intTypePromotion=1

Nghị định 05/2001/NĐ-CP cỉa Chính phủ

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
142
lượt xem
7
download

Nghị định 05/2001/NĐ-CP cỉa Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 05/2001/NĐ-CP cỉa Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 05/2001/NĐ-CP cỉa Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ Sè 05/2001/N§-CP ngµy 17 th¸ng 01 n¨m 2001 Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 63/1998/N§-CP ngµy 17 th¸ng 8 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam sè 01/1997/QH10 ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 1997; C¨n cø LuËt c¸c Tæ chøc tÝn dông sè 02/1997/QH10 ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 1997; Theo ®Ò nghÞ cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam, nghÞ ®Þnh: §iÒu 1. Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 63/1998/N§-CP ngµy 17 th¸ng 8 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ nh sau: 1. §iÒu 12 ®îc söa ®æi nh sau: "§iÒu 12. NghÜa vô b¸n ngo¹i tÖ cña ngêi c tró lµ tæ chøc Ngêi c tró lµ tæ chøc kinh tÕ ViÖt Nam, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ bªn níc ngoµi tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh, chi nh¸nh c«ng ty níc ngoµi, nhµ thÇu níc ngoµi, nhµ thÇu liªn danh víi níc ngoµi, c¬ quan nhµ níc, ®¬n vÞ lùc lîng vò trang, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc x· héi, tæ chøc x· héi - nghÒ nghiÖp, quü x· héi, quü tõ thiÖn cña ViÖt Nam ph¶i b¸n sè ngo¹i tÖ thu ® îc tõ c¸c nguån thu v·ng lai cho c¸c Ng©n hµng ®îc phÐp theo quy ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ". 2. §iÒu 13 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: "§iÒu 13. QuyÒn mua ngo¹i tÖ cña tæ chøc 1. Ngêi c tró lµ tæ chøc kinh tÕ ViÖt Nam, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ bªn níc ngoµi tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh, chi nh¸nh c«ng ty níc ngoµi, nhµ thÇu níc ngoµi, nhµ thÇu liªn danh víi níc ngoµi, tæ chøc tÝn dông ë ViÖt Nam, c¬ quan nhµ níc, ®¬n vÞ lùc lîng vò trang, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc x· héi, tæ chøc x· héi - nghÒ nghiÖp, quü x· héi, quü tõ thiÖn cña ViÖt Nam ®îc mua ngo¹i tÖ t¹i c¸c Ng©n hµng ®îc phÐp ®Ó ®¸p øng cho c¸c giao dÞch v·ng lai hay c¸c giao dÞch ®îc phÐp kh¸c trªn c¬ së xuÊt tr×nh c¸c giÊy tê vµ chøng tõ hîp lÖ. 2. Ngêi c tró lµ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ bªn níc ngoµi tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh cã dù ¸n ®Æc biÖt quan träng ®Çu t theo ch¬ng tr×nh cña ChÝnh phñ trong tõng thêi kú, hoÆc cã dù ¸n x©y dùng c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng, dù ¸n quan träng kh¸c ®îc ChÝnh phñ ViÖt Nam
  2. 2 b¶o ®¶m c©n ®èi ngo¹i tÖ hoÆc b¶o ®¶m hç trî c©n ®èi ngo¹i tÖ th× thùc hiÖn viÖc mua ngo¹i tÖ theo quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi trong lÜnh vùc ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi t¹i ViÖt Nam". 3. Ngêi kh«ng c tró lµ c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao, c¬ quan l·nh sù, c¬ quan ®¹i diÖn tæ chøc quèc tÕ, c¬ quan ®¹i diÖn c¸c tæ chøc liªn chÝnh phñ, c¬ quan ®¹i diÖn c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ, lùc l îng vò trang vµ tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ-x· héi, tæ chøc x· héi, tæ chøc x· héi-nghÒ nghiÖp cña níc ngoµi, v¨n phßng ®¹i diÖn cña tæ chøc kinh tÕ níc ngoµi vµ cña tæ chøc tÝn dông níc ngoµi ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam cã c¸c nguån thu b»ng ®ång ViÖt Nam tõ viÖc cÊp visa, c¸c lo¹i phÝ l·nh sù kh¸c vµ c¸c giao dÞch hîp ph¸p kh¸c ®îc mua ngo¹i tÖ vµ ®îc chuyÓn ngo¹i tÖ ra níc ngoµi th«ng qua c¸c Ng©n hµng ®îc phÐp trªn c¬ së xuÊt tr×nh c¸c giÊy tê cã liªn quan. 3. §iÒu 24 ®îc söa ®æi nh sau: "§iÒu 24. Cho vay trong níc b»ng ngo¹i tÖ Tæ chøc tÝn dông ho¹t ®éng ngo¹i hèi thùc hiÖn viÖc cho vay ngo¹i tÖ ®èi víi Ngêi c tró theo quy ®Þnh cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam". §iÒu 2. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký vµ thay thÕ §iÒu 12, §iÒu 13 vµ §iÒu 24 cña NghÞ ®Þnh sè 63/1998/N§-CP ngµy 17 th¸ng 8 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ. Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn thùc hiÖn nh÷ng néi dung ®îc söa ®æi, bæ sung trong NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 3. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2