intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Biểu mẫu tài chính

Xem 1-20 trên 13943 kết quả Biểu mẫu tài chính
 • Bảng cân đối tài khoản kế toán được ban hành kèm theo Thông tư số 111/2021/TT-BTC ngày 14/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về biểu mẫu tại đây!

  doc5p khanhchi0905 21-05-2024 6 2   Download

 • Sổ kế toán thuế (Mẫu số 01/SO-KTT) được ban hành kèm theo Thông tư số 111/2021/TT-BTC ngày 14/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về biểu mẫu tại đây!

  doc2p khanhchi0905 21-05-2024 4 3   Download

 • Mẫu Quyết định về việc giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính này được sử dụng để ra quyết định giao quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ người theo thủ tục hành chính cho cấp phó quy định tại khoản 2 Điều 123 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về biểu mẫu tại đây!

  doc2p khanhchi0905 21-05-2024 4 2   Download

 • Mẫu Quyết định định chính quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính này được sử dụng để ra quyết định đính chính các quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về biểu mẫu tại đây!

  doc3p khanhchi0905 21-05-2024 3 2   Download

 • Mẫu Quyết định hủy bỏ quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính này được sử dụng để ra quyết định hủy bỏ toàn bộ nội dung các quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về biểu mẫu tại đây!

  doc2p khanhchi0905 21-05-2024 3 2   Download

 • Mẫu Quyết định trưng cầu giám định này được sử dụng để ra quyết định trưng cầu giám định quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về biểu mẫu tại đây!

  doc2p khanhchi0905 21-05-2024 3 2   Download

 • Mẫu Quyết định chuyển giấy phép, chứng chỉ hành nghề đã quá thời hạn tạm giữ/hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính này được sử dụng để ra quyết định chuyển giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong trường hợp hết thời hạn tạm giữ hoặc hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, mà người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng quy định tại khoản 4b Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

  doc2p khanhchi0905 21-05-2024 3 2   Download

 • Phiếu nhập kho (Mẫu số 01-VT) được ban hành theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về biểu mẫu tại đây!

  doc1p khanhchi0905 21-05-2024 5 2   Download

 • Đơn đề nghị mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng nhà nước (Mẫu số 01) là một văn bản quan trọng trong quá trình khởi tạo mối quan hệ tài chính và đòi hỏi sự chuẩn bị cẩn thận. Bằng cách cung cấp thông tin chi tiết và chính xác, văn bản này đảm bảo quy trình mở tài khoản diễn ra suôn sẻ và giúp xây dựng mối quan hệ tín nhiệm lâu dài với Ngân hàng Nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về biểu mẫu tại đây!

  doc5p khanhchi0905 21-05-2024 4 2   Download

 • Bảng thanh toán tiền lương và thu nhập của người lao động (Mẫu số 01-LĐTL) được ban hành theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính; là chứng từ làm căn cứ để thanh toán tiền lương, phụ cấp, các khoản tiền thưởng và thu nhập tăng thêm ngoài tiền lương cho người lao động, kiểm tra việc thanh toán tiền lương cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp đồng thời là căn cứ để thống kê về lao động tiền lương.

  doc2p khanhchi0905 21-05-2024 5 2   Download

 • Phiếu chi kế toán (Mẫu số 02-TT) được ban hành theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về biểu mẫu tại đây!

  doc1p khanhchi0905 21-05-2024 5 2   Download

 • Mẫu Quyết định chấm dứt tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính này được sử dụng để ra quyết định chấm dứt việc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 3 Điều 15 và khoản 2 Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về biểu mẫu tại đây!

  doc3p khanhchi0905 21-05-2024 4 1   Download

 • Mẫu Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự này được sử dụng để ra quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 62 Luật xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về biểu mẫu tại đây!

  doc2p khanhchi0905 21-05-2024 3 1   Download

 • Mẫu Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính này được sử dụng để ra quyết định giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cho cấp phó quy định tại Điều 54 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về biểu mẫu tại đây!

  doc2p khanhchi0905 21-05-2024 6 1   Download

 • Mẫu Quyết định về việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính này được sử dụng để ra quyết định giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho cấp phó quy định tại khoản 2 Điều 87 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về biểu mẫu tại đây!

  doc2p khanhchi0905 21-05-2024 5 1   Download

 • Mẫu Quyết định chấm dứt việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính/cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính/tạm giữ người theo thủ tục hành chính này được sử dụng để ra quyết định chấm dứt việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính/cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính/tạm giữ người theo thủ tục hành chính quy định tại Điều 54/khoản 2 Điều 87/khoản 2 Điều 123 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

  doc2p khanhchi0905 21-05-2024 4 1   Download

 • Mẫu Quyết định sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một phần quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính này được sử dụng để ra quyết định sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một phần các quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về biểu mẫu tại đây!

  doc3p khanhchi0905 21-05-2024 3 1   Download

 • Phiếu thu kế toán (Mẫu số 01-TT) được ban hành theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính; nhằm xác định số tiền mặt thực tế nhập quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan. Mọi khoản tiền nhập quỹ đều phải có Phiếu thu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về biểu mẫu tại đây!

  doc2p khanhchi0905 21-05-2024 3 1   Download

 • Phiếu xuất kho (Mẫu số 02-VT) được ban hành theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC gày 28/12/2018 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về biểu mẫu tại đây!

  doc2p khanhchi0905 21-05-2024 3 1   Download

 • Mẫu Quyết định Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính này được sử dụng để ra quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính quy định tại Điều 129 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về biểu mẫu tại đây!

  doc3p khanhchi0905 21-05-2024 4 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
1383 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2