Luật số 21-LCT/HĐNN8

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
66
lượt xem
20
download

Luật số 21-LCT/HĐNN8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật số 21-LCT/HĐNN8 về Bảo vệ sức khỏe nhân dân do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật số 21-LCT/HĐNN8

 1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 21-LCT/H NN8 Hà N i, ngày 30 tháng 6 năm 1989 LU T C A QU C H I S 21-LCT/H NN8 NGÀY 30/06/1989 V B O V S C KHO NHÂN DÂN S c kho là v n quý nh t c a con ngư i, là m t trong nh ng i u cơ b n con ngư i s ng h nh phúc, là m c tiêu và là nhân t quan tr ng trong vi c phát tri n kinh t , văn hoá, xã h i và b o v T qu c. b o v và tăng cư ng s c kho nhân dân; Căn c vào i u 47, i u 61 và i u 83 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Lu t này quy nh vi c b o v s c kho nhân dân. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Quy n và nghĩa v c a công dân trong b o v s c kho . 1- Công dân có quy n ư c b o v s c kho , ngh ngơi, gi i trí, rèn luy n thân th ; ư c b o m v sinh trong lao ng, v sinh dinh dư ng, v sinh môi trư ng s ng và ư c ph c v v chuyên môn y t . 2- B o v s c kho là s nghi p c a toàn dân. T t c công dân có nghĩa v th c hi n nghiêm ch nh nh ng quy nh c a pháp lu t v b o v s c kho nhân dân gi gìn s c kho cho mình và cho m i ngư i. i u 2. Nguyên t c ch o công tác b o v s c kho . 1- Ny m nh tuyên truy n, giáo d c v sinh trong nhân dân; ti n hành các bi n pháp d phòng, c i t o và làm s ch môi trư ng s ng; b o m tiêu chuNn v sinh lao ng, v sinh lương th c, th c phNm và nư c u ng theo quy nh c a H i ng b trngư . 2- M r ng m ng lư i nhà ngh , nhà i u dư ng, cơ s t p luy n th d c th thao; k t h p lao ng, h c t p v i ngh ngơi và gi i trí; phát tri n th d c th thao qu n chúng duy trì và ph c h i kh năng lao ng. 3- Hoàn thi n, nâng cao ch t lư ng và phát tri n m ng lư i phòng, ch ng d ch, khám b nh, ch a b nh; k t h p phát tri n h th ng y t Nhà nư c v i y t t p th và y t tư nhân.
 2. 4- Xây d ng n n y h c Vi t Nam k th a và phát tri n n n y h c, dư c h c c truy n dân t c; k t h p y h c, dư c h c hi n i v i y h c, dư c h c c truy n dân t c, nghiên c u và ng d ng nh ng ti n b khoa h c k thu t c a y h c th gi i vào th c ti n Vi t Nam, xây d ng các mũi nh n khoa h c y h c, dư c h c Vi t Nam. i u 3. Trách nhi m c a Nhà nư c. 1- Nhà nư c chăm lo b o v và tăng cư ng s c kho nhân dân; ưa công tác b o v s c kho nhân dân vào k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và ngân sách Nhà nư c; quy t nh nh ng ch chính sách, bi n pháp b o v và tăng cư ng s c kho nhân dân. 2- B y t có trách nhi m qu n lý, hoàn thi n, nâng cao ch t lư ng và phát tri n h th ng phòng b nh, ch ng d ch, khám b nh, ch a b nh, s n xu t, lưu thông thu c và thi t b y t , ki m tra vi c th c hi n các quy nh v chuyên môn nghi p v y, dư c. 3- H i ng nhân dân các c p dành t l ngân sách thích áng cho công tác b o v s c kho nhân dân a phương; thư ng xuyên giám sát, ki m tra vi c tuân theo pháp lu t v b o v s c kho nhân dân c a U ban nhân dân cùng c p, c a các cơ quan, các t ch c xã h i, cơ s s n xu t, kinh doanh c a Nhà nư c, t p th , tư nhân và m i công dân trong a phương. U ban nhân dân các c p có trách nhi m th c hi n các bi n pháp b o m v sinh ăn, , sinh ho t, v sinh công c ng cho nhân dân trong a phương; lãnh o các cơ quan y t tr c thu c, ch o s ph i h p gi a các ngành, các t ch c xã h i trong a phương th c hi n nh ng quy nh c a pháp lu t v b o v s c kho nhân dân. i u 4. Trách nhi m c a các cơ quan Nhà nư c, các cơ s s n xu t, kinh doanh, các ơn v vũ trang nhân dân. Các cơ quan Nhà nư c, các cơ s s n xu t, kinh doanh c a Nhà nư c, các ơn v vũ trang nhân dân (g i chung là các t ch c Nhà nư c), các cơ s s n xu t, kinh doanh c a t p th và tư nhân có trách nhi m tr c ti p chăm lo, b o v , tăng cư ng s c kho c a nh ng thành viên trong cơ quan, ơn v mình và óng góp ti n c a, công s c theo kh năng cho công tác b o v s c kho nhân dân. i u 5. Trách nhi m c a các t ch c xã h i. 1- M t tr n T qu c Vi t Nam, T ng liên oàn lao ng Vi t Nam, oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh, H i liên hi p ph n Vi t Nam, H i nông dân Vi t Nam, T ng h i y dư c h c Vi t Nam, H i y h c c truy n dân t c Vi t Nam và các t ch c xã h i khác ng viên, giáo d c các thành viên trong t ch c th c hi n nh ng quy nh c a pháp lu t v b o v s c kho nhân dân và tham gia tích c c vào s nghi p b o v s c kho nhân dân trong ph m vi i u l c a t ch c mình. 2- H i ch th p Vi t Nam tuyên truy n, ph bi n nh ng ki n th c y h c thư ng th c cho h i viên và nhân dân, v n ng nhân dân th c hi n các bi n pháp gi gìn s c kho cho b n thân và cho m i ngư i, hi n máu c u ngư i; t ch c c u tr nhân dân khi có tai n n, thiên tai, d ch b nh và chi n tranh x y ra. Chương 2:
 3. V SINH TRONG SINH HO T VÀ LAO NG, V SINH CÔNG C NG, PHÒNG VÀ CH NG DNCH B NH i u 6. Giáo d c v sinh. 1- Các cơ quan y t , văn hoá, giáo d c, th d c th thao, thông tin i chúng và các t ch c xã h i có trách nhi m tuyên truy n, giáo d c cho nhân dân ki n th c v y h c và v sinh thư ng th c, v sinh môi trư ng, v sinh ph n , v sinh thai nghén và nuôi d y con. 2- B giáo d c xây d ng chương trình giáo d c v sinh cho h c sinh ph thông, m u giáo, nhà tr , t o thói quen gi gìn v sinh chung, v sinh trong sinh ho t và h c t p. i u 7. V sinh lương th c, th c ph m, các lo i nư c u ng và rư u. 1- Các t ch c Nhà nư c, t p th , tư nhân khi s n xu t, ch bi n, bao bì óng gói, b o qu n, v n chuy n lương th c, th c phNm, các lo i nư c u ng và rư u ph i b o m tiêu chuNn v sinh. Khi ưa các hoá ch t m i, nguyên li u m i ho c các ch t ph gia m i vào ch bi n, b o qu n lương th c, th c phNm, các lo i nư c u ng, rư u và s n phNm các lo i bao bì óng gói ph i ư c phép c a S y t . 2- Nghiêm c m s n xu t, lưu thông, xu t khNu, nh p khNu nh ng m t hàng lương th c, th c phNm, các lo i nư c u ng và rư u không b o m tiêu chuNn v sinh. 3- Ngư i ang m c b nh truy n nhi m không ư c làm nh ng công vi c có liên quan tr c ti p n th c phNm, các lo i nư c u ng và rư u. i u 8. V sinh nư c và các ngu n nư c dùng trong sinh ho t c a nhân dân. 1- Các cơ quan, xí nghi p c p nư c ph i b o m tiêu chuNn v sinh nư c dùng trong sinh ho t c a nhân dân. 2- Nghiêm c m các t ch c Nhà nư c, t p th , tư nhân và m i công dân làm ô nhi m các ngu n nư c dùng trong sinh ho t c a nhân dân. i u 9. V sinh trong s n xu t, b o qu n, v n chuy n và s d ng hoá ch t. 1- Các t ch c Nhà nư c, t p th , tư nhân và m i công dân khi s n xu t, b o qu n, v n chuy n, s d ng phân bón, thu c tr sâu, di t c , di t chu t, hoá ch t kích thích sinh trư ng v t nuôi, cây tr ng và các lo i hoá ch t khác ph i b o m tiêu chuNn v sinh, không gây nguy h i n s c kho con ngư i. 2- Các cơ s s n xu t m phNm, chơi tr em, dùng v sinh cá nhân b ng hoá ch t ph i b o m tiêu chuNn v sinh. i u 10. V sinh các ch t th i trong công nghi p và trong sinh ho t. 1- Các xí nghi p, các cơ s s n xu t c a Nhà nư c, t p th , tư nhân ph i th c hi n nh ng bi n pháp x lý ch t th i trong công nghi p phòng, ch ng ô nhi m không khí, t và nư c theo quy nh c a H i ng b trư ng.
 4. 2- Các t ch c Nhà nư c, t ch c xã h i, t p th , tư nhân và m i công dân không ư c các ch t ph th i trong sinh ho t làm ô nhi m môi trư ng s ng các khu dân cư. i u 11. V sinh trong chăn nuôi gia súc, gia c m. 1- Vi c chăn nuôi gia súc, gia c m ph i b o m v sinh chung. Không ư c gi t m , mua, bán, ăn th t gia súc, gia c m b b nh truy n nhi m gây nguy h i cho s c kho con ngư i. 2- Nghiêm c m vi c th rông chó thành ph , th xã và th tr n; chó nuôi ph i ư c tiêm phòng theo quy nh c a cơ quan thú y. i u 12. V sinh trong xây d ng. Vi c quy ho ch xây d ng và c i t o các khu dân cư, các công trình công nghi p và các công trình dân d ng u ph i tuân theo tiêu chuNn v sinh. i u 13. V sinh trong trư ng h c và nhà tr . 1- H i ng nhân dân, U ban nhân dân các c p, ngành giáo d c và các ngành có liên quan ph i t ng bư c b o m cơ s v t ch t, trang thi t b , ánh sáng, dùng gi ng d y, h c t p trư ng h c và nhà tr , không làm nh hư ng n s c kho c a h c sinh và giáo viên. 2- Hi u trư ng các trư ng h c và Ch nhi m các nhà tr ph i b o m th c hi n chương trình h c t p rèn luy n ã ư c quy nh; b o m v sinh trư ng, l p và nhà tr . i u 14. V sinh trong lao ng. 1- Các t ch c Nhà nư c, t p th và tư nhân ph i th c hi n các bi n pháp b o m an toàn lao ng, b o m tiêu chuNn v sinh v nóng, Nm, khói, b i, ti ng n, rung chuy n và v các y u t c h i khác trong lao ng s n xu t b o v s c kho , phòng, ch ng b nh ngh nghi p cho ngư i lao ng, không gây nh hư ng x u n môi trư ng xung quanh. 2- ơn v và cá nhân s d ng lao ng ph i t ch c vi c khám s c kho nh kỳ cho ngư i lao ng và ph i ph i b o m trang b b o h lao ng c n thi t cho ngư i lao ng. i u 15. V sinh nơi công c ng. 1- M i ngư i ph i có trách nhi m th c hi n nh ng quy nh v v sinh nơi công c ng. 2- C m phóng u , v t rác và các ch t ph th i khác trên ư ng ph , vư n hoa, công viên và nh ng nơi công c ng khác. 3- C m hút thu c trong phòng h p, r p chi u bóng, r p hát và nh ng nơi quy nh khác.
 5. i u 16. V sinh trong vi c quàn, ư p, chôn, ho táng, di chuy n thi hài, hài c t. 1- Vi c quàn, ư p, chôn, ho táng, di chuy n thi hài, hài c t, ph i tuân theo các quy nh v v sinh phòng d ch. Nhà nư c khuy n khích vi c ho táng thi hài và hài c t. 2- Khi di chuy n thi hài, hài c t qua biên gi i Vi t Nam, ph i có gi y phép theo quy nh c a H i ng b trư ng nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. i u 17. Phòng và ch ng các b nh nhi m khu n, b nh d ch. 1- Y t cơ s ph i t ch c tiêm ch ng các lo i v c xin phòng b nh cho nhân dân. 2- Các t ch c Nhà nư c, t p th , tư nhân và m i công dân ph i th c hi n các bi n pháp phòng, ch ng các b nh nhi m khuNn, b nh d ch. Khi phát hi n có b nh d ch ho c nghi có b nh d ch trong ơn v , a phương, cơ quan y t ph i báo cáo k p th i v i U ban nhân dân cùng c p và cơ quan y t c p trên. 3- U ban nhân dân các c p ph i b o m công tác phòng d ch, ch ng d ch t i a phương. 4- Căn c vào tính ch t nguy hi m, m c lây lan c a t ng v d ch, Ch t ch H i ng b trư ng, B trư ng B y t , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph , c khu tr c thu c trung ương có quy n áp d ng nh ng bi n pháp c bi t nhanh chóng d p t t d ch. i u 18. Ki m d ch. 1- ng v t, th c v t, phương ti n v n chuy n hàng hoá ra vào biên gi i và quá c nh nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam u ph i ư c ki m d ch. 2- ng v t, th c v t, phương ti n v n chuy n, hàng hoá và bưu phNm t vùng có d ch chuy n ra vùng không có d ch u ph i ư c ki m d ch t i các u m i giao thông và bưu i n. Chương 3: TH D C TH THAO, I U DƯ NG VÀ PH C H I CH C NĂNG i u 19. T ch c ho t ng th d c th thao. 1- Các ngành, các c p, các t ch c Nhà nư c, t ch c xã h i, t p th , tư nhân có trách nhi m t o i u ki n c n thi t và t ch c, ng viên m i ngư i tham gia ho t ng th d c th thao. 2- T ng c c th d c th thao ph i h p v i các ngành có liên quan nghiên c u, ph bi n các phương pháp t p luy n, các môn t p, bài t p th d c th thao phù h p v i th l c, l a tu i, ngành ngh , hư ng d n ch a b nh b ng th d c; xây d ng và phát tri n y h c th d c th thao; ào t o cán b , hư ng d n viên, hu n luy n viên và giáo viên th d c th thao.
 6. 3- Nghiêm c m các hành vi thô b o trong t p luy n và thi u th d c th thao. i u 20. T ch c ngh ngơi và i u dư ng. 1- T ng liên oàn Lao ng Vi t Nam, các ngành, các c p, các t ch c Nhà nư c, các t ch c xã h i, t ch c t p th có trách nhi m m r ng các cơ s i u dư ng, nhà ngh và câu l c b s c kho . 2- Các t ch c và tư nhân s d ng lao ng ph i t o i u ki n cho ngư i lao ng ư c i u dư ng và ngh ngơi. i u 21. Ph c h i ch c năng. 1- B y t , B lao ng - thương binh và xã h i ph i xây d ng và b o m i u ki n c n thi t cho các cơ s ph c h i ch c năng ho t ng. 2- Ngành y t , ngành lao ng - thương binh và xã h i ph i h p v i các ngành liên quan, các t ch c xã h i m r ng ho t ng ph c h i ch c năng d a vào c ng ng phòng ng a và h n ch h u qu tàn t t; áp d ng k thu t thích h p ưa ngư i tàn t t có kh năng tr l i cu c s ng bình thư ng. i u 22. i u dư ng, ph c h i s c kho b ng y u t thiên nhiên. Ngu n nư c khoáng, m bùn thu c, khu v c bãi bi n, vùng khí h u và các y u t thiên nhiên khác có tác d ng dư c lý c bi t ph i ư c s d ng vào vi c i u dư ng và ph c h i s c kho . H i ng b trư ng quy nh vi c xác nh, x p h ng, qu n lý khai thác, s d ng và b o v các y u t thiên nhiên quy nh t i i u này. Chương 4: KHÁM B NH VÀ CH A B NH i u 23. Quy n ư c khám b nh và ch a b nh. 1- M i ngư i khi m au, b nh t t, b tai n n ư c khám b nh, ch a b nh t i các cơ s khám b nh, ch a b nh nơi công dân cư trú, lao ng, h c t p. Ngư i b nh còn ư c ch n th y thu c ho c lương y, ch n cơ s khám b nh, ch a b nh và ra nư c ngoài khám b nh, ch a b nh theo quy nh c a H i ng b trư ng. 2- Trong trư ng h p c p c u, ngư i b nh ư c c p c u t i b t kỳ cơ s khám b nh, ch a b nh nào. Các cơ s khám b nh, ch a b nh ph i ti p nh n và x trí m i trư ng h p c p c u. i u 24. i u ki n hành ngh c a th y thu c.
 7. Ngư i có b ng t t nghi p y khoa các trư ng i h c ho c trung h c và có gi y phép hành ngh do B y t ho c S y t c p ư c khám b nh, ch a b nh t i các cơ s y t Nhà nư c, t p th , tư nhân. i u 25. Trách nhi m c a th y thu c. 1- Th y thu c có nghĩa v khám b nh ch a b nh, kê ơn và hư ng d n cách phòng b nh, t ch a b nh cho ngư i b nh; ph i gi bí m t v nh ng i u có liên quan n b nh t t ho c i tư mà mình ư c bi t v ngư i b nh. 2- Th y thu c ph i có y c, có tinh th n trách nhi m, t n tình c u ch a ngư i b nh; ch p hành nghiêm ch nh các quy nh chuyên môn nghi p v , k thu t y t ; ch s d ng nh ng phương pháp, phương ti n, dư c phNm ư c B y t cho phép. 3- Nghiêm c m hành vi vô trách nhi m trong c p c u, khám b nh, ch a b nh làm t n h i n s c kho , tính m ng, danh d , nhân phNm c a ngư i b nh. i u 26. Giúp b o v th y thu c và nhân viên y t . 1- M i t ch c và công dân có trách nhi m giúp , b o v th y thu c và nhân viên y t khi h làm nhi m v . 2- Trong trư ng h p khNn c p ưa ngư i b nh hay ngư i b tai n n n cơ s c p c u, th y thu c, nhân viên y t ư c quy n s d ng các phương ti n v n chuy n có m t t i ch . Ngư i i u khi n phương ti n ph i th c hi n yêu c u c a ngư i th y thu c và nhân viên y t . 3- Nghiêm c m hành vi làm t n h i n s c kho , tính m ng, danh d , nhân phNm c a th y thu c và nhân viên y t trong khi ang làm nhi m v . i u 27. Trách nhi m c a ngư i b nh. 1- Ngư i b nh có trách nhi m tôn tr ng th y thu c và nhân viên y t ; ch p hành nh ng quy nh trong khám b nh, ch a b nh. 2- Ngư i b nh ph i tr m t ph n chi phí y t . H i ng b trư ng quy nh ch thu chi phí y t . i u 28. Ch a b nh b ng ph u thu t. Th y thu c ch ti n hành ph u thu t sau khi ư c s ng ý c a ngư i b nh. i v i ngư i b nh chưa thành niên, ngư i b nh ang b hôn mê hay m c b nh tâm th n thì ph i ư c s ng ý c a thân nhân ho c ngư i giám h c a ngư i b nh. Trong trư ng h p mà thân nhân hay ngư i giám h c a ngư i b nh không ng ý ho c thân nhân hay ngư i giám h v ng m t, n u không k p th i ph u thu t có th nguy h i n tính m ng ngư i b nh, thì th y thu c ư c quy n quy t nh, nhưng ph i có s phê chuNn c a ngư i ph trách hay ngư i ư c u quy n c a cơ s y t ó. i u 29. B t bu c ch a b nh.
 8. 1- Các cơ s y t ph i ti n hành các bi n pháp b t bu c ch a b nh i v i ngư i m c b nh tâm th n th n ng, b nh lao, phong ang th i kỳ lây truy n, b nh lây truy n qua ư ng sinh d c, b nh nghi n ma tuý, b nh SIDA và m t s b nh truy n nhi m khác có th gây nguy h i cho xã h i. 2- Vi c b t bu c ch a b nh t i các cơ s y t ph i ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. i u 30. L y và ghép mô ho c m t b ph n c a cơ th con ngư i. 1- Th y thu c ch ti n hành l y mô ho c b ph n c a cơ th ngư i s ng hay ngư i ch t dùng vào m c ích y t sau khi ã ư c s ng ý c a ngư i cho, c a thân nhân ngư i ch t ho c ngư i ch t có di chúc l i. 2- Vi c ghép mô ho c m t b ph n cho cơ th ngư i b nh ph i ư c s ng ý c a ngư i b nh ho c thân nhân hay ngư i giám h c a ngư i b nh chưa thành niên. 3- B y t quy nh ch chăm sóc s c kho ngư i cho mô ho c m t b ph n c a cơ th . i u 31. Gi i ph u t thi. B nh vi n ư c quy n gi i ph u thi th ngư i ch t t i b nh vi n trong trư ng h p c n thi t nâng cao ch t lư ng khám b nh, ch a b nh. Các trư ng i h c y khoa ư c dùng t thi vô th a nh n và t thi c a ngư i có di chúc cho phép s d ng vào m c ích h c t p và nghiên c u khoa h c. i u 32 Khám b nh, ch a b nh cho ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam. 1- Ngư i nư c ngoài ang trên lãnh th Vi t Nam ư c khám b nh, ch a b nh t i các cơ s y t và ph i ch p hành nh ng quy nh pháp lu t v b o v s c kho nhân dân. Ngư i nư c ngoài có th vào Vi t Nam khám b nh, ch a b nh. 2- H i ng b trư ng quy nh ch khám b nh, ch a b nh cho ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam. i u 33. Giám nh y khoa. 1- H i ng giám nh y khoa xác nh tình tr ng s c kho và kh năng lao ng c a ngư i lao ng theo yêu c u c a các t ch c s d ng lao ng và ngư i lao ng. 2- Các t ch c s d ng lao ng và các cơ quan b o hi m xã h i ph i căn c vào k t lu n c a H i ng giám nh y khoa th c hi n chính sách i v i ngư i lao ng. Chương 5: Y H C, DƯ C H C C TRUY N DÂN T C
 9. i u 34. K th a và phát tri n n n y h c, dư c h c c truy n dân t c. 1- B y t , H i y h c c truy n dân t c Vi t Nam và T ng h i y dư c h c Vi t Nam có trách nhi m t ch c th c hi n vi c k th a, phát tri n n n y h c, dư c h c c truy n dân t c, k t h p y h c, dư c h c hi n i v i y h c, dư c h c c truy n dân t c trong m i lĩnh v c ho t ng y t và b o m i u ki n ho t ng cho các b nh vi n, vi n u ngành y h c dân t c. 2- Ngành y t , U ban nhân dân các c p ph i c ng c và m r ng m ng lư i ph c v y t b ng y h c, dư c h c c truy n dân t c và phát tri n nuôi tr ng dư c li u trong a phương mình. i u 35. i u ki n hành ngh c a lương y. Ngư i ã t t nghi p các trư ng, l p ho c ư c gia truy n v y h c, dư c h c c truy n dân t c, ch a b nh b ng các phương pháp y h c c truy n dân t c ho c b ng các bài thu c gia truy n và có gi y phép hành ngh do B y t ho c S y t c p ư c khám b nh, ch a b nh t i các cơ s y t Nhà nư c, t p th và tư nhân. i u 36. Trách nhi m c a lương y. 1- Lương y có nhi m v khám b nh, ch a b nh và hư ng d n cách phòng b nh, t ch a b nh cho ngư i b nh; ph i có y c, có tinh th n trách nhi m t n tình c u ch a ngư i b nh. 2- Nh ng bài thu c m i, phương pháp ch a b nh m i ph i ư c B y t ho c S y t cùng v i H i y h c c truy n dân t c cùng c p ki m tra xác nh n m i ư c áp d ng vào khám b nh, ch a b nh cho nhân dân. 3- Nghiêm c m vi c s d ng các hình th c mê tín trong khám b nh, ch a b nh. i u 37. Giúp và b o v lương y. 1- Nhà nư c b o m quy n tác gi cho lương y v vi c ph bi n nh ng bài thu c, v thu c và dư c li u quý, phương pháp ch a b nh gia truy n có hi u qu c a mình. 2- M i ngư i có trách nhi m giúp và b o v lương y cũng như i v i th y thu c theo quy nh t i i u 26 c a Lu t này. Chương 6: THU C PHÒNG B NH, CH A B NH i u 38. Qu n lý s n xu t, lưu thông, xu t kh u, nh p kh u thu c và nguyên li u làm thu c. 1- B y t th ng nh t qu n lý s n xu t, lưu thông, xu t khNu, nh p khNu thu c và nguyên li u làm thu c, t ch c bán và cung c p thu c thi t y u trong phòng b nh, ch a b nh cho nhân dân.
 10. 2- Các cơ s c a Nhà nư c, t p th , tư nhân ư c cơ quan y t có thNm quy n cho phép m i ư c s n xu t, lưu thông, xu t khNu, nh p khNu thu c, nguyên li u làm thu c và ch ư c phép s n xu t, lưu thông, xu t khNu, nh p khNu các lo i thu c và nguyên li u làm thu c ã ư c B y t quy nh. 3- Ngư i có b ng c p chuyên môn v dư c và ư c B y t ho c S y t c p gi y phép m i ư c hành ngh dư c. 4- Các lo i thu c m i ph i ư c B y t ho c S y t ki m tra, xác nh hi u l c phòng b nh, ch a b nh, b o m an toàn i v i ngư i b nh m i ư c ưa vào s n xu t, lưu thông, xu t khNu, nh p khNu. i u 39. Qu n lý thu c c, thu c và ch t d gây nghi n, gây hưng ph n, c ch tâm th n. 1- Các lo i thu c có c tính cao, các thu c và ch t d gây nghi n, gây hưng ph n, c ch tâm th n ch ư c dùng ch a b nh và nghiên c u khoa h c. 2- B y t quy nh ch s n xu t, lưu thông, b o qu n, s d ng, t n tr cá lo i thu c và các ch t quy nh t i kho n 1 c a i u này. i u 40. Ch t lư ng thu c. 1- Thu c ưa vào lưu thông và s d ng ph i b o m tiêu chuNn ch t lư ng Nhà nư c và an toàn cho ngư i dùng. 2- Nghiêm c m vi c s n xu t, lưu thông thu c gi , thu c không b o m tiêu chuNn ch t lư ng Nhà nư c. Chương 7: B O V S C KHO NGƯ I CAO TU I, THƯƠNG BINH, B NH BINH, NGƯ I TÀN T T VÀ NG BÀO CÁC DÂN T C THI U S i u 41. B o v s c kho ngư i cao tu i, thương binh, b nh binh và ngư i tàn t t. 1- Ngư i cao tu i, thương binh, b nh binh và ngư i tàn t t ư c ưu tiên trong khám b nh, ch a b nh, ư c t o i u ki n thu n l i óng góp cho xã h i phù h p v i s c kho c a mình. 2- B y t , T ng c c th d c th thao hư ng d n phương pháp rèn luy n thân th , ngh ngơi và gi i trí phòng, ch ng các b nh ngư i già. i u 42. B o v s c kho ng bào các dân t c thi u s . 1- Nhà nư c dành ngân sách thích áng c ng c m r ng m ng lư i y t khám b nh, ch a b nh cho ng bào các dân t c thi u s , c bi t là y t cơ s vùng cao, vùng xã xôi h o lánh.
 11. 2- Nhà nư c có ch ãi ng thích áng i v i cán b y t công tác t i các vùng cao, vùng xa xôi h o lánh. 3- H i ng b trư ng có trách nhi m b o m thu c phòng và ch a b nh s t rét, bư u c cho các vùng quy nh t i kho n 1 c a i u này. 4- U ban nhân dân các c p, các ngành có liên quan và các t ch c xã h i có trách nhi m tuyên truy n giáo d c v sinh, xây d ng n p s ng văn minh, văn hoá m i cho ng bào các dân t c thi u s . Chương 8: TH C HI N K HO CH HOÁ GIA ÌNH VÀ B O V S C KHO PH N , TR EM i u 43. Th c hi n k ho ch hoá gia ình. 1- M i ngư i có trách nhi m th c hi n k ho ch hoá gia ình, có quy n l a ch n bi n pháp sinh có k ho ch theo nguy n v ng. M i c p v ch ng ch nên có t m t n hai con. 2- Nhà nư c có chính sách, bi n pháp khuy n khích và t o i u ki n c n thi t cho m i ngư i th c hi n k ho ch hoá gia ình. Các cơ s chuyên khoa ph s n c a Nhà nư c, t p th và tư nhân ph i th c hi n yêu c u c a m i ngư i v vi c l a ch n bi n pháp sinh có k ho ch theo nguy n v ng. 3- Các cơ quan y t , văn hoá, giáo d c, thông tin i chúng và các t ch c xã h i có trách nhi m tuyên truy n, giáo d c ki n th c v dân s và k ho ch hoá gia ình cho nhân dân. 4- Nghiêm c m hành vi gây tr ng i ho c cư ng b c trong vi c th c hi n k ho ch hoá gia ình. i u 44. Quy n c a ph n ư c khám b nh, ch a b nh ph khoa và n o thai, phá thai. 1- Ph n ư c quy n n o thai, phá thai theo nguy n v ng, ư c khám b nh, ch a b nh ph khoa, ư c theo dõi s c kho trong th i kỳ thai nghén, ư c ph c v y t khi sinh con t i các cơ s y t . 2- B y t có trách nhi m c ng c , phát tri n m ng lư i chuyên khoa ph s n và sơ sinh n t n cơ s b o m ph c v y t cho ph n . 3- Nghiêm c m các cơ s y t và cá nhân làm các th thu t n o thai, phá thai, tháo vòng tránh thai n u không có gi y phép do B y t ho c S y t c p. i u 45. S d ng lao ng n .
 12. 1- Các t ch c và cá nhân s d ng lao ng n ph i th c hi n các quy nh v b o v s c kho cho ph n , b o m ch i v i ph n có thai, sinh con, nuôi con và áp d ng các bi n pháp sinh có k ho ch. 2- Không ư c s d ng lao ng n vào nh ng công vi c n ng nh c, c h i. B y t , B lao ng - thương binh và xã h i quy nh danh m c các công vi c n ng nh c, c h i. i u 46. B o v s c kho tr em. 1- Tr em ư c y t cơ s qu n lý s c kho , ư c tiêm ch ng phòng b nh, phòng d ch, ư c khám b nh, ch a b nh. 2- Ngành y t có trách nhi m phát tri n, c ng c m ng lư i chăm sóc b o v s c kho tr em. 3- Cha m , ngư i nuôi dư ng tr em có trách nhi m th c hi n nh ng quy nh v ki m tra s c kho và tiêm ch ng theo k ho ch c a y t cơ s , chăm lo tr em khi au m và th c hi n các quy t nh c a ngư i th y thu c trong khám b nh, ch a b nh i v i tr em. i u 47. Chăm sóc tr em có khuy t t t. B y t , B lao ng - thương binh và xã h i, B giáo d c có trách nhi m t ch c chăm sóc và áp d ng các bi n pháp ph c h i ch c năng cho tr em có khuy t t t. Chương 9: THANH TRA NHÀ NƯ C V Y T i u 48. T ch c và quy n h n c a thanh tra Nhà nư c v y t . 1- Thanh tra Nhà nư c v y t thu c ngành y t bao g m: Thanh tra v sinh, thanh tra khám b nh, ch a b nh và thanh tra dư c. H i ng b trư ng quy nh t ch c thanh tra Nhà nư c v y t . 2- Thanh tra Nhà nư c v y t có quy n thanh tra, ki m tra vi c th c hi n nh ng quy nh c a pháp lu t v b o v s c kho nhân dân, v v sinh, phòng, ch ng d ch, khám b nh, ch a b nh và dư c; quy t nh các hình th c x ph t hành chính; ra quy t nh t m ình ch ho c ình ch ho t ng c a nh ng ơn v , cá nhân vi ph m và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. 3- Các t ch c Nhà nư c, t ch c xã h i, t p th , tư nhân và m i công dân nơi ang ti n hành thanh tra ph i báo cáo tình hình, cung c p tài li u b ng văn b n nh ng s vi c có liên quan n n i dung thanh tra theo úng th i h n quy nh và c cán b tham gia oàn thanh tra khi c n thi t. i u 49. Thanh tra v sinh.
 13. Thanh tra v sinh thanh tra vi c ch p hành pháp lu t v v sinh c a các t ch c Nhà nư c, t ch c xã h i, t p th , tư nhân và m i công dân. i u 50. Thanh tra khám b nh, ch a b nh. Thanh tra khám b nh và ch a b nh thanh tra vi c ch p hành nh ng quy nh chuyên môn, nghi p v và i u l k thu t y t c a các cơ s khám b nh, ch a b nh Nhà nư c, t p th và tư nhân. i u 51. Thanh tra dư c. Thanh tra dư c thanh tra vi c ch p hành nh ng quy nh chuyên môn, nghi p v dư c trong s n xu t, lưu thông, xu t khNu, nh p khNu thu c và nguyên li u làm thu c c a các cơ s Nhà nư c, t p th , tư nhân. Chương 10: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ CÁC VI PH M i u 52. Khen thư ng. a phương, ơn v , cá nhân có thành tích trong công tác b o v s c kho nhân dân ư c Nhà nư c khen thư ng v t ch t và tinh th n. Th y thu c, lương y, dư c sĩ và nhân viên y t khác có nhi u c ng hi n trong s nghi p b o v s c kho nhân dân, có trình nghi p v , chuyên môn k thu t gi i, có o c, ư c nhân dân và ng nghi p tín nhi m thì ư c xét t ng danh hi u cao quý c a Nhà nư c. i u 53. X lý các vi ph m Ngư i nào có nh ng hành vi sau ây thì tuỳ theo m c nh ho c n ng s b x lý k lu t, b x lý hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s . 1- Vi ph m các quy nh v gi gìn v sinh nơi công c ng, phòng và ch ng d ch, b nh. 2- Vi ph m các quy nh v khám b nh, ch a b nh, s n xu t thu c và bán thu c. 3- Vi ph m các quy nh v v sinh lương th c, th c phNm, v sinh lao ng và các quy nh khác c a Lu t b o v s c kho nhân dân. Ngoài nh ng hình th c x lý nói trên, ngư i nào có hành vi vi ph m quy nh t i các i m 1, 2, 3 c a i u này n u gây thi t h i n s c kho , tính m ng, tài s n c a ngư i khác thì ph i b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t. Chương 11: I U KHO N CU I CÙNG
 14. i u 54. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Lu t này u bãi b . i u 55. H i ng b trư ng quy nh chi ti t thi hành Lu t này. Lu t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá VIII, kỳ h p th 5 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1989. Võ Chí Công ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản