intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật Khuyến khích đầu tư trong nước số 35-L/CTN của Quốc hội

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

187
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật Khuyến khích đầu tư trong nước số 35-L/CTN của Quốc hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật Khuyến khích đầu tư trong nước số 35-L/CTN của Quốc hội

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA LUËT  K H U Y Õ N   H Ý C H   Ç U  T  T R O N G  N í C  K ® §Ó  huy  ng  µ  ö  ông  ã  Öu  ®é vsd c hi qu¶  äi  ån  èn, tµinguyªn,lao  m ngu v       ®éng  µ    Òm  v c¸c ti n¨ng  kh¸c cña  t  ícnh»m   ãp  Çn    iÓn kinh tÕ      ®Ê n   g ph ph¸ttr    ­ x∙héi, ×  ù      s nghiÖp  ©n  µu,nícm¹nh,x∙héic«ng  v d gi          b»ng,v¨n minh;    C¨n  vµo  Òu  cña  Õn  cø  §i 84  Hi ph¸p nícCéng  µ    éichñ  Üa  Öt     ho x∙h   ngh Vi Nam  n¨m  1992; LuËt nµy    quy  nh  Ò   ®Þ v khuyÕn  Ých  u    kh ®Ç ttrongníc.   CH ¬NG   I NH÷ NG   QUY   NH   ®Þ CHUN G §i Ò u 1 Nhµ   íc b¶o  é  µ  n  h v khuyÕn  Ých  chøc, c«ng  ©n  Öt Nam,  êi kh tæ    d Vi   ng   ViÖt Nam   nh      ícngoµi,ngêinícngoµic  ól©u  µië  Öt Nam   u      ®Þ cën          tr   d   Vi   ®Ç t vµo    Ünh  ùc  c¸c l v kinh tÕ      éitrªnl∙nhthæ  Öt Nam     ­ x∙ h       Vi   theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam.      Ch Ýnh  ñ  ph quy  nh  ô  Ó  Öc  u    ña  êi ViÖt Nam   nh      ®Þ c th vi ®Ç t c ng     ®Þ cë nícngoµivµ  ña  êinícngoµic  ól©u  µië  ÖtNam.     c ng       tr   d   Vi   §i Ò u 2 Trong  Ët nµy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    Lu        d  ®© ®   nh sau: 1­  Çu   trong  íc"lµ viÖc  á  èn  µo  "§ t n    b v v s¶n  Êt,kinh  xu   doanh  ¹  Öt t iVi   Nam   ña  chøc,c¸nh©n  c tæ     quy  nh  ¹ §iÒu  cña  Ët nµy. ®Þ t i 1  Lu   2­ "Chñ  u  " lµtæ    ®Ç t     chøc  hoÆc     ©n  c¸ nh quy  nh  ¹ §iÒu  cña  Ët ®Þ ti  1  Lu   nµy  ùctiÕp bá  èn    ùc hiÖn  u    tr     v ®Ó th   ®Ç tquy  nh  ¹ §iÒu  cña  Ët nµy. ®Þ t  i 4  Lu   §i Ò u 3 Vèn  u    µ tiÒn  Öt Nam;  ¹itÖ  ®Ç t l   Vi   ngo   chuyÓn  æi  îc;vµng, b¹c,®¸  ® ®     quý; chøng    kho¸n chuyÓn  îng  îc;nhµ  ëng, c«ng  ×nh  ©y  ùng, thiÕt nh ®  x   tr x d     bÞ, m¸y  ãc, c¸cph¬ng  Ön s¶n  Êt kh¸c hoÆc     ÞquyÒn  ö  ông  t,   m    ti   xu     gi¸tr   sd ®Ê   quyÒn  ö  ÷u  s h c«ng  nghiÖp  îcsö  ông    u    ¹ ViÖtNam. ® d ®Ó ®Ç tt   i   §i Ò u 4 §Çu   îc¸p dông  t®     theo LuËt nµy      bao  å m: g 1­  Çu   µnh  Ëp  ¬  ë  § t th l c s s¶n  Êt,kinh  xu   doanh  éc  äi  µnh  Çn   thu m th ph kinhtÕ;   2­ §Çu   ë   éng    tm r quy m«,  ©ng  n cao n¨ng  ùcs¶n  Êt,nghiªncøu    l  xu     ph¸t tr Ónvµ  æi  íic«ng  Ö   ña    ¬  ë  i  ® m  ngh c c¸cc s s¶n  Êt,kinh doanh  Ön  ã; xu     hi c
  2. 2 3­ Mua    Çn  ña      cæ ph c c¸cdoanh  nghiÖp,gãp  èn  µo      v v c¸cdoanh  nghiÖp,   kÓ   doanh  c¶  nghiÖp  µ   íc® îcphÐp  a  ¹ng  ãa  ×nh  Nh n     ®d hh thøc së  ÷u.  h CH ¬NG   II B¶O   ¶M   µ   ç  î  U   ® V H TR ®Ç T §i Ò u 5 Nhµ   íc c«ng  Ën  µ  n  nh v b¶o  é   h quyÒn   ë  ÷u  µis¶n, vèn  u   , lî sh t    ®Ç t     i nhuËn,c¸cquyÒn  µ  îÝch  îp ph¸p kh¸ccña  ñ  u  .    v l  i h      ch ®Ç t §i Ò u 6 Tµi s¶n,vèn  u    µ  înhuËn  îp ph¸p  ña  ñ  u        ®Ç tv l   i h  c ch ®Ç tkh«ng  Þ   èc  b qu h÷u  ho¸. Trong  êng  îp  Ët cÇn  Õtv×  ý do  èc  tr h th   thi   l   qu phßng, an    ninh  µ  ×  î v v l i Ých  èc    µ   ícquyÕt  nh  ng  qu gia,Nh n   ®Þ tr mua  hoÆc   ng  ông  µis¶n  ña  ñ  tr d t  c ch ®Ç u  ,th× chñ  u    îcthanh    t    ®Ç t®   to¸nhoÆc   åith ng  b   ê theo thêigi¸thÞ  êng  µ        tr v ® îct¹o®iÒu  Ön  Ën  î®Ó   u    µo  Ünh  ùc,®Þa  µn  Ých  îp.    ki thu l   ®Ç tv l i v  b th h §i Ò u 7 Nhµ   íc thùc  Ön    Ön  n  hi c¸c bi ph¸p sau  y   ®© nh»m   ç  îc¸c ho¹t®éng  h tr      ®Ç u    ttrongníc:   1­ Giao  t  ®Ê hoÆc  cho thuª ®Êt    theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   t  lu   ®Ê ®ai; 2­  ©y   ùng  Õt  Êu  ¹  Çng    X d kc ht c¸c khu c«ng nghiÖp    ®Ó cho thuª lµm    m Æt   b»ng  ©y  ùng  ¬  ë  xd c s s¶n  Êt,kinhdoanh; xu     3­  Ëp  µ  L v khuyÕn  Ých    ü  ç  î u      kh c¸c qu h tr ®Ç t ®Ó cho vay  u    ®Ç t trung  h¹n  µ  µi h¹n.Ch Ýnh  ñ  vd    ph quy  nh  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña    ü  ®Þ v tæ  v ho   c c¸c qu hç  î u  ; tr  ®Ç t 4­ G ãp  èn    v th«ng  qua    ü  ç  î u  ,ng©n  µng  ¬ng  ¹i,c«ng  c¸c qu h tr ®Ç t  h th m  tytµichÝnh  µo    ¬  ë     v c¸cc s s¶n  Êt,kinh doanh  éc c¸cthµnh  Çn  xu     thu     ph kinh tÕ    trªnc¬  ë  ïng cã  î ;   s c   li 5­ Quy  nh  Öc    ®Þ vi b¶o    Ýn  ông  u    ña    ©n  µng,tæ  l∙nht d ®Ç tc c¸cng h   chøc  tÝn  ông  µ  d v c«ng    µichÝnh; tyt   6­  ç   îviÖc  chøc  ùc  Ön  H tr  tæ  th hi c¸c  ¬ng  ×nh, dÞch  ô  ch tr   v khuyÕn  khÝch  u  ,gå m: ®Ç t  a) T  Ên    v qu¶n  ývµ  l   kinhdoanh;   b) T  Ên    v ph¸p lý;   c)Tæ     chøc  ¹y nghÒ   µ  o  ¹oc¸n bé  ü  Ët; d  v ®µ t     k thu d) §µo  ¹ovµ  ©ng    t  n cao  Õn  ki thøc qu¶n  ý;   l ®)  Cung  Êp  c th«ng    tinkinhtÕ;  
  3. 3 7­ Phæ   Õn  µ  bi v chuyÓn  giao c«ng nghÖ,  ¹o ®iÒu  Ön  t  ki cho    ñ  c¸c ch ®Ç u    îcsö  ông  íimøc  Ý   ®∙ic¸c c«ng  Ö   íit¹ora  ëivèn  ©n   t®   d v  ph u      ngh m     b   ng s¸ch Nhµ   íc.   n §i Ò u 8 Chñ   u    îcthuªchuyªn gia lµngêinícngoµi,ngêiViÖt Nam   nh    ®Ç t®                   ®Þ c ë   íc ngoµi lµm  Öc  n    vi cho  ù  ®Ç u    trong  íc.Tr×nh  ù  µ  ñ  ôc xuÊt d ¸n  t n  t v th t     c¶nh,nhËp    c¶nh  îc¸p dông    ®    nh quy  nh  Ò   Êt c¶nh,nhËp  ®Þ v xu     c¶nh  i víi ®è     ngêinícngoµilµm  Öc       vi trong c¸cxÝ      nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi. c v ®Ç tn   Chuyªn gia  µ ngêi níc ngoµi,ngêi ViÖt Nam   nh   ë   íc ngoµi lµm  l           ®Þ c n    viÖc cho  ù  ®Ç u    d ¸n  t trong níc,sau    ép  Õ     khin thu thu  Ëp  nh theo quy  nh   ®Þ cña ph¸p  ËtViÖt Nam,  îc chuyÓn  níc ngoµiphÇn  nhËp  ña  ×nh   lu     ®  ra      thu  cm theo chÕ       ®é qu¶n  ýngo¹ihèicña  µ   ícViÖtNam. l     Nh n     CH ¬NG   I II ¦U  ∙I®Ç U   ®  T §i Ò u 9 C¸c  ù    u    d ¸n ®Ç tsau  y  îcu  ∙i: ®© ®   ® 1­ §Çu   µo    Ünh  ùc:   tv c¸cl v a)  ång  õng,trång c©y  ©u  Tr r     l n¨m    t  a  ö  ông, ®Êt  èng,®åi trªn®Ê ch s d   tr    nói träc;nu«i trång  û        thu s¶n      ïng  íc cha  îc khaith¸c;®¸nh  ¾t    ë c¸c v n  ®      b h¶i s¶n    ïng biÓn  bê; ëv   xa  b) X ©y  ùng  Õt  Êu  ¹ tÇng  ü  Ët;ph¸ttr Ón vËn      d k c h  k thu     i   t¶ic«ng  éng  «   c ® thÞ;ph¸ttr Ón sù      i   nghiÖp    ôc,®µo  ¹o,y  Õ,v¨n ho¸ d©n  éc;nghiªncøu  gi¸od   t  t       t    khoa  äc,c«ng  Ö; h  ngh c) Ch Õ   Õn    bi n«ng s¶n, l©m     s¶n, thuû    s¶n; c¸c dÞch  ô  ü  Ët trùc    v k thu     tiÕp phôc  ô    v s¶n  Êtn«ng  xu   nghiÖp,l©m    nghiÖp,ng    nghiÖp; d) S¶n  Êthµng  ÊtkhÈu;   xu   xu   ®) C¸c  µnh  ng c«ng nghiÖp  Çn  tiªntrong tõng  êikú    iÓn kinh c u      th   ph¸ttr     tÕ     éi;   µnh,nghÒ   ­x∙h   ng c¸c   truyÒn  èng; th 2­ §Çu       ïng d©n  éc thiÓu  è,miÒn  ói,h¶i®¶o  µ    ïng khã    të c¸c v   t  s  n   v c¸c v   kh¨n kh¸c;   3­  Çu   µnh  Ëp  ¬  ë  § t th l c s s¶n  Êt sö  ông  xu   d c«ng  Ö   Ön  i,c¬  ë  ngh hi ®¹   s s¶n  Êtsö  ông  Òu    ng. xu   d nhi lao®é Ch Ýnh  ñ  ph quy  nh  ®Þ danh  ôc  µnh,nghÒ   ña  õng  Ünh  ùc,ph¹m  m ng   ct l v  vic¸cvïng,tiªuchuÈn  Ò         v c«ng  Ö   µ  ngh v quy    ö  ông    ng  îchëng  m« s d lao®é ®   ­ u  ∙i®Ç u  ,theo quy  ¹ch vµ  nh  íng ph¸ttr Óncña  µ   íc. ®  t    ho   ®Þ h    i   Nh n §i Ò u 10
  4. 4 Ngoµi chÕ     ®∙i® îc quy  nh    ®é u      ®Þ trong    Ët,ph¸p  Önh  Ò   Õ  c¸c lu   l v thu hiÖn  µnh,c¸c dù    u    h     ¸n ®Ç tquy  nh  ¹  Òu  cña  Ët nµy  îchëng  ®Þ ti§i 9  Lu   ®  thªm  c¸cu  ∙ivÒ   Õ      ®   thu nh sau: 1­  ¬   ë  C s s¶n  Êt,kinh  xu   doanh  íi thµnh  Ëp  îc gi¶m  m  l®  50%  (n¨m  ¬i m  phÇn  tr¨m)thuÕ  î tøc thªm  õ m ét  n       l    i t  ®Õ hai n¨m;  riªng®Ç u    µo  ïng  ©n     tv v d téc thiÓu  è,miÒn  ói,h¶i®¶o  µ    ïng khã    s  n   v c¸c v   kh¨n kh¸c,® îcmiÔn  Õ  î      thu l   i tøc thªm  õ  ét  n     tm ®Õ hai n¨m,  gi¶m  50%  (n¨m  ¬i phÇn  m  tr¨m) thuÕ   î tøc   li     thªm  õ m ét  n   t  ®Õ n¨m  n¨m  µ  v gi¶m  50%  (n¨m  ¬iphÇn  m  tr¨m)thuÕ    doanh   thu thªm  õm ét  n     t  ®Õ hain¨m; 2­  ¬   ë  C s s¶n  Êt,kinh  xu   doanh  á  b thªm  èn  u    hoÆc   ö  ông  î v ®Ç t sd l i nhuËn  cßn  ¹®Ó     u    ë   éng  l   t¸ ®Ç tm r i i quy  m«,  ©ng  n cao  n¨ng  ùcs¶n  Êt,® æi  l  xu   míi c«ng    nghÖ   îc miÔn  Õ  î tøc cho  Çn  î nhuËn  ®  thu l     i ph l i t¨ng thªm  ña    c n¨m   tiÕp theo do  Çn  u    íinµy      ph ®Ç tm   mang  ¹ ; li 3­ C¸c  ù  ®Ç u    Çn  Æc   Öt khuyÕn  Ých  îc ChÝnh  ñ    d ¸n  tc ® bi   kh ®  ph cho phÐp  Ôn  Õ  Ëp  Èu  i víi ÕtbÞ, m¸y  ãc, phô  ïngm µ   ñ  u   mi thu nh kh ®è     thi     m   t   ch ®Ç ttrùctiÕp     hoÆc   û    Ëp  Èu    ©y  ùng  ¬  ë  u th¸cnh kh ®Ó x d c s s¶n  Êt.Trong  ­ xu   tr êng  îp  ö  ông    ôc  ch  ÕtbÞ,  h sd saim ®Ý thi   m¸y  ãc,  ô  ïng ® îc miÔn  Õ  m ph t     thu nhËp  Èu, th×  ñ  u    kh   ch ®Ç tph¶itruynép  è  Õ  Ëp  Èu  ∙  îcmiÔn  µ     s thu nh kh ® ®   v bÞ  ö  ýviph¹m  x l    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   4­  îinhuËn  îc chia tõ h×nh  L  ®     thøc  u    ®Ç t quy  nh  ¹  iÓ m   §iÒu    ®Þ ti ® 3  4 cña  Ët  µy  îc miÔn  Õ  Lu n ®   thu thu  Ëp  nh hoÆc   Õ  î tøc  thu l   i trong  êih¹n    th   ba n¨m, kÓ   õkhilînhuËn  îcchialÇn  u.   t      i ®    ®Ç Ch Ýnh  ñ  ph quy  nh  ô  Ó    ®Þ c th c¸cmøc  ®∙i®Ç u  . u    t §i Ò u 11 Chñ   u    µnh  Ëp  ¬  ë  ®Ç tth l c s s¶n  Êt,kinh doanh  íitheo  xu     m  quy  nh  ¹ ®Þ t  i §iÒu  cña  Ët  µy  9  Lu n b¶o  ¶m   ã  Öu  ® c hi qu¶, th×  îc u      ®   tiªnxem   Ðt  x cho   vay tÝn  ông  d trung h¹n  µ  µi h¹n  õ c¸c quü  ç  î u   ; riªngthµnh  Ëp  ¬  ë    vd  t    h tr  ®Ç t    l cs s¶n  Êt,kinh  xu   doanh  íi b¶o  ¶m   ã  Öu  m  ® c hi qu¶  ¹  ïng  ©n   éc thiÓu  è, t iv d t  s  miÒn  ói,h¶i®¶o  µ    ïng  ã  n   v c¸c v kh kh¨n  kh¸c ® îc u        tiªnxem   Ðt x cho vay  Ýn  t dông  trung h¹n vµ  µih¹n víi   Êtu  ∙itõc¸cquü  ç  î u  .     d      i l∙su   ®       h tr ®Ç t C¬   ë  s s¶n  Êt hµng  Êt khÈu  éc diÖn  tiªnph¸ttr Ón® îcb¶o    xu   xu   thu   u      i     l∙nh tÝn  ông  µ  Êp  Ýn  ông  ÊtkhÈu. d vc t d xu   CH ¬NG  IV QUY Ò N   µ   V NGH Ü A   ô   ñ A   ñ   U   VC CH ®Ç T §i Ò u 12 Theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt, ñ  u    ã  Òn:    ch ®Ç tc quy 1­ Lùa  än  µnh,nghÒ   µ  a  µn  u          ch ng   v ®Þ b ®Ç ttrªnl∙nhthæ  ÖtNam; Vi   2­ Lùa  än  ×nh    ch h thøc ®Ç u  ;   t 3­ §îchëng  ®∙i®Ç u       u    ttheo quy  nh  ña  Ët nµy;   ®Þ c Lu   4­ Chñ  ng    ®é trong ho¹t®éng  u    µ     ®Ç tv s¶n  Êt,kinh doanh  ∙  ¨ng  ý; xu     ®® k
  5. 5 5­ Thuª lao  ng  ®é kh«ng  ¹n  Õ   Ò   è îng;tr¶ tiÒn  h ch v s l     c«ng    ¬  ë  trªn c s tho¶ thuËn  íi êilao ®éng  ng    v  ng     nh kh«ng  îcthÊp  ¬n  ®  h møc ¬ng  èithiÓu    l t  do ChÝnh  ñ  ph quy  nh; ®Þ 6­ XuÊt    c¶nh    ícngoµi®Ó   ùc hiÖn  ù    u    ra n     th   d ¸n ®Ç ttheo  quy  nh  ña  ®Þ c ChÝnh  ñ. ph §i Ò u 13 Chñ  u    ã  Üa  ô: ®Ç tc ngh v 1­ Kinh doanh theo  ng  ¨ng  ý, thùc  Ön  ®ó ® k  hi nghiªm chØnh c¸c    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtvÒ   Õ       k to¸n, èng    th kª. 2­  ép  Õ  µ  ùc hiÖn    Üa  ô  µichÝnh  N thu v th   c¸c ngh v t  kh¸c theo    quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt;   3­  ©n  ñ    Tu th c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   lu   b¶o  Ö     èc, b¶o  Ö   v Tæ qu   v an  ninh quèc    Ëttùan  µn    éi;   gia,tr     to x∙h 4­ Tu©n  ñ c¸c quy  nh  ña    th     ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   chøc  lu   tæ  c«ng  oµn  µ    ® v c¸c ®oµn  Ó  th kh¸c t¹   i doanh nghiÖp,t¹o®iÒu  Ön  Ën  î cho    chøc       ki thu l  i c¸c tæ  ®ã ho¹t®éng;   5­  ùc  Ön  y       Üa  ô  îc quy  nh  Th hi ®Ç ®ñ c¸c ngh v®  ®Þ trong ph¸p  ËtvÒ     lu   lao®éng;   6­ Tu©n  ñ c¸cquy  nh  ña    th     ®Þ c ph¸p luËtvÒ       b¶o  Ö   v m«i  êng,b¶o  Ö     tr   v di tÝch  Þch sö,v¨n ho¸,danh  l       lam  ¾ng  th c¶nh. §i Ò u 14 Trong  êng  îp cã  ù  tr h   s thay ® æi  ñ  u      ch ®Ç ttrong thêih¹n  îchëng  ®∙i     ®  u    m µ   ñ  u    íivÉn  Õp  ôc thùc hiÖn  ù    u    ,  ×  ñ  u    íi ch ®Ç tm   ti t     d ¸n ®Ç t ®ã th ch ®Ç tm   ® ¬ng  nhiªn ® îc hëng  u  ∙itrong thêih¹n     c¸c  ®      cßn  ¹ vµ  ã  l i c tr¸chnhiÖ m   ùc     th   hiÖn  ng    Üa  ô    îchëng  ®∙icña  ù    u    ∙  ¨ng  ý. ®ó c¸cngh v ®Ó ®   u    d ¸n ®Ç t® ® k §i Ò u 15 Trong  êng  îp chñ  u    tr h  ®Ç tkh«ng  cßn    iÒu  Ön    Õp tôchëng    ®ñ ® ki ®Ó ti     u ®∙itheo quy  nh  ña  Ët nµy,th× sÏbÞ  ótbá  ét  Çn      ®Þ c Lu         r   m ph hoÆc   µn  é    to b c¸c u  ∙i®∙  îcchÊp  Ën. ®  ®   thu §i Ò u 16 Ng êiViÖt Nam   nh      ícngoµithùc hiÖn  u        ®Þ cën       ®Ç ttheo  quy  nh  ña  ®Þ c LuËt nµy  îcchuyÓn    ícngoµi:   ®  ra n   1­  îinhuËn  L  thu  îc trong  ®  qu¸  ×nh  tr s¶n  Êt,kinh  xu   doanh  viÖc  ö  do  s dông  èn  u    v ®Ç tchuyÓn  îp ph¸p tõnícngoµivµo; h         2­  Òn  èc  µ    ña    Ti g v l∙ c c¸c kho¶n  i vay  õ níc ngoµi trong  t      qu¸  ×nh  ¹t tr ho   ®éng s¶n  Êt,kinhdoanh; xu     3­ Vèn  u    ∙    ®Ç t® chuyÓn  îp ph¸p tõnícngoµivµo; h        
  6. 6 4­ C¸c kho¶n  Òn  µ  µis¶n  ti v t   kh¸c  éc  thu quyÒn  ë  ÷u  îp  sh h ph¸p  ña  c m × nh. Ch Ýnh  ñ  ph quy  nh  ñ tôc chuyÓn    ícngoµic¸c kho¶n  Òn vµ  µi ®Þ th     ra n      ti   t   s¶n  quy  nh  ¹ §iÒu  µy. ®Þ t  i n §i Ò u 17 Khi chuyÓn  î nhuËn  níc ngoµitheo  iÓ m   §iÒu  cña  Ët nµy,   l i ra      ® 1  16  Lu     ngêiViÖt Nam   nh      ícngoµinép  ét      ®Þ cën     m kho¶n  Õ thu b»ng    5% (n¨m  Çn  ph tr¨m)sè  Òn chuyÓn    ícngoµi.   ti   ra n   CH ¬NG   V QU¶N   ý  µ   íC  Ò  KHUY Õ N   Ý CH   U   L NH N V   KH ®Ç T §i Ò u 18 1­  Ýnh  ñ  èng  Êt qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   u    µ  Ch ph th nh   l  n   ®Ç t v khuyÕn  Ých  kh ®Ç u  . t Ch Ýnh  ñ  ph chØ  nh  ¬  ®Þ c quan  ã  Èm  Òn  Þu  c th quy ch tr¸chnhiÖ m   óp   gi   ChÝnh  ñ  ùc hiÖn  ph th   chøc  n¨ng qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   l  n   khuyÕn  Ých  u  . kh ®Ç t 2­  ¬   C quan qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   l  n   khuyÕn  Ých  u    ã    Ö m   ô  kh ®Ç t c c¸c nhi v vµ  Òn  ¹n sau  y: quy h  ®© a)  ©y   ùng  µ  ×nh  Ýnh  ñ  X d v tr Ch ph quyÕt  nh   ®Þ danh  ôc     µnh, m c¸c ng   nghÒ   µ  ¹m      ïng ® îchëng  ®∙i®Ç u  ; v ph vic¸cv     u    t b) H íng dÉn  µ      v gi¸m    Öc  ùc hiÖn    Ön  s¸tvi th   c¸cbi ph¸p hç  î µ  Õ         tr  ch ®é u v ®∙i®Ç u  ;   t c) NhËn  n    ®∙i®Ç u    µ    ®¬ xin u    tv trong thêih¹n  m ¬ingµy,kÓ   õ ngµy      ba      t  nhËn  n,  Õt  nh  Öc  Êp  ®¬ quy ®Þ vi c hoÆc   õ chèicÊp  t    chøng  Ën  ®∙i®Ç u   nh u    t theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtcho    lu   c¸c doanh nghiÖp  Thñ íng  Ýnh  ñ  do  t Ch ph cho  Ðp  µnh  Ëp. ph th l §i Ò u 19 Uû  ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ã    Öm   ¬ c c¸c nhi vô  µ  Òn  ¹n sau  y: v quy h  ®© 1­ Thùc  Ön    hi chøc n¨ng  qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   l  n   khuyÕn  Ých  u    kh ®Ç ttrong  níctrªnph¹m    a  ¬ng     vi®Þ ph theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   2­ X ©y  ùng  µ    d v c«ng  è  b danh  ôc    ù    Çn  m c¸c d ¸n c khuyÕn  Ých  u    kh ®Ç t g ¾n  íi nh  íng ph¸ttr Ónkinh tÕ     éicña  a  ¬ng; v  ®Þ h    i     ­x∙h   ®Þ ph
  7. 7 3­ Nh Ën  n    ®∙i®Ç u    µ    ®¬ xin u    tv trong thêih¹n  m ¬ingµy,kÓ   õ ngµy      ba      t  nhËn  n,  Õt  nh  Öc  Êp  ®¬ quy ®Þ vi c hoÆc   õ chèicÊp  t    chøng  Ën  ®∙i®Ç u   nh u    t theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   CH ¬NG  VI Xö  lýviph¹m     §i Ò u 20 Chñ   u    ã  µnh    ®Ç t c h vi man       ëng  Õ     ®∙i®Ç u    tr¸®Ó h ch ®é u    t hoÆc     vi ph¹m    c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c cña  Ët nµy, th×    Lu     ph¶ihoµn        tr¶c¸c kho¶n  ®∙i®∙  u    ® îc hëng  µ  ú    v tu theo  møc       ¹m  µ   Þ   ö  ¹thµnh  Ýnh  ®é viph m b x ph   ch hoÆc   Þ   b truycøu    tr¸chnhiÖm  ×nh  ù    h s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 21 Ng êi lî dông    i chøc  ô, quyÒn  ¹n  v  h c¶n  ë viÖc  u   , cho  ëng  ®∙i tr   ®Ç t   h u    ®Ç u    kh«ng  ng  íiquy  nh,  ã  µnh    t ®ó v  ®Þ ch vi s¸ch  Ôu  i  íichñ  u     nhi ®è v   ®Ç t hoÆc     ¹m    viph c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña  Ët nµy,th× ph¶ibåith ng  Öth¹ivµ    Lu          ê thi     tuú theo    møc      ¹m  µ   Þ   ö  ýkû  ËthoÆc   Þ     ®é viph m b x l   lu   b truycøu tr¸chnhiÖm     h×nh  ù  s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   CH ¬NG   VII §IÒU  KHO¶N   THI  µ NH H §i Ò u 22 LuËt nµy  ã  Öu  ùctõngµy  th¸ng01    c hi l     01    n¨m  1995. Nh÷ng  quy  nh  íc®©y    íi Ët nµy  u   Þ    á. ®Þ tr   tr¸v   i Lu   ®Ò b b∙i b §i Ò u 23 C¬   ë  s s¶n  Êt,kinh doanh  éc diÖn  ®∙i®Ç u    xu     thu   u    tquy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ ti   9 cña  Ët  µy  ∙  µnh  Ëp  íc khi LuËt  Lu n ® th l tr     khuyÕn  Ých  u    trong  íc cã  kh ®Ç t n  hiÖu  ùc,® îc hëng  Õ     ®∙i®Ç u    l   ch ®é u    t cho  êigian  th   cßn  ¹   l itheo  , quy  nh   ®Þ cña  Ët nµy. Lu   Nhµ   íckh«ng  µn      n  ho tr¶c¸ckho¶n  Õ  µ    Üa  ô  ng  ãp  thu v c¸cngh v ®ã g kh¸c   mµ   doanh  nghiÖp ph¶ithùc hiÖn      trongthêigian tr ckhiLuËt nµy  ã  Öu  ùc.      í      c hi l §i Ò u 24 Ch Ýnh  ñ  ph quy  nh    Õtthi µnh  Ët nµy. ®Þ chiti    h Lu   LuËt  µy  ∙  îc Quèc  éi níc Céng  µ    éi chñ  n ®®  h    ho x∙ h   nghÜa  Öt Nam   Vi   kho¸IX,kú  äp  5      h thø  th«ng  qua  µy  th¸ng6  ng 22    n¨m  1994.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2