intTypePromotion=1

Nghị định 51/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
297
lượt xem
5
download

Nghị định 51/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 51/CP của Chính phủ về việc giải quyết yêu cầu của tập thể lao động tại doanh nghiệp không được đình công

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 51/CP của Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA NGH Þ   NH ®Þ C ñ A   Ý NH   ñ   è  CH PH S 51/CP  µ Y   TH¸NG   N¨M   NG 29  8  1996  Ò   Ö C   V VI GI¶IQUY Õ T     YªU  Ç U   ñ A   Ë P   Ó   C C T TH LAO   NG   ¹IDOAN H   ®é T  NGHI Ö P   KH«NG   îC  NH   ® ®× C«NG CH Ý NH   ñ PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Bé  ËtLao  ng  µy  th¸ng6  cø  lu   ®é ng 23    n¨m  1994; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi,   X∙ h NGH Þ   NH: ®Þ §iÒu    1.­Doanh nghiÖp kh«ng  îc ®×nh  ®  c«ng theo quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti §i 174  ña  é  Ëtlao®éng  c B lu     bao  å m: g 1. Doanh    nghiÖp  ôc  ô  ph v c«ng  éng  ã    ng  ín®Õ n   c c t¸c®é l  sinh  ¹të  ho   thµnh  è,khu  ph   c«ng  nghiÖp  ín; l 2. Doanh    nghiÖp s¶n  Êt hoÆc   xu   cung  øng  ét  è  m s s¶n  È m   ÕtyÕu   ph thi   ®èi víin Òn     kinh tÕ  µ  i sèng  ©n  ©n  îcNhµ   ícgiao nhiÖ m   ô  µ  î   v ®ê   nh d ®  n    v v tr  gióp khicÇn  Õt;    thi 3. Doanh    nghiÖp s¶n  Êt nh÷ng  xu   s¶n  È m   ùctiÕp  ôc  ô  ninh, ph tr   ph v an    quèc  phßng  éc Bé  éi vô,Bé  èc  thu   N     Qu phßng  qu¶n  ý. l §iÒu   Ban hµnh  Ìm theo  Þ   nh  nµy Danh m ôc  c¸c doanh  2.­ k Ngh ®Þ nghiÖp  kh«ng  îc®×nh  ®  c«ng. §iÒu    µng  3.­H n¨m  µo  u  v ®µ th¸ng 1, Bé   ëng,Thñ  ëng  ¬      tr   tr c quan qu¶n  lýngµnh,Chñ   Þch  û       t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ göi kiÕn    nghÞ   iÒu  ® chØnh  Danh  ôc     m c¸c doanh nghiÖp  kh«ng  îc ®×nh  ®  c«ng  Õu  ã)    é   (n c ®Ó B Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi tæng  îp  ×nh v X∙    h tr   ChÝnh  ñ  ph xem   Ðt quyÕt ®Þnh. x    §iÒu   Së   4.­ Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi ph¶i th ng  v X∙      ê xuyªn  Óm   ki tra,thanh    ×nh  ×nh  ùc hiÖn    trat h th   ph¸p  Ëtlao ®éng  ña    lu     c c¸c doanh  nghiÖp  kh«ng  îc ®×nh  ®  c«ng; chñ  × phèi hîp  íic¸c c¬    tr     v     quan  qu¶n  ýNhµ   íc h÷u  l  n  quan, c¬    quan  qu¶n  ý cÊp    ña  l  trªn c doanh  nghiÖp  Õu  ã), C«ng  oµn  (n c  ® ngµnh, Liªn ®oµn      Lao  ng  a   ¬ng  nh  ú  th¸ng m ét  Çn  chøc  ®é ®Þ ph ®Þ k 6    l tæ  nghe    Õn  ña  idiÖn  Ëp  Ó    ng  µ  êi sö  ông    ng      ý ki c ®¹   t th lao ®é v ng   d lao ®é ë c¸c doanh  nghiÖp  µy    Þp  êigi¶iquyÕt  ÷ng  n ®Ó k th     nh yªu  Çu  Ýnh  ¸ng  ña  c ch ® c tËp  Ó    ng. th lao®é Trong  êng  îp Së   tr h   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héinhËn  îcyªu  Çu    X∙    ®  c ph¶igi¶iquyÕt  îtqu¸ thÈm  Òn     v    quy hoÆc   kh«ng    Õt  îcth× trong thêi gi¶iquy ®       
  2. 2 h¹n  ngµy, ph¶i b¸o  ba      c¸o  íiUû   v   ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng,Bé  ¬   Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi, ¬    X∙ h   quan  c qu¶n  ýNhµ   ích÷u  l  n  quan  µ  ¬  v c quan qu¶n  ýcÊp    Õu  ã)®Ó   èihîp gi¶i l  trªn(n c   ph       Õt. quy §iÒu    ¹idoanh  5.­T   nghiÖp  kh«ng  îc®×nh  ®  c«ng,khicã  ÷ng    Çu      nh yªu c cña  Ëp  Ó    ng  ßi  áigi¶iquyÕt,Ban  Êp  µnh  t th lao ®é ® h      Ch h C«ng  oµn  ¬  ë  ® cs t¹ doanh    i nghiÖp  ph¶il¾ng    nghe    Õn,nguyÖn  äng  ña  Ëp  Ó    ng, ý ki   v c t th lao®é   bµn  ¹c  íingêi sö  ông    ng    ×m  b v   d lao ®é ®Ó t c¸ch    Õt;n Õu  gi¶iquy   kh«ng    gi¶i quyÕt  îc th×  ®  trong thêih¹n  ngµy     ba  Ban  Êp  µnh  Ch h C«ng  oµn  ® ph¶i kÞp    thêib¸o    íi   c¸o v     oµn    ng  Êp  Liªn® lao ®é c tØnh,ngêisö  ông    ng     d lao ®é ph¶ib¸o   c¸o víi ë       Lao  ng    ¬ng  S ®é ­ Th binh vµ  héivµ  ¬    X∙    c quan  qu¶n  ýcÊp    Õu  l  trªn(n cã)®Ó   èihîp gi¶i   ph       Õt. quy   §iÒu   Khi  Èy ra  6.­ x tranh  Êp  ch lao  ng  Ëp  Ó   ¹  ®é t th t idoanh nghiÖp  kh«ng  îc ®×nh  ®  c«ng, Héi  ng  µ      ng    ¬  ë    ®å ho gi¶ilao ®é ë c s ph¶i tiÕn  µnh    h hoµ    gi¶ingay    Ën  îc®¬n  cÇu  µ  khinh ®   yªu  ho gi¶i  Õ u   éi ®ång  µ      . N H  ho gi¶ilao ®éng    ¬  ë  µ    ë c s ho gi¶ikh«ng  µnh  ×  çi  th th m bªn  hoÆc   haibªn  c¶    tranh chÊp    cã  Òn    Çu  éi ®ång  ängtµi   ng  Êp  quy yªu c H   tr     ®é c tØnh    Õt. lao gi¶iquy   Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën  îcyªu cÇu, Héi ®ång  äng tµi th   7    t  nh ®        tr     lao  ng  Êp  ®é c tØnh ph¶i tiÕn  µnh  µ     µ      h ho gi¶iv gi¶iquyÕt  tranh  Êp    ch lao ®éng  Ëp  Ó. t th Trêng  îp  ét  h m bªn  hoÆc   hai bªn  c¶    kh«ng  ng    íiquyÕt  nh  ña  ®å ýv   ®Þ c Héi  ng  äng  µilao ®éng  Êp  ®å tr t    c tØnh  ×  ã  Òn  th c quy yªu  Çu  µ  nh©n   c To ¸n  d©n  Êp  c tØnh    Õt. gi¶iquy §iÒu    Þ   nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  ý. 7.­Ngh ®Þ n c hi l     k t  k §iÒu    Bé  ëng,Thñ  ëng  ¬  8.­C¸c  tr   tr c quan ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  thuéc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  µ    ¬ v c¸c doanh  nghiÖp kh«ng  îc ®×nh  ®  c«ng  Þu  ch tr¸chnhiÖm       thi hµnh NghÞ   nh  µy. ®Þ n DANH   ô C M C¸C  DOAN H   NGHI Ö P   KH«NG   îC  NH   ® ®× C«NG (Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 51/CP  µy  th¸ng8  ng 29    n¨m  1996) I.C¸C    DOANH   NGHI Ö P   S¶N  Ê T,  XU CUNG   øNG,  TRUY Ò N     IÖ N   T¶I® THUé C   TæN G  C«NG   ®IÖ N   ùC  ÖT  TY  L VI NAM: 1. C¸c  µ    nh m¸y  Öt®iÖn: Ph¶  ¹i, nhi     L  U«ng  Ý,  B Ninh  ×nh, Thñ  B   §øc,Trµ    Nãc,Bµ  Þa.  R
  3. 3 2. C¸c  µ    nh m¸y  û  iÖn: Hoµ   ×nh, Th¸c Bµ, V Ünh  ¬n, Th¸c M ¬,    thu ®   B      S    §a Nhim. 3.C¸c    C«ng    iÖn  ùc:I, , I ty® l      . II II 4.C¸c    C«ng    iÖn  ùcthµnh  è:Hµ   éi,Hå   Ý   ty® l  ph   N   Ch Minh. 5.C¸c    C«ng    tytruyÒn    iÖn:I,II II   t¶i®     , IIV.  , 6.Trung  ©m  iÒu    Ö   èng  iÖn  èc    t ® ®é h th ® qu gia. 7.C«ng      tyth«ng    Ôn  tinvi th«ng  iÖn  ùc. ® l II  . C¸C  DOANH   NGHI Ö P   Þ CH   ô   U   Ý NH   ÔN  D V B CH VI TH«NG   THU é C   TæN G   C«NG   B U   Ý NH   ÔN  TY  CH VI TH«NG   ÖT  VI NAM: 1.C«ng    Ôn    tyvi th«ng  èc  Õ. qu t 2.C«ng    Ôn    tyvi th«ng  ªntØnh. li   3.C«ng    u  Ýnh  ªntØnh  µ  èc  Õ.   tyb ch li   v qu t 4.C«ng      µnh    Ý    typh¸th b¸o ch Trung  ng. ¬ 5.C«ng    iÖn    µ    ty® to¸nv truyÒn  è  Öu. s li 6.B u  iÖn     ® c¸ctØnh  µ    µnh  è  ùcthuéc Trung  ng. v c¸cth ph tr     ¬ 7.Côc  u  iÖn    B® Trung  ng.    ¬  8.C«ng    tyth«ng      ng. tindi®é   II   IC¸C  . DOANH   NGHI Ö P   Ë N   V CHUY Ó N   µ NH   H KH¸CH,  µ NG   H HO¸  THUé C   LIªN  ÖP  êNG   ¾ T   ÖT  HI ® S VI NAM: 1.C¸c  Ý    x nghiÖp  u   ®Ç m¸y  µ   µo,Hµ   éi,Vinh,§µ  ½ ng,  µiGßn. HL  N   N S  2.C¸c  Ý    x nghiÖp    Hµ   éi,Vinh,§µ  ½ ng,  µiGßn toa xe  N    N S  3.C¸c  Ý    x nghiÖp  Ën  ông    kh¸ch,toa xe  µng  µ   éi,SµiGßn. vd toa xe    h HN   4. C¸c  Ý   x nghiÖp th«ng    Ýn  Öu  êng  ¾t  ¾c   tin t hi ® sB Giang, Hµ   éi,   N  Vinh,§µ  ½ ng,  µnh  è  å   Ý    N th ph H Ch Minh. 5.C¸c  Ý    x nghiÖp  qu¶n  ý® êng  ¾t. l  s 6.C¸c  µ  thuéc c¸ctuyÕn  êng  ¾t.   nh ga     ® s IV.C¸C    DOANH   NGHI Ö P   Þ CH   ô   © N   µ NG   D V NG H THU é C   NG µ NH   © N   µ NG NG H ­C¸c    doanh  nghiÖp    Ëp  Òn vµ    Êy têcã    Þnh  Òn. ind ti   c¸cgi     gi¸tr   ti
  4. 4 V.  C¸C  DOANH   NGHI Ö P   GIAO   TH«NG   C«NG   Ý NH   «  Þ   CH ® TH THUé C     C¸C THµ NH   è PH Hµ   éi, Hå   Ý   N  Ch Minh, H¶i    Phßng,  Th¸i Nguyªn, ViÖt  ×, H¹      Tr   Long,   Thanh Ho¸,Nam   Þnh, Vinh,Hu Õ,  µ  ½ ng,    §     §N Quy  ¬n, Nha  Nh   Trang,§µ  ¹t,   L  Bu«n    ét,C Ç n   ¬,BiªnHoµ, Vòng  µu. Ma Thu   Th       T 1.C¸c    c«ng    Êp  tyc tho¸t íc.  n 2.C¸c    c«ng    Ö   tyv sinhm«i  êng.   tr 3.C¸c    c«ng    Õu  tychi s¸ng ®«  Þ.   th 4. C¸c  n  Þ    ®¬ v qu¶n  ýb Õn  µ  ¬ng  Ön vîts«ng  éc Côc  l  v ph ti     thu   qu¶n  ý® ­ l  êng  é. b 5.C«ng    ôc  ô    typh v mai t¸ng. VI.C¸C    DOANH   NGHI Ö P   Ë N     Ó N  µ   V T¶IBI V B¶O   ¶M   µ NG     ® H H¶I THUé C   TæN G   C«NG   Hµ NG     ÖT  TY  H¶I VI NAM. 1.C¸c    doanh  nghiÖp  Ën    Ón. v t¶i bi 2.C¸c    doanh  nghiÖp  c¶ng  Ón. bi   3.C¸c    doanh  nghiÖp  hoa    tiªu. 4.B¶o  ¶m   toµn  µng      ® an  h h¶i. 5.C«ng      tyth«ng    iÖn  öhµng    ÖtNam. tin® t  h¶iVi   6.XÝ     nghiÖp  ªnhîp trôcvítcøu  é. li         h VII.  C¸C  DOANH   NGHI Ö P   Ë N     µ NG   V T¶IH KH«NG   µ   V B¶O   ¶M   µ NG   ® H KH«NG  THUé C   TæN G   C«NG   Hµ NG   TY  KH«NG   ÖT  VI NAM. 1.C«ng    Þch  ô  µng    tyd vh kh«ng  ©n  s bay  éi Bµi(NASCO). N   2.C«ng    Þch  ô  µng    tyd vh kh«ng  ©n  s bay  ©n  ¬n  Êt  T S Nh (SASCO) 3.C«ng    Þch  ô  µng    tyd vh kh«ng  ©n  s bay  µ  ½ ng  §N (MASCO). 4.XÝ     nghiÖp  öa  ÷a  s ch m¸y  bay  A75, A76.   5.C«ng      tycung  øng  x¨ng dÇu  µng    h kh«ng. 6.C«ng      tycung  øng  Þch  ô  µng  d vh kh«ng. 7.H∙ng  µng    h kh«ng  èc    ÖtNam   qu giaVi   (VIETNAM   AIRLINES). VIII C¸C    . DOANH  NGHI Ö P   × M   Õ M,  T KI TH¨M Dß, KHAI  TH¸C, V Ë N     CHUY Ó N,  CH Õ   ÕN,  Þ CH   ô  Ç U   Ý   BI D VD KH THU é C  TæN G   C«NG   D Ç U   Ý TY  KH VIÖT NAM. 1.C«ng      tyth¨m  khaith¸cdÇu  Ý. dß     kh 2.C«ng    Õ   Õn  µ    tych bi v kinhdoanh    s¶n  Ç m   Çu, s¶n  È m   Ý. ph d   ph kh 3.C«ng    ÕtkÕ   µ  ©y  ùng  Çu  Ý.   tythi   v x d d kh
  5. 5 4.C«ng    Þch  ô  ü  ËtdÇu  Ý,dÞch  ô  lÞch dÇu  Ý.   tyd v k thu   kh   v du    kh 5.C«ng      tydung  Þch  d khoan  µ    È m   Çu  Ý. v ho¸ ph d kh 6.C«ng    ¬ng  ¹idÇu  Ý.   tyth m  kh 7.C«ng      tygi¸m      îp ®ång  s¸tc¸ch   chias¶n  È m.   ph 8.Trung  ©m  o  ¹ovµ    t ®µ t   cung  øng  ©n  ùcdÇu  Ý. nh l  kh 9.Trung  ©m  toµn  µ    t an  v m«i  êng  Çu  Ý. tr d kh 10.Trung  ©m    t th«ng     Öu dÇu  Ý. tintli   kh 11. X Ý     nghiÖp  ªndoanh  Öt X«  li   Vi   Petro vµ        c¸c Liªn doanh ADF, ODV,  DMC. IX.C¸C    DOANH   NGHI Ö P   CUNG   øNG,  Þ CH   ô   D V X¨NG   Ç U   D THUé C   TæN G   C«NG   X¨NG   Ç U   ÖT  TY  D VI NAM. 1. C¸c    c«ng    tyx¨ng  Çu, c«ng    Ët ttæng  îp ®ãng  ¹ c¸ctØnh,thµnh  d   tyv    h  t    i   phè  ùcthuéc Trung  ng. tr     ¬ 2.C«ng    Ën      tyv t¶i x¨ng dÇu  êng  û I.   ® thu   3.C«ng    Ën      tyv t¶i x¨ng dÇu    VITACO. X.  C¸C  DOANH   NGHI Ö P     AN NINH  è C   QU PHßNG C¸c  doanh  nghiÖp  s¶n  Êt nh÷ng  xu   s¶n  È m   ùctiÕp phôc  ô  ninh, ph tr     v an    quèc  phßng  éc Bé  èc  thu   Qu phßng,Bé  éi vô.   N 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2