Mẫu con dấu nghiệp vụ

Chia sẻ: Nguyễn Kim Ngọc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
174
lượt xem
6
download

Mẫu con dấu nghiệp vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục hành chính của sở công thương, Mẫu con dấu nghiệp vụ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu con dấu nghiệp vụ

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ ......, ngày.... tháng.... năm..... M Ẫ U C ON D Ấ U N GHI Ệ P V Ụ STT M ẫ u con d ấ u n gh i ệ p v ụ Gh i ch ú 1 2 3 4 … Đại diện theo pháp luật của thương nhân Ghi chú: (Ký tên và đóng dấu) Tên của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 20/2006/NĐ-CP có thể sử dụng tên thương nhân viết tắt hoặc tên thương nhân viết tắt bằng tiếng nước ngoài.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản