Luật xuất bản - Sửa đổi

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
73
lượt xem
29
download

Luật xuất bản - Sửa đổi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật số: 12/2008/QH12 - LUẬT ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật xuất bản - Sửa đổi

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Lu t s : 12/2008/QH12 LU T S A I, B SUNG M T S I U C A LU T XU T B N Căn c Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung m t s i u theo Ngh quy t s 51/2001/QH10; Qu c h i ban hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t xu t b n s 30/2004/QH11. i u1 S a i, b sung m t s i u c a Lu t xu t b n 1. i u 18 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 18. ăng ký k ho ch xu t b n 1. Trư c khi xu t b n, nhà xu t b n ph i ăng ký k ho ch xu t b n v i B Thông tin và Truy n thông và ph i ư c B Thông tin và Truy n thông xác nh n b ng văn b n. Trong th i h n mư i ngày, k t ngày nh n ư c ăng ký k ho ch
  2. 2 xu t b n c a nhà xu t b n, B Thông tin và Truy n thông xác nh n b ng văn b n vi c ăng ký k ho ch xu t b n. B Thông tin và Truy n thông quy nh m u ăng ký k ho ch xu t b n. 2. K ho ch xu t b n c a nhà xu t b n ph i phù h p v i tôn ch , m c ích, ch c năng, nhi m v c a nhà xu t b n và có giá tr th c hi n n h t ngày 31 tháng 12 c a năm k ho ch.” 2. i u 26 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 26. Thông tin ghi trên xu t b n ph m 1. Trên sách và tài li u dư i d ng sách (sau ây g i chung là sách) ph i ghi các thông tin sau: a) Tên sách, tên tác gi , tên ngư i ch biên (n u có), tên ngư i d ch (n u là sách d ch) ho c tên ngư i phiên âm (n u là sách phiên âm t ch Nôm), tên ngư i hi u ính (n u có); tên nhà xu t b n ho c cơ quan, t ch c ư c phép xu t b n, tên t ch c, cá nhân liên k t xu t b n (n u có); năm xu t b n, s th t c a t p, s l n tái b n; i v i sách d ch, ph i ghi tên nguyên b n, tên tác gi , tên nhà xu t b n nư c ngoài, năm xu t b n nư c ngoài; n u d ch t ngôn ng khác v i ngôn ng nguyên b n thì ph i ghi rõ ngôn ng và tên ngư i d ch b n ó; b) Tên ngư i ch u trách nhi m xu t b n, tên ngư i biên t p n i dung; khuôn kh sách, s ăng ký k ho ch xu t b n, s quy t nh xu t b n c a giám c nhà xu t b n ho c s gi y phép xu t b n c a cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t ng xu t b n; tên ngư i trình bày, minh h a, tên ngư i biên t p k thu t, tên ngư i s a b n in; s lư ng in, tên cơ s in, th i gian n p lưu chi u; c) i v i sách kinh doanh ph i ghi giá bán l ; i v i sách do Nhà nư c t hàng ph i ghi là “sách Nhà nư c t hàng”; i v i sách không kinh doanh ph i ghi là “sách không bán”.
  3. 3 2. Trên xu t b n ph m không ph i là sách ph i ghi các thông tin sau: a) Tên xu t b n ph m, tên nhà xu t b n ho c cơ quan, t ch c ư c phép xu t b n; tên t ch c, cá nhân liên k t xu t b n (n u có); b) S ăng ký k ho ch xu t b n, s quy t nh xu t b n c a giám c nhà xu t b n ho c s gi y phép xu t b n c a cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t ng xu t b n; s lư ng in, tên cơ s in; c) i v i xu t b n ph m kinh doanh ph i ghi giá bán l ; i v i xu t b n ph m do Nhà nư c t hàng ph i ghi là “Nhà nư c t hàng”; i v i xu t b n ph m không kinh doanh ph i ghi là “không bán”. 3. Chính ph quy nh nh ng trư ng h p c bi t không ghi tên tác gi , tên ngư i d ch, tên ngư i phiên âm, tên t ch c, cá nhân liên k t xu t b n trên bìa m t và v trí ghi các thông tin quy nh t i i m b kho n 1 i u này. 4. Giám c nhà xu t b n quy t nh v trí ghi các thông tin trên xu t b n ph m, tr trư ng h p quy nh t i kho n 3 i u này.” 3. i u 30 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 30. X lý vi ph m trong lĩnh v c xu t b n 1. T ch c, cá nhân vi ph m quy nh t i các i u 3, 5, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 và 29 c a Lu t này thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b c nh cáo ho c ph t ti n và có th b áp d ng các bi n pháp t m ình ch vi c xu t b n xu t b n ph m có vi ph m, t m ình ch ho t ng xu t b n, tư c quy n s d ng gi y phép ho t ng xu t b n; trư ng h p gây thi t h i cho t ch c, cá nhân khác thì ph i công khai xin l i, c i chính trên báo chí, b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t.
  4. 4 i v i xu t b n ph m có vi ph m thì b t m ình ch phát hành và tùy theo tính ch t, m c vi ph m ph i ư c s a ch a m i ư c phát hành ho c b thu h i, t ch thu, c m lưu hành, tiêu h y. 2. T ch c, cá nhân có hành vi xâm ph m quy n s h u trí tu trong lĩnh v c xu t b n thì b x lý theo quy nh c a pháp lu t v s h u trí tu . 3. Ngư i có hành vi vi ph m mà hành vi ó y u t c u thành t i ph m thì b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t v hình s . 4. Cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t ng xu t b n ph i ch u trách nhi m v quy t nh x lý c a mình.” 4. i u 36 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 36. X lý vi ph m trong lĩnh v c in xu t b n ph m 1. T ch c, cá nhân có hành vi sau ây thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b c nh cáo ho c ph t ti n, ình ch in xu t b n ph m ang in và có th b áp d ng bi n pháp t m ình ch ho t ng in xu t b n ph m, tư c quy n s d ng gi y phép ho t ng in xu t b n ph m, t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m; trư ng h p gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t: a) In xu t b n ph m mà không có gi y phép ho t ng in xu t b n ph m; b) In xu t b n ph m mà không có quy t nh xu t b n ho c gi y phép xu t b n; in xu t b n ph m không úng v i quy t nh xu t b n ho c gi y phép xu t b n; c) In xu t b n ph m gia công cho nư c ngoài mà không có gi y phép in gia công; d) In xu t b n ph m ã có quy t nh ình ch in, thu h i, t ch thu, c m lưu hành, tiêu hu ;
  5. 5 ) In xu t b n ph m không úng v i b n th o ã ư c nhà xu t b n, cơ quan, t ch c ư c phép xu t b n ký duy t; in xu t b n ph m không có h p ng in ho c in vư t quá s lư ng ghi trong h p ng. 2. T ch c, cá nhân có hành vi xâm ph m quy n s h u trí tu trong lĩnh v c in xu t b n ph m thì b x lý theo quy nh c a pháp lu t v s h u trí tu . 3. Ngư i có hành vi vi ph m mà hành vi ó y u t c u thành t i ph m thì b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t v hình s .” 5. i u 38 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 38. C p gi y phép ho t ng kinh doanh nh p kh u xu t b n ph m 1. T ch c, cá nhân trong nư c, t ch c, cá nhân nư c ngoài ư c nh p kh u xu t b n ph m vào Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và phù h p v i i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên. 2. i u ki n c p gi y phép ho t ng kinh doanh nh p kh u xu t b n ph m g m: a) Có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c gi y ch ng nh n u tư; b) Ngư i ng u cơ s kinh doanh ph i thư ng trú t i Vi t Nam, có văn b ng và có ch ng ch hành ngh v phát hành xu t b n ph m do cơ quan có th m quy n c a Vi t Nam c p; c) Trư ng h p kinh doanh nh p kh u sách, ngoài i u ki n quy nh t i i m a và i m b kho n 2 i u này, ph i có i ngũ nhân viên và c ng tác viên năng l c th m nh n i dung sách. 3. H sơ xin c p gi y phép g m: a) ơn xin phép kinh doanh nh p kh u xu t b n ph m;
  6. 6 b) Danh sách nhân viên, c ng tác viên có h p ng lao ng; b n sao h p l gi y ch ng nh n, văn b ng, ch ng ch quy nh t i kho n 2 i u này. 4. Trong th i h n ba mươi ngày, k t ngày nh n ư c h sơ h p l , B Thông tin và Truy n thông ph i c p gi y phép; trư ng h p không c p gi y phép thì ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do. 5. Chính ph quy nh c th i u ki n c p gi y phép kinh doanh nh p kh u xu t b n ph m quy nh t i i m b và i m c kho n 2 và h sơ xin c p gi y phép quy nh t i kho n 3 i u này.” 6. i u 39 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 39. Nh p kh u xu t b n ph m kinh doanh 1.Vi c nh p kh u xu t b n ph m kinh doanh ư c th c hi n thông qua cơ s có gi y phép ho t ng kinh doanh nh p kh u xu t b n ph m. 2. Trư c khi nh p kh u, cơ s nh p kh u xu t b n ph m kinh doanh ph i ăng ký danh m c xu t b n ph m nh p kh u v i B Thông tin và Truy n thông và ph i ư c B Thông tin và Truy n thông xác nh n b ng văn b n. Trong th i h n mư i lăm ngày, k t ngày nh n ư c ăng ký danh m c xu t b n ph m nh p kh u c a cơ s nh p kh u, B Thông tin và Truy n thông xác nh n b ng văn b n vi c ăng ký danh m c xu t b n ph m nh p kh u. B Thông tin và Truy n thông quy nh m u ăng ký danh m c xu t b n ph m nh p kh u. 3. Xu t b n ph m nh p kh u ph i phù h p v i quy nh c a Lu t xu t b n và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. Trư ng h p phát hi n xu t b n ph m có d u hi u vi ph m pháp lu t Vi t Nam, B Thông tin và Truy n thông có quy n yêu c u th m nh n i dung xu t b n ph m ó trư c khi xác nh n ăng ký nh p kh u ho c khư c t xác nh n ăng ký nh p kh u i v i xu t b n ph m ó.
  7. 7 4. Ngư i ng u cơ s nh p kh u xu t b n ph m kinh doanh ph i t ch c th m nh n i dung xu t b n ph m nh p kh u trư c khi phát hành và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v n i dung xu t b n ph m nh p kh u.” 7. i u 43 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 43. H p tác v i nư c ngoài v phát hành xu t b n ph m 1. Cơ s phát hành xu t b n ph m có tư cách pháp nhân c a Vi t Nam, c a nư c ngoài ư c h p tác kinh doanh ho c liên doanh phát hành xu t b n ph m t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và phù h p v i i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên. 2. T ch c nư c ngoài ư c thành l p văn phòng i di n t i Vi t Nam gi i thi u v t ch c và s n ph m c a mình, xúc ti n các giao d ch v phát hành xu t b n ph m theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và ph i ư c B Thông tin và Truy n thông c p gi y phép. 3. H sơ xin c p gi y phép g m: a) ơn xin c p gi y phép ho t ng ghi m c ích, nhi m v , ph m vi ho t ng, tr s , tên ngư i ng u văn phòng i di n và cam k t th c hi n úng các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; b) Văn b n xác nh n tư cách pháp nhân c a t ch c xin thành l p văn phòng i di n do cơ quan ho c ngư i có th m quy n c a qu c gia ho c vùng lãnh th nơi t ch c ó t tr s chính c p. 4. Trong th i h n ba mươi ngày, k t ngày nh n ư c h sơ h p l , B Thông tin và Truy n thông ph i c p gi y phép; trư ng h p không c p gi y phép thì ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do.” 8. i u 44 ư c s a i, b sung như sau:
  8. 8 “ i u 44. X lý vi ph m trong lĩnh v c phát hành xu t b n ph m 1. T ch c, cá nhân có hành vi sau ây thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b c nh cáo ho c ph t ti n, t m ình ch phát hành, ình ch phát hành xu t b n ph m và có th b áp d ng các bi n pháp thu h i, t ch thu, c m lưu hành, tiêu hu xu t b n ph m có vi ph m, t m ình ch ho t ng nh p kh u xu t b n ph m, tư c quy n s d ng gi y phép ho t ng nh p kh u xu t b n ph m; trư ng h p gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t: a) Phát hành xu t b n ph m mà vi c xu t b n, in, nh p kh u không h p pháp; b) Phát hành xu t b n ph m không có hoá ơn, ch ng t th hi n ngu n g c h p pháp; c) Phát hành xu t b n ph m ã có quy t nh ình ch in, c m lưu hành, thu h i, t ch thu, tiêu hu ; d) Bán xu t b n ph m thu c lo i không kinh doanh; ) Tiêu th , ph bi n trái phép xu t b n ph m in gia công cho nư c ngoài trên lãnh th Vi t Nam; e) Nh p kh u xu t b n ph m không ăng ký danh m c nh p kh u ho c th c hi n không úng danh m c ã ăng ký; g) Nh p kh u xu t b n ph m có n i dung vi ph m i u 3 và i u 10 c a Lu t xu t b n. 2. T ch c, cá nhân có hành vi xâm ph m quy n s h u trí tu trong lĩnh v c phát hành xu t b n ph m thì b x lý theo quy nh c a pháp lu t v s h u trí tu . 3. Ngư i có hành vi vi ph m mà hành vi ó y u t c u thành t i ph m thì b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t v hình s .
  9. 9 4. Trư ng h p cơ quan nhà nư c quy t nh thu h i, t ch thu, c m lưu hành, tiêu hu xu t b n ph m có vi ph m thì nhà xu t b n ho c cơ s nh p kh u xu t b n ph m có xu t b n ph m ó ph i b i thư ng thi t h i cho cơ s phát hành; trư ng h p quy t nh thu h i, t ch thu, c m lưu hành, tiêu h y xu t b n ph m sai mà gây thi t h i thì cơ quan nhà nư c có quy t nh sai ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t cho nhà xu t b n ho c cơ s phát hành, cơ s nh p kh u.” i u2 Thay c m t “B Văn hóa - Thông tin” b ng c m t “B Thông tin và Truy n thông” t i kho n 2 i u 7, kho n 3 i u 13, kho n 1 và kho n 2 i u 16, kho n 2 i u 17, i m a kho n 1 i u 22, kho n 2 và kho n 3 i u 23, kho n 1 và kho n 3 i u 24, i m a kho n 1 i u 27, i u 28, i m a kho n 3 i u 31, i m c và i m d kho n 1 i u 32, kho n 1 và kho n 2 i u 34, kho n 3 i u 37 và i m a kho n 1 i u 42 c a Lu t xu t b n s 30/2004/QH11. i u3 Lu t này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2009. Lu t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá XII, kỳ h p th 3 thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008. CH T CH QU C H I Nguy n Phú Tr ng
  10. 10 ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản