intTypePromotion=1

Màn hình quảng cáo ở chế độ văn bản sử dụng ma trận LED 5x7 có điều khiển bằng máy tính, chương 3

Chia sẻ: Nguyen Van Luong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
193
lượt xem
111
download

Màn hình quảng cáo ở chế độ văn bản sử dụng ma trận LED 5x7 có điều khiển bằng máy tính, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mạch đếm hệ 2 Mạch đếm loại này có dung lượng lớn nhất trong các loại mạch đếm và lại tương đối đơn giản. 1. Mạch đếm hệ 2 kích thích không đồng bộ A Xung đếm T Q FF A T Q FF B B T Q FF C C Hình III.II.1 – Sơ đồ mạch đếm hệ 2 kích thích không đồng bộ Hình III.II.1 biểu diễn cách nối 3 FF trong một mạch đếm hệ 2 kích thích không đồng bộ. Các FF sử dụng loại FF T. Xung đếm được đưa vào đầu T của FF đầu tiên, các FF...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Màn hình quảng cáo ở chế độ văn bản sử dụng ma trận LED 5x7 có điều khiển bằng máy tính, chương 3

  1. ThiÕt kÕ m¹ch logic sè PhÇn I: C¬ së lý thuyÕt Chương 3 M¹ch ®Õm hÖ 2 M¹ch ®Õm lo¹i nµy cã dung l-îng lín nhÊt trong c¸c lo¹i m¹ch ®Õm vµ l¹i t-¬ng ®èi ®¬n gi¶n. 1. M¹ch ®Õm hÖ 2 kÝch thÝch kh«ng ®ång bé A B C Xung Q Q Q ®Õm T T T FF A FF B FF C H×nh III.II.1 – S¬ ®å m¹ch ®Õm hÖ 2 kÝch thÝch kh«ng ®ång bé H×nh III.II.1 biÓu diÔn c¸ch nèi 3 FF trong mét m¹ch ®Õm hÖ 2 kÝch thÝch kh«ng ®ång bé. C¸c FF sö dông lo¹i FF T. Xung ®Õm ®-îc ®-a vµo ®Çu T cña FF ®Çu tiªn, c¸c FF cßn l¹i ®-îc kÝch thÝch b»ng tÝn hiÖu lÊy ra tõ ®Çu Q cña FF tr-íc nã. C¸c FF ®Òu ch¹y b»ng s-ên sau cña xung. TÝn hiÖu t¹i c¸c ®Çu ra cña c¸c FF ®-îc biÓu diÔn trªn h×nh III.II.2: 1 1 2 3 4 5 6 7 8 CLK 0 1 1 A 0 1
  2. ThiÕt kÕ m¹ch logic sè PhÇn I: C¬ së lý thuyÕt B¶ng tr¹ng th¸i logic - Mçi tr¹ng th¸i lµ mét sè hÖ 2 tù nhiªn t-¬ng Sè xung A B C øng víi sè lÇn kÝch thÝch. 0 0 0 0 - B hay C ®æi møc 1 0 0 1 logic khi FF ®øng tr-íc nã 2 0 1 0 3 0 1 1 chuyÓn tõ møc 1 xuèng 0. 4 1 0 0 - M¹ch ®Õm ®-îc 8 5 1 0 1 xung (8= 23, víi 3 lµ sè FF) 6 1 1 0 7 1 1 1 vµ tù ®éng tr¶ vÒ tr¹ng th¸i 8 0 0 0 khëi ®Çu 000. - §©y lµ m¹ch ®Õm lªn v× kÕt qu¶ d-íi d¹ng hÖ 2 t¨ng dÇn theo sè xung ®Õm. 2
  3. ThiÕt kÕ m¹ch logic sè PhÇn I: C¬ së lý thuyÕt 2. M¹ch ®Õm hÖ 2 kÝch thÝch ®ång bé Ng-êi ta ®-a xung ®Õm ®Õn c¸c FF cïng mét lóc. Trong tr-êng hîp nµy, cÇn ph¶i cã m¹ch ngoµi ®Ó kiÓm so¸t tr¹ng th¸i cña c¸c FF ®Ó t¹o thµnh m¹ch ®Õm. Qua b¶ng tr¹ng th¸i logic bé ®Õm hÖ 2 ë trªn ta thÊy, B chØ ®æi tr¹ng th¸i khi cã xung ®Õm vµ A ®· lªn 1, t-¬ng tù nh- vËy, C chØ ®æi tr¹ng th¸i khi cã xung ®Õm vµ A, B ®· lªn 1. Ta cã thÓ dung thªm c¸c m¹ch AND ®Ó thùc hiÖn viÖc ®ã. Trªn h×nh III.II.3.a lµ s¬ ®å cña mét m¹ch ®Õm lªn hÖ 2 kÝch thÝch ®ång bé vµ trªn h×nh III.II.3.b lµ d¹ng sãng t-¬ng øng. A B C Xung Q Q Q T T T ®Õm FF A FF B FF C 1 2 (a) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 CLK 0 (b) 1 A 3 0 1
  4. ThiÕt kÕ m¹ch logic sè PhÇn I: C¬ së lý thuyÕt M¹ch gi¶i m· 1. §Þnh nghÜa m¹ch gi¶i m· 4
  5. ThiÕt kÕ m¹ch logic sè PhÇn I: C¬ së lý thuyÕt M¹ch gi¶i m· lµ m¹ch lµ m¹ch logic cã nhiÒu ®Çu vµo Ai vµ nhiÒu ®Çu ra Fj , trong ®ã, mét hoÆc mét sè ®Çu ra Fj nµo ®ã sÏ cã møc logic 1 øng víi mét tæ hîp tÝn hiÖu nhÊt ®Þnh trªn c¸c ®Çu vµo Ai, th-êng gäi lµ c¸c ®Çu vµo ®Þa chØ. Ai GI¶i m· Fj 2. Ph©n lo¹i Cã mét sè m¹ch gi¶i m· th-êng dïng nh- sau: - Gi¶i m· tõ nhÞ ph©n sang thËp ph©n (gi¶i m· 2 – 10). - Gi¶i m· tõ BCD sang thËp ph©n. - Gi¶i m· tõ nhÞ ph©n sang ma tr©n chØ thÞ. - Gi¶i m· tõ BCD sang ma trËn chØ thÞ. ë ®©y, ta chØ xÐt ®Õn m¹ch gi¶i m· 2 – 10, lµ lo¹i m¹ch gi¶i m· th«ng dông nhÊt. 3. M¹ch gi¶i m· 2 – 10 A0 A0 F0 A1 F1 A1 Gi¶i m· 2-10 Ak-1 FN-1 Ak-1 H×nh IV.3.1 – Bé gi¶i m· 2- 10 5
  6. ThiÕt kÕ m¹ch logic sè PhÇn I: C¬ së lý thuyÕt Gi¶ sö cã nhãm m· k ch÷ sè hÖ 2, N= 2k lµ sè tæ hîp m· cã ®-îc. Trªn h×nh IV.3.1 biÓu diÔn mét bé gi¶i m· 2-10 cã 2k ®Çu vµo ký hiÖu tõ A0, A0 ®Õn Ak-1, Ak-1 vµ N ®Çu ra ký hiÖu tõ F0 ®Õn Fn-1. Cã thÓ thÊy r»ng, mçi ®Çu ra Fi sÏ nhËn mét gi¸ trÞ logic 1 øng víi mét mintec mi x¸c ®Þnh cña k biÕn ®Çu vµo. C¸c ®Çu ra cßn l¹i ®Òu cã gi¸ trÞ logic 0. Nh- vËy, m¹ch gi¶i m· 2-10 cã tÝnh chÊt cña mét hµm AND, vµ mét c¸ch cã thÓ biÓu diÔn bé gi¶i m· b»ng bé ph-¬ng tr×nh sau: F0= Ak-1.Ak-2…A1.A0 F1= Ak-1.Ak-2…A1.A0 … FN-2= Ak-1.Ak-2…A1.A0 FN-1= Ak-1.Ak-2…A1.A0 Ngoµi hÖ ph-¬ng tr×nh trªn, ng-êi ta cßn cã thÓ sö dông mét d¹ng kh¸c gäi lµ b¶ng ch©n lý cña m¹ch ®Ó biÓu diÔn m¹ch gi¶i m·. §Ó minh ho¹, chóng ta xÐt m¹ch gi¶i m· 2-10 cã ba biÕn ®Çu vµo. Bé gi¶i m· nµy cã b¶ng ch©n lý nh- sau: §Çu vµo §Çu ra A2 A1 A0 F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6
  7. ThiÕt kÕ m¹ch logic sè PhÇn I: C¬ së lý thuyÕt Cã thÓ thiÕt kÕ m¹ch gi¶i m· nµy theo s¬ ®å nh- trªn h×nh IV.3.2. VÒ ph-¬ng diÖn kü thuËt, ng-êi ta th-êng thùc hiÖn c¸c phÇn tö AND trªn h×nh IV.3.2 theo ph-¬ng ph¸p RDL (Resistor Diode Logic) nh- trªn h×nh IV.3.3. D¹ng kÕt cÊu nh- trªn h×nh IV.3.3 gäi lµ d¹ng kÕt cÊu ma trËn vu«ng. Sè phÇn tö AND ®éc lËp víi nhau lµ 2k, do ®ã, sè diode cÇn dïng lµ: Q= k.2k F7= A2.A1.A0 F6= A2.A1.A0 F5= A2.A1.A0 F4= A2.A1.A0 F3= A2.A1.A0 F2= A2.A1.A0 F1= A2.A1.A0 F0= A2.A1.A0 A2 A2 A1 A1 A0 A0 H×nh IV.3.2 – S¬ ®å logic bé gi¶i m· 2-10 ba ®Çu vµo +U R F7 F6 F5 F4 F3 7 F2 F
  8. ThiÕt kÕ m¹ch logic sè PhÇn I: C¬ së lý thuyÕt 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản