tuyến  thuộc trạm Cần Thơ...........................................................................................77  Bảng 6.9 Kết quả bù cố định từ PSS/ADEPT ....................................................78  Bảng 6.10 Kết quả bù ứng động ........................................................................78 
 12. BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG BẰNG PSS/ADEPT  MỤC LỤC HÌNH  T ra n g  Hình 1.1: Sơ đồ hình tia cải tiến ..........................................................................4  Hình 1.2: Sơ đồ hình vòng phía cao áp ­ hình tia phía hạ áp................................5  Hình 1.3: Sơ đồ độ lệch điện áp...........................................................................6  Hình 2.1: Chọn thư viện cho thông số chương trình...........................................12  Hình 2.2: Hộp thoại thông số sơ đồ lưới điện.....................................................13  Hình 2.3: Lưu đồ thuật toán tối ưu hoá vị trí lắp đặt tụ bù..................................14  Hình 3.1: Chu trình triển khai PSS/ADEPT .......................................................18  Hình 3.2: Thiết lập thông số mạng lưới..............................................................19  Hình 3.3: Hộp thoại network properties .............................................................20  Hình 3.4: Hộp thoại Network Economic............................................................22  Hình 3.5: Tạo sơ đồ ...........................................................................................22  Hình 3.6: Hộp thoại thuộc tính và mô hình nút (thanh cái).................................23  Hình 3.7: Hộp thoại thuộc tính dây dẫn .............................................................24  Hình 3.8: Thuộc tính và mô hình máy biến áp ...................................................27  Hình 3.9: Thuộc tính và hộp thoại của nút tải tỉnh .............................................32  Hình 3.10: Hộp thoại và thuộc tính nút tải MHh ................................................32  Hình 3.11: Hộp thoại thuộc tính và mô hình nút nguồn......................................36  Hình 3.12: Thuộc tính và mô hình thiết bị đóng cắt ...........................................38  Hình 3.13: Hộp thoại và thuộc tính tù bù ...........................................................40  Hình 3.14: Thông số và mô hình máy điện ........................................................41  Hình 3.15: Hộp thoại Analysis Option­thẻ General............................................42  Hình 3.16: Thẻ Load Flow: Các lựa chọn cho bài toán phân bố công suất .........43  Hình 3.17: Thẻ CAPO: Các lựa chọn cho bài toán xác định vị trí bù tối ưu .......43  Hình 3.18: Công cụ Analysis Toolbar................................................................44  Hình 3.19: Chọn chức năng tính toán trong thẻ Analysis ...................................44  Hình 3.20: Xem kết quả phân tích ngay trên sơ đồ.............................................45  Hình 3.21: Xem kết quả ngay trên Progress View..............................................45  Hình 3.22: Danh sách của menu report ..............................................................46  Hình 3.23: Giao diện Report Review được trình bày trên một menu riêng .........47  Hình 4.1: Đồ thị vectơ công suất trước và sau khi bù.........................................49  Hình 5.1: Sơ đồ thay thế đơn tuyến 471CT........................................................56  Hình 6.1: Sơ đồ đơn tuyến chi tiết tuyến 471CT trên PSS/ADEPT ....................65  Hình 6.2: Hộp thoại Network Properties............................................................66  Hình 6.3: Hộp thoại Ecomonics.........................................................................67  Hình 6.4: Thông số nút nguồn ...........................................................................68 
 13. BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG BẰNG PSS/ADEPT  Hình 6.5 Đường dẫn đến thư viện......................................................................69  Hình 6.6: Chọn loại dây từ danh sách có trong file "pti.con" .............................70  Hình 6.7: Hộp thoại thông số máy biến áp .........................................................71  Hình 6.8: Cấu trúc file "pti.con" ........................................................................72  Hình 6.9: Hộp thoại thông số tải ........................................................................72  Hình 6.10: Thiết lập các tuỳ chọn tính toán .......................................................73  Hình 6.11: Chọn đồ thị phụ tải...........................................................................74  ình 6.12: Kết quả bù bằng CAPO tuyến 471CT .................................................75 
 14. CHƯƠNG I: TỔNG QUAN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI  CHƯƠNG I  TỔNG QUAN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI  1.1 Vai trò của lưới điện phân phối trong hệ thống điện  1.1.1 Tổng quát  Hệ thống điện bao gồm các nhà máy điện, trạm biến áp, các đường dây  truyền tải và phân phối được nối với nhau thành hệ thống làm nhiệm vụ sản xuất,  truyền tải và phân phối điện năng.  Tuỳ theo mục đích nghiên cứu, hệ thống điện được phân chia thành các phần hệ thống tương đối độc lập nhau.  Về mặt quản lý, vận hành, hệ thống điện được phân thành:  ­ Các nhà máy điện  ­ Lưới điện siêu cao áp ( ≥  220 KV) và trạm khu vực do các công ty truyền tải điện  quản lý.  ­ Lưới truyền tải 110kV và phân phối do các công ty điện lực quản lý, dưới nó là  các điện lực.  Về mặt quy hoạch, lưới điện được phân thành hai cấp:  ­ Lưới hệ thống bao gồm:  + Các nguồn điện và lưới hệ thống (500, 220, 110 kV).  + Các trạm khu vực (500, 220, 110 kV) được quy hoạch trong tổng sơ đồ.  ­ Lưới phân phối (U ≤  35 kV) được quy hoạch riêng.  Về mặt điều độ chia thành hai cấp.  ­ Điều độ trung ương.  ­ Điều độ địa phương. Công tác điều độ bao gồm:  + Điều độ các nhà máy điện.  + Điều độ các miền.  + Điều độ các điện lực.  Về mặt nghiên cứu, tính toán, HTĐ được phân chia thành:  ­ Lưới hệ thống 500kV.  ­ Lưới truyền tải (35, 110, 220 kV).  ­ Lưới phân phối trung áp (6, 10, 15, 22, 35 kV).  ­ Lưới phân phối hạ áp (0,4 và 0,22 kV)  Trong đó lưới 35kV có thể dùng cho cả lưới phân phối và lưới truyền tải. Lưới phân  phối thực hiện nhiệm vụ phân phối điện cho một địa phương (một thành phố,  quận, huyện...) có bán kính cung cấp điện nhỏ, dưới 50km.  1 SVTH: Huỳnh Bá Tân MSSV: 1091214 
 15. CHƯƠNG I: TỔNG QUAN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI  1.1.2 Lưới điện phân phối hiện tại của Việt Nam  Ở Việt Nam lưới điện phân phối tồn tại nhiều cấp điện áp khác nhau như  6, 10, 15, 22, 35 kV. Lưới phân phối miền Bắc hiện nay tồn tại các cấp điện áp: 6,  10,  35 kV. Lưới điện miền Trung tồn tại các cấp điện áp: 6, 10, 15, 35 kV. Lưới điện  phân phối miền Nam tồn tại cấp điện áp: 6, 10, 15, 35 kV.  Từ năm 1993, Bộ Năng Lượng có quyết định số: 149 NL/KHKT ngày 24/03/1993  chuyển đổi các cấp điện áp trung áp về 22kV, do vậy cả ba miền còn có thêm cấp  22kV .  Nói chung lưới điện phân phối hiện nay của Việt Nam có nhiều cấp điện  áp phân phối, việc phát triển lưới điện còn khó khăn về vốn, phụ tải phát triển  nhanh và chưa có quy hoạch tổng thể. Các đường dây quá dài nhưng lại mang tải  lớn vượt khả năng của cấp điện áp đang sử dụng.  Do vậy việc nghiên cứu tổng thể về lưới phân phối hiện nay là rất cần  thiết,  trong đó nghiên cứu bù công suất phản kháng để giảm tổn thất công suất, giảm  tổn thất điện năng, cải thiện điện áp, cải thiện hệ số công suất, hạn chế các dao động điện áp lớn do các phụ tải tiêu thụ công suất phản kháng thay đổi nhiều.  Nhằm cải thiện chất lượng cung cấp điện và tăng hiệu quả kinh tế là công việc đang được ngành điện quan tâm.  1.2 Đặc điểm lưới điện phân phối  Nguồn cấp điện chính cho lưới phân phối là từ thanh cái phía trung áp của  các trạm 110kV.  Lưới điện phân phối gồm 2 phần: Lưới phân phối trung áp và lưới phân phối  hạ áp. Lưới phân phối trung áp có cấp điện áp 6, 10, 15, 22kV phân phối điện cho  các trạm phân phối trung áp / hạ áp và các phụ tải tiêu thụ. Lưới phân phối hạ áp  cấp điện cho các phụ tải hạ áp 380/220V. Lưới phân phối phân bố trên diện rộng,  thường vận hành không đối xứng và có tổn thất khá lớn. Lưới điện phân phối  thường có cấu trúc kính nhưng vận hành hở, hình tia hoặc mạch vòng kín. Khi sự cố phần lưới phân phối sau máy cắt gần điểm sự cố nhất về phía nguồn bị cắt điện,  sau  khi cô lập đoạn lưới sự cố, phần còn lại sẽ được đóng điện tiếp tục vận hành. Phụ  tải  đặc biệt cần độ tin cậy cao được dự phòng riêng bằng đường dây trung áp hay hạ  áp.  Lưới phân phối có nhiệm vụ chính trong việc đảm bảo chất lượng phục vụ  phụ tải, vì vậy việc nghiên cứu thiết kế, vận hành hệ thống LĐPP là hết sức quan  trọng. Khi thiết kế xây dựng lưới phân phối phải đảm bảo các chỉ tiêu:  ­ An toàn cho lưới điện và cho con người.  ­ Chi phí xây dựng lưới điện là kinh tế nhất.  ­ Đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện tốt nhất, bằng các biện pháp như có nhiều  nguồn cung cấp, có đường dây dự phòng, có nguồn thay thế như máy phát, cấu trúc  mạng kín vận hành hở.  ­ Vận hành dễ dàng, linh hoạt và phù hợp với việc phát triển lưới điện trong  tương  lai. 
 16. 2 SVTH: Huỳnh Bá Tân MSSV: 1091214 
 17. CHƯƠNG I: TỔNG QUAN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI  ­ Đảm bảo chất lượng điện năng cao nhất về ổn định tần số và ổn định điện  áp. ­ Đảm bảo chi phí vận hành, bảo dưỡng là nhỏ nhất.  1.2.1 Các loại sơ đồ trong hệ thống lưới điện phân phối  Khi thiết kế xây dựng lưới phân phối có thể chọn một trong các hệ thống điện  chính  s au :  ­ Hệ thống hình tia đơn giản.  ­ Hệ thống hình vòng phía cao áp ­ hình tia phía hạ áp.  ­ Hệ thống chọn lọc phía cao áp ­ hệ thống chọn lọc phía hạ áp. ­  Hai nguồn phía cao áp ­ hệ thống chọn lọc phía hạ áp. ­ Hệ thống  hai nút.  1.2.1.1 Sơ đồ hình tia  Đây là loại sơ đồ đơn giản và thông dụng nhất. Từ trạm nguồn có nhiều  xuất tuyến đi ra cấp điện cho từng nhóm trạm phân phối. Trục chính của xuất  tuyến này được phân đoạn để tăng độ tin cậy cung cấp điện. thiết bị phân đoạn có  thể là cầu chì, dao cách ly, máy cắt hoạc các Recloser có thể tự động đóng lặp lại.  Giữa các trục chính của một trạm nguồn hoặc giũa các trạm nguồn khác nhau có thể  được nối  liên thông với nhau để dự phòng sự cố, cắt điện công tác đột ngột trên đường trục  hay các trạm biến áp nguồn. Máy cắt hoặc dao cách ly liên lạc được mở trong khi  làm việc để vận hành hở.  Các phụ tải điện sinh hoạt 0,4kV được cung cấp từ các trạm biến áp phân  phối. Mỗi trạm biến áp phân phối là sự kết hợp giữa cầu chì, máy biến áp và tủ điện  phân phối hạ áp. Đường dây hạ áp 0,4kV của trạm biến áp phân phối thường có  cấu trúc hình tia.  Khi có sự cố ở thanh cái thứ nhất hay trong các máy biến áp nguồn thì sẽ  cắt toàn bộ tải. Không thể phục vụ cấp điện cho đến khi việc sửa chữa kết thúc.  Sự cố ở đường dây hạ áp sẽ cắt toàn bộ tải trên đường dây đó.  Một sơ đồ hình tia cải tiến để có thể cung cấp điện tốt hơn cho hộ tiêu thụ được  trình bày trong sơ đồ sau: 
 18. 3 SVTH: Huỳnh Bá Tân MSSV: 1091214 
 19. CHƯƠNG I: TỔNG QUAN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI  Hình 1.1: Sơ đồ hình tia cải tiến  Trong sơ đồ hình tia cải tiến, từ máy biến áp chính các đường dây được nối  đến các trạm hạ áp thông qua những máy cắt phân phối. Mổi vùng phụ tải sẽ  nhận được điện năng từ trạm hạ áp đơn vị. Điện áp cao từng bước được hạ  xuống ở cấp điện áp thấp hơn phù hợp với từng phụ tải. Máy biến áp được nối đến các thanh cái phụ tải thông qua máy cắt.  Mỗi trạm hạ áp đơn vị là sự kết hợp giữa máy biến áp ba pha, cầu chì bên  cao áp và tủ phân phối bên hạ áp. Tất cả được nối với máy cắt hoặc cầu chì.  Những mạch này được kết nối với tải qua những thiết bị bảo vệ.  Mỗi máy biến áp xác định rõ một vùng phị tải và có khả năng đáp ứng trong  trường hợp tải lớn nhất. Nếu có sự thay đổi bất kỳ nào giữa các vùng phụ tải, đòi  hỏi các máy biến áp phải có công suất lớn hơn so với trong trường hợp hình tia đơn  giản. Tuy nhiên do công suất được phân phối đến tải ở điện áp cao nên tổn thất điện năng, chi phí lắp đặt giảm xuống, độ ổn định điện áp được cải thiện.  So với sơ đồ hình tia chưa cải tiến, sơ đồ này sẻ giảm được chi phí đầu tư khi  công suất yêu cầu lớn hơn 1000kVA. Một sự cố ở phía thứ cấp hoặc ở máy biến áp  phân  phối chỉ làm mất điện trong một phạm vi phụ tải mà máy biến áp đó đảm  trách.  1.2.1.2 Sơ đồ hình vòng phía cao áp ­ hình tia phía hạ áp  Hệ thống này bao gồm một vòng hay nhiều vòng ở phía cao áp với hai hay  nhiều máy biến áp nối trên một vòng. Hệ thống này là loại có hiệu quả nhất. Khi  có hai vòng phục vụ không ảnh hưởng đến nhau.  4
 20. SVTH: Huỳnh Bá Tân MSSV: 1091214 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2