intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghệ thuật cua gái

Chia sẻ: Le Xuan Phi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

319
lượt xem
110
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là một tài liệu thú vị, hữu ích giúp cho các bạn nam tự tin hơn trước khi "xung trận".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghệ thuật cua gái

 1. th nh t: Mãn thiên quá h i - Che m t thiên h . Che m t thiên h v c b n t c là cua mà nh không cua. Cua mà em không bi t là mình ang cua em. Ai ã t ng cua gái thì s bi t trong quá trình cua gái, luôn có nh ng k nhàn c vi b t thi n, i lo i nh c th y ta v i em i bên nhau là u nh u ch ch y vào "trình bày quan m"; úng là nh ng v khách không m i mà n. ôi khi s nghi p cua gái c a r t nhi u ng i ã t ng xu ng sông xu ng bi n ch vì nh ng v khách không m i ó. Con gái có lòng t tr ng r t cao, khi b trêu nh th , s c g ng tránh xa b n, không ph i vì h ng i, cái ó ch là 1 ph n, h làm th ch ch ng minh cho m y v khách không m i kia là nói không úng s th t . M t ng i p mà ch vì m y v khách không i kia thì qu là không x ng áng tí nào c . Chính vì th "Mãn thiên quá h i" là m t trong nh ng chiêu th c r t công hi u. ng bao gi t thái quá quan tâm n em h n nh ng ng i con gái khác, hãy i x v i em nh b n i x v i m i ng i. Khi làm c u này 1 th i gian, b n s khi n nh ng v khách không m i có cái nhìn "chuy n bình th ng" khi b n n g n và nói chuy n v i em. Tuy nhiên, làm gì c ng ph i có gi i h n, b n có c h i nói chuy n v i em 1 l n tr c m t ng i khác không có ngh a là t hôm ó tr i, b n có th i c nh em c ngày, hay i lo i nh th . Hãy m i vi c di n ra t t , ch m mà ch c. th 2: Tá ao sát nhân - M n dao gi t ng i
 2. c thì ch c ai c ng hi u "M n dao gi t ng i" có ngh a là dùng ngu n l c c a ng i khác t c m c ích c a mình. Thông th ng, khi cao th s d ng chiêu này, b n bè a em th ng là ngu n l c ch y u. Con gái r t ít khi tin vào m t mình, l y ví d , b n và em i ch i, g p a bé hay bà già n xin, b n hào phóng cho ti n thì em s không ngh ngay b n là ng i có lòng "yêu n c th ng dân" mà s là; Ch c là i v i mình thì nó m i th hi n nh th . Em hi u nh th thì ch t anh r i còn gì n a nh . Tuy nhiên, h nhà gái l i r t d b tác ng b i nh ng l i nói bên ngoài, ây là b n bè, ng i thân, c bi t là b n gái thân hay b n trai thân. M t l i khen i lo i . . . "Th ng y có nhi u ti n ph t mày " c a cô b n gái thân ch c ch n là có giá tr h n hành ng r em i n cao l ng m v r t nhi u . Chính vì th mà ngh thu t l i d ng b n bè c a b n gái tô v cho hình t ng c a mình c coi là bi n th a chiêu "M n dao gi t ng i" . y th c hi n chiêu th c này thành công, chúng ta ph i làm gì. Cái này thì d quá r i, ng bao gi có t t ng, ta cua em thì b n bè c a em ch là gì c , hãy giúp n bè c a em b t c lúc nào có th , hãy th hi n b n thân (dù th t hay không th t) tr c m t b n em b t c lúc nào có th . ây chính là nh ng con dao c a chúng ta, nh ng con dao không ph i thái th t mà ch t cây. th 3: u h ly s n - D c p ra kh i núi Trong binh pháp, " u h li s n" t c là d d k ch ra kh i vùng mà chúng có l i th ên vùng mà ta có l i th n, hay là d ch ra kh i n i nào ó, t ó mà ta có th
 3. ti n quân qua mà không m t 1 gi t m hôi nào. Trong th i i ngày này, chiêu th c " u h li s n" khi áp d ng vào s nghi p cua gái c ng không khác là bao nhiêu. Không gi ng nh cách thông th ng mà ng i ta hay áp d ng tr c ây là tìm cách u b m nàng ra kh i nhà r i ta nh y vào, ngày nay con gái có ph n d ng d h n tr c, do v y cách hay h n t c là u b m ta ra kh i nhà r i mang nàng n ch i . ó m i chính là u h li s n dùng trong cua gái. Làm gì có cách nào a c b m c a nàng ra kh i nhà nh ng b m ta thì possible. i lo i nh . . . "Tí n a m t ng b n con nó n ch i, b m lên ông bà ch i i" là 1 ví .M c dù th , b m không là nh ng tr ng i duy nh t mà chúng ta c n ph i gi i quy t. Nhà em còn có anh em, ch em,em em, nhà ta c ng có anh ta, ch ta, em ta. T t c nh ng nhân v t ó dù yêu quí ta, yêu quí em n âu c ng luôn là v t c n, khi n cho ta hay em c m th y không tho i mái khi mu n "tâm s ” v i nhau . Trên th c t , u này có th gi i quy t khá d dàng, n u nhà ta hay nhà em có anh trai, chi gái thì nh ng ng i này ch c ch n là s hi u h ph i làm gì không c n chúng ta ph i nh c . V i m y a nhóc thì c thuê cho nó cái phim ki m hi p H ng Kông v cho m y chú ng i ch ng nhau, hay bi u m y chú vài quan ti n ra ngoài half-life gi t nhau c ng là m t cách hay. th 4: D d t ãi lao - L y k ngh ng i ánh ng i m t m i Trên chi n tr ng, k m nh là k chi n th ng. V khía c nh quân s , k này d a vào sách l c tâm lí làm tan rã tinh th n quân ch, nh ó mà mang l i chi n th ng cho quân ta. N u ai ã xem phim "Binh pháp Tôn T , 36 m u k " ( hay cái tên gì y t ng t nh th , t không nh rõ), thì ch c là nh t p cu i khi mà Tôn T n gi t Bàng Quyên nh
 4. th nào, y chính là k sách "D d t ãi lao", "L y k ngh ng i ánh ng i m t m i" . Ph n gi i thi u v k sách nh v y là c ng ã , v y áp ng vào cua gái nh th nào? Khi dùng k này, c n xác nh ch chính là em, ch không ph i là nh ng v khách không m i mà chúng ta cp trên. Trong tình yêu, k d a trên sách l c tâm lí là chính. Cao th cua gái khi mu n dùng k này, th ng tìm nh ng th i m em ang trong giai n khó kh n v m t tâm lí, ví d nh b n bè hi u nh m em, b m m ng, thi tr t, ki m tra kém ngay c ng i em yêu t ch i tình c m c a em, em phát hi n th ng ng i yêu c a em có b hay em cãi nhau i ng i yêu v.v và v.v. T t c các tr ng h p nh trên u có th áp d ng "L y k ngh ng i ánh ng i m t m i" ti n thêm m t b c trong s nghi p cua gái c a thanh niên chúng ta . Có th th y, k này không nh ng có th dùng cua gái mà còn có th dùng m em t tay c a anh chàng khác. Các c ngày x a, qu là áng ph c áng ph c. Khi xác nh c em ang trong "giai n khó kh n" , hãy t ra là 1 ng i àn ông ích th c, chín ch n tr c m t em. Hãy cho em nh ng l i khuyên "cao siêu", không nh t thi t ph i úng vì th c t , m c ích c a ta âu ph i là giúp em ng d y mà là em nhìn ta v i t con m t khác. Em mà l i kho m nh bình th ng thì s quên ta m t tiêu còn gì. Ph i em ch u ng "s khó kh n" càng lâu thì em m i càng th m thía s hi n di n, có t c a chúng ta nh là m t ch d a c a em. Chúng ta ph i hi u tâm lí c a con gái trong nh ng hoàn c nh nh y. Nh ng lúc nh th , con gái âu có c n m t l i khuyên chính xác ( vì dù có chính xác h c ng âu c n ý ). S có t k p th i, úng th i m c a chúng ta s t o cho h
 5. m giác c a s c m thông, che ch , và nh th là quá ta ti p t c s nghi p c a chúng ta c ng nh m em r i còn gì n a . Ch c n m t chút ng lòng c a em là chúng ta có th có c 1 "gia tài" s. Ph n 2:Chi n thu t cua gái xinh ! Nhi u ng i c b o, yêu là ph i h t mình, tình yêu nó s t n, c g ng i tìm, tính toán có c tình yêu là không nên, cho dù có c thì cu i cùng c ng s tr ng tay ho c là y không ph i là tình yêu ích th c. Do ó s b o m y cái th d i ây là l ng nh ng v v n. Nh ng hãy ch u khó b vài phút c m y dòng d i xem tôi có thuy t ph c c n không. Trong v n yêu ng, có 2 lo i boy n hình là p trai và không p trai. Lo i th nh t, p trai, có th coi là nh ng anh chàng t t , ng i xem bóng á, u ng coca nh ng v n có nhi u em xinh p ch y n xin ch t hay g i l ch s là n p m ng. Ch c trong xung quanh ta c ng có kh i nhân v t thu c lo i này, nh ng các bác c c thì c ng ng có ngh nhi u, y cái t tôi dùng không có ý nh gì x u xa c , c thong th nghe tôi ca ng i ti p thôi. Các bác là nh ng ng i có l nh lùng, khôi ngô tu n tú, trí tu h n ng i, tài n ng ng ch ng kém ai. i lo i là h p d n l m. B i th , ngay n u g p g , các bác ch nói m y câu qua loa, mà các em ã ch t ng ch t ng i. Tóm l i, các bác ch ng c n làm gì, girls xinh không c n cua c ng . Nh ng có 1 m, các bác th ng vênh vang, t cho mình là sát th tình tr ng th c ra ngay c khi ôm em trong tay, các bác không bi t là các bác ã b em chinh ph c. Lo i th hai là không p trai, không tài gi i h n ng i, trong ó có b n thân tôi. Nên m i ph i ngày êm tính k , bày m u mong sao sánh vai cùng các anh p trai tay ôm
 6. ng i p.T u chung, h là nh ng ng i không gây n ng m nh m gì l m, a s ã t ng yêu nh ng ch a 1 l n c áp l i hay th ng b lép v b i các anh lo i 1, mà n tính c a con trai thì th ng cha nào ch ng khoái girl xinh úng không các bác. Do không có nh ng u m tr i cho gi ng nh nh ng anh chàng lo i I, nên ph i ki m cái khác p vào, y là lí do c n có chi n thu t. Có chiên thu t, ta i có th thành công b t c m t tr n nào, có chiên thu t, nh ng gã nh chúng ta m i có th b c l nh ng u m ti m tàng c a mình. Nh ó girl m i chuy n t ghét n yêu, t kiêu n g c. y, t nh ng u trên, chi n thu t tán girls xinh là gì. Có th nói là nh ng chi n thu t, m u toan, tính toán giành y con tim c a ng i mình yêu quí th t là vô cùng v t v ,. Cái này c ng nh ch i gi i vô ch bóng á th gi i v y, chúng ta ph i ánh b t c h ng hà sa s các i th t kh p n i, nh ng k mong mu n c "hôn" cái cúp vô ch (m c tiêu c a chúng ta, h h ). M y b n n c cái này có th s b o tình yêu là th cao c i, con ng i ta n v i nhau b ng s t nguy n, b ng cái m i tên c a th n tình yêu, làm sao có th dùng nh ng toan tính th c t in 1 cái tr u t ng nh tình yêu c c ch . V y thì c n chi n thu t làm gì. C n ch , r t c n ch . Ai c ng bi t tình yêu sét ánh không th có ch t l ng c, cái c b n là a d m th m lâu, mà mu n duy trì th i gian dài thì ph i n chi n thu t, vì có r t nhi u chuy n không mu n s x y ra trong quá trình chinh ph c c a chúng ta. V n u tiên là ph i xác nh c i t ng. Th ng thì nh ng câu h i n gi n l i là nh ng câu h i khó tr l i nh t. ây là 1 ví d n hình. Khi có ý nh t n công 1 ai ó, chúng ta ch nên ch m ch m vào ó mà thôi, không c ngh ng i n em nào khác n a. Ý tôi không ph i là chúng ta không nên b t
 7. cá 2 tay, ý tôi là b t t ng con cá 1, khó cho chúng ta, nh ng lo i 2 có th làm 2 em 2 tay cùng 1 lúc, hay nhi u h n mà tôi hay g i là c t vó. Nó c ng gi ng nh gi i toán v y, chúng ta ch có th làm t ng bài 1, ch ch a th y ai gi i 2 bài toán cùng 1 lúc bao gi . L y v d nh ai ó trong cái forum này sau khi i h p i h i v , mu n có c cô em Xinh Gái ch ng h n ( cái tên này là tôi b a ra thôi ), thì lúc nào trong u c ng ph i " Ta ph i chinh ph c c em Xinh Gái, ta ph i có c em trong vòng tay", i lo i là nh v y, u c m th y khó, thì có th làm m y cái m nh gi y, dán tr c bàn h c, nhét vào m y quy n v , quy n sách, ti n nh t là dán vào g ng, b t u bu i sáng nào, ánh ng r a m t c ng c tiêm cái t t ng y vào u. M i ng i ch c ai c ng bi t, có quy t tâm thì kh n ng thành công cao n th nào, h h . N u quên n m c không làm c v y thì bét ra c ng ph i th y em quan tr ng h n nh ng em khác. i lo i là n u em nh vi c thì làm c n th n n em khác nh . Tuy nhiên, u quan tr ng nh t trong bài c này là không nên nói hùng h n ho c b c l rõ ràng ra i thiên h là ta khoái em, ta ph i có c em. Tình yêu là cu c chi n c a nh ng chi n binh trong bóng t i, th m l ng nh ng hi u qu , anh chàng kh nào ch y ra ánh sáng hô âm lên "Xinh Gái, anh yêu em" thì s b m y chú trong bóng i b n ch t ngay, cái ó thiên h g i là thi u thông minh thì ch t. N u nói ra, thì em( Xinh Gái ) s c m th y khó g n n, vì m i ng i s xúm l i mà trêu, cái này là tính c a dân Vietnam, không tránh c, k t qu , em ( Xinh Gái ) s c tránh xa b n, th thì còn c m cháo gì n a. Nên nh câu này, con gái tinh l m, ch c n chúng ta có ý nh là h s bi t ngay. Ti p c n it ng:
 8. c b n, nh ng b n c n ây a ph n là thu c con trai lo i 2 nh tôi r i, b i th , ng tr c 1 ng i p thì ch c ch n chúng ta s b lép v b i bao anh chàng lo i 1 ngoài kia ho c ngay c nh ng th ng tình ch lo i 2 ang ng p nghé. Nói chung, chúng ta là nh ng ng i h i lép v . Chúng ta nên bi t r ng, m t bông h ng p thi ai c ng mu n hái, i th , con gái p thì xung quanh có nhi u v tinh là u t nhiên, chúng ta không th làm gì c. Chúng ta x u n nh ng anh lo i 1, ó là 1 thi t thòi áng k , nh ng c cái t o hoá c ng công b ng l m. B i vì chúng ta x u, nên ta d ngu trang khi ti n n g n nàng h n. Cái này ch c d hi u, b i nh ng anh chàng t m t m nh chúng ta thì không th khi n thiên h ánh giá là mu n chi m c ng i p. Ch có ng i, t ti, hay th t v ng n u bi t nàng ã th ng th m tr m nh ai ó. Cái ó là t t nhiên thôi, con gái trong u lúc nào ch có th n t ng, cái vi c c a chi n thu t là a cái hình nh c a ta vào y, cho out cái th ng th n ng kia i. C ph i t tin và quy t tâm, m c tiêu c a ta là em, và dù cho con tim c a em có ang h ng v m t trong nh ng anh chàng lo i 1 ào hoa phong nhã hay m y chàng tình ch lo i 2 thì ta c ng không bao gi t b m c tiêu. ó là ph n chu n b v t t ng, cái n sau này m i là t s c quan tr ng, vì nó quy t inh s thành b i c a chúng ta. ó là hành ng. Ngh là 1 chuy n, mà ti n hành làm "chuy n" l i là m t v n ph c t p và khó kh n h n nhiêu, vì s có r t nhi u v n s x y ra mà ta không l ng tr c c. Ngoài gi : Nh ng y là cái hay c a cu c s ng, cu c s ng mang n nh ng u mà có m c ng không th m c, u cu c s ng mà c i theo qui lu t nh t nh thì có gì vui n a.
 9. Thêm n a, ph n ng v i nh ng "cái hay" c a cu c sông s càng ch ng t "b n l nh c a con trai lo i 2". Ph n chu n b : n u tiên mà tôi nói n là " p trai". Không c gi t mình. p trai ây không có ngh a là chúng ta ch kém an Tr ng ,Lam Tr ng chút xíu hay l ng l y hào hoa p d n nh m y di n viên Hàn Qu c. N u v y thì các b c ti n b i lo i 2 và chúng ta ch c v h u h t t lâu r i, và dân th gi i âu có n 6 7 t nh ngày nay ( cái này nói cho vui ). p trai ây, t c là tác phong c a chúng ta, cách n nói c a chúng ta, cách c x c a chúng ta. u tóc ph i g n gàng, nên nh g n gàng không có ngh a là n u u không có keo b t bóng l n thì không ra kh i nhà. Tác phong, cách n nói l ch s , ng n, c ng v i b ngo i ng n n p s khi n cho em tôn tr ng l i nói c a mình. Nói không âu xa, ví d nh cô em Xinh Gái gì ó ây, n i ti ng n nói h n láo, nh ng s dùng t ng khác n u nói chuy n v i 1 anh m c comple hay qu n th ng áo s mi c m thùng, và s r t khác khi nói v i 1 chàng lo i 1 qu n ng , u tóc bóng m t, nhu m vàng khè nh t chim d t d t. Cách n m c c u kì ch i chu t, s khi n cho chúng ta trông gi ng Mã Giám Sinh, ai mà ch a bi t Mã Giám Sinh có th tham kh o m y ph n u tiên c a chuy n Ki u c a ông c Nguy n Du ngày x a lang thang Côn S n, n u tôi nh không nh m. i lo i là ít con gái khoái Mã Giám Sinh lém. n th 2 là ph i có ngu n tài chính. Cái này s phân tích sau, nh ng i th "có ngu n tài chính" không có ngh a là ph i i a gù, tay c m cái máy tít tít i m i. Tài chính: Trên i, khó ki m c cái gì mi n phí, n u nh không nói là không có cái gì. Ngay c nh ng th h t s c t m th ng
 10. n gi n còn có giá, hu ng chi là cái th to l n, tr ng i nh tình yêu. Qua c u thì có l phí qua c u, i ng thì có phí i ng, sau này qua h m H i Vân thì c ng có l phí qua h m, b i v y có th nói, mu n có c tình yêu thì ph i tr tình phí, không ít thì nhi u. Tuy nhiên, nh ã nói trên, chúng ta không nh t thi t ph i là con nhà tri u phú, i n âu r c ti n n ây. Mu n làm quen v i em thì ít nh t trong túi c ng ph i có d m ba nghìn, thình tho ng ch ng may g p em còn m i i u ng n c nói chuy n. Cái này là tôi không tính n tr ng h p ta " t p kích " em trên ng i c v . Hay nh n ngày sinh nh t gì ó, còn có cái mà ng em. Nhi u tr ng h p, ta còn ph i i ng vòng, t c là cua b n bè c a em tr c, r i m i i n em, nói tóm l i là ph i m t ti n. Kiên nh n, gan lì : Cái này là 1 c tính không th thi u c c a ng i i chinh ph c trong t t c các l nh v c, không c gì ch là tình yêu. Em càng xinh, càng p thì càng khó kh n, càng m t nhi u th i gian, và m t nhi u th n a. Các c có d y " p trai không b ng chai m t", p trai ch c ch n là b n hào hoa phong nhã còn chúng ta, chúng ta là nh ng chàng lo i 2 thôi, nên ph i chai m t. Tuy nhiên, nh ã nói trên khá xa, cung cách x s c a chúng ta ph i l ch , có ngh a chúng ta là nh ng con ng i có v n hoá, có t tr ng. Có t tr ng không có ngh a là có t ái. Lòng t ái s ch làm c n tr v n . Cái này chúng ta có th ki m nghi m qua r t nhi u th , có nhi u tình b n v ch vì lòng t ái quá cao, i lo i là nh th , vì ây là ch tình yêu nên chuy n kia ch nói qua cho m i ng i hi u, không i sâu. Có nhi u ng i b o "Không làm sao hi u c con gái", ch ng qua ó ch là nh ng l i bi n b ch c a k th t b i, còn chúng ta, chúng ta là nh ng anh lo i 2 v i nh ng cái u y sáng t o, sao có th nói câu ó c úng không nào. Con gái th ng nhút nhát, e th n, ôi khi "nói có là không".
 11. u chúng ta c ng nhút nhát, s b m t n u b t ch i, c m th y không t tin n u th y em quá nghiêm túc hay b t ch i vài l n ã êm v ôm g i không ng c thì gi i tán i cho nhanh ch tán t nh làm cái gi cho m t. Tuy nhiên, 1 gi t n c có th làm tràn li, cái gì quá c ng không bao gi t t c , ph i bi t u ch nh úng m c thôi, ng i ta không thích mà c cà ch t cà ch t thì s héo s m. Nh v y, chúng ta ã có v c ki n th c l n t t ng trong công vi c chinh ph c y gian nan và th thách.Trong cu c ch i này, giai nm u là r t quan tr ng, giai n làm quen. Tuy nhiên, có nhi u ng i trong này ã quen bi t r i, vi c ti p theo là làm sao m i quan h ó i c xa h n, ó là m t v n khác, tôi s i t d i lên trên, t c là giúp nh ng ng i có ích r i nh ng ti c là cái " ích" y không bi t mình t n t i trên i. Tr c h t, xin nói r ng ây là v n khó kh n, ph c t p và quy t nh c b n n s thành b i c a công vi c, vì th , chúng ta không th làm n c u th c b i vì ai c ng bi t n t ng u tiên có m c nh h ng l n n th nào i i ng i con gái. Càng gây c n t ng khó phai, khó phai khác v i t t nhé, thì c h i v sau càng cao. Nói chung, các chiêu th c và chi n thu t trong ph n này vô cùng phong phú và thú v , t n gi n n ph c t p, t không nguy hi m n h t s c nguy hi m. Trên th c t , các ph ng pháp làm quen n gi n c dùng khá ph bi n i vì nó... n gi n và có th t hi u qu t c thì. C ng gi ng nh làm toán, bao gi c ng th nh ng cái n gi n tr c khi ng n ao to búa l n. Tuy nhiên, có nhi u tr ng h p, cu c s ng không chi u theo ý ta, nhi u khi u ki n ngo i c nh khi n cho sau khi áp d ng 1 lo t nh ng ph ng pháp n gi n mà v n không có k t qu . iv i nhi u tên v v n, yêu cho vui, khó thì n n là ch c ch n t
 12. r i, nh ng chúng ta thì khác, chúng ta ã xác nh m c tiêu ph n tr c r i, ngày nào c ng c tiêm t t ng " chi m c em " vào u, sao có th b d th c, n u th khác nào ta là b n "quân t " nh cô em Baby gì ó " th c m c ". B i th mà m i sinh ra nh ng cách làm quen h t c nguy hi m. Tuy nhiên, cái gì c ng có cái giá c a nó, nguy hi m thì c tr giá cao cho s nguy hi m, i lo i là em s nh cái m t c a ta h n hay ng c l i ó là ph n m u gi i thi u c a ngh thu t làm quen, trong tình yêu chân chính. Làm quen n gi n: Vì ki u làm quen này n gi n, nên tôi ch trình bày h t s c n gi n, s l c. B n có th vi t 1 cái th n gi n có n i dung nh " Chào b n, mình mu n làm quen v i b n " , hay làm quen v i b n bè c a nàng tr c, r i sau ó ti n t i nàng,. vân vân và vân vân. Nh ng nói chung, nh ng cách làm quen nh v y không gây c n t ng m nh trong tâm trí nàng. V i cách làm quen nh v y, trong m t nàng, i quan h y ch là ngo i giao bình th ng, và con ng n c trái tim c a em là vô cùng khó kh n và v t v . Thêm n a, nh ã nói r t nhi u l n, con gái xinh c ng có ngh a là nhi u tình ch, s d ng 1 chút ki n th c toán h c xác su t, chúng ta có th tính ra là s có h n 1 th ng tình ch s có trong u k thu t làm quen t t h n " n gi n" và h n n a là nh ng th ng tình ch ã xây d ng c m i quan h t t v i nàng. Chính vì nh ng cái khó kh n và tr ng i nh v y, nên nh ng c ti n b i lo i 2 c a chúng ta, nh ng con ng i có cái u vô cùng sáng t o, ã ti n thêm 1 b c dùng nh ng k thu t làm quen vô cùng m o hi m, gi ng nh ánh b c, 5 n 5 thua v y. Tuy nguy hi m nh ng hi u qu thì c c kì. Làm quen " không n gi n" : Tr c h t, tôi xin trình bày qua s hình thành c a ki u làm
 13. quen này. Tâm lí c a con gái không gi ng nh chúng ta, h c b n là nh ng con ng i y u i, m m y u, d ng lòng và "nh t dai". Khi có 1 s ki n " b t bình th ng " tác ng, h s suy ngh v nó nhi u h n chúng ta, và ch c ch n b não c a s ghi nh nhi u h n chúng ta. Có không ít ng i p luôn t ra là ng i c ng r n, vô tình, nh ng chúng ta không nên tin vào cái y. H v n ch là con gái mà thôi, v n có nh ng " c tính" mà chúng ta " không có c ". i v i nh ng em nh v y, trong lòng h th c s t d b tác ng, cái v ngoài ó s s p n u chúng ta " chai m t ". Khi chúng ta nói chuy n v i h , hay làm b t c m t u gì " t bình th ng", hay ngay ch 1 câu nói thôi, có th lúc ó, n v n th y h nh " m i ngày" nh ng b n có ngh r ng sau khi v nhà, h không ôm g i suy ngh , ánh giá nh ng gì ã x y ra, hay t c i m t mình tr c bàn h c, vi t tên a b n lên gi y, hay ghi vào nh t kí câu nói c a b n, vân vân và vân vân. Tóm l i, ó chính là ti n , c s cho nh ng cách làm quen o hi m, nh m gây nên s chú ý nh nhoi, nh ng " l nh m thuy n " các b n . H h . Chúng ta ch ng c n nhi u, ch c n nh ng cái nh nhoi thôi, nh ng nh Bác dã d y, tích ti u thành i, t nh ng cái nh nhoi, chúng ta s có c " t c nghi p " y.Trong ph n này, tôi ch xin k qua m y thu t mà các b c àn anh ã t ng s ng. Ngày tôi còn c c p II, trong h i c a b n tôi có 1 th ng r t khoái 1 em p bên c nh. i lo i, em ó xinh x n l m ( áng l ra ph i i là b n, nh ng mà yêu ng thi con gái gì c ng em tu t cho nó oai, h h ). Ông b n c a tôi th t lòng l m, c nhìn th y em là tâm trí h t lên mây, r t kh . Trong tr ng tôi, em có ti ng là l nh lùng, c ai h i n chuy n yêu ng là
 14. bao gi c ng nói "còn ph i h c", nên có bao nhiêu anh chàng suy tình ch t g c, ngày êm l n quanh mà c ng ch n gây c n t ng gì cho em. Trong ó có c vài th ng lo i 1 thì ph i. Bi t em có ti ng nh th , không th n gi n là 1 cái th hay cú n tho i là gây d ng c i quan h . Nó, v i cái u c c kì ma mãnh, quy t inh ch i qu li u, 5 n 5 thua. M t ngày, em p xe trên ng nhà, t d ng có 3, 4 th ng " trông quen quen " ang " ua xe ". Và m 1 cái, m t tai n n nh x y ra, xe th ng b n tôi tông vào em. Nh hôm ó, mình c ng là th ng ti p tay cho nó. Em ngã, th ng b n tôi l p t c ch y ra d ng xe c a em lên, h i han "tình hình s c kho ", xin l i r t l ch s , ( em nào có bi t ng sau cái l ch s y là c 1 quá trình ngày êm nghiên c u chi n thu t c a b n tôi ). Ti n xa h n, th ng b n tôi có "ng ý" a b n v nhà, nh ng em không nh n. C ng úng thôi. Th là t ó, nó có c m i quan h v i em. n tr ng, nhìn nhau là 2 a nó c i, h h . Còn chuy n ti p sau thì tôi không k , b i nó n m ngoài ch ng.. . . trình. ó là v n cá nhân, ti n ây, tôi có th g i ý vài chiêu v i các b n Tìm hi u nghiên c u xem em có l p h c thêm nào không, cái này ch c t i 90% là có vì dân ta i h c thêm nhi u l m, ai ch ng có 1 2 l p. n y h c, bu i t i càng t t. Hôm nào "r nh", ki m cái inh, ch c th ng l p xe c a em, xe máy càng t t ( vì càng khó d t n u th ng x m ). R i vi c ti p theo th nào ch c b n bi t r i, xung phong ra d t h " n " ch còn sao n a. N u ch ng may có m y th ng r i h i rách vi c m mi ng bàn tán, thì m c xác nó, càng t t cho ta ch sao, s có ti ng là "ta làm vì ngh a", ch n u mà d ng thì 1 là có l i v i em, hai là " có t t gi t mình ". t chút ti u x o là nên ch cho em au kh 1 lúc thì hãy i, khi ó, em m i th m thía c s thi u h t, khi ó giá
 15. tr giúp m i cao. u ai c m th y gan mình bé, không dám ch c l p xe c a em, có th " bôi t m " cái gì lên yên xe c a em. Mi n sao trông nó ghê ghê 1 chút. Tâm lí c a con gái là " u s ch s ", i th , s không i nào em ch u xé t gi y, lau qua qua i lên xe phóng v nhà nh chúng ta th ng làm. Hãy t ra là 1 ng i àn ông l ch s , mang n cho em 1 cái kh n lau. t l n n a, nh ch 1 lúc giá tr c a s giúp lên cao. Nh ng cái trên ch là ví d , trong th c t , các b n có th sáng t o ta nhi u u thú v h n, tu thu c vào tính cách a i t ng và cái u c a b n ch t l ng n âu. Có m t u c n nh c nh nh ng ai mu n th cái này, ph i bình t nh làm n phút cu i cùng, không c"n a ng t gánh ", gây thi t h i cho ng i ta r i s quá b i thì áng ch t vô cùng. Cái th 2 quan tr ng không ph i là d ng hi n tr ng mà là i nói sau khi s vi c x y ra, ph i có tác ng tình c m chân th t. Ph i tính toán k l ng và có tài b c phét óng k ch, b i n u làm không khéo thì g y ông p u ông, ng bao gi mong có c h i g p l i em n a. Tuy nhiên, n u b phát hi n, có th s d ng c chiêu cu i cùng " ch ng qua là t i vì anh quá thích em nên m i l d i ", h h , n u hi u qu thì b n ãi c m t b c r t dài. Quan tâm ch m sóc: Qua nh ng ph n tr c, chúng ta ã i t chu n b n làm quen. Tuy nhiên, làm quen m i ch là b c th 2 mà thôi, cái này ch c ai c ng hi u. M c tiêu ti p theo c a chúng ta là xây d ng c hình nh c a mình trong tâm trí c a em, khi n cho em c m th y b t r t, khó ch u khi 1 ngày không nhìn th y ta, không nghe c gi ng nói c a ta hay nh th i bu i công ngh phát tri n hi n nay là không chat cv i ta 1 vài câu ho c bét nh t c ng là 1 cái tin nh n offline.
 16. Nh ã nói bài tr c, con gái luôn có nh ng c tính mà chúng ta khó có th có c, nh nh ng " c tính" ó mà chúng ta m i có c h i khoét sâu vào t n công giành chi n th ng. C b n, là con gái ai c ng c n s quan tâm ch m sóc. Thông th ng, nh ng chàng trai lo i 1 là nh ng ng i s ng sung s ng quen r i, các em ch y theo su t ngày nên âm ra cao ng o kiêu c ng. Chúng, nh ng chàng lo i 1, th ng là nh ng r t vô tình, chúng th ng hay quên th m chí không thèm quan tâm n ngày sinh c a ng i "yêu quí chúng". Cái ó c ng d hi u, vì "hoàn c nh" c a chúng khác chúng ta r t nhi u, âu có ph i l n l i ngày êm i dành t ng m, t ng m m t v i nàng nh nh ng th ng lo i 2 chúng ta nên rõ ràng không hi u c "giá tr " a s quan tâm. y, b n con trai lo i 1 là nh v y y, th h i con gái s i thân th nào khi mà h dành tình c m, s quan tâm n nh ng chàng lo i 1, h ngày êm suy ngh làm sao chúng v a lòng trong khi nh ng chàng ó l i không coi mình ra gì, ngay c n 1 s quan tâm nh nhoi nh m t món quà c a m t chàng trai "l ch s " trong ngày sinh nh t. Bi t c m y u này, chúng ta s ph i t n d ng và khai thác tri t , nh ã t ng nói, chúng ta ph i xác nh mình là nh ng th ng chai m t, nên hãy dùng k "M n gió b ng" hay gi t ch khi ng i ã b th ng ki m c cái nhìn thi n c m c a em. Ti p c n em là u ki n kiên quy t. Cái này hoàn toàn úng, nh ng ai gi ang n c ngoài nh ng l i ngóng trông m i tình l i n i quê nhà thì ng có c t o cho mình nhi u hi v ng r i au kh v i th t v ng. Ngoài gi : Cái này áp d ng ngay c v i nh ng ng i có ng i yêu r i. Tôi là tôi khoái nghe l i các c d y, "xa m t cách lòng". Tôi không có ý b o b n là không t t và c ng không có ý gì v i ng i yêu c a b n c . Hãy t an i b n
 17. thân, yêu không có ngh a là s h u mà là cho ng i yêu c h nh phúc. Nh ng ai không ng ý thì c ng úng thôi, cái ó tôi hi u. Nh ã nói trên, ti p c n v m t không gian là u ki n kiên quy t. Có th tìm hi u m t vài l p h c thêm c a nàng. Cái này thì 90% là s tìm c b i vì bây gi ai vác trên vai vài ba l p h c thêm "nâng cao ki n th c" và c ng "nâng cao kh n ng giao ti p v i b n bè, m r ng m i quan . Hãy cô g ng làm n i b t mình trong m t nàng, n u có tài, hãy tr thành "h c trò c ng c a th y/cô giáo d y thêm", nh ng c ng ng nên l li u quá, nàng l i b o chúng ta là kiêu c ng, ng o m n. N u cái u không thông minh tr thành h c sinh c ng thì hãy th tìm hi u s thích c a nàng và nghiên c u v cái ó. L y ví d nh em khoái chú Lam Tr ng, thì hãy th 1 ngày vác 1 cái a c a chú ó n lên bàn, làm sao em nhìn th y nh ng ng l li u quá. ây ch là 1 ví d n gi n, trên th c t còn r t nhi u và nhi u l m. Hãy s d ng cái u.Thêm n a, dành 1 ngày mu n u tra ng i h c v c a nàng, n u nàng i 1 mình thì t t, nh ng n u i cùng b n thì c ng c tìm xem n n nào nàng s i 1 mình. Và ti p theo th nào, n bi t r i y. Cái tình hu ng này òi h i ph i là ng i "d ng c m" và có lòng "quy t tâm". Hãy i theo nàng v nhà, i lo i nh h t ng. S r t t t n u l p h c vào bu i i. Không gian t i s khi n nàng có c c m giác che ch a 1 ng i con trai, r t có ích. c bi t là các em xinh, càng xinh càng s . ây, ai c ng ph i công nh n v i tôi r ng, mu n có tình yêu thì ph i ch p nh n m t "tình phí", không ít thì nhi u. Gi ng nh m t nhà kinh doanh v y, mu n có l i nhu n là n ph i bi t u t , so sánh có v h i kh p khi ng nh ng nó na ná nh th . Nh ng, có nhi u b n tôn th ch ngh a
 18. tình yêu t i p s h i tôi là "Tình phí làm cái gi". M t trong nh ng câu tr l i là th hi n s quan tâm ch m sóc. M t ví d vô cùng ph bi n, mua quà t ng. ng quà, t bao i nay ã là 1 trong nh ng cách các chàng trai th hi n s quan tâm c a mình n "ng i mình yêu quí". Có th nói, ó là cách c x a nh t ( vì ngày x a ngày x a các c làm gì có l p h c thêm hay xe máy mà ch c th ng l p ), ph bi n nh t và c ng khá hi u qu . Tuy nhiên, n u không bi t t ng quà " úng cách", có th d n n "g y ông p u ông", công lao t khi làm quen ên lúc y coi nh xu ng sông xu ng bi n, l i còn khi n em có con m t không "nh bình th ng" v i ta n a. M t cách n gi n là "m t c chì l n chài". i lo i, trong tình yêu, n u ng i con gái mà b n ch n không ph i là lo i ba l ng nh ng b n lít nhít, yêu @, khoái di ng thì giá tr c a món quà không ph i là v n c n quan tâm, TH I M T NG QUÀ và CÁCH T NG QUÀ m i là u áng nói. ng quà vào ngày l , ngày sinh nh t: Trong nh ng ngày này, t ng quà là chuy n h t s c bình th ng. Ch c ch n, không ch có mình b n t ng quà cho em, nên m c ích là gây s "chú ý" c a em v món quà c a chúng ta là cái c n t c. B i th , th i m t ng quà là t quan tr ng. Nói m t cách tr u t ng, chúng ta ph i làm sao món quà áng giá 10.000 nh ng khi em nh n thì nó tr thành 100.000. V th i m t ng quá, tôi có h c h i c nh ng cao th th này, hãy là ng i u tiên t ng quà cho em. Ho c bét nh t là tr thành ng i cu i cùng. y ví d ngay b n thân c a tôi ây. H i c p 3, vào cái ngày ph n qu c t , quên x nó ngày gì r i. Tôi ã p xe su t chi u d c c a th xã trong êm m a t m tã ch t ng em 1 bông hoa, giá c ng r , ch có 5.000. Lúc y là kho ng 8h30 t i r i. Em c m hoa ch nói c m n và c i thôi, nh ng
 19. mà tác ng m nh m l m. Ch ti c là h i y, có th ng khác cao th h n, nên tôi ch còn bi t ng m ngùi nhìn em i i ng i khác, t trách mình "kém c i" c n ph i "ph n u" thêm. Nh l i ngày ó ta "ngây th ", "nhút nhát", th y con gái là ch y m t dép, có ng l i thì c ng ch m à c vài câu r i "t i có vi c tí", ch bây gi thì thành cao th võ lâm r i, công l c y mình, cua âu y ( khoác tí cho thiên h s ). Nh ã nói, ti n b c không ph i là v n chính, t m lòng i là quan tr ng. Chú nào không có t m lòng,thì ch c là ch ng ch u b tâm huy t ra làm sao là ng i u tiên ng quà cho em hay l n l i 9, 10h êm tr thành ng i cu i cùng. Có 1 u áng nói ây là "t m lòng" không có ngh a là "chân thành", c dù ti n b c không ph i v n , món quà không c n ph i sang tr ng. Nh ng s sài có ngh a là không tôn tr ng ng i nh n quà. Nh th khác nào t tr m mình. ph n tr c, chúng ta ã c p n ngh thu t và nh ng ti u x o khi b n mu n t ng quà cho ng i mình m n m trong nh ng d p l , t t. Tuy nhiên, s th t là không ph i lúc nào c ng có ngày l t t t ng quà, nhìn i nhìn l i, 1 n m có 1 l n sinh nh t, 1 l n 8-3, 1 l n 14-2 ( nh ng ngày này không c dùng nhi u l m, nh t là v i nh ng ng i ch ang trong giai n xây d ng m i quan h hay nói úng n chúng ta ch m i là giám th hành lang, b i v y t ng quà trong ngày này s khi n ng i con gái c m th y khó x , hay na ná nh v y ). Tóm l i, ch th y có 2 ngày kh d ( trong 365 ngày ), nh th thì quá ít, không ch t l ng c. Do ó, t ng quà ngày th ng m i là th ng sách. Món quà không c n ph i quá sang tr ng, tình yêu chân chính cao p không d a trên ti n b c, d a trên s chân thành và s d ng m c ng gan lì. u quan tr ng ây là t ng th nào
 20. cho nó h p tình h p lí, em không c m th y khó kh n hay mi n c ng khi nh n quà. Nh k , có 1 m ph i tuy t i tuân th là không nên t ng quà ch ông ng i, uó khi n cho nhi u tên vô công r i ngh ( c con trai l n con gái ) xúm vào bàn tán, trêu ch c, không nh ng khi n cho em khó x mà không bi t n bao gi ta m i có c h i c em nh n quà" l n n a. i ây là chiêu c a m t s cao th : ng báo: Cái này là u d làm, và u ki n kinh t c ng không yêu c u quá áng, hay nói cách khác là d "b o trì". ng báo gì thì ch c ng i bình th ng c ng hi u c ( rõ ràng là không ph i m y th nh An ninh th gi i hay Pháp Lu t, Hôn nhân và gia ình r i ). Các hits hi n nay có th là Th gi i Ph n ( tên này nghe không h p l m ), Hoa h c trò ( mother life, báo là c i nh ng các em khoái nhìn nh an Tr ng, Lam Tr ng, ng Hoàng Phúc ), M c tím,... thu t t ng. H i v v n lung tung "Em ( y ) c "tên báo" không " ( tuy t i c m nh ng t ng thô t c nh "bà", "mày", r t m t l ch s ). Em tr l i là "có" thì " Anh (T ) có m i ây, nh ng mà có t i 2 t , cho em ( y) 1 t ". Nh i bình th n, t nhiên nhé, không c t thái âp úng, kì c c l m. Nh ng n u em b o "không". " Báo y hay l m y, anh ( t ) có 1 t ây, c m mà c th i nhé ", l i ph i c i t nhiên. u em còn c m th y ng i, thì ch c ch n s t ch i vài l n, i th , b n l i ph i làm th ng "chai m t", nh ng n u em "m nh m quá" "Cút i cho ng i ta nh ", thì nh ph i i nhé. u b n ã t ng có c h i vào phòng c a con gái, ch c h n n s nhìn th y r t nhiêu , cô nào c ng có con cún hay con g u bông to v t ôm khi n m (lúc ó ch c mình là u bông nh ) hay bét nh t là m y cái thi p, hay quà mà nhân c c bày và quan tâm h t s c trân tr ng. Vì
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2