intTypePromotion=1
ADSENSE

MẪU THÔNG BÁO Về việc thiếu thông tin tài khoản của người đầu tư mua

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

96
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MẪU THÔNG BÁO Về việc thiếu thông tin tài khoản của người đầu tư mua (Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán) Mẫu 01C/PL-TTBT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU THÔNG BÁO Về việc thiếu thông tin tài khoản của người đầu tư mua

  1. (Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán) Mẫu 01C/PL-TTBT TRUNG TÂM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày năm tháng THÔNG BÁO Về việc thiếu thông tin tài khoản của người đầu tư mua Kính gửi: Cô ng ty/Ngân hàng........................................ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán V iệt Nam (VSD ) thông báo đến Q uý Công ty/Ngân hàng về việc thiếu thông tin của nhà đầu tư (NĐT) để thanh toán cho các giao d ịch đ ã khớp ngày .../..../...., cụ thể: STT Ngày GD Ngày TT Số tài khoản Loại giao dịch Đ ề nghị Quý Công ty/Ngân hàng thực hiện cập nhật thông tin NĐ T theo quy định. Trường hợp V SD không nhận được thông tin cập nhật từ phía Q uý Công ty/Ngân hàng, VSD sẽ thực hiện huỷ thanh toán các giao dịch trên. Quý Công ty/Ngân hàng p hải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tổn thất phát sinh cho khách hàng và Thành viên lưu ký liên q uan do giao dịch không được thanh toán. VSD thông báo để Quý Công ty/Ngân hàng biết và thực hiện. TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG TTBT - Như trên. (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2