intTypePromotion=1

Nghị định 20/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
68
lượt xem
6
download

Nghị định 20/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 20/2000/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 20/2000/NĐ-CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a ch Ý n h  p h ñ  S è  20/2000/N§­C P  n g µ y   15 th¸ng 6 n¨ m  2000  V Ò  x ö   h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  ch Ý n h  trong l Ü nh  ù c ti Ò n t Ö   p v v µ  h o ¹t ® é n g  n g © n  h µ n g ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø    h Nh n     s 01/1997/QH10  µy    ng 12 th¸ng12    n¨m  1997; C¨n  LuËt C¸c  chøc  Ýn  ông  è  cø    tæ  td s 02/1997/QH10  µy  th¸ng 12   ng 12    n¨m  1997; C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  cø  l x l    h ch ng 06    n¨m  1995; Theo    Þ  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam, ®Ò ngh c Th ®è Ng h Nh n     Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m    iÒu  1. Ph vi® chØnh  µ  i t ng ¸p dông  v ®è  î     1. Vi ph¹m  µnh  Ýnh     h ch trong lÜnh  ùc  Òn tÖ  µ  ¹t®éng  ©n  µng    v ti   v ho   ng h lµ nh÷ng  µnh    ña  chøc,c¸ nh©n  è      h vic tæ     c ý hoÆc   ý    ¹m    v«  viph c¸c quy  ¾c  t qu¶n  ýNhµ   íctrong lÜnh  ùc  Òn tÖ  µ  ¹t®éng  ©n  µng  µ   a  n   l  n    v ti   v ho   ng h m ch ®Õ møc    truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s 2.Tæ     chøc,c¸nh©n  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh     ch viviph h ch trong lÜnh  ùc  Òn   v ti   tÖ  µ  ¹t®éng  ©n  µng  v ho   ng h theo  quy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy  × bÞ  ö  ¹t ®Þ t  i ®Þ n th   x ph   viph¹m  µnh  Ýnh.    h ch   Tæ  chøc,c¸ nh©n  ícngoµiho¹t®éng  ªnquan  n   Ünh  ùc  Òn  Ö     n     li   ®Õ l v ti t vµ  ¹t®éng  ©n  µng      ho   ng h trªnl∙nhthæ  íc Céng  n  hßa    éi chñ  Üa  Öt x∙ h   ngh Vi   Nam   ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ×  òng  Þ   ö  ¹ttheo  ch viviph h ch th c b x ph   quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  µy, trõ tr ng  îp  Òu  c quèc  Õ  µ   Öt Nam   ý  Õt  ®Þ n     ê h §i í   t m Vi   k k hoÆc   tham    ã  giac quy  nh  ®Þ kh¸c. §i Ò u    2. Nguyªn  ¾c  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  t x ph     h ch Nguyªn  ¾c  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  t x ph     h ch trong lÜnh  ùc  Òn tÖ  µ  ¹t   v ti   v ho   ®éng  ©n  µng  îcthùc hiÖn  ng h ®    theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ ti  3  Ph¸p  Önh  ö  ý l x l  viph¹m  µnh  Ýnh.   h ch
 2. 2 §i Ò u    êihiÖu  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  3. Th   x ph     h ch Thêi hiÖu  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh    x ph     h ch trong  Ünh  ùc  Òn  Ö  µ  ¹t l v ti t v ho   ®éng  ©n   µng  µ  n¨m,  Ó   õ  µy  ùc  Ön  µnh      ¹m   µnh  ng h l 2  k t ng th hi h vi vi ph h chÝnh. N Õ u     êih¹n  ãitrªnth× kh«ng  ö  ¹t, ng  Þ     ông  Ön  qu¸ th   n       x ph   nh b ¸p d bi ph¸p  quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  cña  ®Þ t i b  3  9  NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u    êih¹n  îccoilµcha  Þ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh 4. Th   ®       b x ph     h ch Tæ   chøc, c¸ nh©n  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh, n Õu     b x ph     h ch   sau  ét  m n¨m,  kÓ   õ ngµy    µnh  t  thih xong  Õt  nh  ö  ¹thoÆc   õ ngµy  Õt  Öu  ùcthi quy ®Þ x ph   t  h hi l     hµnh  Õt  nh  ö  ¹tm µ   quy ®Þ x ph   kh«ng  i ¹m  ×  îccoinh  a  Þ  ö  ¹tvi t¸ ph th ®     ch b x ph       ph¹m  µnh  Ýnh. h ch §i Ò u    ñ  ôcxö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  5. Th t   ph     h ch Thñ  ôcxö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  t   ph     h ch trong lÜnh  ùc  Òn tÖ  µ  ¹t®éng    v ti   v ho   ng©n  µng  ùc  Ön  h th hi theo  quy  nh   ¹  ¬ng  cña  ®Þ t iCh VI  Ph¸p  Önh  ö  ý vi l x l    ph¹m  µnh  Ýnh. h ch §i Ò u 6. C ìng  Õ,  êihiÖu    µnh  Õt  nh  ö  ¹tvi ph¹m  ch th   thih quy ®Þ x ph     hµnh  Ýnh  ch ViÖc  ìng  Õ,  êihiÖu    µnh  c ch th   thih quyÕt  nh   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  ®Þ x ph     h chÝnh  îcthùc hiÖn  ®    theo quy  nh  ¹ c¸c§iÒu    cña    ®Þ t    i 55,56  Ph¸p  Önh  ö  ývi l x l    ph¹m  µnh  Ýnh. h ch §i Ò u      µnh  Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  7. Thih quy ®Þ x ph     h ch ViÖc    µnh  Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  i víi chøc, thih quy ®Þ x ph     h ch ®è    tæ    c¸ nh©n  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    ch viviph h ch trong lÜnh  ùc  Òn tÖ  µ  ¹t®éng    v ti   v ho   ng©n  µng  îc thùc hiÖn  h ®    theo quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 54  Ph¸p  Önh  ö  ývi l x l    ph¹m  µnh  Ýnh. h ch §i Ò u    ×nh  Õtgi¶m  Ñ,  ×nh  Õtt¨ngnÆng  8. T ti   nh t ti     Khi tiÕn  µnh  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh    h x ph     h ch trong  Ünh  ùc  Òn  Ö  µ  l v ti t v ho¹t®éng  ©n  µng,  × nh÷ng  ×nh  Õtsau  y  îccoilµt×nh  Õtgi¶m    ng h  th   t ti   ®© ®       ti   nhÑ   µ  ×nh  Õtt¨ngnÆng: vt ti     1.Nh÷ng  ×nh  Õtgi¶m  Ñ:   t ti   nh Ng êiviph¹m  µnh  Ýnh  ∙     h ch ® ng¨n chÆn,  µm    l gi¶m  ítt¸ch¹icña  µnh    b      h vi viph¹m    hoÆc   ùnguyÖn  ¾c  ôc  Ëu  t  kh ph h qu¶,båith ng  Öth¹i     ê thi   . 2.Nh÷ng  ×nh  Õtt¨ngnÆng:   t ti     a) Vi ph¹m  ã  chøc;    c tæ  b) Vi ph¹m  Òu  Çn     nhi l hoÆc     ¹m; t¸ ph i c)Lîi ông     d chøc  ô,quyÒn  ¹n; v  h
 3. 3 d) Lîidông  µn     ho c¶nh  Õn  chi tranh,thiªntaihoÆc   ÷ng  µn       nh ho c¶nh  ã  kh kh¨n ® Æc   Ötkh¸ccña    éi®Ó     ¹m;   bi     x∙h   viph ®)    ¹m  Vi ph trong thêigian ®ang  Êp  µnh  Õt  nh  ö  ¹tviph¹m       ch h quy ®Þ x ph     hµnh  Ýnh; ch e)    ¹m  Vi ph trong thêigian  ang  Êp  µnh  ×nh  ¹tcña     ® ch h h ph   b¶n  h×nh  ¸n  sù; g) Sau      ¹m  µ   ã  µnh    èntr¸nh,   khiviph m c h vitr    che  Êu. gi C h ¬ n g  II h × n h  thøc v µ  th È m  q u y Ò n  x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  trong  l Ü nh v ù c ti Ò n t Ö  v µ  h o ¹t ® é n g  n g © n  h µ n g   §i Ò u  H×nh  9.  thøc xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    ph     h ch   1. §èi víim çi  µnh      ¹m  µnh  Ýnh, tæ       h vi vi ph h ch   chøc, c¸ nh©n    ¹m      vi ph ph¶ichÞu  ét    m trong c¸ch×nh     thøc xö  ¹tchÝnh    ph   sau  y: ®© a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn.     2. Tïy theo  Ýnh  Êt,møc      ¹m, tæ     t ch   ®é viph   chøc,c¸ nh©n  ã  µnh         ch vivi ph¹m  µnh  Ýnh  h ch cßn  Þ   dông  ét  b ¸p  m hoÆc   Òu  ×nh  nhi h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  sau  y: ®© a) TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh;    ti   d ®Ó viph h ch b)  íc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  ã  êih¹n  T  sd gi ph c th   hoÆc  kh«ng  ã  êih¹n c th     viÖc  ùc  Ön  ét  th hi m hoÆc   ét  è  ¹t ®éng  m s ho   nghiÖp  ô  ã  ªnquan  n   v c li   ®Õ hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  viviph h ch trong lÜnh  ùc  Òn tÖ  µ  ¹t®éng  ©n  µng.   v ti   v ho   ng h 3. Ngoµic¸ch×nh       thøc xö  ¹tquy  nh  ¹ c¸ckho¶n    §iÒu  µy,tæ    ph   ®Þ ti     1,2  n  chøc,c¸ nh©n  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh     ch viviph h ch cßn  Þ     ông  ét  b ¸p d m trong c¸c    biÖn  ph¸p xö  ýsau  y:   l  ®© a)  éc  åi th ng  Öt h¹ido    ¹m  µnh  Ýnh  ©y  theo    Bu b  ê thi     vi ph h ch g ra  quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt;   b)  éc  Bu kh«iphôc  ¹ t×nh  ¹ngban  u   ∙  Þ     li   tr   ®Ç ® b thay ® æi  hµnh        do  vivi ph¹m  µnh  Ýnh  ©y  h ch g ra. §i Ò u 10.  È m   Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Th quy x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v tiÒn tÖ  µ  ¹t®éng  ©n  µng    v ho   ng h 1.Ch¸nh    Thanh    ©n  µng  µ   íccã  Òn: traNg h Nh n   quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         20.000.000 ®ång;   c) ¸p dông  ×nh     h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p  ö  ýkh¸c theo    x l    quy ®Þnh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  vµ  t i a  2  kho¶n  §iÒu  cña  3  9  NghÞ   nh  µy. ®Þ n d)  Ò   § nghÞ   èng  c  ©n   µng  µ   íc ViÖt  Th ®è Ng h Nh n   Nam   íc quyÒn  ö  t  s dông  Êy  Ðp  ã  êih¹n  gi ph c th   hoÆc  kh«ng  ã  êih¹n  Öc  ùc  Ön  ét  c th   vi th hi m
 4. 4 hoÆc   ét  è  ¹t®éng  m s ho   nghiÖp  ô  ã  ªnquan  n   µnh      ¹m  µnh  v c li   ®Õ h viviph h chÝnh trong lÜnh  ùc  Òn tÖ  µ  ¹t®éng  ©n  µng.   v ti   v ho   ng h 2.Ch¸nh    Thanh      trachinh¸nh  ©n  µng  µ   íccã  Òn: Ng h Nh n   quy a)   ¹tc¶nh   Ph   c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         10.000.000 ®ång;   c) ¸ dông    ×nh   p  c¸c h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p  ö  ýkh¸c theo  x l    quy  nh  ¹   iÓ m   kho¶n  vµ  ®Þ t  ® i a  2  kho¶n  §iÒu  cña  3  9  NghÞ   nh  µy. ®Þ n d)  Ò   Þ   § ngh Gi¸m  c    ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Ng h Nh n     ph trùcthuéc    Trung  ng íc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  ã  êih¹n  ¬ t  sd gi ph c th   hoÆc  kh«ng  cã  êih¹n  Öc  ùc  Ön  ét  th   vi th hi m hoÆc   ét  è  ¹t®éng  m s ho   nghiÖp  ô  ã  ªn v c li   quan  n   µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ®Õ h viviph h ch trong lÜnh  ùc  Òn  Ö  µ  ¹t®éng    v ti t v ho   ng©n  µng;®ång  êib¸o c¸o Ch¸nh  h   th       Thanh    ©n  µng  µ   íc. traNg h Nh n 3.Thanh     Ng ©n  µng  ang    µnh    traviªn  h ® thih c«ng  ô  ã  Òn: v c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         200.000  ng. ®å §iÒu    û   Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  11.U quy x ph     h ch  Trong  êng  îp nh÷ng  êicã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  tr h  ng   th quy x ph     h ch quy  nh  ¹   ®Þ t  kho¶n  vµ  i 1  kho¶n  §iÒu  cña  2  10  NghÞ   nh  µy  y  Òn    ®Þ n ñ quy cho cÊp  ã   Ph hoÆc   ¾ng  Æt,  ×  Êp  ã   îc xö  ¹ttheo  Èm   Òn    v m th c Ph ®   ph   th quy quy ®Þnh  ¹ §iÒu  cña  t i 10  NghÞ   nh  µy. ®Þ n C h ¬ n g  III vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  trong l Ü nh v ù c ti Ò n t Ö  v µ   h o ¹t ® é n g  n g © n  h µ n g, h × n h  thøc x ö  p h ¹t µ  m ø c  p h ¹t    v M ô c  1 Vi p h ¹ m  h µ n h  ch Ý n h  v Ò  gi Ê y p h Ð p  th µ nh l Ë p v µ  h o ¹t  é n g,  Ê y p h Ð p   ® gi h o ¹t ® é n g  n g hi Ö p  v ô,  Ò  c ¬  c Ê u  t æ   h ø c   v c c ñ a t æ  c h ø c t Ý n d ô n g §i Ò u      ¹m  Ò   Êy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng, giÊy  Ðp  12. Vi ph v gi ph th l v ho     ph ho¹t®éng    nghiÖp  ô  äichung  µgiÊy phÐp)  v (g   l    1. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  nh÷ng  µnh    h visau: a) Cho  în,cho  m  thuª hoÆc     chuyÓn  îng  Êy  Ðp  nh gi ph cho  chøc, c¸ tæ     nh©n kh¸c; b)  ¹t®éng  Ho   kh«ng  ng  Òu  Ö  ®ó §i l hoÆc   ¹t®éng    a  îccÊp  ã  ho   khich ®   c thÈm  Òn  Èn  §iÒu  Ö  õtr ng  îp ph¸p luËtcã  quy chu y  l (tr   ê h       quy  nh  ®Þ kh¸c); c)TÈy    öa  ÷a  Êy phÐp.   xo¸,s ch gi    
 5. 5 2. Ph¹ttiÒn  õ 15.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 20.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi tiÕp tôc ho¹t®éng  ©n  µng    Êy phÐp  ∙  Õt  êih¹n       ng h khigi   ® h th   hoÆc   kh«ng    gia h¹n giÊy phÐp  ®èivíi êng  îp ph¶igiah¹n).     (    tr h     §i Ò u    ö   ¹tviph¹m  Ò   ôsë  µm  Öc,thµnh  Ëp,gi¶ithÓ    13. X ph     v tr   l vi   l   tæ chøc  Ýn  ông td 1. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íi  µnh    ®å ®è v   h vi thay ® æi  a  iÓ m   Æt  ôsë  Ýnh,së    ®Þ ® ® tr   ch   giao dÞch,chinh¸nh,c«ng    ùc        tytr   thuéc,v¨n phßng  idiÖn  µ   a ® îccÊp  ã  Èm  Òn     ®¹   m ch     c th quy cho  Ðp; ph 2.Ph¹ttiÒn tõ15.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  nh÷ng  µnh    h visau: a) Chia,t¸ch,hîp nhÊt,s¸p nhËp, mua  ¹     Ó  chøc  Ýn  ông  µ               l igi¶ith tæ  , td m cha  îccÊp  ã  Èm  Òn  Êp  Ën  ®  c th quy ch thu b»ng    v¨n b¶n; b) M ë   ë    s giao dÞch,chinh¸nh,c«ng    ùcthuéc,v¨n phßng  idiÖn  ¹         tytr      ®¹   ti c¸c ®Þa   µn    b trong níc,níc ngoµi,kÓ   n¬i ® Æt   ô së  Ýnh  µ   a  îc       c¶    tr   ch m ch ®   cÊp  ã  Èm  Òn  Êp  Ën  c th quy ch thu b»ng   v¨n b¶n; c) Thµnh  Ëp    l c«ng    ùcthuéc  ã   tytr   c t c¸ch ph¸p  ©n,  ¹ch    c  Ëp    nh h to¸n®é l b»ng  èn  ù cã    ¹t®éng    ét  è  Ünh  ùc  ©n  µng  µ   a  îc v t   ®Ó ho   trªnm s l v ng h m ch ®   cÊp  ã  Èm  Òn  Êp  Ën  c th quy ch thu b»ng   v¨n b¶n. M ô c  2  Vi p h ¹ m  h µ n h  ch Ý n h  v Ò  q u ¶ n   Þ, ® i Ò u  h µ n h, ki Ó m  s o¸t, tr     ki Ó m  tra, ki Ó m  to¸n n éi b é   §i Ò u    ö  ¹tviph¹m  Ò   14. X ph     v qu¶n  Þ,®iÒu  µnh,kiÓm    tr   h   so¸t 1. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  nh÷ng  µnh    h visau: a)  ñ   Þch  éi  ng  Ch t H ®å qu¶n  Þ kiªm  Öm   tr   nhi chøc  ô  v Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) hoÆc   ã  ®è   Ph Tæng  gi¸m  c  ã  ®è (Ph Gi¸m  c) cña  chøc  Ýn  ông  ®è   tæ  td (trõtr ng  îp ph¸p luËtcã   ê h       quy  nh  ®Þ kh¸c); b) Chñ   Þch    t hoÆc     µnh    c¸c th viªnkh¸c cña  éi ®ång    H  qu¶n  Þ ñy  Òn  tr   quy cho  êikh«ng  ng   ph¶ilµthµnh    éi ®ång     viªnH   qu¶n  Þthùc hiÖn  Ö m  ô  ña  tr     nhi vc m × nh; c) Chñ   Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  Þtham    éi ®ång  tr   gia H   qu¶n  ÞhoÆc   tr   tham   gia ®iÒu  µnh  chøc  Ýn  ông    h tæ  td kh¸c (trõtr ng  îp  chøc    µ c«ng        ê h tæ  ®ã l   ty cña  chøc  Ýn  ông); tæ  td d) Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c), Phã   ®è   Tæng  gi¸m  c  ã  ®è (Ph Gi¸m  c)  ®è kh«ng    ót¹ ViÖtNam   c tr     i   trongthêigian ® ¬ng  Ö m;      nhi ®)  è  Ýlµm  µnh    B tr   th viªnBan  Óm  ki so¸t, Õ     ëng    to¸ntr K trong cïng m ét        tæ chøc  Ýn  ông  ÷ng  êi lµ bè, m Â,  î,chång, con, anh, chÞ, em   étcña  td nh ng       v          ru   thµnh    éi ®ång  viªnH   qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c); ®è e)  µnh    Th viªnBan  Óm     ® îc bæ   Ö m   ki so¸tdo    nhi hoÆc   §¹ihéi ®ång  do      cæ   «ng  Çu  kh«ng  ùc  Ön  ng  Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ® b ra  th hi ®ó nhi v v quy h theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.  
 6. 6 2. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000  ng, ®èi  íitæ  ®å   v   chøc  tÝn  ông  ã  µnh    Çu  d ch vib hoÆc   è  Ý nh÷ng  êisau  y   µthµnh    éi b tr   ng   ®© l   viªnH   ®ång  qu¶n  Þ,Ban  Óm   tr   ki so¸t,  Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c),Phã  ®è   Tæng  gi¸m  ®èc  ã  (Ph Gi¸m  c),K Õ     ëng: ®è   to¸ntr a) §ang  Þ      b truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù;   h s b)    Þ   Õt  vÒ     éi  © m   ¹m  ninh  èc    © m   ¹m  ë  §∙ b k ¸n  c¸c t   x ph an  qu gia,x ph s h÷u    éichñ  Üa, së  ÷u  ña  x∙h   ngh   h c c«ng  ©n, c¸c téinghiªm  äng vÒ   d      tr   kinh tÕ;    ®∙  Þ  Õt    Ò     éi ¹m  b k ¸n v c¸ct   ph kh¸cm µ   a  îcxo¸¸n;   ch ®     c) §∙ tõng  µ thµnh    éi ®ång     l  viªnH   qu¶n  Þ hoÆc   tr   Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  ®èc)  ña  ét  c m c«ng    ∙  Þ    ty® b ph¸ s¶n hoÆc   µ®¹idiÖn  l    theo ph¸p  Ëtcña  ét  lu   m c«ng    Þ  nh  tyb ®× chØ  ¹t®éng  viph¹m  ho   do    ph¸p  Ëtnghiªm  äng,trõc¸c tr lu   tr      ­ êng  îp quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña  Ët Ph¸  h  ®Þ t i 2  50  Lu   s¶n doanh nghiÖp. 3.Ph¹ttiÒn tõ         15.000.000 ®ång  n     ®Õ 20.000.000 ®ång, ®èi víi µnh           h vi: Héi ®ång    qu¶n  Þnh©n  tr   danh  chøc  Ýn  ông  Õt  nh  ÷ng  Ên    tæ  td quy ®Þ nh v ®Ò li   ªnquan  n   ôc  ch,  Òn  î tæ  ®Õ m ®Ý quy l   chøc  Ýn  ông  ng    íi§iÒu  Ö  i td nh tr¸ v   i l ho¹t®éng  ña  chøc  Ýn  ông    c tæ  td hoÆc     c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña ph¸p luËt.       §i Ò u 15. Vi  ¹m  Ò     ph v thay ® æi    äi cña  chøc  Ýn  ông, møc     tªn g   tæ  td   vèn,néidung,ph¹m    ¹t®éng       viho   1.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 1.000.000  ng  n   ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi thay ® æi  ét    m trong nh÷ng  éidung    n  sau  y  µ   a  îccÊp  ã  Èm  Òn  ®© m ch ®   c th quy chÊp  Ën  thu b»ng    v¨n b¶n: a) Tªn  ña  chøc  Ýn  ông;   c tæ  td b)  µnh    éi  ng  Th viªn H ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c), thµnh  ®è   viªnBan  Óm    ki so¸t. 2. Ph¹t tiÒn  õ 3.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 15.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi thay ® æi  ét    m trong nh÷ng  éidung    n  sau  y  µ   a  îccÊp  ã  Èm  Òn  ®© m ch ®   c th quy chÊp  Ën  thu b»ng   v¨n b¶n: a) Møc  èn  iÒu  Ö,møc  èn  îccÊp;   v® l  v ®  b) Néi dung,ph¹m    ¹t®éng;      viho   c)  û   Ö    Çn  ña  nh©n  T l cæ ph c c¸  hoÆc   chøc  ë  ÷u    tæ  sh trªn 10%   èn  v ®iÒu  Ö  l hoÆc   ¾ m   ÷trªn10%   èn    Çn. n gi     v cæ ph 3.¸ dông  ×nh   p  h thøc xö  ¹tbæ     ph   sung: Tíc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  õ 3    sd gi ph t   th¸ng ®Õ n   th¸ng ®èi  íivi ph¹m    6    v   quy  nh  ¹ c¸ckho¶n    §iÒu  µy. ®Þ t    i 1,2  n §i Ò u      ¹m  Ò   Óm    Óm    éibé  16. Vi ph v ki tra,ki to¸nn   1.Ph¹tc¶nh    i víi µnh      c¸o ®è     h vi: a) Kh«ng  Ëp  ¬ng  ×nh kiÓm     µ  Óm     éibé    l ch tr   trav ki to¸nn   theo quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt;   b) Tæ     chøc  é  b m¸y  Óm    Óm    éibé  éc bé  ki tra,ki to¸nn   thu   m¸y  iÒu  µnh  ® h kh«ng  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.  
 7. 7 2. Ph¹ttiÒn  õ trªn2.000.000  ng  n       t    ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trongnh÷ng  µnh      h visau: a) Kh«ng  ùc hiÖn  Öc  Óm     µ  Óm   th   vi ki trav ki to¸n néi bé  nh  ú      ®Þ k hoÆc   kh«ng  Õn hµnh  Óm    Öc  Êp  µnh  ti   ki travi ch h ph¸p  Ëtvµ  ¹t®éng  lu   ho   nghiÖp  ô  v trªntÊtc¶    Ünh  ùc  ¹  trôsë  Ýnh, së      c¸c l v t i   ch     giao dÞch, chinh¸nh,v¨n phßng          ®¹idiÖn  µ      v c¸cc«ng    ùcthuéc theo quy  nh  ña  tytr       ®Þ c ph¸p luËt;   b) Kh«ng  ùc  Ön  Óm   th hi ki to¸n ho¹t®éng      nghiÖp  ô  ña  chøc  Ýn  v c tæ  t dông  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   M ô c  3 Vi p h ¹ m  h µ n h  ch Ý n h  v Ò  h u y  ® é n g  v è n §i Ò u     ph¹m  Ò   Ën  Òn göi 17. Vi   v nh ti     1.  ¹t c¶nh  Ph   c¸o  i  íitæ  ®è v   chøc  ã  c tham  gia b¶o  Ó m   Òn  öi b ¾t  hi ti g   buéc  ng  nh kh«ng  ép  Ý   n ph b¶o  Ó m   Òn  öi ®óng  êih¹n  hi ti g   th   theo quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt.   2. Ph¹ttiÒn tõ 10.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víitæ    ®è     chøc  tÝn  ông    ©n  µng  d phing h kh«ng  ùc hiÖn  ng  th   ®ó quy  nh  Ò   Ën  Òn  öi ®Þ v nh ti g   cña  chøc, c¸ nh©n  tæ     theo quy  nh  ¹  Òu  cña  Ët C¸c  chøc  Ýn  ®Þ ti§i 45  Lu   tæ  t dông. §i Ò u      ¹m  Ò     µnh  Êy têcã    18. Vi ph v ph¸th gi     gi¸ Ph¹ttiÒn tõ15.000.000 ®ång  n          ®Õ 20.000.000 ®ång  i víi chøc  Ýn    ®è     tæ  t dông  ã  µnh      µnh    ¹  chøng  ch viph¸th c¸c lo i  : chØ  Òn göi,tr¸ phiÕu  µ  Êy  ê ti       i v gi t   cã    gi¸kh¸c ®Ó     huy  ng  èn  ña  chøc, c¸ nh©n  ®é v c tæ     trong níc,níc ngoµim µ         kh«ng  îccÊp  ã  Èm  Òn  Êp  Ën  ®  c th quy ch thu b»ng    v¨n b¶n. M ô c  4 Vi p h ¹ m  h µ n h  ch Ý n h  v Ò  c h o  vay, b ¶ o  l∙nh n g © n  h µ n g,  c hi Õ t  k h Ê u  v µ  ch o  thuª t µi  ch Ý n h §i Ò u     ph¹m  Ò   vay  19. Vi   v cho  1.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 200.000  ng   n   ®å ®Õ 500.000  ng   i  íim ét  ®å ®è v   trong  nh÷ng  µnh    h visau: a) Kh«ng u  ÷ ®ñ   å  ¬  Ýn  ông    l gi   h s t d theo quy  nh  ¹  Òu  cña  Ët  ®Þ ti §i 55  Lu C¸c  chøc  Ýn  ông; tæ  td b) Kh«ng c«ng  è  b c«ng khai c¸c møc     Êt cho     l∙ su   i vay cho kh¸ch  µng  h biÕt; c)H×nh    thøc v¨n b¶n  îp ®ång  Ýn  ông  µ       h  td v c¸cb¶n  thuyÕttr×nh,chøng      tõkÌm    theo kh«ng  ïhîp víi   ph       quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   2.Ph¹ttiÒn tõtrªn500.000  ng  n            ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  nh÷ng  µnh    h visau: a) LËp  îp ®ång  Ýn  ông    h  td kh«ng  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;  
 8. 8 b) Kh«ng  Óm      ki tra, gi¸m      ×nh vay  èn,sö  ông  èn  s¸tqu¸ tr   v d v vay  µ    î v tr¶n   cña  kh¸ch hµng    trong thêih¹n hiÖu  ùccña  îp ®ång  Ýn  ông.     l  h  td 3. Ph¹ttiÒn  õ trªn2.000.000  ng  n       t    ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trongnh÷ng  µnh      h visau: a) Cho    vay  i víi chøc,c¸   ©n  ®è     tæ     nh kh«ng  ¸p  ® øng  y    iÒu  Ön  ®Ç ®ñ ® ki vay  èn  v theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   b)  p  ông    Êt;miÔn,  ¸d l∙ su   i gi¶m    l∙ cho  i vay;thu    hoa  ång  Òn  h ti vay;gia    h¹n nî;®iÒu     chØnh  ú  ¹n nî;®¶o  î  kh   n  kh«ng theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   4. Ph¹t tiÒn  õ 3.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 15.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi cho vay    ¬  ë  Ç m   è  trªnc s c c b»ng    Õu  ña  Ýnh  chøc  Ýn  ông    cæ phi c ch tæ  td cho vay. 5.¸ dông  Ön   p  bi ph¸p kh¸c     Buéc kh«iphôc  ¹ t×nh  ¹ng ban  u     li  tr   ®Ç trong thêih¹n  th¸ng ®èi  íi       1    v   vi ph¹m  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy. ®Þ t i 3  n §i Ò u  20. Vi  ¹m   Ò   Õt khÊu,  ichiÕt khÊu,  Ç m   è  ¬ng  ph v chi   t¸    c c th phiÕu  µ    Êy têcã    ¾n  ¹n kh¸c v c¸cgi     gi¸ng h    Ph¹ttiÒn  õ 5.000.000  ng  n     t  ®å ®Õ 20.000.000 ®ång  i víihµnh    Êp    ®è     vic tÝn  ông  íi ×nh  d d  h thøc chiÕtkhÊu,t¸ chiÕtkhÊu,cÇ m   è  ¬ng  Õu  µ          i     c th phi v c¸c giÊy têcã    ¾n  ¹n      gi¸ng h kh¸ckh«ng    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.    §i Ò u      ¹m  Ò   21. Vi ph v b¶o      l∙nhvay,b¶o    l∙nhthanh to¸n,b¶o    ùc   l∙nhth   hiÖn  îp  ng, b¶o    ù  Çu  µ    ×nh  h ®å   l∙nhd th v c¸c h thøc b¶o    ©n  µng  l∙nhng h kh¸c  (gäichung  µb¶o    l  l∙nh)  1. Ph¹ttiÒn tõ 200.000  ng  n          ®å ®Õ 500.000  ng  i víi hµnh   kh«ng  ®å ®è       vi  l gi÷®ñ   å  ¬  u    h s b¶o    l∙nhtheo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   2. Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  nh÷ng  µnh    h visau: a) B¶o    l∙nh cho  chøc, c¸ nh©n  tæ     kh«ng  ¸p  ® øng    iÒu  Ön  ®ñ ® ki theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   b) ¸p   ông  ûlÖ  Ý     d t   ph b¶o    l∙nhkh«ng  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   3. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 15.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  nh÷ng  µnh    h visau: a) B¶o    îtmøc    l∙nhv   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   b)  Ën  µis¶n  Õ  Êp  Nh t  th ch b¶o    µ  ùc hiÖn    l∙nhv th   c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c vÒ     b¶o    l∙nhkh«ng  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   4. Ph¹ttiÒn tõ 15.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víitæ    ®è     chøc  tÝn  ông  a  îc cÊp  ã  Èm   Òn  d ch ®   c th quy cho  Ðp  ùc hiÖn  ph th   thanh    èc  to¸n qu tÕ  µ   ã  µnh    m ch vib¶o    l∙nhvay,b¶o      l∙nhthanh    µ    ×nh  to¸nv c¸c h thøc  b¶o    l∙nh ng©n  µng  h kh¸c®èi víi êinhËn       ng   b¶o    µtæ  l∙nhl   chøc,c¸nh©n  ícngoµi.    n  5.¸   ông  ×nh   p d h thøc xö  ¹tbæ     ph   sung:
 9. 9 Tíc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  Ò   ùc  Ön    sd gi ph v th hi nghiÖp  ô  v b¶o    l∙nh trong  thêigian 3      th¸ng®èi víi   ¹m        ph quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy. vi ®Þ t i 2  n §i Ò u      ¹m  Ò   ¹t®éng  thuªtµichÝnh  22. Vi ph v ho   cho      1. Ph¹ttiÒn tõ 200.000  ng  n          ®å ®Õ 500.000  ng  i víihµnh    ®å ®è     vikh«ng  l gi÷®ñ   å  ¬  u    h s cho    µi Ýnh  thuªt  ch theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   2. Ph¹t tiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi lËp hîp ®ång     cho    µichÝnh  thuªt   kh«ng theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   3. Ph¹ttiÒn tõ 3.000.000 ®ång  n            ®Õ 15.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  nh÷ng  µnh  h vi: a) Kh«ng  Ëp hîp ®ång    l   cho    µichÝnh; thuªt   b) Cho    thuªtµichÝnh  i víitæ     ®è     chøc,c¸ nh©n     kh«ng  ã    iÒu  Ön  c ®ñ ® ki theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   c)Tæng    Þtµis¶n    gi¸tr     cho    i víi kh¸ch hµng  víi èn  ùcã   ît thuª®è     1    so   v t    v   qu¸ tûlÖ theo quy  nh  ña         ®Þ c ph¸p luËt.     4. Ph¹ttiÒn tõ 15.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víitæ    ®è     chøc  tÝn  ông  ùc hiÖn  d th   nghiÖp  ô  v cho    µichÝnh    a  îccÊp  Êy phÐp. thuªt   khich ®   gi     5.¸   ông  ×nh   p d h thøc xö  ¹tbæ     ph   sung: Tíc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  ¹t®éng    sd gi ph ho   cho thuª tµichÝnh  õ 3     t   th¸ng  ®Õ n   th¸ng®èi víi   ¹m  6        ph quy  nh  ¹ c¸ckho¶n    §iÒu  µy. vi ®Þ t    i 2,3  n M ô c  5 Vi p h ¹ m  h µ n h  ch Ý n h  v Ò  q u ¶ n   ý n g o ¹i è i v µ   l  h q u ¶ n   lý kinh d o a n h  v µ n g §i Ò u  23. Vi   ¹m  ph quy  nh   Ò   ®Þ v qu¶n  ý ngo¹ihèi,qu¶n  ý kinh l     l    doanh  µng  v 1.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 200.000  ng   n   ®å ®Õ 500.000  ng   i  íim ét  ®å ®è v   trong  nh÷ng  µnh    h visau: a) Kh«ng niªm  Õt  y c«ng khaitû gi¸mua   µ  û gi¸b¸n  ¹itÖ, gi¸mua        v t    ngo       vµ      µng  ¹ trôsë  gi¸b¸n v t     giao dÞch  i   theo quy  nh  ña  Êp  ã  Èm  Òn;   ®Þ c c c th quy b) Kh«ng  öi b¸o  g  c¸o theo quy  nh  ña  Êp  ã  Èm   Òn  Ò   ¹t ®Þ cc c th quy v ho   ®éng  ¹ihèivµ  ¹t®éng  ngo     ho   kinh doanh  µng.   v 2.Ph¹ttiÒn tõtrªn500.000  ng  n            ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  nh÷ng  µnh    h visau: a)  ã   µnh    Ch vigian  Ën  l trong mua,    b¸n  µng; kh«ng  ö  ông  ãa  n,  v   sd h ®¬ chøng  õdo  é  µichÝnh    µnh; t  B T   ph¸th b) Mua,      b¸n,thanh    ¹itÖ  i víi to¸nngo   ®è    kh¸ch hµng    hoÆc       ¹itÖ  chitr¶ngo   cña  êiViÖtNam     ícngoµigöivÒ   ng     ën       kh«ng theo ®óng  ûgi¸niªm  Õt  µ      t    y v c¸c quy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËt.  
 10. 10 3. Ph¹ttiÒn tõ trªn2.000.000 ®ång  n              ®Õ 10.000.000 ®ång  i víihµnh    ®è     vicho    vay b»ng  ¹itÖ  ngo   kh«ng  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   4. Ph¹ttiÒn tõ            trªn10.000.000 ®ång  n     ®Õ 15.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trongnh÷ng  µnh      h visau: a) M ë   µikho¶n    t  hoÆc   ö  ông  µikho¶n  ¹itÖ    ícngoµim µ   a  ­ sd t  ngo   ë n     ch ® îc phÐp    hoÆc   kh«ng  ng  ®ó quy  nh   ®Þ trong  Êy  Ðp  ña  Êp  ã  Èm   gi ph cc c th quyÒn; b) ChuyÓn  ¹ihèi hoÆc   µng  níc ngoµivµ  µo  Öt Nam       ngo     v ra      v Vi   tr¸ quy i ®Þnh  ña  c ph¸p luËt;   c) Tæ     chøc  Ýn  ông  td kh«ng  Êp  µnh  ng  ch h ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët lu   vÒ   ¹ngth¸i ¹ihèihoÆc   ¹ngth¸  ng  ÖtNam; tr     ngo     tr   i ®å Vi   d)    Tæ chøc  ã  ån  c ngu thu  ¹itÖ  ngo   kh«ng  Êp  µnh  ng  ch h ®ó quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËtvÒ   Öc    ¹itÖ    îccho  chøc  Ýn  ông;     vi b¸n ngo   thu ®   tæ  td ®)    Tæ chøc  kh«ng  Êp  µnh  ng  ch h ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ       vay,tr¶    nînícngoµi, Ò        b¶o    µ    v l∙nhv t¸ b¶o    i l∙nhcho  kho¶n  vay  ícngoµi; n  e) Tæ     chøc,c¸nh©n     mua,    ö  ông  µng    Èn  èc  Õ      b¸n,s d v tiªuchu qu t tr¸quy i ®Þnh  ña  c ph¸p luËt;   g)    Tæ chøc,c¸ nh©n     che  Êu  gi hoÆc   ng  âa víihµnh      ¹m  ®å l   viviph ph¸p  luËtvÒ   ¹t®éng  ¹ihèihoÆc   ¹t®éng    ho   ngo     ho   kinhdoanh  µng.   v 5.Ph¹ttiÒn tõ15.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  nh÷ng  µnh    h visau: a) Tæ     chøc  kinh doanh  ¹ihèihoÆc     ngo     kinh doanh  µng  µ     v m kh«ng  îc ®  cÊp  ã  Èm  Òn  Êp  Êy phÐp; c th quy c gi   b)    Tæ chøc  ¹t®éng  ¹ihèi,ho¹t®éng  ho   ngo       kinh doanh  µng    ∙  Þ    v khi® b ®×nh chØ  hoÆc   Êy  Ðp  ¹t®éng  ¹ihèi,giÊy  Ðp  ¹t®éng  gi ph ho   ngo     ph ho   kinh  doanh  µng  ∙  Õt  ¹n; v ®h h c) Tæ     chøc  Ýn  ông  ¹t®éng  ¹ihèi,ho¹t®éng  td ho   ngo       kinh doanh  µng,   v   ph¸thµnh    hoÆc   µm  ilýph¸thµnh    ¹ chøng  l ®¹       c¸clo i   chØ  Òn göi,   Õu  µ  ti     itr¸phi v c¸c giÊy  ê cã      t   gi¸kh¸c b»ng  ¹itÖ    ngo   hoÆc   b»ng  µng    v ®Ó huy  ng  èn  ña  ®é vc tæ chøc,c¸ nh©n     trong níchoÆc   ícngoµim µ   a  îcNg ©n   µng  µ   íc    n    ch ®   h Nh n   cÊp  Ðp. ph 6.¸ dông  ×nh   p  h thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p kh¸c:   a) TÞch    è  ¹ihèihoÆc   µng    thu s ngo     v quy  nh  ¹ c¸c®iÓ m     kho¶n    ®Þ t    i b,e  4 §iÒu  µy; n b)  íc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  ¹t®éng  ¹ihèi,ho¹t®éng  T  sd gi ph ho   ngo       kinh   doanh  µng  v trong  êi h¹n  th¸ng, n Õu   ivi ph¹m  th   3    t¸    quy  nh   ¹  iÓ m     ®Þ t i® c kho¶n  §iÒu  µy; 5  n c) Buéc  Ê m     ch døt    ¹t®éng  c¸c ho   quy  nh  ¹    iÓ m     kho¶n    ®Þ ti c¸c ® a, b  5 §iÒu  µy. n
 11. 11 M ô c  6 Vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  v Ò  k Õ  to¸n, g © n  q u ü , t µi  n  ch Ý n h,  h ¹ ch to¸n, u a, ® Ç u  t v µ o  t µi  m  s¶n  è  ® Þ n h  v µ   c   kinh d o a n h   Ê t  é n g  s¶n b ® §i Ò u     ph¹m  Ò   Õ   24. Vi   v k to¸n, èng      th kª C Êp  ã  Èm  Òn  c th quy theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña    ®Þ t  i 10  NghÞ   nh  µy  îc ®Þ n ®  xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   Õ   ph     h ch v k to¸n,thèng  trong lÜnh  ùc  Òn  Ö  µ    kª    v ti t v ho¹t®éng  ©n  µng    ng h theo    c¸c quy  nh  ña  Ýnh  ñ  Ò   ö  ¹tviph¹m  ®Þ c Ch ph v x ph     hµnh  Ýnh  ch trong lÜnh  ùc  Õ     v k to¸n, Ünh  ùc  èng    l v th kª. §i Ò u      ¹m  Ò   toµn  quü  25. Vi ph v an  kho  Ph¹ttiÒn tõ200.000  ng  n        ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong nh÷ng    hµnh      ¹m  Õ     toµn  viviph ch ®é an  kho  ü  qu theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ     ®Þ c Ng h Nh níc. §i Ò u 26. Xö   ¹tvi ph¹m  Ò   ë   µikho¶n  µ     ph     v m t  v duy  × dù  ÷ b ¾t  tr   tr   buéc  1. C¶nh    i víi µnh    ë   µikho¶n  Òn göit¹ Ng ©n  µng  µ   íc   c¸o ®è     h vim t   ti     i   h Nh n   nhng duy  ×t¹    è    ×nh  ©n  Êp  ¬n  íimøc   ù  ÷b ¾t  éc  tr   i s d b ®ã qu th h v   d tr   bu theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   2.¸ dông  Ön   p  bi ph¸p kh¸c:   Buéc  ùc hiÖn  th   ngay  møc  ù  ÷b ¾t  éc  d tr   bu theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.     §i Ò u      ¹m  Ò   ©n  ü  27. Vi ph v ng qu Ph¹t tiÒn  õ    t 5.000.000  ng  n   ®å ®Õ 15.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  nh÷ng  µnh    h visau:   1.TrÝch  Ëp c¸cquü      l   tr¸quy  nh  ña  i ®Þ c ph¸p luËt.   2. Sö  ông  ü  ù  ÷bæ    d qu d tr   sung  èn  iÒu  Ö  îctrÝch hµng  v® l®     n¨m  theo  û t  lÖ  %   înhuËn  5  l   i sau  Õ  µ    ü  thu v c¸cqu kh¸c®Ó     îtøc cæ   Çn.   tr¶l     ph i 3.ChuyÓn  ü  ù  ÷bæ     qu d tr   sung  èn  iÒu  Ö  µ    ü  v® l v c¸cqu kh¸cra nícngoµi        kh«ng  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.       §i Ò u      ¹m  Ò   28. Vi ph v mua,  u    µo  µis¶n  è  nh  ®Ç tv t   c ®Þ Ph¹ttiÒn tõ5.000.000 ®ång  n          ®Õ 20.000.000 ®ång  i víi µnh      ®è    h vimua,  ®Ç u    µo  µi tv t   s¶n  è  nh  ña  × nh  ît   c ®Þ cm v   50%   èn  ùcã. qu¸ v t  §i Ò u    ö  ¹tviph¹m  Ò     29. X ph     v kinhdoanh  Êt ®éng  b  s¶n  1. Ph¹ttiÒn tõ 15.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víitæ    ®è     chøc  tÝn  ông  ã  µnh    ùctiÕp kinhdoanh  Êt ®éng  d ch vitr       b  s¶n. 2.¸ dông  Ön   p  bi ph¸p kh¸c:   Buéc  Ê m     ¹t®éng  ùctiÕp kinhdoanh  Êt ®éng  ch døt ho   tr       b  s¶n.
 12. 12 M ô c  7 Vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h    Ò  b¶ o   ¶ m  an  to µ n h o ¹t ® é n g   v ® c ñ a t æ  c h ø c t Ý n d ô n g   §i Ò u      ¹m vÒ   toµn  30. Vi ph   an  trong ho¹t®éng     cho  vay,b¶o      l∙nh 1. Ph¹ttiÒn tõ 1.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  i víi µnh        ®è    h vicho vay  µ   m tæng    î cho  dn  vay  ña  chøc  Ýn  ông  i víic¸c ®èi îng sau  ît c tæ  td ®è       t  v  qu¸ 5%   èn  ùcã  ña  chøc  Ýn  ông:   v t   c tæ  td a)    Tæ chøc  Óm   ki to¸n,KiÓ m     to¸n viªn®ang  Óm      ki to¸n t¹  chøc  Ýn   i tæ  t dông,K Õ     ëng,Thanh      to¸ntr   traviªn;   b)    Tæ chøc,c¸ nh©n  ë  ÷u       s h trªn10%   èn  iÒu  Ö  v® l hoÆc   ¾ m   ÷ trªn n gi     10%   èn    Çn  ña  chøc  Ýn  ông; v cæ ph c tæ  td 2. Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  nh÷ng  µnh    h visau: a) Cho    vay  îp vèn  h  kh«ng  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   b) Duy  ×møc    tr   b¶o    i víi ét  l∙nh®è     m kh¸ch hµng  µ    v tæng  møc  b¶o    ît l∙nhv   qu¸ tû lÖ  víivèn  ù cã  ña  chøc  Ýn  ông  cÊp  ã  Èm  Òn        so    t   c tæ  td do  c th quy quy ®Þnh. 3.   ¹ttiÒn  õ 5.000.000  ng  n     Ph   t  ®å ®Õ 15.000.000  ng  i  íitæ  ®å ®è v   chøc  tÝn  ông  ã  ét  d c m trongnh÷ng  µnh      h visau: a) Cho vay  i  íithµnh    éi  ng  ®è v   viªnH ®å qu¶n  Þ,thµnh    tr   viªnBan  Óm   ki so¸t,  Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c),Phã  ®è   Tæng  gi¸m  c  ã  ®è (Ph Gi¸m  c) cña    ®è   tæ chøc  Ýn  ông; td b) Cho    vay  i víi êithÈm  nh  ®è     ng   ®Þ hoÆc   êixÐt duyÖt cho  ng       vay; c) Cho    vay  i víi è,m Â,  î,chång,con  ña  µnh    éi ®ång  ®è       b v    c th viªnH   qu¶n  trÞ,thµnh      viªn Ban  Óm   ki so¸t,Tæng     gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c),Phã   ®è   Tæng  gi¸m  ®èc  ã  (Ph Gi¸m  c) cña  chøc  Ýn  ông; ®è   tæ  td d) Tæ     chøc  Ýn  ông  Êp  Ën  td ch nh b¶o    ña    i t ng quy  nh  ¹ l∙nhc c¸c ®è  î   ®Þ t i c¸c®iÓ m       kho¶n  §iÒu  µy    µm  ¬ së    a,b,c  3  n ®Ó l c   cho  Öc  Êp  Ýn  ông  i vi c t d ®è   víi  kh¸ch hµng;   ®)  Êp   Ýn  ông  C td kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® hoÆc   Êp  Ýn  ông  íinh÷ng  c td v  ®iÒu  Ön u  ∙icho  ÷ng  i t ng sau: ki   ®   nh ®è  î   ­    Tæ chøc  Óm   ki to¸n,KiÓ m     to¸n viªn ®ang  Óm      ki to¸n t¹  chøc  Ýn    itæ  t dông,K Õ     ëng,Thanh      to¸ntr   traviªn; ­C¸c    ©n, tæ    c¸nh   chøc  ë  ÷u    s h trªn10%   èn  iÒu  Ö  v® l hoÆc   ¾ m   ÷trªn n gi     10%   èn    Çn  ña  chøc  Ýn  ông; v cæ ph c tæ  td ­ Doanh    nghiÖp  ã  ét  c m trong nh÷ng  i t ng quy  nh  ¹    ®è  î   ®Þ tikho¶n  Òu  1§i nµy  ë  ÷u    s h trªn10%   èn  iÒu  Ö  ña  v® l c doanh nghiÖp  . ®ã 4.Ph¹ttiÒn tõ10.000.000 ®ång  n  20.000.000 ®ång  i víi µnh           ®Õ     ®è     h vi:
 13. 13 T æng    î cho  dn  vay  i víi ét  ®è     m kh¸ch hµng  îtqu¸ 15%   èn  ù cã  ña      v    v t   c tæ chøc  Ýn  ông,trõtr ng  îp ®èi víi ÷ng  td    ê h       nh kho¶n  cho vay theo quy  nh  ña  ®Þ c ChÝnh  ñ, cho  ph   vay  õ c¸c nguån  èn  y    ña  Ýnh  ñ, cña  chøc, t    v ñ th¸cc Ch ph   tæ    c¸nh©n    hoÆc   êng  îp kh¸ch hµng  tr h    vay  µtæ  l   chøc  Ýn  ông  td kh¸c. 5.¸ dông  Ön   p  bi ph¸p kh¸c:                                         Buéc kh«i phôc  ¹ t×nh  ¹ng ban  u     li  tr   ®Ç trong  êih¹n  th¸ng ®èi  íivi th   1    v   ph¹m  quy  nh  ¹ §iÒu  µy. ®Þ t  i n §i Ò u 31. ph¹m  Ò   û  Ö   Vi  v t l b¶o  ¶m   toµn  ® an  trong  ¹t®éng  ña  ho   c ng©n  µng h 1. Ph¹ttiÒn  õ       t   3.000.000  ng  n   ®å ®Õ 15.000.000  ng  i  íitæ  ®å ®è v   chøc  tÝn  ông  ã  µnh    d ch vikh«ng  ùc hiÖn  ng  th   ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ     lu   duy tr×m ét    trongnh÷ng  ûlÖ    t   sau  y: ®© a) Kh¶    n¨ng    chitr¶; b) Tû  Ö  toµn  èn  èi Óu;   l an  v t  thi c) Tû  Ö  èi®a  ña  ån  èn  ¾n  ¹n  îcsö  ông      l t   c ngu v ng h® d ®Ó cho  vay  trung  vµ  µih¹n; d  d) Tû  Ö  èi a    îcho    l t   dn  ® vay  víi è    Òn göi. so    d ti   s 2.¸ dông  Ön   p  bi ph¸p kh¸c:     Buéc kh«iphôc  ¹ t×nh  ¹ng ban  u     li  tr   ®Ç trong thêih¹n  th¸ng ®èi  íi       1    v   vi ph¹m  quy  nh  ¹ ®iÒu  µy. ®Þ t i n §i Ò u      ¹m  Ò   íh¹n  ãp  èn,mua    Çn  32. Vi ph v gi   g v   i cæ ph 1. Ph¹ttiÒn tõ 10.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víitæ    ®è     chøc  tÝn  ông  ã  ét  d c m trongnh÷ng  µnh      h visau: a) G ãp  èn,mua    Çn  µo  ét    v  cæ ph v m doanh  nghiÖp hoÆc  tæng  møc  ãp  g vèn, mua     Çn    cæ ph trong  Êtc¶    t   c¸c doanh nghiÖp  îtmøc   èi®a   v  t   theo   quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt;   b) ChuyÓn  îng cæ   Çn      nh   ph tr¸quy  nh  ña  i ®Þ c ph¸p luËt.   2.¸ dông  Ön   p  bi ph¸p kh¸c:   Buéc kh«i phôc  ¹ t×nh  ¹ng ban  u     li  tr   ®Ç trong  êih¹n  th¸ng ®èi  íivi th   1    v   ph¹m  quy  nh  ¹ §iÒu  µy. ®Þ t  i n §i Ò u      ¹m  Ò   ù  33. Vi ph v d phßng  ñiro r   1. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íitæ  ®å ®è v   chøc  tÝn  ông  ã  µnh    ©n  ¹  µis¶n  ã  ¹t®éng  ©n  µng  d ch viph lo i   t c ho   ng h kh«ng  ng  ®ó quy  nh  ña  Êp  ã  Èm  Òn. ®Þ c c c th quy 2. Ph¹ttiÒn  õ 5.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 15.000.000  ng  i  íitæ  ®å ®è v   chøc  tÝn  ông  ã  µnh  d ch vi: a) LËp  ù    d phßng  ñiro kh«ng  ng  r   ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;  
 14. 14 b) Sö  ông  ù   d d phßng  ñiro kh«ng  ng  r   ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   3.¸ dông  Ön   p  bi ph¸p kh¸c:   Buéc kh«i phôc  ¹ t×nh  ¹ng ban  u     li  tr   ®Ç trong  êih¹n  th¸ng ®èi  íivi th   1    v   ph¹m  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy. ®Þ t  i 2  n  M ô c  8 Vi p h ¹ m    µ n h  c h Ý n h   Ò  th«ng  h v tin v µ  b Ý  m Ë t   h o ¹t ® é n g  n g © n  h µ n g §i Ò u      ¹m  Ò   34. Vi ph v qu¶n  ýth«ng        ¹t®éng  ©n  µng  l  tin, c¸o ho   b¸o ng h 1.Ph¹tc¶nh    i víi µnh    öib¸o c¸o kh«ng  ng  êih¹n theo quy      c¸o ®è    h vig       ®ó th       ®Þnh  ña  Êp  ã  Èm  Òn. c c c th quy 2. Ph¹ttiÒn  õ trªn200.000  ng  n       t    ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi kh«ng  öi ®ñ   g  b¸o c¸o hoÆc   öi b¸o  g  c¸o kh«ng  ng  É u   Óu  ®ó m bi theo    quy ®Þnh  ña  Êp  ã  Èm  Òn. c c c th quy 3.  ¹t tiÒn  õ    Ph   t trªn 2.000.000  ng  n   ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trongnh÷ng  µnh      h visau: a) B¸o      c¸o kh«ng  trungthùc vÒ   ¹t®éng  ña  chøc  Ýn  ông;     ho   c tæ  td b) Cung  Êp  c cho  chøc,c¸ nh©n  ÷ng  tæ     nh th«ng    ªnquan  n   ¹t tinli   ®Õ ho   ®éng  ña  ©n   µng  µ   íc,tæ  c Ng h Nh n   chøc  Ýn  ông  µ   td m kh«ng  îc phÐp  ña  ®  c cÊp  ã  Èm   c th quyÒn theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët hoÆc   a  ã  ù  Êp  lu   ch c s ch thuËn  ña  c kh¸ch  µng, trõ tr ng  îp  h    ê h quy  nh   ¹    Òu  ®Þ t ic¸c §i 102, §iÒu    103,  kho¶n    Òu  2 §i 104  ña  Ët C¸c  chøc  Ýn  ông. c Lu   tæ  td 4. Ph¹ttiÒn tõ trªn5.000.000 ®ång  n              ®Õ 20.000.000 ®ång  i víihµnh    ®è     vi:kh«ng  c¸o ngay  Êp  ã  Èm  Òn  Ò   Ôn  Õn    b¸o    c c th quy v di bi kh«ng  ×nh  êng  b th trong  ¹t®éng  ã  Ó  ho   c th ¶nh  ëng  h nghiªm  äng  n   ×nh  ×nh  tr ®Õ t h kinh doanh  cña  chøc  Ýn  ông. tæ  td §i Ò u      ¹m  Ò   Ý  Ët  ¹t®éng  ©n  µng 35. Vi ph v b m ho   ng h Ph¹ttiÒn ®èi víi µnh    ý  µm  ÕtlébÝ   Ët         h viv«  l ti     m hoÆc   µm  Êt  µiliÖu, l m t    sè  Öu trong danh  ôc  Ý  Ët  µ   íccña  µnh  ©n  µng  ng  a  ©y  li     m b m Nh n   ng ng h nh ch g hËu qu¶ nghiªm  äng: tr 1.Ph¹ttiÒn tõ100.000  ng  n          ®å ®Õ 500.000  ng  i víi µnh    µm  Õt ®å ®è     h vil ti   lébÝ  Ët    ¹ tµiliÖu,sè  Öu trong danh  ôc  Ý  Ët  µ   íccña  µnh    m c¸c lo i       li     m b m Nh n   ng ng©n  µng  éc ®é   Ët". h thu   "M 2. Ph¹ttiÒn  õ trªn500.000  ng  n       t    ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi lµm  Õtlé bÝ   Ët    ¹  µiliÖu,sè  Öu trong danh  ôc  Ý   Ët  µ   íc ti     m c¸c lo i   t   li     m bm Nh n   cña  µnh  ©n  µng  éc ®é   èim Ët". ng ng h thu   "T   3. Ph¹ttiÒn tõ trªn2.000.000 ®ång  n              ®Õ 10.000.000 ®ång  i víihµnh    ®è     vilµm  ÕtlébÝ  Ët    ¹  µiliÖu,sè  Öu trong danh  ôc  Ý  Ët  µ   íc   ti     m c¸c lo i   t   li     m b m Nh n   cña  µnh  ©n  µng  éc ®é   ng ng h thu   "TuyÖt m Ët".  
 15. 15 M ô c  9 Vi p h ¹ m  h µ n h  ch Ý n h  v Ò   x © m  p h ¹ m  q u y Ò n  t ù  h ñ  kinh d o a n h   ñ a t æ  c c c h ø c t Ý n d ô n g,  n trë vi Ö c thanh tra, Ó m  tra,  k h« n g  th ù c hi Ö n  yªu  c¶  ki   c Ç u  c ñ a thanh tra N g © n  h µ n g,  c ¹ nh tranh  Ê t  î p p h¸p b h §i Ò u    µnh    © m   ¹m    èi  36. H vix ph c¸c m quan  Ö   µ  Òn  ù chñ  h v quy t  kinh  doanh  ña  chøc  Ýn  ông  µ    chøc  c tæ  td v c¸ctæ  kh¸ccã  ¹t®éng  ©n  µng    ho   ng h Ph¹tc¶nh    i víi ét    c¸o ®è     m trongnh÷ng  µnh      h visau: 1.  p  éc  chøc  Ýn  ông  Êp  Ýn  ông  Ð bu tæ  td c td hoÆc   ãp  èn, mua     gv  cæ phÇn hoÆc   ¹t®éng  ¹ihèisaiquy  nh; ho   ngo       ®Þ 2. Che  Êu    gi hoÆc   ng  âa víihµnh      ¹m  ®å l   vi vi ph quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    1 §iÒu  µy. n §i Ò u    µnh    37. H vic¶n  ëviÖc  tr   thanh    Óm    tra,ki trahoÆc   kh«ng  ùc th   hiÖn    Çu  ña  yªu c c Thanh    ©n  µng  traNg h 1.Ph¹tc¶nh    i víi ét      c¸o ®è     m trong nh÷ng  µnh      h visau: a) Tr×    ho∙n,lÈn tr¸nh,     hoÆc   kh«ng cung  Êp    c v¨n b¶n,tµiliÖu,chøng  õ,      t  sè  Öu  li theo  yªu  Çu  ña  chøc  c c tæ  Thanh    µn  tra,§o thanh    tra,hoÆc   ã  ñ c th   ®o¹n  i phã  íi ®è   v  Thanh      ang    µnh  Ö m  ô; traviªn® thih nhi v b)  Êu  Õ m,  öa  ÷a  Gi di s ch chøng  õ,sæ   t  s¸ch hoÆc  thay  æi  ® tang  Ët v  trongkhi®ang  Þ     b thanh tra; c) Tù       ý th¸o bá, di chuyÓn       hoÆc   ã  µnh    ch vi kh¸c lµm    thay  æi  Ön  ® hi tr¹ngniªm    phong:     kho, quü, kÐt  ¹c,®¸  ý, sæ       b   qu   s¸ch,chøng  õ kÕ     t   to¸n,hå    s¬  Ýn  ông,hå  ¬  td   s b¶o    l∙nhhoÆc     c¸ctang vËt®ang  Þ     b niªm  phong,t¹m  ÷.   gi   2.Ph¹ttiÒn tõtrªn500.000  ng  n            ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  nh÷ng  µnh    h visau: a) Kh«ng  Êp  µnh  Õt ®Þnh  ö  ýcña    ch h quy   x l  Thanh    ©n  µng; trang h b) Can  Öp vµo  Öc  ö  ýcña    thi   vi x l   Thanh    ©n  µng. trang h §i Ò u   Xö  ¹thµnh    ¹nh  38.   ph   vic tranh bÊt hîp ph¸p       Ph¹ttiÒn  õ 200.000  ng  n     t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi th«ng  tinsaisù  Ëtlµm      th   tæn  ¹ilî Ých  ña  chøc  Ýn  ông  µ  î Ých  îp  h   i c tæ  td v l  i h ph¸p  cña  chøc,c¸nh©n  tæ     kh¸c. C h ¬ n g  IV Gi¶i q u y Õ t k hi Õ u  n ¹i,t è c¸o v µ  x ö  lý vi p h ¹ m  ® è i víi     n g êi c ã  th È m  q u y Ò n  x ö   h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  ch Ý n h   p trong l Ü nh v ù c ti Ò n t Ö  v µ  h o ¹t ® é n g  n g © n  h µ n g
 16. 16 §i Ò u 39. Gi¶iquyÕt  Õu  ¹i, ëikiÖn  Ò   Õt  nh  ö  ¹tvi     khi n   kh   v quy ®Þ x ph     ph¹m  µnh  Ýnh  µ  è c¸o vÒ   µnh      h ch v t    h vitr¸ph¸p luËtcña  êicã  Èm  Òn  i    ng   th quy xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ph     h ch 1. ViÖc  Õu  ¹i  ëikiÖn  µ    Õt  Õu  ¹i  ëikiÖn  Ò   Õt    khi n , kh   v gi¶iquy khi n , kh   v quy ®Þnh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch trong lÜnh  ùc  Òn tÖ  µ  ¹t®éng  ©n     v ti   v ho   ng hµng,thùc hiÖn      theo  quy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ ti  128  ña  Ët C¸c  chøc  Ýn  ông, c Lu   tæ  td   LuËt KhiÕu  ¹i, èc¸o vµ      n       c¸cquy  nh  t ®Þ ph¸p luËtkh¸c.    2. ViÖc  è c¸o vµ    Õt  è c¸o vÒ   µnh        t     gi¶iquy t     h vitr¸ ph¸p  Ëtcña  êicã  i lu   ng   thÈm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  quy x ph     h ch trong lÜnh  ùc  Òn tÖ  µ  ¹t®éng    v ti   v ho   ng©n  µng,thùc hiÖn  h     theo  quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ ti  90  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  l x l    hµnh  Ýnh  µ    ch v c¸cquy  nh  ®Þ ph¸p luËtkh¸c.    §i Ò u 40. Xö   ýviph¹m  i  íingêi cã  Èm   Òn  ö  ¹tviph¹m    l    ®è v     th quy x ph     hµnh  Ýnh  ch trong lÜnh  ùc  Òn tÖ  µ  ¹t®éng  ©n  µng    v ti   v ho   ng h Ng êicã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    th quy x ph     h ch trong lÜnh  ùc  Òn tÖ    v ti   vµ  ¹t ®éng  ©n  µng  ã  µnh    ho   ng h ch vi dung  óng, bao  t   che  cho  chøc, c¸ tæ     nh©n    ¹m, kh«ng  ö  ¹t, viph   x ph   hoÆc   ö  ¹tkh«ng  ng  x ph   ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt, ö  ¹tvîtqu¸ thÈm  Òn    ph       x quy quy  nh  × tïytheo  Ýnh  Êt,møc      ®Þ th     t ch   ®é vi ph¹m  Á  Þ   ö  ýkû  Ëthµnh  Ýnh  s b x l   lu   ch hoÆc     truy cøu tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù;   h s  n Õu  ©y  Öth¹ivËtchÊtth× ph¶ibåith ng  g thi              ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  V §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u  41. NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh    ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý.Nh÷ng  k  quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i NghÞ   nh  µy  u   Þ    á. ®Þ n ®Ò b b∙i b §i Ò u    èng  c  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   ã  42. Th ®è Ng h Nh n     c tr¸chnhiÖm     híng dÉn    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 43. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ,Chñ  Þch  û   thu   ph   t U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2