intTypePromotion=1
ADSENSE

Ngân hàng đề thi trắc nghiệm tin học văn phòng (có đáp án)

Chia sẻ: ANH MINH | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

10.666
lượt xem
3.552
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

113 câu hỏi trắc nghiệm tin học văn phòng với những câu hỏi cơ bản về kiến thức tin học văn phòng đại cương, giúp cho các bạn hệ thống hóa kiến thức tin học của mình, có kế hoạch ôn tập đúng hướng để hoàn thành bài thi tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngân hàng đề thi trắc nghiệm tin học văn phòng (có đáp án)

  1. CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM – NGHEÀ TIN HOÏC VAÊN PHOØNG Naêm hoïc 2007 – 2008 @@-Haõy choïn caâu hoûi ñuùng nhaát . 1). Ñeå keát thuùc vieäc trình dieãn trong PowerPoint, ta baám: a). Phím 10 b). Phím ESC c). Phím Enter d). Phím Delete 2). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 coù saün giaù trò soá 25 ; Taïi oâ B2 goõ vaøo coâng thöùc =SQRT(A2) thì nhaän ñöôïc keát quaû: a). 0 b). 5 c). #VALUE! d). #NAME! 3). Trong soaïn thaûo Word, muoán trình baøy vaên baûn daïng coät (daïng thöôøng thaáy teân caùc trang baùo vaø taïp chí), ta thöïc hieän: a). Insert - Column b). View - Column c). Format - Column d). Table - Column 4). Baïn hieåu B-Virus laø gì ? a). Laø moät loaïi virus tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo oå ñóa B: b). Laø moät loaïi virus tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo caùc boä tröõ ñieän c). Laø loaïi viurs tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo caùc maãu tin khôûi ñoäng (Boot record ) d). Laø loaïi virus tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo caùc teäp cuûa WinWord vaø Excel 5). Trong soaïn thaûo Winword, coâng duïng cuûa toå hôïp phím Ctrl - O laø: a). Môû moät hoà sô môùi b). Ñoùng hoà sô ñang môû c). Môû moät hoà sô ñaõ coù d). Löu hoà sô vaøo ñóa 6). Ñeå maùy tính coù theå laøm vieäc ñöôïc, heä ñieàu haønh caàn naïp vaøo: a). Ram b). Boä nhôù ngoaøi c). Chæ naïp vaøo boä nhôù trong khi chaïy chöông trình öùng duïng d). Taát caû ñeàu sai 7). Khi ñang soaïn thaûo vaên baûn Word, muoán phuïc hoài thao taùc vöøa thöïc hieän thì baám toå hôïp phím: a). Ctrl – Z b). Ctrl – X c). Ctrl - V d). Ctrl - Y 8). Trong khi laøm vieäc vôùi Word, toå hôïp phím taét naøo cho pheùp choïn taát caû vaên baûn ñang soaïn thaûo: a). Ctrl + A b). Alt + A c). Alt + F d). Ctrl + F 9). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 coù saün giaù trò chuoãi "Tin hoc" ;oâ B2 coù giaù trò soá 2008. Taïi oâ C2 goõ vaøo coâng thöùc =A2+B2 thì nhaän ñöôïc keát quaû: a). #VALUE! b). Tin hoc c). 2008 d). Tin hoc2008 10). Döôùi goùc ñoä ñòa lí, maïng maùy tính ñöôïc phaân bieät thaønh: a). Maïng cuïc boä, maïng dieän roäng, maïng toaøn caàu b). Maïng cuïc boä, maïng dieän roäng, maïng toaøn cuïc c). Maïng cuïc boä, maïng toaøn cuïc, maïng toaøn caàu d). Maïng dieän roäng, maïng toaøn caàu, maïng toaøn cuïc 11). Trong soaïn thaûo Winword, coâng duïng cuûa toå hôïp phím Ctrl - H laø : a). Taïo teäp vaên baûn môùi b). Chöùc naêng thay theá trong soaïn thaûo c). Ñònh daïng chöõ hoa d). Löu teäp vaên baûn vaøo ñóa 12). Khi ñang laøm vieäc vôùi Excel, toå hôïp phím naøo cho pheùp ngay laäp töùc ñöa con troû veà oâ ñaàu tieân (oâ A1) cuûa baûng tính ? a). Shift+Home b). Alt+Home c). Ctrl+Home d). Shift+Ctrl+Home 13). Khi ñang laøm vieäc vôi Windows, muoán khoâi phuïc laïi ñoái töôïng ñaõ xoùa trong Recycle Bin, ta thöïc hieän: a). Choïn ñoái töôïng, roài choïn File - Copy b). Choïn ñoái töôïng, roài choïn File - Open c). Choïn ñoái töôïng, roài choïn File - Restore d). Choïn ñoái töôïng, roài choïn File - Move To Folder... 14). Trong khi laøm vieäc vôùi Excel, ñeå nhaäp vaøo coâng thöùc tính toaùn cho moät oâ, tröôùc heát ta phaûi goõ: a). Daáu chaám hoûi (?) b). Daáu baèng (= ) c). Daáu hai chaám (: ) d). Daáu ñoâ la ($) 15). Khi ñang laøm vieäc vôùi PowerPoint, muoán thieát laäp laïi boá cuïc (trình baøy veà vaên baûn, hình aûnh, bieåu ñoà,...) cuûa Slide, ta thöïc hieän : a). Format - Slide Layout... b). View - Slide Layout... c). Insert - Slide Layout... d). File - Slide Layout... 16). Phaùt bieåu naøo sau ñaây ñuùng? a). Bieåu ñoà coät raát thích hôïp ñeå so saùnh döõ lieäu coù trong nhieàu coät b). Bieåu ñoà hình troøn raát thích hôïp ñeå moâ taû tæ leä cuûa giaù trò döõ lieäu so vôùi toång theå c). Bieåu ñoà ñöôøng gaáp khuùc duøng so saùnh döõ lieäu vaø döï ñoaùn xu theá taêng hay giaûm cuûa döõ lieäu d). Caû 3 caâu ñeàu ñuùng 17). Trong cheá ñoä taïo baûng (Table) cuûa phaàn meàm Winword, muoán taùch moät oâ thaønh nhieàu oâ, ta thöïc hieän: 1
  2. a). Table - Cells b). Table - Merge Cells c). Tools - Split Cells d). Table - Split Cells 18). Trong baûng tính Exce, neáu trong moät oâ tính coù caùc kí hieäu #####, ñieàu ñoù coù nghóa laø gì? a). Chöông trình baûng tính bò nhieãm virus b). Coâng thöùc nhaäp sai vaø Excel thoâng baùo loãi c). Haøng chöùa oâ ñoù coù ñoä cao quaù thaáp neân khoâng hieån thò heát chöõ soá d). Coät chöùa oâ ñoù coù ñoä roäng quaù heïp neân khoâng hieån thò heát chöõ soá 19). Trong soaïn thaûo Winword, muoán ñònh daïng vaên baûn theo kieåu danh saùch, ta thöïc hieän: a). File - Bullets and Numbering b). Tools - Bullets and Numbering c). Format - Bullets and Numbering d). Edit - Bullets and Numbering 20). Trong cheá ñoä taïo baûng (Table) cuûa phaàn meàm Winword, ñeå goäp nhieàu oâ thaønh moät oâ, ta thöïc hieän : Choïn caùc oâ caàn goäp, roài choïn menu leänh : a). Table - Merge Cells b). Tools - Split Cells c). Tools - Merge Cells d). Table - Split Cells 21). Khi ñang laøm vieäc vôùi Windows, muoán xem toå chöùc caùc teäp vaø thö muïc treân ñóa, ta coù theå söû duïng : a). My Computer hoaëc Windows Explorer b). My Computer hoaëc Recycle Bin c). Windows Explorer hoaëc Recycle Bin d). My Computer hoaêc My Network Places 22). Trong maïng maùy tính, thuaät ngöõ LAN coù yù nghóa gì? a). Maïng cuïc boä b). Maïng dieän roäng c). Maïng toaøn caàu d). Moät yù nghóa khaùc 23). Trong Excel, taïi oâ A2 coù giaù trò laø chuoãi TINHOC. Taïi oâ B2 goõ coâng thöùc =RIGHT(A2,3) thì nhaän ñöôïc keát qua û ? a). 3 b). HOC c). TIN d). Tinhoc 24). Trong soaïn thaûo Winword, coâng duïng cuûa toå hôïp phím Ctrl - S laø: a). Xoùa teäp vaên baûn b). Cheøn kí hieäu ñaëc bieät c). Löu teäp vaên baûn vaøo ñóa d). Taïo teäp vaên baûn môùi 25). Trong Windows, khi xoùa file hoaëc folder thì noù ñöôïc löu trong Recycle Bin, muoán xoùa haún file hoaëc folder ta baám toå hôïp phím ? a). Shift_Del b). Alt_Del c). Ctrl_Del d). Caû 3 caâu ñeàu sai 26). Trong khi laøm vieäc vôùi Excel, muoán löu baûng tính hieän thôøi vaøo ñóa, ta thöïc hieän a). Window - Save b). Edit - Save c). Tools - Save d). File - Save 27). Khi ñang laøm vieäc vôùi PowerPoint, muoán trình dieãn taøi lieäu ñöôïc soaïn thaûo, ta thöïc hieän : a). File - View Show b). Window - View Show c). Slide Show - View Show d). Tools - View Show 28). Khi ñang laøm vieäc vôùi PowerPoint, ñeå cheøn theâm moät Slide môùi, ta thöïc hieän: a). Edit - New Slide b). File - New Slide c). Slide Show - New Slide d). Insert - New Slide 29). Trong khi ñang soaïn thaûo vaên baûn Word, toå hôïp phím Ctrl + V thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå : a). Caét moät ñoaïn vaên baûn b). Daùn moät ñoaïn vaên baûn töø Clipboard c). Sao cheùp moät ñoaïn vaên baûn d). Caét vaø sao cheùp moät ñoaïn vaên baûn 30). Trong keát noái maïng maùy tính cuïc boä. Caùp maïng goàm maáy loaïi? a). 2 b). 3 c). 4 d). 5 31). Khi laøm vieäc vôùi Word xong, muoán thoaùt khoûi, ta thöïc hieän a). View - Exit b). Edit - Exit c). Window - Exit d). File - Exit 32). Trong Windows, ñeå thieát ñaët laïi heä thoáng, ta choïn chöùc naêng: a). Control Windows b). Control Panel c). Control System d). Control Desktop 33). Trong soaïn thaûo vaên baûn Word, muoán taét ñaùnh daáu choïn khoái vaên baûn (toâ ñen), ta thöïc hieän: a). Baám phím Enter b). Baám phím Space c). Baám phím muõi teân di chuyeån d). Baám phím Tab 34). Em söû duïng chöông trình naøo cuûa Windows ñeå quaûn lí caùc teäp vaø thö muïc? a). Microsoft Office b). Accessories c). Control Panel d). Windows Explorer 35). Trong Windows, muoán taïo moät thö muïc môùi, ta thöïc hieän : a). Edit - New, sau ñoù choïn Folder b). Tools - New, sau ñoù choïn Folder c). File - New, sau ñoù choïn Folder d). Windows - New, sau ñoù choïn Folder 2
  3. 36). Treân maøn hình Word, taïi doøng coù chöùa caùc hình : tôø giaáy traéng, ñóa vi tính, maùy in, ..., ñöôïc goïi laø: a). Thanh coâng cuï ñònh daïng b). Thanh coâng cuï chuaån c). Thanh coâng cuï veõ d). Thanh coâng cuï baûng vaø ñöôøng vieàn 37). Trong soaïn thaûo Word, ñeå cheøn tieâu ñeà trang (ñaàu trang vaø chaân trang), ta thöïc hieän: a). Insert - Header and Footer b). Tools - Header and Footer c). View - Header and Footer d). Format - Header and Footer 38). Trong Windows, muoán tìm kieám teäp hay thö muïc, ta thöïc hieän: a). File - Search b). Windows - Search c). Start - Search d). Tools - Search 39). Trong windows, ôû cöûa soå Explore, ñeå choïn moät luùc caùc file hoaëc folder naèm lieàn keà nhau trong moät danh saùch ? a). Giöõ phím Ctrl vaø nhaùy chuoät vaøo töøng muïc muoán choïn trong danh saùch b). Giöõ phím Alt vaø nhaùy chuoät vaøo töøng muïc muoán choïn trong danh saùch c). Nhaùy chuoät ôû muïc ñaàu, aán vaø giöõ Shift nhaùy chuoät ôû muïc cuoái d). Giöõ phím Tab vaø nhaùy chuoät vaøo töøng muïc muoán choïn trong danh saùch 40). Khi ñang laøm vieäc vôùi PowerPonit, muoán thay ñoåi thieát keá cuûa Slide, ta thöïc hieän a). Format - Slide Design... b). Tools - Slide Design... c). Insert - Slide Design... d). Slide Show - Slide Design... 41). Caâu naøo sau ñaây sai? Khi nhaäp döõ lieäu vaøo baûng tính Excel thì: a). Döõ lieäu kieåu soá seõ maëc nhieân caên thaúng leà traùi b). Döõ lieäu kieåu kí töï seõ maëc nhieân caên thaúng leà traùi c). Döõ lieäu kieåu thôøi gian seõ maëc nhieân caên thaúng leà phaûi d). Döõ lieäu kieåu ngaøy thaùng seõ maëc nhieân caên thaúng leà phaûi 42). Baïn hieåu Virus tin hoïc laây lan baèng caùch naøo? a). Thoâng qua ngöôøi söû duïng, khi duøng taây aåm öôùt söû duïng maùy tính b). Thoâng qua heä thoáng ñieän - khi söû duïng nhieàu maùy tính cuøng moät luùc c). Thoâng qua moâi tröôøng khoâng khí - khi ñaët nhöõng maùy tính quaù gaàn nhau d). Caùc caâu treân ñeàu sai 43). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 coù saün giaù trò soá khoâng (0); Taïi oâ B2 goõ vaøo coâng thöùc =5/A2 thì nhaän ñöôïc keát quaû: a). 0 b). 5 c). #VALUE! d). #DIV/0! 44). Trong caùc daïng ñòa chæ sau ñaây, ñòa chæ naøo laø ñòa chæ tuyeät ñoái? a). B$1:D$10 b). $B1:$D10 c). B$1$:D$10$ d). $B$1:$D$10 45). Trong WinWord, ñeå soaïn thaûo moät coâng thöùc toaùn hoïc phöùc taïp, ta thöôøng duøng coâng cuï : a). Microsoft Equation b). Ogranization Art c). Ogranization Chart d). Word Art 46). Heä ñieàu haønh laø : a). Phaàn meàm öùng duïng b). Phaàn meàm heä thoáng c). Phaàn meàm tieän ích d). Taát caû ñeàu ñuùng 47). Trong Winword, ñeå sao cheùp moät ñoaïn vaên baûn vaøo Clipboard, ta ñaùnh daáu ñoaïn vaên ; sau ñoù : a). Choïn menu leänh Edit - Copy b). Baám toå hôïp phím Ctrl - C c). Caû 2 caâu a. b. ñeàu ñuùng d). Caû 2 caâu a. b. ñeàu sai 48). Trong WinWord, ñeå thuaän tieän hôn trong khi löïa choïn kích thöôùc leà traùi, leà phaûi, ...; ta coù theå khai baùo ñô n vò ño : a). Centimeters b). Ñôn vò ño baét buoäc laø Inches c). Ñôn vò ño baét buoäc laø Points d). Ñôn vò ño baét buoäc laø Picas 49). Trong baûng tính Excel, ñieàu kieän trong haøm IF ñöôïc phaùt bieåu döôùi daïng moät pheùp so saùnh. Khi caàn so saùnh khaùc nhau thì söû duïng kí hieäu naøo? a). # b). c). >< d). & 50). Trong soaïn thaûo Winword, ñeå taïo moät baûng (Table), ta thöïc hieän : a). Tools - Insert Table b). Insert - Insert Table c). Format - Insert Table d). Table - Insert Table 51). Caùc heä ñieàu haønh thoâng duïng hieän nay thöôøng ñöôïc löu tröõ : a). Trong CPU b). Trong RAM c). Treân boä nhôù ngoaøi d). Trong ROM 52). Trong soaïn thaûo vaên baûn Word, muoán taïo kyù töï to ñaàu doøng cuûa ñoaïn vaên, ta thöïc hieän : a). Format - Drop Cap b). Insert - Drop Cap c). Edit - Drop Cap d). View - Drop Cap 3
  4. 53). Ñieàu naøo khoâng ñuùng khi noùi veà ñieàu kieän laøm vieäc cuûa ngheà Tin hoïc vaên phoøng? a). Laøm vieäc trong nhaø b). AÛnh höôûng thò löïc c). AÛnh höôûng coät soáng d). Tieáp xuùc vôùi ñoäc haïi 54). Trong soaïn thaûo Winword, coâng duïng cuûa toå hôïp Ctrl - F laø : a). Taïo teäp vaên baûn môùi b). Löu teäp vaên baûn vaøo ñóa c). Chöùc naêng tìm kieám trong soaïn thaûo d). Ñònh daïng trang 55). Internet hieän nay phaùt trieån ngaøy caøng nhanh ; theo baïn, thôøi ñieåm Vieät Nam chính thöùc gia nhaäp Internet laø : a). Cuoái naêm 1999 b). Cuoái naêm 1998 c). Cuoái naêm 1997 d). Cuoái naêm 1996 56). Trong soaïn thaûo Winword, muoán ñònh daïng laïi trang giaáy in, ta thöïc hieän: a). File - Properties b). File - Page Setup c). File - Print d). File - Print Preview 57). Baïn hieåu Virus tin hoïc laø gì ? a). Taát caû ñeàu ñuùng b). Laø moät chöông trình maùy tính do con ngöôøi taïo ra, c). Coù khaû naêng töï daáu kín, töï sao cheùp ñeå laây lan, d). Coù khaû naêng phaù hoaïi ñoái vôùi caùc saûn phaåm tin hoïc. 58). Trong soaïn thaûo Winword, muoán chuyeån ñoåi giöõa hai cheá ñoä goõ : cheá ñoä goõ cheøn vaø cheá ñoä goõ ñeø; ta baám phím: a). Insert b). Tab c). Del d). CapsLock 59). Khi ñang laøm vieäc vôùi WinWord (Excel), neáu löu teäp vaøo ñóa, thì teäp ñoù ? a). Luoân luoân ôû trong thö muïc OFFICE b). Luoân luoân ôû trong thö muïc My Documents c). Baét buoäc ôû trong thö muïc WINWORD (EXCEL ) d). Caû 3 caâu ñeàu sai 60). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 coù saün döõ lieäu laø daõy kí töï "Tin hoc van phong" ; Taïi oâ B2 goõ vaøo coâng thöùc =LOWER(A2) thì nhaän ñöôïc keát quaû? a). TIN HOC VAN PHONG b). Tin hoc van phong c). tin hoc van phong d). Tin Hoc Van Phong 61). Trong Windows, coù theå söû duïng chöông trình naøo nhö moät maùy tính boû tuùi ? a). Excel b). Calculator c). WinWord d). Notepad 62). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 goõ vaøo coâng thöùc =IF(3>5,100,IF(5
  5. 70). Trong soaïn thaûo Word, muoán trình baøy vaên baûn trong khoå giaáy theo höôùng ngang ta choïn muïc : a). Portrait b). Right c). Left d). Landscape 71). Trong Excel, taïi oâ A2 coù giaù trò laø chuoãi TINHOC. Taïi oâ B2 goõ coâng thöùc =LEFT(A2,3) thì nhaän ñöôïc keát quaû ? a). Tinhoc b). 3 c). HOC d). TIN 72). Ñeå chuaån bò in moät baûng tính Excel ra giaáy ? a). Excel baét buoäc phaûi ñaùnh soá trang ôû vò trí beân phaûi ñaàu moãi trang b). Coù theå khai baùo ñaùnh soá trang in hoaëc khoâng c). Chæ ñaùnh soá trang in neáu baûng tính goàm nhieàu trang d). Vò trí cuûa soá trang luoân luoân ôû goùc döôùi beân phaûi 73). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 coù saün döõ lieäu laø daõy kí töï "Tin hoc van phong" ; Taïi oâ B2 goõ vaøo coâng th öùc =PROPER(A2) thì nhaän ñöôïc keát quaû? a). Tin hoc van phong b). Tin hoc van phong c). TIN HOC VAN PHONG d). Tin Hoc Van Phong 74). Haõy choïn ra teân thieát bò maïng? a). USB b). UPS c). Hub d). Webcam 75). Trong baûng tính Excel, giao cuûa moät haøng vaø moät coät ñöôïc goïi laø? a). Döõ lieäu b). oâ c). Tröôøng d). Coâng thöùc 76). Giaû söû ngaøy heä thoáng cuûa maùy tính laø: 8/18/2008; Khi ñoù taïi oâ A2 goõ vaøo coâng thöùc =Today()-1 thì nhaän ñöôïc keát quaû laø: a). 0 b). #VALUE! c). #NAME! d). 8/17/2008 77). Trong Excel, taïi oâ A2 coù giaù trò laø soá 10 ; oâ B2 coù giaù trò laø soá 3. Taïi oâ C2 goõ coâng thöùc =MOD(A2,B2) thì nhaän ñöôïc keát quaû : a). 10 b). 3 c). #Value d). 1 78). Trong maùy tính RAM coù nghóa laø gì ? a). Laø boä nhôù truy xuaát ngaãu nhieân . b). Laø boä nhôù chæ ñoïc c). Laøboä xöû lyù thoâng tin . d). Caû ba caâu ñeàu sai 79). Ngöôøi vaø maùy tính giao tieáp thoâng qua : a). Baøn phím vaø maøn hình . b). Heä ñieàu haønh . c). RAM . d). Taát caû ñeàu ñuùng . 80). Trong baûng tính Excel, taïi oâ D2 coù coâng thöùc =B2*C2/100. Neáu sao cheùp coâng thöùc ñeán oâ G6 thì seõ coù coâng t höùc laø: a). E7*F7/100 b). B6*C6/100 c). E6*F6/100 d). E2*C2/100 81). Trong soaïn thaûo vaên baûn Word, ñeå ñoùng moät hoà sô ñang môû, ta thöïc hieän : a). File - Close b). File - Exit c). File - New d). File - Save 82). Trong baûng tính Excel, ñeå söûa döõ lieäu trong moät oâ tính maø khoâng caàn nhaäp laïi, ta thöïc hieän: a). Nhaùy chuoät choïn oâ tính caàn söûa, roài baám phím F2 b). Nhaùy chuoät choïn oâ tính caàn söûa, roài baám phím F4 c). Nhaùy chuoät choïn oâ tính caàn söûa, roài baám phím F10 d). Nhaùy chuoät choïn oâ tính caàn söûa, roài baám phím F12 83). Khi ñang söû duïng Windows, ñeå löu noäi dung maøn hình vaøo boä nhôù Clipboard ta söû duïng caùc phím naøo? a). Ctrl+C b). Ctrl+Ins c). Print Screen d). ESC 84). Khi ñang trình dieãn trong PowerPoint, muoán keát thuùc phieân trình dieãn, ta thöï c hieän : a). Nhaùy phaûi chuoät, roài choïn Exit b). Nhaùy phaûi chuoät, roài choïn Return c). Nhaùy phaûi chuoät, roài choïn End Show d). Nhaùy phaûi chuoät, roài choïn Screen 85). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 coù saün giaù trò soá 10 ; Taïi oâ B2 goõ vaøo coâng thöùc =PRODUCT(A2,5) thì nhaän ñöôïc keát quaû: a). #VALUE! b). 2 c). 10 d). 50 86). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 coù saün giaù trò chuoãi TINHOC ; Taïi oâ B2 goõ vaøo coâng thöùc =VALUE(A2) thì nhaä n ñöôïc keát quaû : a). #VALUE! b). Tinhoc c). TINHOC d). 6 87). Khi keát noái thaønh moät maïng maùy tính cuïc boä vaø caùc thieát bò, theo em thieát bò naøo sau ñaây coù theå ñöôïc ch ia seû ñeå söû duïng chung? a). Maùy in b). Micro c). Webcam d). Ñóa meàm 88). Trong soaïn thaûo Word, muoán cheøn caùc kí töï ñaëc bieät vaøo vaên baûn, ta thöïc hieän: a). View - Symbol b). Format - Symbol c). Tools - Symbol d). Insert - Symbol 89). Caùc kieåu döõ lieäu thoâng duïng cuûa Excel laø : a). Kieåu chuoãi, kieåu vaên baûn, kieåu ngaøy thaùng d). Kieåu chuoãi, kieåu soá, kieåu loâgic, kieåu ngaøy thaùng, kieåu coâng thöùc 5
  6. b). Kieåu soá, kieåu loâgic, kieåu ngaøy thaùng c). Kieåu coâng thöùc, kieåu haøm, kieåu soá, kieåu ngaøy thaùng 90). Trong Windows, phím taét naøo giuùp baïn truy caäp nhanh menu Start ñeå coù theå Shutdown maùy ? a). Alt+Esc b). Ctrl+Esc c). Ctrl+Alt+Esc d). Khoâng coù caùch naøo khaùc, ñaønh phaûi nhaán nuùt Power Off 91). Trong Winword, muoán söû duïng chöùc naêng söûa loãi vaø goõ taét, ta choïn : a). Edit - AutoCorrect Options... b). Window - AutoCorrect Options... c). View - AutoCorrect Options... d). Tools - AutoCorrect Options... 92). Trong khi soaïn thaûo vaên baûn, neáu keát thuùc 1 ñoaïn (Paragraph) vaø muoán sang 1 ñoaïn môùi : a). Baám toå hôïp phím Ctrl - Enter b). Baám phím Enter c). Baám toå hôïp phím Shift - Enter d). Word töï ñoäng, khoâng caàn baám phím 93). Trong baûng tính Excel, khi chieàu daøi döõ lieäu kieåu soá lôùn hôn chieàu roäng cuûa oâ thì seõ hieän thò trong oâ caùc kí töï: a). & b). # c). $ d). * 94). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 coù saün giaù trò daõy kí töï "1 Angiang 2". Neáu söû duïng nuùt ñieàn ñeå ñieàn döõ lieäu ñeán caùc oâ B2, C2, D2, E2 ; thì keát quaû nhaän ñöôïc taïi oâ E2 laø: a). 5 Angiang 2 b). 1 Angiang 2 c). 1 Angiang 6 d). 2 Angiang 2 95). Khi soaïn thaûo vaên baûn, ñeå khai baùo thôøi gian töï löu vaên baûn, ta choïn: a). Tools - Option... Trong theû Save, ñaùnh daáu choïn muïc Save AutoRecover info every b). File - Option... Trong theû Save, ñaùnh daáu choïn muïc Save AutoRecover info every c). Format - Option... Trong theû Save, ñaùnh daáu choïn muïc Save AutoRecover info every d). View - Option... Trong theû Save, ñaùnh daáu choïn muïc Save AutoRecover info every 96). Trong baûng tính Excel, muoán xoùa haún moät haøng ra khoûi trang tính, ta ñaùnh daáu khoái choïn haøng naøy vaø thöïc h ieän : a). Table - Delete Rows b). Nhaán phím Delete c). Edit - Delete d). Tools - Delete 97). Baïn hieåu Macro Virus laø gì ? a). Laø loaïi viurs tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo caùc maãu tin khôûi ñoäng (Boot record b). Laø moät loaïi virus tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo caùc boä tröõ ñieän c). Laø loaïi virus tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo caùc teäp cuûa WinWord vaø Excel d). Taát caû ñeàu ñuùng 98). Neáu keát noái Internet cuûa baïn chaäm, theo baïn nguyeân nhaân chính laø gì ? a). Do nhieàu ngöôøi cuøng truy caäp laøm cho toác ñoä ñöôøng truyeàn giaûm, thöôøng bò ngheõn maïch b). Do chöa traû phí Internet c). Do Internet coù toác ñoä chaäm d). Do ngöôøi duøng chöa bieát söû duïng Internet 99). Trong Excel, khi vieát sai teân haøm trong tính toaùn, chöông trình thoâng baùo loãi? a). #NAME! b). #VALUE! c). #N/A! d). #DIV/0! 100). Khi laøm vieäc trong maïng cuïc boä, muoán xem taøi nguyeân treân maïng ta nhaùy ñuùp chuoät choïn bieåu töôïng : a). My Computer b). My Document c). My Network Places d). Internet Explorer 101). Trong baûng tính Excel, muoán saép xeáp danh saùch döõ lieäu theo thöù töï taèng (giaûm), ta thöïc hieän: a). Tools - Sort b). File - Sort c). Data - Sort d). Format - Sort 102). Trong baûng tính Excel, khoái oâ laø taäp hôïp nhieàu oâ keá caän taïo thaønh hình chöõ nhaät, Ñòa chæ khoái oâ ñöôïc theå hieän nhö caâu naøo sau ñaây laø ñuùng? a). B1...H15 b). B1:H15 c). B1-H15 d). B1..H15 103). Trong Windows, muoán caøi ñaët maùy in, ta thöïc hieän a). File - Printer and Faxes, roài choïn muïc Add a printer b). Window - Printer and Faxes, roài choïn muïc Add a printer c). Start - Printer and Faxes, roài choïn muïc Add a printer d). Tools - Printer and Faxes, roài choïn muïc Add a printer 104). Trong Windows, ñeå kieåm tra khoâng gian ñóa vaø chöa ñöôïc söû duïng, ta thöïc hieän ? a). Trong Windows khoâng theå kieåm tra khoâng ñöôïc maø phaûi duøng phaàn meàm tieän ích khaùc b). Nhaùy ñuùp Computer - Nhaùy phaûi chuoät vaøo teân oå ñóa caàn kieåm tra - Choïn Properties c). Caû 2 caâu ñeàu sai 6
  7. d). Caû 2 caâu ñeàu ñuùng 105). Trong Excel, taïi oâ A2 coù giaù trò laø soá 2008. Taïi oâ B2 goõ coâng thöùc =LEN(A2) thì nhaän ñöôïc keát quaû ? a). #Value b). 0 c). 4 d). 2008 106). Khi soaïn thaûo vaên baûn trong Winword, muoán di chuyeån töø 1 oâ naøy sang oâ keá tieáp veà beân phaûi cuûa moät baûng (Table) ta baám phím: a). ESC b). Ctrl c). CapsLock d). Tab 107). Trong soaïn thaûo Winword, muoán ñaùnh soá trang cho vaên baûn, ta thöïc hieän: a). Insert - Page Numbers b). View - Page Numbers c). Tools - Page Numbers d). Format - Page Numbers 108). Trong soaïn thaûo vaên baûn Word, muoán taïo moät hoà sô môùi, ta thöïc hieän : a). Insert - New b). View - New c). File - New d). Edit - New 109). Trong baûng tính Excel, hoäp thoaïi Chart Wizard cho pheùp xaùc ñònh caùc thoâng tin naøo sau ñaây cho bieåu ñoà? a). Tieâu ñeà b). Coù ñöôøng löôùi hay khoâng c). Chuù giaûi cho caùc truïc d). Caû 3 caâu ñeàu ñuùng 110). Khi ñang soaïn thaûo vaên baûn Word, muoán ñaùnh daáu löïa choïn moät töø, ta thöïc hieän : a). Nhaùy ñuùp chuoät vaøo töø caàn choïn b). Baám toå hôïp phím Ctrl - A c). Nhaùy chuoät vaøo töø caàn choïn d). Baám phím Enter 111). Trong maïng maùy tính, thuaät ngöõ Share coù yù nghóa gì? a). Chia seû taøi nguyeân b). Nhaõn hieäu cuûa moät thieát bò keát noái maïng c). Thöïc hieän leänh in trong maïng cuïc boä d). Moät phaàn meàm hoã trôï söû duïng maïng cuïc boä 112). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 coù saün giaù trò chuoãi 2008 ; Taïi oâ B2 goõ vaøo coâng thöùc =VALUE(A2) thì nhaän ñöôïc keát quaû : a). #NAME! b). #VALUE! c). Giaù trò kieåu chuoãi 2008 d). Giaù trò kieåu soá 2008 113). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 coù saün giaù trò soá 2008 ; Taïi oâ B2 goõ vaøo coâng thöùc =LEN(A2) thì nhaän ñöôïc keát quaû : a). 2008 b). 1 c). 4 d). #DIV/0! 114). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 goõ vaøo coâng thöùc =MAX(30,10,65,5) thì nhaän ñöôïc keát quaû taïi oâ A2 laø: a). 30 b). 5 c). 65 d). 110 115). Trong heä ñieàu haønh Windows, teân cuûa thö muïc ñöôïc ñaët : a). Baét buoäc phaûi duøng chöõ in hoa ñeå ñaët teân thö muïc b). Baét buoäc khoâng ñöôïc coù phaàn môû roäng c). Thöôøng ñöôïc ñaët theo qui caùch ñaët teân cuûa teân teäp d). Baét buoäc phaûi coù phaàn môû roäng 116). Khi soaïn thaûo vaên baûn trong Winword, ñeå hieån thò trang seõ in leân maøn hình, ta choïn : a). Edit - Print Preview b). Format - Print Preview c). View - Print Preview d). File - Print Preview 117). Trong Excel, taïi oâ A2 coù giaù trò laø chuoãi Tinhoc ; Taïi oâ C2 goõ vaøo coâng thöùc =A2 thì nhaän ñöôïc keát quaû taïi oâ C2: a). #Value b). TINHOC c). TinHoc d). Tinhoc 118). Trong Windows Explorer, theo baïn tieâu chí naøo sau ñaây khoâng theå duøng ñeå saép xeáp caùc teäp vaø thö muïc? a). Teân teäp b). Taàn suaát söû duïng c). Kích thöôùc teäp d). Kieåu teäp 119). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 coù saün döõ lieäu laø daõy kí töï "Tin hoc van phong" ; Taïi oâ B2 goõ vaøo coâng thöùc =UPPER(A2) thì nhaän ñöôïc keát quaû? a). TIN HOC VAN PHONG b). Tin hoc van phong c). Tin Hoc Van Phong d). Tin hoc van phong 120). Trong baûng tính Excel, ñeå loïc döõ lieäu töï ñoäng, sau khi choïn khoái caàn loïc, ta thöïc hieän: a). Format - Filter - AutoFilter b). Insert - Filter - AutoFilter c). Data - Filter - AutoFilter d). View - Filter - AutoFilter 121). Trong windows, ôû cöûa soå Explore, ñeå choïn moät luùc caùc file hoaëc folder naèm khoâng keà nhau trong moät danh saùch? a). Giöõ phím Ctrl vaø nhaùy chuoät vaøo töøng muïc muoán choïn trong danh saùch b). Nhaùy chuoät ôû muïc ñaàu, aán vaø giöõ Shift nhaùy chuoät ôû muïc cuoái c). Giöõ phím Alt vaø nhaùy chuoät vaøo töøng muïc muoán choïn trong danh saùch d). Giöõ phím Tab vaø nhaùy chuoät vaøo töøng muïc muoán choïn trong danh saùch 7
  8. 122). Trong baûng tính Excel, haøm naøo sau ñaây cho pheùp tính toång caùc giaù trò kieå u soá thoûa maõn moät ñieàu kieän cho tröôùc? a). SUM b). COUNTIF c). COUNT d). SUMIF 123). Trong soaïn thaûo Winword, muoán ñònh daïng kyù töï, ta thöïc hieän: a). Format - Font b). Format - Paragraph c). Caû 2 caâu ñeàu ñuùng d). Caû 2 caâu ñeàu sai 124). Trong baûng tính Excel, ñeå cheøn theâm moät coät vaøo trang tính, ta thöïc hieän : a). Table - Insert Columns b). Format - Cells - Insert Columns c). Table - Insert Cells d). Insert - Columns 125). Khi soaïn thaûo vaên baûn xong, ñeå in vaên baûn ra giaáy : a). Choïn menu leänh File - Print b). Baám toå hôïp phím Ctrl - P c). Caùc caâu a. vaø b. ñeàu ñuùng d). Caùc caâu a. vaø b. ñeàu sai 126). Theo baïn, ñieàu gì maø taát caû caùc virus tin hoïc ñeàu coá thöïc hieän? a). Laây nhieãm vaøo boot record b). Töï nhaân baûn c). Xoùa caùc teäp chöông trình treân ñóa cöùng d). Phaù huûy CMOS 127). Khi ñang laøm vieäc vôùi PowerPoint, muoán thieát laäp hieäu öùng cho vaên baûn, hình aûnh, ..., ta thöïc hieän : a). Insert - Custom Animation, roài choïn Add Effect b). Format - Custom Animation, roài choïn Add Effect c). View - Custom Animation, roài choïn Add Effect d). Slide Show - Custom Animation, roài choïn Add Effect 128). Trong WinWord, toå hôïp phím naøo cho pheùp ngay laäp töùc ñöa con troû veà cuoái vaên baûn ? a). Shift+End b). Alt+End c). Ctrl+End d). Ctrl+Alt+End 129). Khi ñang laøm vieäc vôùi PowerPoint, muoán xoùa boû hieäu öùng trình dieãn, ta choïn ñoái töôïng caàn xoùa boû hieäu öù ng vaø thöïc hieän: a). Slide Show - Custom Animation, roài choïn Remove b). Slide Show - Custom Animation, roài choïn Delete c). Caû 2 caâu ñeàu ñuùng d). Caû 2 caâu ñeàu sai 130). Khi ñang laøm vieäc vôùi Excel, coù theå di chuyeån töø sheet naøy sang sheet khaù c baèng caùch söû duïng caùc phím hoaëc caùc toå hôïp phím: a). Page Up ; Page Down b). Ctrl-Page Up ; Ctrl- Page Down c). Caû 2 caâu ñeàu ñuùng d). Caû 2 caâu ñeàu sai 8
  9. ÑAÙP AÙN TRAÉC NGHIEÄM – TIN HOÏC VAÊN PHOØNG Caâu : 001 . Phím ESC Caâu : 048 . Centimeters Caâu : 002 . 5 Caâu : 049 . Caâu : 003 . Format - Column Caâu : 050 . Table - Insert Table Caâu : 004 . Laø loaïi viurs tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo Caâu : 051 . Treân boä nhôù ngoaøi caùc maãu tin khôûi ñoäng (Boot record ) Caâu : 052 . Format - Drop Cap Caâu : 005 . Môû moät hoà sô ñaõ coù Caâu : 053 . Tieáp xuùc vôùi ñoäc haïi Caâu : 006 . Ram Caâu : 054 . Chöùc naêng tìm kieám trong soaïn thaûo Caâu : 007 . Ctrl - Z Caâu : 055 . Cuoái naêm 1997 Caâu : 008 . Ctrl + A Caâu : 056 . File - Page Setup Caâu : 009 . #VALUE! Caâu : 057 . Taát caû ñeàu ñuùng Caâu : 010 . Maïng cuïc boä, maïng dieän roäng, maïng toaøn Caâu : 058 . Insert caàu Caâu : 059 . Caû 3 caâu ñeàu sai Caâu : 011 . Chöùc naêng thay theá trong soaïn thaûo Caâu : 060 . tin hoc van phong Caâu : 012 . Ctrl+Home Caâu : 061 . Calculator Caâu : 013 . Choïn ñoái töôïng, roài choïn File - Restore Caâu : 062 . 200 Caâu : 014 . Daáu baèng (= ) Caâu : 063 . 1Angiang6 Caâu : 015 . Format - Slide Layout... Caâu : 064 . Edit - Delete Slide Caâu : 016 . Caû 3 caâu ñeàu ñuùng Caâu : 065 . Phím F5 Caâu : 017 . Table - Split Cells Caâu : 066 . File - Save As Caâu : 018 . Coät chöùa oâ ñoù coù ñoä roäng quaù heïp neân Caâu : 067 . Caû 2 caâu a. b. ñeàu ñuùng khoâng hieån thò heát chöõ soá Caâu : 068 . Taïo ñöôøng taét ñeå truy caäp nhanh Caâu : 019 . Format - Bullets and Numbering Caâu : 069 . Ctrl+Home Caâu : 020 . Table - Merge Cells Caâu : 070 . Landscape Caâu : 021 . My Computer hoaëc Windows Explorer Caâu : 071 . TIN Caâu : 022 . Maïng cuïc boä Caâu : 072 . Coù theå khai baùo ñaùnh soá trang in hoaëc Caâu : 023 . HOC khoâng Caâu : 024 . Löu teäp vaên baûn vaøo ñóa Caâu : 073 . Tin Hoc Van Phong Caâu : 025 . Shift_Del Caâu : 074 . Hub Caâu : 026 . File - Save Caâu : 075 . oâ Caâu : 027 . Slide Show - View Show Caâu : 076 . 8/17/2008 Caâu : 028 . Insert - New Slide Caâu : 077 . 1 Caâu : 029 . Daùn moät ñoaïn vaên baûn töø Clipboard Caâu : 078 . Laø boä nhôù truy xuaát ngaãu nhieân . Caâu : 030 . 3 Caâu : 079 . Heä ñieàu haønh . Caâu : 031 . File - Exit Caâu : 080 . E6*F6/100 Caâu : 032 . Control Panel Caâu : 081 . File - Close Caâu : 033 . Baám phím muõi teân di chuyeån Caâu : 082 . Nhaùy chuoät choïn oâ tính caàn söûa, roài baám Caâu : 034 . Windows Explorer phím F2 Caâu : 035 . File - New, sau ñoù choïn Folder Caâu : 083 . Print Screen Caâu : 036 . Thanh coâng cuï chuaån Caâu : 084 . Nhaùy phaûi chuoät, roài choïn End Show Caâu : 037 . View - Header and Footer Caâu : 085 . 50 Caâu : 038 . Start - Search Caâu : 086 . #VALUE! Caâu : 039 . Nhaùy chuoät ôû muïc ñaàu, aán vaø giöõ Shift Caâu : 087 . Maùy in nhaùy chuoät ôû muïc cuoái Caâu : 088 . Insert - Symbol Caâu : 040 . Format - Slide Design... Caâu : 089 . Kieåu chuoãi, kieåu soá, kieåu loâgic, kieåu ngaøy Caâu : 041 . Döõ lieäu kieåu soá seõ maëc nhieân caên thaúng leà thaùng, kieåu coâng thöùc traùi Caâu : 090 . Ctrl+Esc Caâu : 042 . Caùc caâu treân ñeàu sai Caâu : 091 . Tools - AutoCorrect Options... Caâu : 043 . #DIV/0! Caâu : 092 . Baám phím Enter Caâu : 044 . $B$1:$D$10 Caâu : 093 . # Caâu : 045 . Microsoft Equation Caâu : 094 . 5 Angiang 2 Caâu : 046 . Phaàn meàm heä thoáng Caâu : 095 . Tools - Option... Trong theû Save, ñaùnh daáu Caâu : 047 . Caû 2 caâu a. b. ñeàu ñuùng choïn muïc Save AutoRecover info every 9
  10. Caâu : 096 . Table - Delete Rows Caâu : 114 . 65 Caâu : 097 . Laø loaïi virus tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo Caâu : 115 . Thöôøng ñöôïc ñaët theo qui caùch ñaët teân cuûa caùc teäp cuûa WinWord vaø Excel teân teäp Caâu : 098 . Do nhieàu ngöôøi cuøng truy caäp laøm cho toác Caâu : 116 . File - Print Preview ñoä ñöôøng truyeàn giaûm, thöôøng bò ngheõn maïch Caâu : 117 . Tinhoc Caâu : 099 . #NAME! Caâu : 118 . Taàn suaát söû duïng Caâu : 100 . My Network Places Caâu : 119 . TIN HOC VAN PHONG Caâu : 101 . Data - Sort Caâu : 120 . Data - Filter - AutoFilter Caâu : 102 . B1:H15 Caâu : 121 . Giöõ phím Ctrl vaø nhaùy chuoät vaøo töøng muïc Caâu : 103 . Start - Printer and Faxes, roài choïn muïc Add muoán choïn trong danh saùch a printer Caâu : 122 . SUMIF Caâu : 104 . Nhaùy ñuùp Computer - Nhaùy phaûi chuoät vaøo Caâu : 123 . Format - Font teân oå ñóa caàn kieåm tra - Choïn Properties Caâu : 124 . Table - Insert Columns Caâu : 105 . 4 Caâu : 125 . Caùc caâu a. vaø b. ñeàu ñuùng Caâu : 106 . Tab Caâu : 126 . Töï nhaân baûn Caâu : 107 . Insert - Page Numbers Caâu : 127 . Slide Show - Custom Animation, roài choïn Caâu : 108 . File - New Add Effect Caâu : 109 . Caû 3 caâu ñeàu ñuùng Caâu : 128 . Ctrl+End Caâu : 110 . Nhaùy ñuùp chuoät vaøo töø caàn choïn Caâu : 129 . Slide Show - Custom Animation, roài choïn Caâu : 111 . Chia seû taøi nguyeân Remove Caâu : 112 . Giaù trò kieåu soá 2008 Caâu : 130 . Ctrl-Page Up ; Ctrl- Page Down Caâu : 113 . 4 10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2