Mẫu giấy rút vốn đầu tư

Chia sẻ: Tang Le Quan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
689
lượt xem
54
download

Mẫu giấy rút vốn đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các mẫu giấy cơ bản trong thủ tục hành chính nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu giấy rút vốn đầu tư

  1. Mẫu số C3-01/NS không ghi vào Niên độ: 2009 khu vực này Số:……… GIẤY RÚT VỐN ĐẦU TƯ Lập ngày……tháng……năm…….. Thanh toán  Tạm ứng  Chuyển khoản  Tiền mặt  (Đánh dấu X vào ô tương ứng) PHẦN KBNN GHI Tên dự án: Xây dựng mới 05 phòng khách Huyện ủy……………………………
  2. KBNN A ghi sổ trả tiền ngày ........................... KBNN B ghi sổ ngày ........................... Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc KBNN Người lĩnh tiền KBNN mặt (Ký, ghi họ tên) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Chủ đầu tư: Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Số GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ Kính gửi: Kho bạc Nhà nước Trảng Bom - Tên dự án, công trình: Đường dân 15 (22) KV và TBA3P-160KVA-15(22)/0,4 trụ sở Huyện uỷ Trảng Bom - Chủ đầu tư: Huyện uỷ Trảng Bom - Số TK chủ đầu tư: - Vốn trong nước Huyện ủy Trảng Bom Tại: Kho bạc Nhà nước Trảng Bom - Vốn ngoài nước: Tại: - Căn cứ hợp đồng số:.......ngày..........tháng .....năm ....... - Căn cứ bảng xác định giá trị KLHT đề nghị thanh toán số:........ ngày ....tháng ... năm 2008 - Lũy kế giá trị khối lượng nghiệm thu của hạng mục đề nghị thanh toán: - Số dư tạm ứng của hạng mục đề nghị thanh toán : - Số tiền đề nghị Tạm ứng Thanh theo nội dung sau đây: (khung nào không sử dụng thì gạch chéo X) toán Thuộc nguồn vốn: (XDCB tập trung) Đơn vị: đồng Nội dung Dự toán duyệt hoặc Luỹ kế số vốn đã thanh Số đề nghị tạm ứng, thanh giá trị trúng thầu toán từ khởi công đến cuối toán KLHT này (gồm cả thu hoặc giá trị hợp kỳ trước (gồm cả tạm ứng) hồi tạm ứng) đồng Vốn TN Vốn NN Vốn TN Vốn NN Xây lắp 210.048.000đ 210.048.000đ Thiết bị 70.953.000đ 70.953.000đ Cộng 281.001.000đ 281.001.000đ Tổng số tiền đề nghị , thanh toán: 281.001.000đ - Bằng chữ: (Hai trăm tám mươi mốt triệu không trăm lẻ một ngàn đồng chẵn) - Trong đó: + Số thu hồi tạm ứng (bằng số): ........................................ Vốn trong nước (bằng số) ................................ Vốn ngoài nước (bằng số) ................................ + Chuyển tiền bảo hành (bằng số): ........................................................................................ + ............................................................................................................................................. + Số trả đơn vị thụ hưởng (bằng số): 281.001.000đ Vốn trong nước (bằng số): 281.001.000đ Vốn ngoài nước (bằng số): ............................. - Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai - Số tài khoản đơn vị thụ hưởng:............................................................. Trảng Bom, ngày 24 tháng 4 năm 2008
  3. Kế toán ạm ứng Thanh T trưởng Chủ đầu tư toán PHẦN GHI CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC - Ngày nhận Giấy đền nghị thanh toán vốn đầu tự: .................................................... - Kho Bạc Nhà nước chấp Tạm ứng TTKLHT nhận theo nội dung sau đây: (khung nào không sử dụng thì gạch chéo) Đơn vị: đồng Nội dung Tổng số Vốn trong nước Vốn ngoài nước Số vốn chấp nhậnh: + Mục 147, tiểu mục ......... + Mục 148, tiểu mục ......... + Mục 149, tiểu mục ......... + Mục 150, tiểu mục ......... Trong đó: + Số thu hồi tạm ứng: Các năm trước: Năm nay: + ......................... + ........................ + Số trả đợn vị thụ hưởng Bằng chữ...................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Số từ chối: Lý do từ chối: Ghi chú: ....................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...ngày...... tháng..... năm 2008 Cán bộ thanh toán Trưởng phòng Giám đốc KBNN

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản