intTypePromotion=3

Mạch phi tuyến động và các PP số

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
63
lượt xem
11
download

Mạch phi tuyến động và các PP số

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một mạch gọi là tuyến tính khi tuân theo định luật: Nếu y1(t) và y2(t) lần lượt là đáp ứng của hai nguồn kích thích độc lập với nhau x1(t) và x2(t), mạch là tuyến tính nếu và chỉ nếu đáp ứng đối với x(t)= k1x1(t) + k2x2(t)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mạch phi tuyến động và các PP số

 1. %¬,*,Ҧ1*0Ð10Ҥ&+Ĉ,ӊ1% 9.5 Maïch phi tuyeán ñoäng vaø caùc PP soá „ Caùc baøi toaùn coù 2 phaàn : ­x1' f1 ( x1, x2 ,..., xn , t ) 1. Vieát phöông trình traïng thaùi. ° ' 2. Söû duïng thuaät toaùn laëp. °x2 f2 ( x1, x2 ,..., xn , t ) ® „ Caùc thuaät toaùn laëp : °... Coù hai nhoùm : °x' 1. Phöông phaùp khai trieån Taylor : tìm ¯ n fn ( x1, x2 ,..., xn , t ) chuoãi gaàn ñuùng haøm taïi x(tn). 2. Phöông phaùp ña thöùc hoùa : tìm ña „ Caùc bieán traïng thaùi : thöùc gaàn ñuùng giaù trò x(tn) theo p giaù Tuï ñieän: Choïn uC hay qC. trò tröôùc ñoù . Cuoän daây: Choïn iL hay \L. „ Phöông trình traïng thaùi 9.5.1 Phöông trình traïng thaùi : thöôøng ñöôïc thieát laäp theo caùc phöông phaùp : doøng „ Phöông trình traïng thaùi coù daïng : nhaùnh , theá nuùt hay maéc x’ = f(x,t) , x0 = x(t0) , hay neáu coù n bieán : löôùi. http://www.khvt.com Chapter-94 &
 2. /r0LQK&ѭӡQJ 1
 3. %¬,*,Ҧ1*0Ð10Ҥ&+Ĉ,ӊ1% 9.5.2 Phöông phaùp khai trieån Taylor „ Khai trieån giaù trò taïi böôùc 1. Giaûi thuaät Euler thuaän : tính thöù (n+1) : x(tn+1) theo xn1 xn h. f xn , nh
 4. giaù trò taïi böôùc tính thöù (n) : x(tn) baèng chuoãi Taylor vaø 2. Giaûi thuaät Euler ngöôïc : choïn ñeán baäc p thích hôïp (sai soá h(p+1)) , vôùi h laø böôùc tính : xn1 xn h. f xn1,(n 1)h
 5. x '(tn ) x(tn1 ) x(tn ) tn1 tn
 6. Giaûi ra x(n+1) vaø laëp. 1! x ''(tn ) 2 3. Giaûi thuaät Runge-Kutta : xaáp xæ tieáp tn1 tn
 7. ... tuïc caùc ñaïo haøm baäc cao vaø thieát laäp 2! coâng thöùc laëp cho giaù trò : x(tn+1) . „ Thuaät toaùn khai trieån Taylor laø thuaät toaùn ñôn böôùc : giaù trò ñöôïc tìm khi chæ caàn bieát moät giaù trò cuûa böôùc tröôùc ñoù . http://www.khvt.com Chapter-94 &
 8. /r0LQK&ѭӡQJ 2
 9. %¬,*,Ҧ1*0Ð10Ҥ&+Ĉ,ӊ1% ƒ Giaûi thuaät Euler thuaän : ví duï 1 function vidu1=pplap()% Euler thuan % e(t) = 200*i(\) + d\/dt t0=0;tf=0.002;delta = 1*10^(-6); y0 = 0;% bien tu thong \ y=linspace(0,1,round(tf/delta)+1); y(1) = y0; for k=2:round(tf/delta)+1 et = 19*sin(10^4*(k-1)*delta); iL = 50*y(k-1)+ 4*10^7*y(k-1)^3; y(k) = y(k-1)+delta*(et-200*iL); end % Ve dang dong dien t=0:delta:delta*round(tf/delta); plot(t*1000,y*1000); ylabel('Dang tu thong (mWb)'); % ==== End of Program ======== http://www.khvt.com Chapter-94 &
 10. /r0LQK&ѭӡQJ 3
 11. %¬,*,Ҧ1*0Ð10Ҥ&+Ĉ,ӊ1% ƒ Giaûi thuaät Euler thuaän : ví duï 2 Xaùc ñònh daïng töø thoâng vaø doøng ñieän treân caûm phi 5: i + tuyeán . e(t) _ Bieát : e ( t ) 1 2 0 2 s in (1 0 0 S t 9 0 o ) \ + Giaûi _ „ Phöông trình traïng thaùi : 1V d\ \ (Wb) e ( t ) 1 5 .i \
 12. 0,5625 dt 0,45 -0,45 -0,225 i(A) „ Chöông trình MATLAB: Wb_dt=[-5.3375 -0.5625 -0.45 0 0.45 0.5625 5.3375] ; 0 0,225 0,45 dong_dt=[-10 -0.45 -0.225 0 0.225 0.45 10];% A -0,45 -0,5625 chuky = 1/50; t0 = 0; % gia tri ban dau tf = 75*chuky ;%gia tri cuoi cua thoi gian toi da delta = chuky/100; % buoc thoi gian tinh Wb=linspace(0,1,round(tf/delta)+1); % Tao mang tu thong iL=linspace(0,1,round(tf/delta)+1); % Tao mang luu dong % Gan gia tri so kien vao mang Wb(1) = 0; iL(1) = 0; http://www.khvt.com Chapter-94 &
 13. /r0LQK&ѭӡQJ 4
 14. %¬,*,Ҧ1*0Ð10Ҥ&+Ĉ,ӊ1% ƒ Giaûi thuaät Euler thuaän : ví duï 2 (tt) for k=2:round(tf/delta)+1 % Tinh toan cac gia tri dong theo tu thong gt_hdt= interp1(Wb_dt,dong_dt,Wb(k-1)); % Noi suy theo MATLAB et=120*sqrt(2)* sin(100*pi*(k-1)*delta+pi/2); fn = et + 1 -5*gt_hdt; Wb(k)=Wb(k-1)+delta*fn; % Euler thuan iL(k)=interp1(Wb_dt,dong_dt,Wb(k)); end % Ve dang dong dien : chi khao sat 50 ms cuoi cung N = round(tf/delta); t=0:delta:delta*N; subplot(211); plot(t(N-250:N),Wb(N-250:N)); ylabel('Tu thong (Wb)'); subplot(212); plot(t(N-250:N),iL(N-250:N)); ylabel('Dong dien (A)'); http://www.khvt.com Chapter-94 &
 15. /r0LQK&ѭӡQJ 5
 16. %¬,*,Ҧ1*0Ð10Ҥ&+Ĉ,ӊ1% ƒ So saùnh keát quaû do Simulink tính „ Hình beân laø keát quaû do Simulink cuûa MATLAB tính toaùn vaø veõ .Coù theå tham khaûo taïi trang web cuûa MathWorks- >Documentation-> SimpowerSystems ; hay http.see.deis.unical.it/ita/ Kizilcay/pdf/chap2.pdf. http://www.khvt.com Chapter-94 &
 17. /r0LQK&ѭӡQJ 6
 18. %¬,*,Ҧ1*0Ð10Ҥ&+Ĉ,ӊ1% 3. Giaûi thuaät Runge-Kutta „ Gæai Thuaät R-K baäc 2 : „ GT R-K baäc 4 (k1 tính nhö treân) : h h xn1 xn k1 k2
 19. xn1 xn k1 2k2 2k3 k4
 20. 2 6 k1 f xn , t n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản