intTypePromotion=1

Mẫu Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần Truyền thông VV Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Đắc Dũng | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:5

0
141
lượt xem
8
download

Mẫu Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần Truyền thông VV Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo Mẫu Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần Truyền thông VV Việt Nam sau đây để biết được nội dung, cách trình bày của biên bản họp. Từ đó, giúp các bạn soạn thảo biên bản một cách phù hợp với tiêu chuẩn chung của một văn bản hành chính và đầy đủ nội dung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần Truyền thông VV Việt Nam

  1. CÔNG TY CỔ PHẨN TRUYỀN  CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÔNG V V VIỆT NAM Độc lập­ Tự do­ Hạnh phúc ____________ ­­­­­­­­­­­­­***­­­­­­­­­­­       Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014 Số: 2011/2014/BB­ĐHĐCĐ  BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG V V VIỆT NAM ­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­     Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005; ­ Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công ty cổ phần truyền thông V V Việt Nam. Vào hồi 09h00, ngày 20 tháng 11 năm 2014, tại trụ  sở chính của Công ty Cổ phần truyền   thông V V Việt Nam ­ Số 51, Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà  Nội, Chúng tôi gồm: I. THÀNH PHẦN THAM DỰ: 1. Ông Lê Thành Công – Cổ đông ­ Chủ tịch hội đồng quản trị ­ Chủ tọa Góp 90.000 cổ phần tương  ứng 900.000.000 đồng (Chín trăm triệu Việt Nam đồng) chiếm   45% vốn điều lệ 2. Ông Nguyễn Hoàng Hải – Cổ đông Góp 94.000 cổ  phần tương  ứng 940.000.000  đồng   (Chín trăm bốn mươi triệu Việt Nam   đồng) chiếm  47% vốn điều lệ. 3. Bà Vũ Kim Anh – Cổ đông  Góp 6.000 cổ  phần tương  ứng 60.000.000  đồng  (Sáu mươi triệu Việt Nam đồng) chiếm   3% vốn điều lệ. 4. Bà Lê Thị Mai Liên – Cổ đông Góp 10.000 cổ phần tương  ứng 100.000.000 đồng (Một trăm triệu Việt Nam đồng) chiếm   5% vốn điều lệ. Các cổ đông tham dự cuộc họp nắm giữ 200.000 cổ phần phổ thông ­ Đại diện 100% số cổ phần   có quyền biểu quyết, với tổng số phiếu biểu quyết : 200.000 phiếu Thư ký cuộc họp:  Bà Phạm Thị Quỳnh Trang II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:  1. Thay đổi cổ đông sáng lập Công ty do chuyển nhượng cổ phần:  Bên chuyển nhượng: Bà Vũ Kim Anh Giới tính: Nữ Sinh ngày: 12/09/1989            Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam CMND số: 012618705      Ngày cấp: 09/06/2003       Nơi cấp: Công an Hà Nội Địa chỉ  đăng ký thường trú:  P4­C6, TT Nam Đồng, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa,  Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  2. Chỗ ở hiện tại: P4­C6, TT Nam Đồng, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà  Nội, Việt Nam  Bên nhận chuyển nhượng: Ông Nguyễn Hoàng Hải Giới tính: Nam Sinh ngày: 04/06/1990              Dân tộc: Kinh                Quốc tịch: Việt Nam CMND số: 001090000229    Ngày cấp: 25/01/2013  Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH Địa chỉ  đăng ký thường trú: 190 Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành   phố Hà Nội, Việt Nam Chỗ ở hiện tại: 190 Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,  Việt Nam Bà  Vũ   Kim   Anh  chuyển   nhượng   cho  Ông  Nguyễn   Hoàng   Hải:  6.000   cổ   phần  tương  ứng  60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) chiếm 3% vốn điều lệ;  - Thời điểm chuyển nhượng: 20/11/2014  - Hình thức thanh toán: Chuyển khoản. Sau khi chuyển nhượng vốn điều lệ không đổi: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng) Cơ cấu góp vốn sau khi chuyển nhượng như sau:  STT Tên cổ  Ngày,  Giới  Quốc  Dân tộc Chỗ ở  Nơi  Số,  Vốn góp đông  tháng,  tính tịch hiện tại đăng ký  ngày,  sáng lập năm  đối với hộ khẩu nơi cấp  sinh đối  cổ đông  thường  chứng  với cổ  sáng lập  trú đối  minh  đông  là cá  với cá  nhân  sáng lập  nhân nhân;  dân  là cá  địa chỉ  hoặc  nhân trụ sở  Hộ  Tổng số Tỷ lệ % Loại cổ  Thời điểm góp vốn chính  chiếu  cổ  ph ần 1 đối với  đối với  phần tổ chức cá nhân;  Giấy  chứng  nhận  đăng ký  Số  Giá trị Phổ  Ưu đãi  Ưu đãi  doanh  lượng (triệu  thông biểu  hoàn lại nghiệp  đồng) quyết (hoặc  các giấy  chứng  nhận  tương  đương)  Số lượng Giá trị Số  Giá  Số  G đối với  lượ trị lượn doanh  ng g nghiệp;  quyết  định  thành  lập đối  với tổ  chức
  3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 190 Lò  Đúc,  Phường  190 Lò Đúc,  CMND số:  Đống  Phường  00109000022 Mác,  Đống Mác,  9 NGUYỄN  Quận  04/06/ Việt  Quận Hai Bà  Ngày cấp:  HOÀNG  1990 Nam Kinh Hai Bà  100.000 1.000 50 100.000 1.000 0 0 0 1 Nam Trưng,  25/01/2013 HẢI Trưng,  Thành phố  Nơi cấp: Thành  Hà Nội,  Cục QLHC  phố Hà  Việt Nam về TTXH Nội,  Việt  Nam Số nhà  88  đường  Số nhà 88  CMND số:  18,  đường 18,  186 834 504 Phường  LÊ  Phường Cửa  Cấp ngày:  06/06/ Việt  Cửa  2 THÀNH  Nam Kinh Nam, Thành  23/03/2013 90.000 900 45 90.000 900 0 0 0 1989 Nam Nam,  CÔNG Phố Vinh,  Nơi cấp: Thành  tỉnh Nghệ  Công an  Phố  An Nghệ An Vinh,  tỉnh  Nghệ  An Thôn  CMND số:  nhân  017030860 vực, xã  Cấp ngày:  Thôn nhân  Văn  12/02/2009 vực, xã Văn  Nhân,  Nơi cấp : LÊ THỊ  23/07/ Việt  Nhân, huyện  3 Nữ Kinh huyện  Công an  10.000 100 5 10.000 100 0 0 0 MAI LIÊN 1991 Nam Phú Xuyên,  Phú  Hà Nội thành phố  Xuyên,  Hà nội thành  phố  Hà nội 3. Sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần truyền thông V V Việt Nam Sửa đổi điều 04 Điều lệ của Công ty Cổ phần truyền thông V V Việt Nam về cổ đông sáng lập. III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT 1
  4. 1. Nội dung thay đổi cổ đông sáng lập Công ty  cổ  phần Truyền thông V V Việt Nam do  chuyển nhượng cổ phần: Số phiếu có quyền biểu quyết: 100.000 phiếu; Số phiếu tán thành: 100.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100%; Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%; Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% . 2. Nội dung Sửa đổi điều lệ của Công ty cổ phần Truyền thông V V Việt Nam: Số phiếu có quyền biểu quyết: 100.000 phiếu; Số phiếu tán thành: 100.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100%; Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%; Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% . IV. PHÊ CHUẨN Trên cơ  sở  kết quả  biểu quyết như  tại Mục III nêu trên, Đại hội đồng cổ  đông Công ty   quyết định: 1. Thay đổi cổ đông Công ty do chuyển nhượng cổ phần được nêu chi tiết tại mục II.2. 2. Sửa đổi điều lệ của Công ty cổ phần truyền thông V V Việt Nam được nêu chi tiết tại mục  II.3. Cuộc họp kết thúc vào 11 giờ cùng ngày và tất cả các cổ đông xem xét thông qua và cùng ký   vào Biên bản họp. Biên bản họp được lập thành 02 (hai) bản tiếng Việt có giá trị  pháp lý  như nhau. Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký Chủ tọa  Thư ký   LÊ THÀNH CÔNG   PHẠM THỊ QUỲNH TRANG Chữ ký của các cổ đông tham dự ______________________ ___________________ NGUYỄN HOÀNG HẢI LÊ THÀNH CÔNG
  5. ______________________                           _____________________                  VŨ KIM ANH LÊ THỊ MAI LIÊN                                                         

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản