intTypePromotion=1

Nghị định 59/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
435
lượt xem
58
download

Nghị định 59/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 59/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 59/CP của Chính phủ

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA NGH Þ   NH ®Þ Cñ A   Ý NH   ñ   è  CH PH S 59/CP  µ Y   TH¸NG   N¨M   NG 3  10  1996 BAN   µ NH   H QUY   Õ   CH QU¶N   ý  µI CH Ý NH   µ   ¹CH   LT  VH TO¸N KINH  DOAN H   I  íI ®è V   DOANH   NGHI Ö P   µ   íC NH N CH Ý NH   ñ PH C¨n  LuËt tæ  cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt doanh  cø    nghiÖp  µ   ícngµy  th¸ng4  Nh n   20    n¨m  1995 Theo    Þ  ña  é  ëng  é  µichÝnh, ®Ò ngh c B tr BT  NGH Þ   NH: ®Þ §iÒu    1.­Ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  µy  ®Þ n b¶n "Quy  Õ   ch Qu¶n  ýtµi l    chÝnh  µ  ¹ch    vh to¸nkinh doanh  i víi   ®è     doanh  nghiÖp  µ   íc",   ùc hiÖn  Nh n   ®Ó th   thèng  Êt trongc¶  íc. nh    n §iÒu    Þ   nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ ngµy  ý.Riªng  Öc  2.­Ngh ®Þ n c hi l     t  k  vi ph©n  èilînhuËn  ph    i quy  nh  ¹ Ch ¬ng  Quy  Õ   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  ®Þ t  i IV  ch n c hi l     tõngµy  th¸ng01    01    n¨m 1997. C¸c quy  nh  íc ®©y   Ò   ®Þ tr   v qu¶n  ý tµichÝnh  µ  ¹ch  l    vh to¸n kinh    doanh  ®èi  íidoanh  v  nghiÖp  µ   íc (nªu t¹  ô  ôc kÌm  Nh n     iph l   theo  µ    v c¸c v¨n b¶n  ªn li   quan kh¸c)tr¸víi    i NghÞ   nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b §iÒu    é   ëng  é   µi chÝnh  Þu  3.­B tr B T   ch tr¸chnhiÖ m   íng  Én, kiÓm       h d   tra viÖc  ùc hiÖn  th   b¶n  Quy  Õ   ch ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   inh  µy.   ® n §iÒu   Bé   ëng,  ñ   ëng  ¬  4.­ tr Th tr c quan  ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  thuéc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng;Héi ®ång  ¬   qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c, Gi¸m  c  ®è   ®è doanh  nghiÖp  µ   Nh nícho¹t®éng     kinh doanh  Þu    ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n QUY   Õ CH QU¶N   ý  µI CH Ý NH   µ   ¹CH   LT  VH TO¸N KINH  DOANH   I  íIDOANH   ®è V   NGHI Ö P   µ   NH N íC (Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 59/CP  µy  th¸ng10  ng 3    n¨m  1996   ña  Ýnh  ñ) c Ch ph CH ¬NG   I NH ÷ NG   QUY   NH   ®Þ CHUN G
 2. 2 §iÒu   Quy  Õ   µy  dông  1.­ ch n ¸p  cho doanh nghiÖp  µ   íc ho¹t®éng  Nh n     kinh doanh,bao  å m:      g Tæng  c«ng     ty,doanh  nghiÖp  µnh    th viªntæng c«ng    ty, doanh  nghiÖp  c  Ëp kh¸c(d i y  äit¾tlµdoanh  ®é l     í ®© g       nghiÖp  µ   íc). Nh n Ngoµi c¸c quy  nh  ña     ®Þ c Quy  Õ   µy, Tæng   ch n   c«ng    µ   íc vµ    ty Nh n   c¸c doanh  nghiÖp  µnh    th viªntæng c«ng    ty cßn  îc ¸p  ông    ® d c¸c quy  nh  ®Þ trong  Quy  Õ   µichÝnh  ch t   Tæng  c«ng    Héi  ng  ty do  ®å qu¶n  Þ tæng  tr   c«ng      ty ban hµnh,sau    îcBé  µichÝnh    khi®   T   th«ng  qua  ïhîp víi Ët doanh  ph       Lu   nghiÖp  µ   Nh níc,víi    Quy  Õ   µy  µ  ch n v Quy  Õ   µichÝnh  É u   ch t   m tæng  c«ng    µ   íc. tyNh n §iÒu    2.­Trong  Quy  Õ   µy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    ch n       d  ®© ®   nh sau: 1. "Vèn    ph¸p  nh  ña  ®Þ c doanh nghiÖp  µ   íc"lµ sè  èn  èithiÓu  Nh n     v t   ph¶i   cã    µnh  Ëp  ®Ó th l doanh nghiÖp  µ   íc do  Nh n   ph¸p  Ëtquy  nh  i  íitõng  lu   ®Þ ®è v   ngµnh  Ò. ngh 2."Vèn  iÒu  Ö  ña    ® l c doanh  nghiÖp  µ   íc"lµsè  èn    Nh n     v ghitrong ®iÒu  Ö    l doanh  nghiÖp  µ   íc. Nh n 3. "Vèn    huy  ng  ña  ®é c doanh  nghiÖp  µ   íc"lµ sè  èn  Nh n     v doanh  nghiÖp  Nhµ   íc huy  ng  íic¸c h×nh  n  ®é d    thøc:ph¸thµnh    Õu; nhËn  èn  ãp  ªn    tr¸ phi   i v g li   kÕt;vay  ña    chøc,c¸ nh©n    c c¸c tæ     trong vµ  µiníc vµ    ×nh    ngo     c¸c h thøc kh¸c  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt®Ó   ôc  ô  ¹t®éng      ph v ho   kinhdoanh.   4. "Tµis¶n  ña      c doanh  nghiÖp  µ   íc"bao  å m   µis¶n  è  nh  ÷u  Nh n   g t  c ®Þ h h×nh; tµis¶n  è  nh   h×nh; tµis¶n u  ng   nguyªn     c ®Þ v«     l ®é nh nhiªn vËt  Öu,   li   hµng    èn  ho¸,v b»ng  Òn,c¸ckho¶n  ti     ph¶ithu,c¸ckho¶n  u    µichÝnh  ¾n        ®Ç tt   ng h¹n,®Ç u    µichÝnh  µih¹n vµ    Ý  ©y  ùng  ¬    tt   d     chiph x d c b¶n  ë  d dang. 5."§Çu     µidoanh    tra ngo   nghiÖp  µ   íc"lµviÖc  Nh n     doanh  nghiÖp  µ   íc Nh n   dïng  µis¶n, tiÒn  èn  ña  ×nh    t    vcm ®Ó mua     Õu, gãp  èn  ªndoanh  µ  cæ phi   v li   v c¸c h×nh    thøc ®Ç u      tkh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtnh»m   ôc  ch    lu   m ®Ý t¨ng thu nhËp    cho doanh  nghiÖp hoÆc   ùc hiÖn  Ö m  ô  µ   ícgiao. th   nhi v Nh n   CH ¬NG   II QU¶N   ý  µ   ö   ô NG   è N,  µI S¶N LVSD V T  §iÒu    3.­Doanh nghiÖp  µ   ícmíithµnh  Ëp  îc c¬  Nh n     l ®   quan  µ   íccã  Nh n   thÈm  quyÒn  u    toµn  é  ®Ç t b hoÆc   ét  Çn  èn  Òu  Ö  m ph v §i l ban  u,  ng  ®Ç nh kh«ng  Êp  ¬n  th h tæng møc   èn  v ph¸p  nh  ña    µnh  ®Þ c c¸c ng nghÒ   µ   m doanh  nghiÖp    ®ã kinhdoanh.   §iÒu    4.­Trong    ×nh kinhdoanh,khicÇn  Õt, µ   íccã  Ó    qu¸ tr        thi   Nh n   th xem xÐt ®Ç u        tbæ sung  èn  v cho  doanh nghiÖp    ùc hiÖn  Öm   ô  µ   íc ®Ó th   nhi v Nh n   giao bæ     sung. Khi cã  ù    s thay ® æi  èn  iÒu  Ö, doanh    v® l  nghiÖp  µ   íc ph¶ic«ng  è  Nh n     b c«ng khaisè  èn  iÒu  Ö  íitheo  íng dÉn  ña  é   µi chÝnh. §èivíitr ng   v® lm  h  c BT       ê hîp vèn  iÒu  Ö  Êp  ¬n    ® l th h tæng  møc  èn  v ph¸p ®Þnh  ña    µnh  Ò   µ     c c¸cng ngh m doanh  nghiÖp    ®ã kinh doanh,  ×  ¬  th c quan  ã  Èm   c th quyÒn   quyÕt  nh   ®Þ thµnh  Ëp  l doanh  nghiÖp    ®ã ph¶i:cÊp      bæ sung  èn  iÒu  Ö  v ® l cho  doanh  nghiÖp  hoÆc  gi¶m  µnh  ng nghÒ  cho  doanh nghiÖp  hoÆc  Quy Õt  nh    ®Þ ph¸ s¶n doanh nghiÖp    ®ã theo LuËt ph¸ s¶n       doanh  nghiÖp.
 3. 3 Ngoµi sè  èn  iÒu  Ö   v® l ban  u,  ®Ç doanh  nghiÖp  ph¶i tù huy  ng  èn     ®é v ®Ó   ph¸ttr Ón    i kinh  doanh  µ  ù  Þu  v t ch tr¸ch nhiÖm   Ò   Öc    v vi huy  ng  èn. ®é v  Doanh  nghiÖp  µ   íc cã  Üa  ô  Ën, qu¶n  ývµ  ö  ông  ã  Öu    Nh n   ngh v nh   l  s d c hi qu¶ vèn  µ    ån  ùc Nhµ   íc giao,kh«ng  õng  ©ng  v c¸c ngu l   n    ng n cao  Öu  hi qu¶  kinh  doanh, b¶o  µn  µ    iÓn vèn.Doanh    to v ph¸ttr     nghiÖp  Þu  ch tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n    hh vÒ   ©n  ù  i  íic¸c ho¹t®éng  d s ®è v       kinh doanh  íc ph¸p  Ëttrong ph¹m    èn    tr   lu     viv cña doanh  nghiÖp,trong ®ã   ã  Çn  èn  µ   ícgiao.     c ph v Nh n   §iÒu  .­Nhµ  ícthùc hiÖn  Öc    èn  éc së  ÷u  µ  íccho    5    n    vi giao v thu   h Nh n   c¸c doanh  nghiÖp  c  Ëp  íithµnh  Ëp  ®é l m   l hoÆc   µnh  Ëp  ¹ trªnc¬  ë  nhËp  th l l     s s¸p  i hoÆc     õc¸cdoanh  t¸cht     nghiÖp kh¸c,c¸cTæng     c«ng    µnh  Ëp theo  tyth l  Quy Õt  ®Þnh   è  s 90/TTg  µ  v Quy Õt  nh   è  ®Þ s 91/TTg  µy  ng 07/3/1994  ña  ñ   íng c Th t   ChÝnh  ñ. ph Vèn  µ   ícgiao cho  Nh n     Tæng  c«ng    tybao  å m   vèn  ña    µnh    g c¶  c c¸c th viªn tæng  c«ng  ty. §iÒu    6.­Doanh  nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m:   1­  ë     Õ   M sæ k to¸n,theo  âi chÝnh    µn  é  µis¶n, tiÒn  èn    d  x¸c to b t     v doanh  nghiÖp  qu¶n  ývµ  ö  ông  l  s d theo  ng  ®ó quy  nh  ña  Õ     ¹ch  ®Þ c ch ®é h to¸n kÕ     to¸n,thèng  Õ   Ön  µnh, ph¶n    k hi h   ¸nh  Þp  êit×nh  ×nh  ö  ông, biÕn  ng  k th   h sd   ®é tµis¶n,vèn.     2­  êng  Th xuyªn  Óm     i  Õu  ×nh  ×nh  ki tra,®è chi t h c«ng  î,x¸c ®Þnh   µ  n    v ph©n  ¹    lo ic¸c kho¶n  î tån  ng,  ©n  Ých  n  ®ä ph t kh¶ n¨ng thu  åi ®Ó   ã  Ön  h  c bi ph¸p xö  ýthÝch  îp.   l  h §iÒu    Öc  7.­Vi giao  èn  v cho  doanh nghiÖp  µ   íc ® îc thùc hiÖn  Nh n       theo  quy  nh  ña  Ët  ®Þ c Lu doanh  nghiÖp  µ   íc vµ    Nh n   c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c cña    ph¸p  luËthiÖn  µnh.Khigiao,nhËn  èn    h      v ph¶i®¶m     b¶o: 1. §¸nh      nh  ¹ gi¸trÞ tµis¶n    gi¸,x¸c ®Þ li         theo  Æt   m b»ng    Þ  êng  ¹ gi¸th tr t i thêi®iÓ m     giao vèn;   2. §èivíidoanh       nghiÖp  c  Ëp  µnh  Ëp  ¹ trªnc¬  ë    Ëp  ®é l th l l     s s¸p nh hoÆc   i t¸chtõ doanh     nghiÖp kh¸c,tr ckhigiao vèn    í      ph¶ix¸c ®Þnh  µ  ö  ýdøt ®iÓ m      v x l    c¸ctån t¹ vÒ   µichÝnh;      t  i 3.  Öc  Vi giao  èn  v ph¶i tiÕn  µnh  Ë m   Êt  ngµy    h ch nh 60  sau    khi doanh  nghiÖp  îccÊp  Êy chøng  Ën  ¨ng  ý  ®  gi   nh ® k kinhdoanh.   4.C¬     quan  µichÝnh  µ   íclµngêigiao vèn; t  Nh n         5. Chñ  Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  Þvµ  tr   Tæng  gi¸m  c  ®è hoÆc   Gi¸m  c  ®èi ®è (   víidoanh    nghiÖp  ã  éi  ng  c H ®å qu¶n  Þ),Gi¸m  c  ®èi víidoanh  tr   ®è (     nghiÖp  ®éc  Ëp kh«ng  ã  éi ®ång  l  cH  qu¶n  Þ)lµngêiký  Ën  èn; tr       nh v 6.Riªng ®èi víi           Tæng  c¸c c«ng    µnh  Ëp theo Quy Õt  nh  è  tyth l    ®Þ s 90/TTg  vµ Quy Õt  nh  è  ®Þ s 91/TTg  µy  ng 07/3/1994 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  × viÖc    Th t   ph th   giao  Ën  èn  nh v ph¶i cã  ù    s chøng  Õn  ña  ñ  ëng  ¬  ki c th tr c quan  quyÕt  nh   ®Þ thµnh  Ëp doanh  l  nghiÖp. Ch Ë m   Êt 30  µy  nh   ng sau    Ën  èn  µ   ícgiao,Tæng  khinh v Nh n     c«ng    typh¶i  giao  ¹  èn  li v cho    c¸c doanh nghiÖp  µnh  th viªn.Trong    vßng  ngµy  15  sau    khi giao  ¹ vèn  li  cho    c¸c doanh nghiÖp  µnh  th viªn,Tæng     c«ng    ty ph¶i th«ng      b¸o kÕt qu¶  giao vèn    cho  ¬  c quan  µichÝnh  µ   ícvµ  ñ  ëng  ¬  t  Nh n   Th tr c quan  Õt quy   ®Þnh  µnh  Ëp doanh  th l  nghiÖp.
 4. 4 §iÒu    8.­Doanh  nghiÖp  µ   íc® îcquyÒn  ö  ông  èn  µ    ü  ña  Nh n     sd v v c¸cqu c m × nh    ôc  ô  ®Ó ph v kinh doanh    theo nguyªn  ¾c  Öu  t hi qu¶, b¶o  µn  µ    to v ph¸t   tr Ón vèn.Trêng  îp sö  ông    ån  èn,quü  i    h  d c¸c ngu v   kh¸c víim ôc  ch  ö  ông     ®Ý sd ®∙  quy  nh  ®Þ cho    ån  èn, quü    ×  c¸c ngu v   ®ã th ph¶itheo    nguyªn  ¾c  ã  µn  t c ho tr¶.ViÖc  ö  ông  èn,quü    u    ©y  ùng    sd v  ®Ó ®Ç t x d ph¶ichÊp  µnh  y        h ®Ç ®ñ c¸c quy  nh  ña  µ   ícvÒ   ®Þ c Nh n   qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng. l  tv x d §iÒu   Doanh  9.­ nghiÖp  µ   íc ® îc quyÒn  Nh n     thay  æi  ¬  Êu  èn, tµi ® cc v    s¶n  ôc  ô  ph v cho  Öc    iÓnkinhdoanh. vi ph¸ttr     Trong    c¸c Tæng   c«ng    µ   íc,Tæng   ty Nh n   gi¸m  c  ùc hiÖn  Öc  iÒu  ®è th   vi ® ®éng  µis¶n  ÷a  t  gi c¸c  doanh  nghiÖp  µnh  th viªn theo  ¬ng  ®∙  îc Héi   ph ¸n  ®     ®ång qu¶n  Þ phª  Öt.Trong  tr   duy   vßng  ngµy  10  sau    iÒu  ng  µis¶n, khi® ®é t    Tæng  c«ng    ty ph¶i th«ng    b¸o  Õt  k qu¶  iÒu  ng  µis¶n  ® ®é t  cho  ¬  c quan  µi t  chÝnh  µ   ícvµ  ñ  ëng  ¬  Nh n   Th tr c quan Quy Õt  nh  µnh  Ëp doanh  ®Þ th l  nghiÖp. §iÒu  .­ 10  1. Doanh    nghiÖp  µ   íc® îcquyÒn  ö  ông  èn,tµis¶n  éc quyÒn  Nh n     sd v    thu   qu¶n  ýcña  l  doanh nghiÖp    u    ngoµidoanh  ®Ó ®Ç tra    nghiÖp.ViÖc  u        ®Ç tra ngoµidoanh    nghiÖp  ã  ªnquan  n   t  ai ph¶itu©n  c li   ®Õ ®Ê ®     theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   t  ai.     ®Ê ® ViÖc  u    ra  µi doanh  ®Ç t ngo   nghiÖp ph¶i tu©n  ñ    th c¸c quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ëtvµ  lu   b¶o  ¶m   ® nguyªn  ¾c  ã  Öu  t c hi qu¶, b¶o  µn  µ    to v ph¸ttr Ón ® îc  i     vèn,t¨ngthu nhËp  µ       v kh«ng  µm  l ¶nh  ëng  n   Ö m   ô  h ®Õ nhi v kinh doanh  Ýnh    ch cña doanh nghiÖp  îcNhµ   ícgiao. ®  n  2.  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ  ®èi víidoanh  tr (     nghiÖp  ã  éi  ng  c H ®å qu¶n  Þ), tr   Gi¸m  c  ®èivíi ®è (     doanh  nghiÖp  c  Ëp kh«ng  ã  éi ®ång  ®é l   cH  qu¶n  Þ)Quy Õt  tr   ®Þnh  ¬ng    ªndoanh  ph ¸n li   trong níc.Trêng  îp c¸c doanh     h   nghiÖp  µ   ícsö  Nh n   dông  èn  µ  µis¶n  µ   íc ®Ó   ãp  èn  ªndoanh  íic¸c chñ  u    níc v v t  Nh n   g v li   v    ®Ç t   ngoµi th×  éi  ng    H ®å qu¶n  Þ (®èivíidoanh  tr      nghiÖp  ã  éi  ng  c H ®å qu¶n  Þ), tr   Gi¸m  c  ®èivíidoanh  ®è (     nghiÖp  c  Ëp  ®é l kh«ng  ã  éi ®ång  cH  qu¶n  Þ)tr×nh tr     Thñ   ëng  ¬  tr c quan  Quy Õt  nh   µnh  Ëp  ®Þ th l phª  duyÖt  ù  li   d ¸n  ªndoanh    ®ã hoÆc   ù quyÕt  nh  Õu  îc thñ  ëng  ¬  t  ®Þ n ®   tr c quan  Quy Õt  nh  µnh  Ëp  û  ®Þ th lu quyÒn  b»ng  b¶n. Trong  v¨n    vßng  ngµy  15  sau    ñ  ëng  ¬  khiTh tr c quan  Õt  quy ®Þnh   µnh  Ëp doanh  th l nghiÖp phª  duyÖt  ù   li   d ¸n  ªn doanh  hoÆc   doanh  nghiÖp  ù quyÕt  nh, doanh  t  ®Þ   nghiÖp  ph¶ib¸o    ¬    c¸o c quan  µichÝnh  µ   ­ t  Nh n ícb»ng      v¨n b¶n. Riªng doanh nghiÖp  c  Ëp  ®é l kh«ng  ã  éi  ng  c H ®å qu¶n  Þ khisö  ông  tr     d vèn,tµis¶n  ña  µ   íc®Ó   ãp  èn  ªndoanh  íi   ñ  ë  ÷u   ©n, tËp     c Nh n   g v li   v   ch s h tnh c¸c   thÓ ph¶icã  Ën    lu chøng    ×nh vÒ   ù    ªndoanh  îcc¬  gi¶itr   d ¸n li   ®   quan  µichÝnh  t  cã  Èm   Òn  th quy xem   Ðt,thÈm   nh  µ  x  ®Þ v ph¶i® îc Thñ  ëng  ¬     tr c quan  Õt quy   ®Þnh  µnh  Ëp doanh  th l  nghiÖp  Èn  chu y. 3­ Doanh    nghiÖp  µ   íckh«ng  îcphÐp  u    µo    Nh n   ®  ®Ç tv c¸c doanh  nghiÖp  kh«ng  éc  ë  ÷u  µ   íc m µ   êi qu¶n  ý®iÒu  µnh  thu s h Nh n   ng   l  h hoÆc   êi së  ÷u  ng   h chÝnh  µ vî,chång, bè, m Ñ,  l       con  ña  ñ   Þch  éi  ng  c Ch t H ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   Gi¸m  c,Gi¸m  c  ®è   ®è doanh  nghiÖp  µ   íc®ã. Nh n   4. Héi  ng    ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   Gi¸m  c  ®è hoÆc   Gi¸m  c  ®èivíidoanh  ®è (     nghiÖp  ã  éi  ng  c H ®å qu¶n  Þ) Gi¸m  c  ®èi víidoanh  tr   ®è (     nghiÖp  c  Ëp  ®é l kh«ng  ã  éi ®ång  cH  qu¶n  Þ)cã  tr   tr¸chnhiÖ m   ö  êi®¹idiÖn    c ng     tham    gia qu¶n 
 5. 5 lý,gi¸m    Óm     Öc  ö  ông  èn  ãp  µo    s¸t,ki tra vi s d v g v doanh  nghiÖp  kh¸c;chÞu    tr¸ch nhiÖm   Ò   Öu    v hi qu¶  ö  ông, b¶o  µn  µ  sd   to v ph¸ttr Ón  èn  ãp, thu  î  i v g   l i nhuËn  õphÇn  èn  ãp. t  vg 5. Trêng  îp mua    Õu    h  cæ phi ph¶itu©n    theo    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët lu   hiÖn  µnh. h §iÒu   Ngoµi  è  èn  µ   íc ®Çu   , doanh  11.­ s v Nh n   t  nghiÖp  µ   íc ® îc Nh n     quyÒn  huy  ng  èn  íic¸c h×nh  ®é v d    thøc:ph¸thµnh    Õu, vay  èn, nhËn      tr¸ phi   i v  vèn  ãp  ªnkÕt  µ    ×nh  g li   v c¸c h thøc kh¸c.ViÖc    huy  ng  èn  ®é v ph¶i tu©n    theo  c¸c quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p  Ët,kh«ng  îc lµm  lu   ®  thay ® æi  ×nh    h thøc  ë  ÷u  ña  sh c doanh  nghiÖp  µ  v tæng  møc    îvèn  dn  huy  ng  ®é kh«ng  îcvîtqu¸ vèn  iÒu  Ö  ®     ® l cña  doanh  nghiÖp  ¹  êi®iÓ m   t ith   c«ng  è  Çn  Êt,trõ tr ng  îp  Ët    bg nh     ê h Lu hay Ph¸p  Önh  ã  l c quy  nh  ®Þ kh¸c.Trêng  îp    h ph¸thµnh    Õu      cæ phi ®Ó huy  ng  ®é vèn ph¶itu©n    theo c¸cquy  nh  ña     ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h §iÒu    12.­Trong    c¸cTæng  c«ng    ty,Tæng  Gi¸m  c  ®è theo  û  Òn  ña  u quy c Héi  ng  ®å qu¶n  Þ,Quy Õt  nh   Öc  tr   ®Þ vi huy  ng  è  Êu  ®é s kh hao  µis¶n  è  t  c ®Þnh,  ü  ña    qu c c¸c doanh  nghiÖp  µnh    ¹ch  th viªnh to¸n ®éc  Ëp    ôc  ô    l ®Ó ph v nhu  Çu  u    Ëp  c ®Ç tt trung cña    Tæng  c«ng    tytheo  ×nh  h thøc vay,tr¶víi   Êt        il∙su   néibé.   §èivíi ét  è  êng  îp ® Æc   ï® îcquy  nh     m s tr h  th    ®Þ trong §iÒu  Ö  chøc  µ    l tæ  v ho¹t®éng  ô  Ó  ña    c th c Tæng  c«ng    × Tæng  tyth   c«ng    îchuy  ng  è  Êu  ty®   ®é s kh hao  µis¶n  è  nh  õsè  Êu  t  c ®Þ (tr   kh hao  ña  ÷ng  µis¶n  è  nh  ×nh  µnh  c nh t  c ®Þ h th tõ nguån  èn    v vay  a    Õt  î)cña    ch tr¶h n   c¸c doanh nghiÖp  µnh    ¹ch    th viªnh to¸n ®éc  Ëp theo nguyªn t¾c    l      ghit¨ng,gi¶m  èn.   v §iÒu    13.­Doanh  nghiÖp  µ   íccã  Nh n   tr¸chnhiÖm     b¶o  µn  èn  µ   íc to v Nh n   giao theo c¸cquy  nh  íi y:      ®Þ d  ®© 1.Thùc  Ön  ng  Õ       hi ®ó ch ®é qu¶n  ý, ö  ông  èn,tµis¶n  l  ds v    theo quy  nh     ®Þ cña  µ   íc; Nh n 2.Mua    b¶o  Ó m   µis¶n  hi t  theo quy  nh;   ®Þ 3.§îch¹ch to¸nvµo    Ý        chiph kinhdoanh      c¸ckho¶n  ù  d phßng  sau  y: ®© a)  ù   D phßng  gi¶m    µng  ån  gi¸h t kho: lµ kho¶n     gi¶m    Ët t   µng    gi¸v   , h ho¸ tån kho  ù  Õn  Ïx¶y      d ki s   ra trong kú    kinhdoanh  Õp theo.   ti   b)  ù   D phßng  gi¶m      gi¸c¸c kho¶n  ph¶i thu  ã  ßi: lµ phÇn    Þ dù    kh ®     gi¸tr   kiÕn  Þ   b tæn  Êtcña    th   c¸c kho¶n  sÏ x¶y  trong kú  thu    ra    kinh doanh  Õp    ti theo   do con  îkh«ng  ã  n  c kh¶  n¨ng thanh to¸n. c)Dù     phßng  gi¶m      ¹ chøng  gi¸c¸clo i   kho¸n trongho¹t®éng  µichÝnh.      t  Bé   µi chÝnh  íng  Én  Öc  Ých lËp  µ  ö  ông    T  h d vi tr   v s d c¸c kho¶n  ù  d phßng  nªu  ¹ Kho¶n  §iÒu  µy. t  i 3  n §iÒu  .­ 14  1. Doanh    nghiÖp  µ   íc thùc hiÖn  ¸nh    ¹ tµis¶n  Nh n     ® gi¸l i     trong c¸c tr ng     ê hîp sau:   a) KiÓ m     ¸nh    ¹tµis¶n    kª ® gi¸l     i theo Quy Õt  nh  ña  µ   íc;   ®Þ c Nh n b) Thùc  Ön    Çn    a  ¹ng    ×nh    hi cæ ph ho¸,® d ho¸ h thøc së  ÷u;  h c) Dïng  µis¶n    ªndoanh, gãp  èn    Çn  ®em   ãp  µis¶n  µ    t  ®Ó li     v cæ ph ( g t  v khinhËn  µis¶n).   t 
 6. 6 d)  Òu chØnh    ®Ó   ¶m  b¶o gi¸ trÞ  ùc  Õ tµi s¶n  ña doanh  §i gi¸ ®   th t   c nghiÖp. 2. ViÖc  Óm     ¸nh    ¹ tµis¶n    ki kª,® gi¸l i     ph¶itheo  ng      ®ó c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Nhµ   íc.C¸c  n  kho¶n  chªnh  Öch    l t¨ng hoÆc  gi¶m    Þ do  ¸nh    ¹ tµis¶n  gi¸tr   ® gi¸l     i ® îch¹ch to¸nt¨nghoÆc         gi¶m  èn  µ   íct¹ doanh  v Nh n     i nghiÖp. §iÒu    15.­Tæn   Êttµis¶n  ña  th     c doanh  nghiÖp  µ   íclµsù  Êt      Nh n     m m¸t,h háng  µm  l gi¶m    Þ tµis¶n  ña  gi¸tr     c doanh nghiÖp  c¸c nguyªn  ©n  do    nh kh¸ch  quan,chñ    quan  ©y  g ra. Doanh nghiÖp ph¶ix¸c dÞnh  â     r nguyªn  ©n  ©y  nh g tæn  Êttµis¶n, gi¸ th        trÞtæn  Êtvµ  ã  ¬ng    ö  ýcô  Ó.   th   c ph ¸n x l   th 1. §èivíi ÷ng       nh tæn  Êtdo  th   nguyªn nh©n  ñ    ch quan,doanh    nghiÖp  ph¶i  x¸c®Þnh    møc    ©y  Öth¹icña  õng ® ¬ng  ù    éc  n   ïthiÖth¹i. ®é g thi     t  s ®Ó bu ®Ò b     2. §èi víinh÷ng       tæn  Êt do  th   nguyªn  ©n  nh kh¸ch quan, Héi  ng    ®å qu¶n  trÞ (®èi víidoanh       nghiÖp  ã  éi  ng  c H ®å qu¶n  Þ),Gi¸m  c  ®èi víidoanh  tr   ®è (     nghiÖp  c  Ëp  ®é l kh«ng  ã  éi ®ång  cH  qu¶n  Þ), Ëp ph¬ng    ö  ýtµis¶n    tr     l ¸n x l     tæn thÊttr×nh c¬      quan  µichÝnh. C¬   t    quan  µichÝnh  ã  t  c tr¸chnhiÖm     æi  íi   trao ® v  Thñ  ëng  ¬  tr c quan  Quy Õt  nh  µnh  Ëp  ®Þ th l doanh  nghiÖp    ®Ó Quy Õt  nh   ®Þ hoÆc       ñ íng ChÝnh  ñ  b¸o c¸o Th t   ph Quy Õt  nh. ®Þ Doanh  nghiÖp  îcsö  ông  ü  ù  ® d qu d phßng  µichÝnh    ï ®¾ p   ÷ng  t  ®Ó b   nh thiÖth¹ivÒ       tæn  Êttµi th     s¶n  µ   m doanh  nghiÖp  ph¶ichÞu    sau    ∙  ö  ý. khi® x l §iÒu  .­Doanh  16    nghiÖp  µ   ícthùc hiÖn  Ých khÊu  Nh n     tr   hao  µis¶n  è  t  c ®Þnh  theo nguyªn  ¾c  t møc   Ých  Êu  tr kh hao  ph¶i b¶o  ¶m   ï ®¾ p   hao    ® b  c¶  mßn   h×nh  µ  v«  v hao mßn   ÷u  ×nh  ña  µis¶n.Bé  µichÝnh  hh c t    T  ban  µnh  Õ   h ch ®é   Êu  kh hao  µis¶n  è  nh  t  c ®Þ theo  íng khuyÕn  Ých  Êu  h  kh kh hao  nhanh    ®Ó c¸c doanh    nghiÖp  ã  iÒu  Ön  Ön  iho¸ vµ  c® ki hi ®¹     nhanh  ãng  æi  íi c«ng  ch ® m  nghÖ. Doanh nghiÖp  îcsö  ông  è  Êu  ® d s kh hao  µis¶n  è  nh    i u  , t  c ®Þ ®Ó t¸ ®Ç t  thay  Õ  æi  íi tµis¶n  è  nh  µ  ö  ông  th ® m   c ®Þ vsd cho    c¸c yªu  Çu  c kinh doanh    kh¸ctheo quy  nh  ña  µ   íc.     ®Þ c Nh n §iÒu  .­ 17  1. Doanh    nghiÖp  µ   íc® îcquyÒn  Nh n     cho thuª,thÕ  Êp,cÇ m   è    µi   ch   c c¸ct   s¶n  éc  Òn  thu quy qu¶n  ý cña  l  doanh nghiÖp theo nguyªn  ¾c  ã  Öu  t c hi qu¶,   b¶o  µn  µ    iÓnvèn  µ  to v ph¸ttr   v b¶o  ¶m     ñ tôctheo  ® c¸cth     quy  nh  ña  µ   ­ ®Þ c Nh n íc. 2. ViÖc  ö  ông  µis¶n      sd t  ®Ó cho  thuª,thÕ  Êp, cÇ m   è    ch   c ph¶itu©n    theo  dóng    c¸cquy  nh  ña  é  Ëtd©n  ù  µ    ®Þ c B lu   s v c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña  µ   íc.   Nh n 3. §èivíi ÷ng  µis¶n  ña  µ   ícdo       nh t  c Nh n   doanh  nghiÖp  qu¶n  ýlµtoµn  é  l    b hoÆc   Çn  ñ  Õu  ña  ©y  ph ch y cd chuyÒn c«ng nghÖ   Ýnh, nh÷ng  µis¶n  ã  ch   t  c gi¸trÞ líntheo      quy  nh   ña  é   µi chÝnh, khi doanh  ®Þ c BT     nghiÖp  èn     mu cho thuª,thÕ  Êp, cÇ m   è    ch   c ph¶i® îc Thñ  ëng  ¬     tr c quan  Quy Õt  nh  µnh  Ëp  ®Þ th l doanh nghiÖp  xem   Ðt,Quy Õt  nh  x  ®Þ sau    ã  ù  Èm  nh  ña  ¬  khic s th ®Þ c c quan  tµichÝnh  ã  Èm  Òn.   c th quy §iÒu  .­ 18  1. Doanh nghiÖp  îc chñ  ng  îng  ®  ®é nh b¸n  µis¶n    t  ®Ó thu  åi vèn  ö  h  s dông cho  ôc  ch  m ®Ý kinh doanh  ã  Öu    c hi qu¶  ¬n. §èi víinh÷ng  µis¶n    h      t  quy
 7. 7 ® Þnh  ¹  ti kho¶n  §iÒu  trong Quy  Õ   µy  Õu  îng b¸n  3  17    ch n n nh   cho  chøc  µ  tæ  v c¸nh©n  ícngoµiph¶i® îcThñ íng Ch Ýnh  ñ    n       t  ph cho  Ðp. ph 2.Khinhîng b¸n  µis¶n,doanh       t    nghiÖp  ph¶i®Þnh    µis¶n  µ  chøc    gi¸t   v tæ  ®Êu    gi¸theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   3. Kho¶n    chªnh  Öch  ÷a sè  Òn thu ® îcdo  îng b¸n  µis¶n  íi   Þ l gi   ti       nh   t   v   tr   gi¸ cßn  ¹ cña  µis¶n  îng  li  t  nh b¸n  µ    Ý   îng  v chiph nh b¸n  µis¶n  îc h¹ch    µo  t  ®  to¸n v kÕt  qu¶  kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp. §iÒu  .­ 19  1. Doanh    nghiÖp  îc thanh  ýnh÷ng  µis¶n  Ð m,  Êt  È m   Êt,l¹c ®  l  t  k m ph ch     hËu  ü  Ëtkh«ng  Ó  ö  ông  îc;tµis¶n    áng  k thu   th s d ®    hh kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng  ôc  ph håi.§èi víinh÷ng  µis¶n       t  quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  trong Quy  Õ   µy, 3  17    ch n   khi thanh  ý tµi s¶n, doanh    l      nghiÖp  ph¶i ® îc c¬      quan  µichÝnh  ã  Èm   t  c th quyÒn  µ  ñ  ëng  ¬  v Th tr c quan  Quy Õt  nh  µnh  Ëp doanh  ®Þ th l  nghiÖp  cho  Ðp  ph b»ng    v¨n b¶n. 2. Khi thanh  ýtµis¶n     l    doanh nghiÖp ph¶ithµnh  Ëp  éi ®ång    lH  thanh  ý, l  tr ng  îp b¸n  µis¶n  ê h  t  thanh  ýph¶itæ  l    chøc  u     ®Ê gi¸theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt. 3. Kho¶n    chªnh  Öch  ÷a    Þ thu  îc do  l gi gi¸tr   ®   thanh  ý tµis¶n  íigi¸trÞ l    v      cßn  ¹ cña  µis¶n  l  i t  thanh  ývµ    Ý  l   chiph thanh  ý® îch¹ch to¸nvµo  Õt  l       k qu¶  kinh  doanh  ña  c doanh  nghiÖp. CH ¬NG   I II DOANH   THU,  CHI  Ý   µ   Õ T   PH V K QU¶   KINH  DOANH §iÒu  .­Doanh  tõ ho¹t®éng    20    thu      kinh doanh  µ toµn  é  Òn  l  b ti b¸n    s¶n phÈ m,  µng    h ho¸,cung  øng  Þch  ô    Þ  êng  d v trªnth tr sau    ∙  õ®i    khi® tr   c¸c kho¶n  chiÕtkhÊu  hµng,gi¶m    µng    µng  bÞ    ¹ (nÕu  ã    b¸n    gi¸h b¸n,h b¸n  tr¶l  i c chøng  õ t  hîp lÖ);thu tõ phÇn  î   ña  µ   íckhithùc hiÖn  Öc         tr  c Nh n     gi¸   vi cung  Êp    µng  c c¸c h ho¸ vµ  Þch  ô   d v theo yªu cÇu  ña  µ   íc.    c Nh n C¸c s¶n  È m,  µng    Þch  ô  em   ph h ho¸,d v® tÆng, biÕu,cho      hoÆc     ïng  tiªud ngay trong néibé      doanh  nghiÖp  òng  c ph¶i® îch¹ch to¸n®Ó     nh         x¸c®Þ doanh  thu. Thêi®iÓ m       nh    ®Ó x¸c®Þ doanh    µkhingêimua  ∙  Êp  Ën  thu l       ® ch nh thanh  to¸n,  kh«ng  ô  éc tiÒn ®∙    îchay  a. ph thu     thu ®   ch §iÒu    21.­Doanh    õc¸cho¹t®éng    å m: thu t       kh¸cg C¸c kho¶n  thu  õ ho¹t®éng  u     ngoµi doanh  t    ®Ç t ra    nghiÖp, thu  õ ho¹t   t    ®éng  mua  tÝn  Õu,tr¸phiÕu,cæ   Õu;thu tõ cho    µis¶n;thu tõ b¸n  phi     i   phi       thuªt        ho¹t®éng  ªndoanh,gãp  èn    Çn; thu tõ ho¹t®éng  ªnkÕt;thu l∙tiÒn    li     v cæ ph        li        i göi;l∙tiÒn cho     i  vay;c¸c kho¶n    Òn ph¹t, î ®∙       thu ti       xo¸ nay    åi® îc,thu do  n thu h      hoµn  Ëp    nh c¸c kho¶n  ù d phßng  ∙  Ých n¨m  ícnhng  ® tr   tr   kh«ng  ö  ông  µ    sd v c¸c kho¶n    thu kh¸c. §iÒu  .­Khi doanh  22      nghiÖp  ùc hiÖn  Ö m   ô  th   nhi v s¶n  Êt hoÆc   xu   cung  øng  Þch  ô  èc  d v qu phßng, an    ninh,phßng  èng    ch thiªntai    ,hoÆc  cung  Êp  c s¶n  È m   Þch  ô  ph d v theo chÝnh    s¸ch gi¸cña  µ   ícm µ        Nh n   thu kh«ng    ﮾ p   ®ñ b  
 8. 8 chi phÝ     s¶n  Êt c¸c s¶n  È m,  Þch  ô  µy, doanh  xu     ph d vn   nghiÖp  îc hëng    ®  c¸c chÕ     î Êp,trî   ®é tr c     hoÆc   Õ     ®∙ikh¸ccña  µ   íc. gi¸ ch ®é u      Nh n 1.Khithùc hiÖn    Öm  ô         c¸cnhi v trªnph¶ib¶o  ¶m       iÒu  Ön    ® ®ñ c¸c® ki sau: a) §îcNhµ   ícgiao nhiÖ m  ô  Ýnh  ñ     n    v (Ch ph Quy Õt  nh  ®Þ hoÆc   û  Òn  u quy cho  é   ëng  é   B tr B qu¶n  ý ngµnh  l  kinh  Õ    ü  Ët hoÆc   ñ   Þch  û     t ­ k thu   Ch t U ban nh©n  ©n  d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ Quy Õt  nh  ®Þ sau    èng  khith nhÊt víi é  ëng  é  µichÝnh);     tr B BT  b) Thùc  Ön  ng    iÒu  Ön  Ò   êigian,sè îng chÊtl ng,gi¸c¶.   hi ®ó c¸c® ki v th    l   î     2. Bé   µi chÝnh    T  quy  nh  ô  Ó  ®Þ c th quy  Õ   Êp      ch c ph¸tc¸c kho¶n  î Êp, tr c  trî   õng©n    t  gi¸ s¸ch Nhµ   íc.   n §iÒu  .­Doanh  23    nghiÖp  ph¶ih¹ch to¸n®Çy           ®ñ c¸ckho¶n    Ý    chiph ph¸t sinhtrong n¨m  µi Ýnh.     t  ch 1.Chi phÝ     kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp  å m: g a) Chi phÝ     nguyªn liÖu,vËt liÖu:lµgi¸trÞ cña  µn  é              to b nguyªn liÖu,vËt      liÖu doanh    nghiÖp  ö  ông  µo  ¹t®éng  sd v ho   kinhdoanh;   b)    Ý   Chi ph nhiªnliÖu,®éng  ùc:lµ gi¸trÞ cña  µn  é      l        to b nhiªnliÖu,®éng      lùcdoanh    nghiÖp  ∙  ö  ông  µo  ¹t®éng  ®sd v ho   kinhdoanh;   c) TiÒn ¬ng: lµtoµn  é  Òn l ng,tiÒn c«ng,chiphÝ  ã  Ýnh  Êt tiÒn   l    b ti  ¬        ct ch     l ng  ¬ doanh  nghiÖp  ph¶itr¶;   d) C¸c    kho¶n  Ých nép  tr   theo quy  nh  ña  µ   ícnh:b¶o  Ó m     éi,   ®Þ c Nh n     hi x∙h   b¶o  Ó m   tÕ,kinh phÝ  hi y      c«ng  oµn; ® ®)  Êu  Kh hao  µis¶n  è  nh:  µ  è  Êu  t  c ®Þ L s kh hao  µis¶n  è  nh  Ých t  c ®Þ tr   theo quy  nh  i víi µn  é  µis¶n  è  nh  ña    ®Þ ®è    to b t   c ®Þ c doanh  nghiÖp; e) Chi phÝ  Þch  ô     d v mua  µi:Lµ      Ý    ngo   c¸c chiph tr¶cho  chøc,c¸ nh©n   tæ     ngoµidoanh    nghiÖp  Ò     Þch  ô  îc thùc hiÖn  v c¸c d v®    theo yªu  Çu  ña  c c doanh  nghiÖp    Ën  nh v chuyÓn,  iÖn, níc,®iÖn  ¹i söa  ÷a  µis¶n  è  nh,    ®    tho ,  ch t   c ®Þ t vÊn, kiÓm     to¸n,qu¶ng      c¸o,b¶o  Ó m   µis¶n, ®¹i lý,m«i  í   û    Êt ­ hi t       gi iu th¸cxu     , nhËp  Èu  µ    Þch  ô  kh v c¸cd v kh¸c; g) Chi  Ý   ph kh¸c b»ng  Òn    ti bao  å m:  Õ  g thu m«n   µi,thuÕ  ö  ông  t  b  sd ®Ê hoÆc   Òn thuª®Êt,thuÕ  µinguyªn,thuÕ  µ  t;chitiÕp t©n,kh¸nh  Õt, ti       t    nh ®Ê         ti   giao dÞch,®èi ngo¹i         ; b¶o  é    ng; chitr¶l∙  Òn vay  èn  chi h lao ®é       iti  , v kinh doanh;     kho¶n  Ých  ép  ×nh  µnh  ån    Ý   tr nh th ngu chiph qu¶n  ýcho  Êp  l  c trªn;phÝ   Öp    hi héingµnh  Ò   µ     ngh m doanh  nghiÖp  µthµnh    l  viªntham    µ      Ý  giav c¸cchiph kh¸c; h) C¸c kho¶n    chi kh¸c doanh    nghiÖp  îc phÐp  Ýnh  µo    Ý   ®  t v chi ph kinh  doanh: ­ C¸c kho¶n  ù  d phßng gi¶m    Ých  Ëp  gi¸tr l theo quy  nh   ¹  ®Þ t iKho¶n    3 §iÒu  Quy  Õ   µy; 13  ch n ­ TrîcÊp    Öc     th«ivi cho  êilao ®éng  ng     theo quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 198/CP  µy  ng 31/12/1994  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtvµ  íng  Én    ®Þ chiti   h d thi hµnh  ét  è  Òu  ña  é  Ëtlao®éng  Ò   îp ®ång    ng. m s §i c B lu     vh  lao®é 2.C¸c    Ý  ¹t®éng    chiph ho   kh¸ccña    doanh  nghiÖp  bao  å m: g C¸c kho¶n    Ý   chiph cho  Öc  vi mua   b¸n    Õu, tÝn  Õu, cæ   Õu; tr¸ phi   i phi   phi   chiphÝ    cho thuªtµis¶n;chiphÝ        cho  ¹t®éng  ªndoanh,li   Õt,gãp  èn  ho   li     ªnk   v
 9. 9 c æ   Çn; chiphÝ  ph    cho  Öc    åic¸c kho¶n  î ®∙      Ý      Òn  vi thu h     n   xo¸,chiph ®Ó thu ti ph¹tvµ      c¸ckho¶n    Ý  chiph kh¸c. §iÒu   Doanh  24:­ nghiÖp kh«ng  îc h¹ch  ®  to¸n vµo    Ý   ¹t®éng    chi ph ho   kinhdoanh,chiphÝ  ¹t®éng       ho   kh¸cc¸ckho¶n       chisau: 1.C¸c    kho¶n  çdo  ªndoanh,li   Õt,lçtõc¸cho¹t®éng  u    l   li     ªnk           ®Ç tkh¸c; 2. C¸c    kho¶n  Öth¹i® îc ChÝnh  ñ  îcÊp  thi       ph tr  hoÆc   îc bªn  ©y  Öt ®  g thi   h¹i,     c«ng    c¸c tyb¶o  Ó m   åidìng. hi b  3.Chi phÝ  i     ® c«ng    ícngoµivît nh  t¸cn      ®Þ møc    Nhµ   ícquy  nh; chido  n  ®Þ 4. C¸c    kho¶n    éc néidung    ña  ån  chithu     chic ngu kinh phÝ  ù    s nghiÖp,quü    phóc  î  ü  l iqu khen  ëng; , th 5.C¸c    kho¶n    î Êp  ã  chitr  c kh kh¨n th ng    ê xuyªn,®ét  Êt;   xu 6. C¸c    kho¶n    ëng  :Thëng  chith nh   n¨ng  Êt,th ng  su   ë s¸ng  Õn,th ng  Õt ki   ë ti   kiÖm,  ëng    ua   th thi® (c¸c kho¶n  ëng  µy  Êy    th n l trong  ü   Òn  ëng  ña  qu ti th c doanh nghiÖp); 7.Chi vÒ     a  Õu  ã);     ¨n tr (n c 8. Chi  ng  é  a   ¬ng, ®oµn  Ó, tæ    ñ h ®Þ ph   th   chøc    éi,c¬  x∙ h   quan  kh¸c;9.    Chi  u   x©y  ùng  ¬  ®Ç t d c b¶n, chi mua   ¾ m   µis¶n  è  nh,       s t  c ®Þ c¸c kho¶n    chi ®Ç u    tkh¸c; 10. Chi cho     chuyªn gia phôc  ô     v c«ng  ×nh x©y  ùng  ¬  tr   d c b¶n  hoÆc     c¸c c«ng  ×nh nghiªncøu  tr     khoa  äc,®µo  ¹othuéc nguån  h  t    kinh phÝ    kh¸c®µi thä;    11.C¸c    kho¶n    éc c¸cnguån  chithu     kinhphÝ    kh¸c®µi thä.    §iÒu    ®Þnh    µnh  phÈ m   µ  Þch  ô. 25:­X¸c  gi¸th s¶n  vd v 1.Gi¸thµnh     s¶n  Êtcña  xu   s¶n  È m   µ  Þch  ô  å m: ph vd vg a) Chi phÝ  Ët ttrùctiÕp:lµchiphÝ     v           nguyªn liÖu,nhiªnliÖu,vËt liÖu sö             dông  ùctiÕp t¹ora s¶n  È m,  Þch  ô; tr        ph d v b) Chi  Ý   ©n   ph nh c«ng  ùc tiÕp  tr   bao  å m:  Òn ¬ng,  Òn  g ti l ti c«ng, c¸c    kho¶n  Ých  ép  ña  tr n c c«ng  ©n  ùc tiÕp  ¹o ra  nh tr   t   s¶n  È m   µ  Þch  ô  µ   ph vd vm doanh nghiÖp  ph¶inép    theo quy  nh.   ®Þ c) Chi phÝ     s¶n  Êt chung:lµc¸cchiphÝ  ö  ông  xu          sd chung  cho  ¹t®éng  ho   s¶n  Êt,chÕ   Õn  ña  ©n  ëng  é  Ën  xu   bi c ph x (b ph kinh doanh) trùctiÕp t¹ora s¶n            phÈ m   µ  Þch  ô  :chiphÝ   Ët liÖu,c«ng  ô    ng  á, khÊu  vd v nh     v    c lao ®é nh   hao  µi t  s¶n  è  nh  éc  ©n  ëng  é  Ën  c ®Þ thu ph x (b ph kinh doanh);tiÒn ¬ng, c¸c kho¶n    l    trÝch  ép  n theo  quy  nh  ña  ©n    ©n  ëng  é  Ën  ®Þ c nh viªn ph x (b ph kinh doanh),  chiphÝ   Þch  ô    d v mua   µi,chiphÝ   ngo     kh¸c b»ng  Òn    ti ph¸tsinh ë  ©n  ëng      ph x (bé phËn    kinhdoanh).   2.Gi¸thµnh  µn  é     to b s¶n  È m,  Þch  ô  ∙    ô gå m: ph d v ® tiªuth   a) Gi¸thµnh     s¶n  Êtcña  xu   s¶n  È m,  Þch  ô  ∙    ô; ph d v ® tiªuth b) Chi phÝ    µng:lµtoµn  é      Ý  ªnquan  íviÖc    ô s¶n     b¸n h    b c¸cchiph li   t  i tiªuth   phÈ m,  Þch  ô,bao  å m   chiphÝ  d v  g c¶    b¶o  µnh  h s¶n  È m; ph c) Chi phÝ     qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp:lµc¸c chiphÝ           chicho  é  b m¸y  qu¶n  ý l  vµ  iÒu  µnh  ® h doanh nghiÖp, c¸c chi phÝ   ã  ªnquan  n   ¹t®éng      c li   ®Õ ho   kinh  doanh  ña  c doanh  nghiÖp  : chi phÝ   nh     c«ng  ô    ng  á, khÊu  c lao ®é nh   hao  µi t 
 10. 10 s¶n  è  nh  ôc  ô  é  c ®Þ ph v b m¸y  qu¶n  ývµ  iÒu  µnh  l  ® h doanh  nghiÖp;tiÒn l ng,    ¬   c¸c kho¶n  Ých nép    tr   theo  quy  nh  ña  é  ®Þ c b m¸y  qu¶n  ývµ  iÒu  µnh  l  ® h doanh  nghiÖp; chi phÝ   Þch  ô     d v mua   ngoµi;chi phÝ      kh¸c  b»ng  Òn  ti ph¸t sinh      ë doanh  nghiÖp      Ý   Õp  ©n,kh¸nh  Õt, nh chiph ti t   ti   giao  Þch, kho¶n  î Êp    d   tr c th«i viÖc  cho  êi  ng lao  ng   ®é theo quy  nh   ¹ NghÞ   nh   è  ®Þ ti ®Þ s 198/CP  µy ng 31/12/1994  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtvµ  íng  Én    µnh  ét  è  ®Þ chiti   h d thih ms ®iÒu  ña  é   Ëtlao ®éng; c¸c kho¶n  ù  c B lu        d phßng  gi¶m    Ých lËp  gi¸tr   theo    quy ®Þnh   ¹  t ikho¶n  §iÒu  quy  Õ   µy; kho¶n  Ých  ép    ×nh  µnh  3  13  ch n   tr n ®Ó h th nguån    Ý  chiph qu¶n  ýcho  Êp    µ    l  c trªnv c¸ckho¶n    Ý  chiph kh¸c. §iÒu  .­Doanh  26    nghiÖp ph¶i x©y  ùng  µ  chøc  ùc  Ön  nh     d v tæ  th hi ®Þ møc  kinh tÕ    ü  Ët(nh  nh    ­ k thu   ®Þ møc     tiªuhao nguyªn,nhiªnvËt liÖu,®Þnh          møc     ng,  nh  lao ®é ®Þ møc     c¸c kho¶n    Ý     Õp) phï hîp  íitæ  chi ph gi¸n ti     v   chøc  kinh doanh  µ  Æc   iÓ m   v® ® kinh  Õ  kü  Ët,møc     t ­  thu   ®é trang  Õt bÞ   ña  thi   c doanh  nghiÖp    ¬  ë  trªnc s b¶o  ¶m   ÕtkiÖm  ¹ gi¸thµnh,n©ng  ® ti   h      cao n¨ng  Êt su   lao®éng  µ  Êtl ng s¶n  È m.   v ch  î   ph §iÒu  27.­ 1. Doanh  nghiÖp  ù  ©y  ùng  nh   tx d ®Þ møc  lao  ng  ®é cho  nh©n,  é  c¸  b phËn  µ  nh  v ®Þ møc tæng  îp theo híng dÉn  ña  é    ng   ¬ng  h      c B lao®é ­Th binh vµ    x∙héi.C¸c     Tæng  c«ng    µ   ícvµ    tyNh n   c¸c doanh  nghiÖp  µ   íc®éc  Ëp  îc Nh n   l®  xÕp  ¹ng  h doanh  nghiÖp  Æc   Öt ph¶i®¨ng  ý  Þnh  ® bi     kd møc     ng  íiBé   lao ®é v  lao ®éng    ¬ng    ­ Th binh vµ    éi,c¸c doanh    x∙h     nghiÖp  µ  íccßn  ¹ ph¶i®¨ng  nh n   l i   ký  nh  ®Þ møc    ng  íiThñ  ëng  ¬  lao ®é v  tr c quan Quy Õt  nh  µnh  Ëp  ®Þ th l doanh  nghiÖp. 2. Trªn c¬  ë  nh      s ®Þ møc     ng  ∙  ¨ng  ý  µ  Õ     Òn ¬ng    lao ®é ®® k v ch ®é ti l do Nhµ   íc quy  nh,  n  ®Þ doanh nghiÖp  ©y  ùng  n    Òn ¬ng    n  Þ  x d ®¬ gi¸ti l trªn®¬ v s¶n  È m   ph hoÆc   ¹t ®éng   Þch  ô  ×nh  ¬   ho   d v tr c quan  ã  Èm  quyÒn     c th phª duyÖt. §Þnh  ú,c¸c c¬  k     quan  ã  Èm  Òn  Õn hµnh  Óm     ¹ ®Þnh  c th quy ti   ki tral   i møc   lao ®éng,  n    Òn ¬ng  ña    ®¬ gi¸ti l c doanh  nghiÖp  ï hîp  íitèc ®é   ph   v     t¨ng n¨ng    suÊtlao®éng  µ    Ëp  Õn l ng  ùc hiÖn    iÒu     v thu nh ti  ¬ th   ®Ó ® chØnh  cho  ïhîp. ph   3. Tæng  ü  Òn l ng  ùc hiÖn  ña    qu ti  ¬ th   c c«ng  ©n    nh viªnchøc trong doanh    nghiÖp  (bao  å m   Héi ®ång  g c¶    qu¶n  Þ,Ban  Óm     Õu  ã),ph¶ic¨n cø  tr   ki so¸tn c     vµo  n    Òn l ng  µ  Õt  ®¬ gi¸ti  ¬ v k qu¶  kinhdoanh  ña    c doanh  nghiÖp  èil ng s¶n  (kh  î   phÈ m  hoÆc   ¹t®éng  Þch  ô  ùc  Ön).Trêng  îp  ho   d v th hi   h doanh  nghiÖp  gÆp   khã kh¨n trongho¹t®éng       kinhdoanh,th× vÉn       ph¶ib¶o  ¶m     ® møc ¬ng  ¬    l c b¶n tèi Óu cho   thi   c«ng  ©n, viªnchøc  nh    trong doanh    nghiÖp. Nghiªm  Ê m   ö  ông  ü ¬ng      c sd qu l ®Ó chicho    ôc  ch  c¸cm ®Ý kh¸c. §iÒu  28.­ 1.C¸c    kho¶n    Õp kh¸ch,héihäp,giao dÞch,®èi ngo¹idoanh  chiti               nghiÖp  tù  ©y  ùng  nh   x d ®Þ møc     chi tiªu.Riªng    kho¶n    chi giao  Þch  i  íidoanh  d ®è v   nghiÖp  ã  éi  ng  c H ®å qu¶n  Þ,Héi  ng  tr   ®å qu¶n  Þ Quy Õt  nh  tr   ®Þ møc     ô  chi c thÓ; ®èi  íic¸c doanh    v    nghiÖp  c  Ëp  ®é l kh«ng  ã  éi  ng  c H ®å qu¶n  Þ,Gi¸m  tr   ®èc  doanh  nghiÖp ph¶i tho¶  Ën  íic¬    thu v   quan  µichÝnh  µ  íc b»ng    t  nh n   v¨n b¶n  íc khithùc hiÖn. C¸c  tr         kho¶n    µy  chin ph¶icã    chøng  õ hîp  Ö,ph¶ig ¾n   t  l     víi Õt   k qu¶  kinh doanh  µ    v kh«ng  îcvîtqu¸ møc  èng  Õ   èi®a,  ®     kh ch t   theo  ûlÖ  t  %   Ýnh    t trªndoanh    ütiÕn tõng phÇn    thu lu       nh sau:
 11. 11 Doanh    n   tû ®ång  thu ®Õ 5    møc    ùc tÕ  chith   kh«ng      è  qu¸ 5% s doanh    thu thùc tÕ;   Ph Çn doanh      tû®Õ n   tû®ång  îcchithªm  thu trªn5    10    ®   kh«ng      è  qu¸ 2% s doanh      thu t¨ngthªm; Ph Çn doanh      tû ®Õ n   tû ®ång  îcchithªm  thu trªn10    50    ®   kh«ng      qu¸ 1% sè  doanh      thu t¨ngthªm; Ph Çn  doanh thu    tû  n   trªn 50  ®Õ 100  û ®ång  îc chi thªm  t  ®   kh«ng    qu¸ 0,5%  è  s doanh      thu t¨ngthªm; Ph Çn doanh thu    trªn100  û ®Õ n   t  500  û ®ång  îc chithªm  t  ®   kh«ng    qu¸ 0,2%  è  s doanh      thu t¨ngthªm; Ph Çn  doanh thu    trªn 500  û  ng  îc chi thªm  t ®å ®   kh«ng qu¸ 0,1%   è  s doanh      thu t¨ngthªm; 2. C¸c    kho¶n    chib¶o  é    ng, huÊn  Ön, båi dìng  ©ng  h lao ®é   luy     n cao    tay nghÒ   doanh  nghiÖp  ph¶ic¨n cø  µo  Õ   ,  nh      v ch ®é ®Þ møc    chitheo quy  nh.   ®Þ 3. C¸c    doanh  nghiÖp  µnh    th viªnTæng  c«ng    ùc hiÖn  Öc  Ých nép  tyth   vi tr   ®Ó   ×nh  µnh  ån    Ý   h th ngu chiph qu¶n  ýcña  l  Tæng  c«ng    ty theo  Quy Õt  nh   ®Þ cña Tæng  gi¸m  c    ¬  ë  ¬ng    Héi ®ång  ®è trªnc s ph ¸n do    qu¶n  Þ Tæng  tr   c«ng    ty phª duyÖt. N Õ u     Tæng  c«ng      ty chi kh«ng  Õt  îc chuyÓn  h ®  sang  n¨m  sau,   phÇn      îch¹ch to¸nbæ   chiqu¸ ®       sung  µo    Ý  v chiph kinhdoanh    trong n¨m.   §iÒu  .­C¸c    Ý   Þch  ô, mua   µidoanh  29    chiph d v  ngo   nghiÖp ph¶icã  ù   d to¸n hîp  ng    ®å kinh  Õ, nghiÖm   t  thu  µ  v thanh  ý hîp  ng,    theo    l  ®å gi¸c¶  quy ®Þnh  ña  µ   íc (®èivíic¸c dÞch  ô  Nhµ   íc ®Þnh    c Nh n        v do  n  gi¸)hoÆc  theo    gi¸ thÞ  êng  µ  tr v ph¶icã    n, chøng  õhîp ph¸p.   ho¸ ®¬   t    ViÖc  ïng h×nh  d  thøc hoa  ång    h m«i  íph¶ic¨n cø  µo  Öu  gi   i     v hi qu¶  Kinh  Õ  t do  Öc  vi m«i  í mang  ¹  gi   i l iGi¸m  c  . ®è doanh  nghiÖp Quy Õt  nh  µ  Þu  ®Þ v ch tr¸ch   nhiÖ m   Ò     v c¸c kho¶n    Ý   µy. Hoa  ång  chiph n   h m«i  í kh«ng  îc ¸p  ông    gi i   ® d cho c¸c ®èi îng  µ ®¹i lýcña    t l      doanh nghiÖp, c¸c kh¸ch  µng  îc chØ   nh,       h ®  ®Þ c¸c chøc  danh  qu¶n  ýtrong doanh  l    nghiÖp,nh÷ng  ©n    µm  Ö m   ô    nh viªnl nhi v cung  øng  Ëtt    ô s¶n  È m. v  ,tiªuth   ph §iÒu  .­ îinhuËn  ùc  Ön  30   L   th hi trong n¨m  µ kÕt  l  qu¶ kinh doanh  ña  c doanh nghiÖp,bao  å m   înhuËn  ¹t®éng    g l  i ho   kinh doanh  µ  înhuËn    ¹t   v l  i c¸c ho   ®éng kh¸c. 1. LîinhuËn  ¹t®éng     ho   kinh doanh:lµkho¶n       chªnh  Öch  ÷a doanh    l gi   thu cña  ¹t®éng  ho   kinh doanh  õdi gi¸thµnh  µn  é  ña    tr       to b c s¶n  È m,  µng  ph h ho¸,  dÞch  ô  ∙    ô vµ  Õ  v ® tiªuth   thu theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt(trõthuÕ  îtøc).     l i 2. LîinhuËn    ¹t®éng     c¸c ho   kh¸c:lµ kho¶n     chªnh  Öch  ÷a thu  Ëp  õ l gi   nh t  c¸c ho¹t®éng     kh¸c trõ®i    Ý  ña  ¹t®éng      chiph c ho   kh¸c vµ  Õ    thu theo  quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËt(trõthuÕ  îtøc).     l  i §iÒu  .­C¸c  31    doanh  nghiÖp  µ   íc®éc  Ëp ® îctù chñ  Ò   µichÝnh, Nh n   l      v t    tù chÞu    tr¸chnhiÖ m   Ò   ¹t®éng    v ho   kinh doanh,lÊy thu bï chib¶o  ¶m   ã  i            ® c l∙ , tùchÞu    tr¸chnhiÖ m  Ò       v c¸ckho¶n  ilçtrong kinhdoanh. l∙    ,    
 12. 12 C H ¬NG   IV PH © N   èI  îINHU Ë N PH L   §iÒu  .­LîinhuËn  ùc hiÖn  32      th   trong n¨m  ña    c doanh nghiÖp  îcph©n  ®  phèitheo thø  ùsau:     t  1.Nép  Õ  îtøc theo luËt®Þnh;   thu l     i    2.Nép  Òn thu vÒ   ö  ông  èn  ©n    ti     s d v ng s¸ch Nhµ   íc;   n 3.Trõ      c¸ckho¶n  Òn ph¹tviph¹m  û  Ëtthu nép  ©n  ti       k lu     ng s¸ch,tiÒn ph¹tvi        ph¹m  µnh  Ýnh, ph¹tviph¹m  îp ®ång, ph¹tnî qu¸ h¹n,c¸c kho¶n    Ý   h ch      h             chiph hîp lÖ  a  îctrõkhix¸c®Þnh  Õ  îtøc ph¶inép;   ch ®         thu l     i   4.Trõ      c¸ckho¶n  çcha  îctrõvµo  înhuËn  ícthuÕ  îtøc; l  ®   l  i tr   l  i 5.§èivíi      doanh nghiÖp  µ   íckinh doanh  Nh n     trong m ét  è  µnh  Æc   ï   s ng ® th  mµ  ph¸p  Ëtquy  nh  lu   ®Þ ph¶itrÝch lËp    ü  Æc   Öttõ lînhuËn  ×        c¸c qu ® bi       i th sau khi nép      c¸c kho¶n        trªn®©y,  1, 2, 3, 4    doanh nghiÖp  Ých  Ëp    ü    tr l c¸c qu ®ã theo tûlÖ  ∙  îcNhµ   ícquy  nh.    ® ®   n  ®Þ 6.  Çn   î nhuËn  Ph l i sau    õ c¸c kho¶n      4  µ  (nÕu  ã) cña  khi tr     1, 2, 3,  v 5  c  ®iÒu  µy  îcdoanh  n ®  nghiÖp  Ých lËp c¸cquü  tr       theo tûlÖ        nh sau: a) Quü   u      iÓn:møc  Ých tèi Óu 50%;   ®Ç tph¸ttr   tr     thi   b)  ü   ù  Qu d phßng  µichÝnh  Ých 10%,  è    ña  ü  µy  èi®a   t  tr   s d c qu n t   kh«ng  vîtqu¸ 25%   èn  iÒu  Ö;    v® l c) Quü   ù    d phßng  Ò   îcÊp  Êt  Öc  µm: trÝch  v tr  m vi l   5%, møc   èi®a   ña  t  c quü  kh«ng  ît   th¸ngl ng  ùc hiÖn. v   6  qu¸  ¬ th   d)  Çn  î nhuËn  Ph l  i cßn  ¹ sau    Ých      ü  li  khitr ®ñ c¸c qu trªn,doanh    nghiÖp  trÝch quü  óc  îvµ  ü    ph l   qu khen  ëng  i th theo quy  nh:   ®Þ ­ TrÝch  èi®a    t   kh«ng    th¸ng l ng  ùc tÕ  Õu  û suÊt lînhuËn    qu¸ 3   ¬ th   n t     i trªn vèn  n¨m  nay  kh«ng  Êp  ¬n  ûsuÊtlînhuËn    èn  th h t     i trªnv n¨m  íc. tr ­ TrÝch  èi®a    t   kh«ng    th¸ng l ng  ùc tÕ  Õu  û suÊt lînhuËn    qu¸ 2   ¬ th   n t     i trªn vèn  n¨m  nay  Êp  ¬n  ûsuÊtlînhuËn    èn  th h t     i trªnv n¨m  íc. tr Trong  tæng  è  î nhuËn  îctrÝch lËp  µo    ü  s l  i ®    v haiqu khen  ëng  µ  óc  th v ph lî   éi  ng  iH ®å , qu¶n  Þ (®èi víidoanh  tr      nghiÖp  ã  éi  ng  c H ®å qu¶n  Þ),Tæng   tr   gi¸m  c, Gi¸m  c  ®èivíidoanh  ®è   ®è (     nghiÖp  c  Ëp  ®é l kh«ng  ã  éi ®ång  cH  qu¶n  trÞ)sau      khitham  kh¶o    Õn  ý ki c«ng  oµn  ® doanh nghiÖp,Quy Õt  nh  û lÖ    ®Þ t  ph©n  chiavµo  çi quü    m  cho  ïhîp. ph   N Õ u   î nhuËn  Ých  µo  quü  li  tr v 2  khen  ëng  µ  óc  î m µ   th v ph l i   cßn   th× d   phÇn cßn  ¹® îcchuyÓn  µn  é  µo  ü  u      iÓn. l    i to b v qu ®Ç tph¸ttr §iÒu    ôc  ch  ö  ông    ü: 33.­M ®Ý s d c¸cqu 1. Quü   u      iÓn:dïng    u      iÓn kinh doanh  Ó  tr   ®Ç tph¸ttr   ®Ó ®Ç tph¸ttr     (k c¶  ­ êng  îp li   h   ªndoanh,gãp  èn    Çn, mua    Õu    v cæ ph   cæ phi theo  quy  nh    iÒu  ®Þ ë® 10  ña  c Quy  Õ   µy);® æi  íi m¸y  ãc  ÕtbÞ,  ©y  ch n   m  m thi   d chuyÒn  c«ng nghÖ;  nghiªncøu    ông  Õn bé    ¸p d ti   khoa  äc  ü  Ët;trî óp thªm  h k thu     gi   cho  Öc  o  ¹o vi ®µ t   n©ng  cao  ©y  t nghÒ   µ  iÒu  Ön  µm  Öc  v® ki l vi trong doanh    nghiÖp; trÝch  ép    n ®Ó   ×nh  µnh  ü  u    h th qu ®Ç tph¸tt Ón,quü   ri   nghiªncøu    khoa  äc  µ  o  ¹otËp  h v ®µ t  
 13. 13 trung (nÕu  ã) cña    c  Tæng c«ng    Õu  µthµnh    ña  ty(n l   viªnc Tæng  c«ng    ty)theo  tûlÖ  Héi ®ång    do    qu¶n  Þtæng  tr   c«ng    tyQuy Õt  nh. ®Þ Trong  êng  îp cÇn  Õt, µ   íccã  Òn  iÒu  ng  ét  Çn  ü  tr h  thi   Nh n   quy ® ®é m ph qu ®Ç u    t ph¸ttr Ón cña   i   doanh nghiÖp    ö  ông  ®Ó s d cho  ôc  ch  u     m ®Ý ®Ç t ph¸t   tr Óndoanh  i  nghiÖp  µ  íckh¸c. nh n   2. Quü   ù    d phßng  µichÝnh: dïng    ï ®¾ p   ÷ng  t    ®Ó b   nh tæn  Êt,thiÖth¹i th      vÒ   µis¶n  µ   t  m doanh  nghiÖp ph¶ichÞu    trong qu¸ tr×nh kinh doanh  µ  Ých        v tr   nép    ×nh  µnh  ü  ù  ®Ó h th qu d phßng  µichÝnh  Õu  ã)  ña  t  (n c c Tæng   c«ng    ty (nÕu  µthµnh    ña  l  viªnc Tæng  c«ng    ty)theo  û lÖ  Héi ®ång  t   do    qu¶n  ÞTæng   tr   c«ng    tyQuy Õt  nh. ®Þ 3.Quü   ù    d phßng  Ò   î Êp  Êt  Öc  µm:dïng ®Ó     v tr  c m vi l     chicho  Öc  o  ¹o vi ®µ t   c«ng  ©n   nh viªn do    thay  æi  ¬  Êu  ® cc hoÆc  c«ng nghÖ,  o   ¹o nghÒ   ù  ®µ t   d phßng  cho    ng  ÷  ña  lao ®é n c doanh  nghiÖp  µ  åi dìng  ©ng  vb  n cao  ×nh    tr ®é nghÒ  nghiÖp  cho  êi lao  ng  ng   ®é trong doanh nghiÖp, trîcÊp     cho  êi lao ng     ®éng  µm  Öc  êng  l vi th xuyªn trong doanh    nghiÖp nay  Þ   Êt  Öc  µm  bm vi l theo  quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 72/CP  µy  ng 31/10/1995  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh    Õtvµ  íng  Én    µnh  ét  è  iÒu  ña  é   Ëtlao ®éng  Ò   chi ti   h d thih m s® c B lu     v viÖc  µm; trÝch nép    ×nh  µnh  ü  ù  l    ®Ó h th qu d phßng  Ò   î Êp  Êt  Öc  µm  v tr  cm vi l (nÕu  ã) cña  c  Tæng  c«ng    Õu  µthµnh    ña  ty(n l   viªnc Tæng  c«ng    ty)theo  û lÖ  t  do  éi ®ång  H  qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng    Õt ®Þnh. tyquy   4.Quü     khen  ëng  ïng ®Ó: th d  a)  ëng  èi n¨m   Th cu   hoÆc   êng  ú  th k cho  c¸n  é   b c«ng  ©n   nh viªn trong     doanh  nghiÖp. Møc   ëng  Héi  ng    th do  ®å qu¶n  Þ (®èi víidoanh  tr      nghiÖp  ã  c Héi  ng  ®å qu¶n  Þ)quyÕt  nh  tr   ®Þ theo    Þ   ña  ®Ò ngh c Tæng   Gi¸m  c  ®è hoÆc   Gi¸m  c  µ  ®è v c«ng  oµn  ® doanh nghiÖp    ¬  ë  trªn c s n¨ng  Êt su lao  ng  µ  ®é v thµnh  Ých  t c«ng    ña  çi  t¸c c m c¸n  é   b c«ng  ©n   nh viªn trong    doanh  nghiÖp.   Nh÷ng  doanh  nghiÖp  c  Ëp  ®é l kh«ng  ã  éi ®ång  cH  qu¶n  Þ th×  Gi¸m  c   tr   do  ®è doanh  nghiÖp  Õt  nh  quy ®Þ sau    khitham kh¶o    Õn  ña  ý ki c c«ng  oµn ® doanh  nghiÖp. b)  ëng  t  Êt cho  ÷ng    ©n,  Ëp  Ó  Th ®é xu   nh c¸ nh t th trong doanh    nghiÖp  ã  c s¸ng  Õn    Õn  ü  Ët,mang  ¹ hiÖu  ki c¶iti k thu   li  qu¶ trong kinh doanh. Møc   ëng        th do  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ ((®èivíidoanh  tr      nghiÖp  ã  éi  ng  c H ®å qu¶n  Þ),Gi¸m  tr   ®èc  ®èi víidoanh  (    nghiÖp  c  Ëp  ®é l kh«ng  ã  éi  ng  c H ®å qu¶n  Þ) quyÕt  tr   ®Þnh. c) Thëng    cho  ÷ng    ©n  µ  n  Þ  µi doanh  nh c¸ nh v ®¬ v ngo   nghiÖp  ã  c quan  h Ö   îp  ng  h ®å kinh tÕ  ∙  µn  µnh  ètnh÷ng  iÒu  Ön  ña  îp  ng, cã    ® ho th t  ® ki c h ®å   ®ãng  ãp  Òu  g nhi cho  ¹t®éng  ho   kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp.Møc  ëng      th do Héi  ng  ®å qu¶n  Þ (®èivíidoanh  tr      nghiÖp  ã  éi  ng  c H ®å qu¶n  Þ),Gi¸m  c  tr   ®è (®èivíi    doanh nghiÖp  c  Ëp kh«ng  ã  éi ®ång  ®é l   cH  qu¶n  Þ)quyÕt ®Þnh. tr     d)  Ých  ép    ×nh  µnh  ü  Tr n ®Ó h th qu khen  ëng  Ëp  th t trung  Õu  ã) cña  (n c  Tæng c«ng    tytheo tûlÖ  Héi ®ång      do    qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng    Õt ®Þnh. tyquy   5.Quü   óc  îdïng ®Ó:   ph l   i   a)  Çu  x©y  ùng  § t d hoÆc   öa  ÷a    s ch c¸c c«ng  ×nh  óc  î cña  tr ph l  i doanh  nghiÖp. b) Chi cho    ¹t®éng  óc  îc«ng  éng  ña  Ëp  Ó     c¸cho   ph l   i c c t th c«ng  ©n    nh viªn doanh  nghiÖp,phóc  îx∙héi.   l    i
 14. 14 c) G ãp  ét  Çn  èn    u    ©y  ùng      m ph v ®Ó ®Ç tx d c¸cc«ng  ×nh phóc  îchung  tr   l  i trongngµnh,hoÆc   íi   n  Þ      v   ®¬ v kh¸ctheo hîp ®ång. c¸c      d) TrÝch  ép    ×nh  µnh  ü  óc  îtËp    n ®Ó h th qu ph l  i trung (nÕu  ã) cña    c  Tæng   c«ng    tytheo tûlÖ  Héi ®ång      do    qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng    Õt ®Þnh. tyquy   ®)  Ngoµira Héi ®ång       qu¶n  Þ(®èivíi tr     doanh nghiÖp  ã  éi ®ång  cH  qu¶n  trÞ),Gi¸m  c  ®èivíidoanh    ®è (     nghiÖp  c  Ëp  ®é l kh«ng  ã  éi ®ång  cH  qu¶n  Þ) tr   vµ c«ng  oµn  ® doanh  nghiÖp  ã  Ó  ö  ông  ét  Çn  ü  óc  î ®Ó   î c th s d m ph qu ph l   i tr  cÊp  ã  kh kh¨n ®ét  Êt cho  ÷ng  êilao®éng  Ó   nh÷ng  êng  îp vÒ   ­   xu   nh ng     k c¶  tr h  h u, vÒ   Êt    m søc,l©m  µo  µn    v ho c¶nh  ã  kh kh¨n,kh«ng  ¬in¬ng  ùa,hoÆc   µm    n  t  l c«ng    õthiÖn x∙héi. t¸ct      ViÖc  ö  ông  ü  óc  î do  éi ®ång  sd qu ph l   H   i qu¶n  Þ (®èivíidoanh  tr      nghiÖp  cã  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ),Gi¸m  c  ®èi víidoanh  tr   ®è (     nghiÖp  c  Ëp  ®é l kh«ng  ã c Héi  ng  ®å qu¶n  Þ)quyÕt  nh  tr   ®Þ sau    khi tham kh¶o    Õn  ña  ý ki c c«ng  oµn  ® doanh nghiÖp. §iÒu    34.­C¸c Tæng   c«ng    µ  íc trÝch lËp  µ  ö  ông    ü  Ëp  ty nh n     vsd c¸c qu t trung cña    Tæng  c«ng    tytheo quy  nh  ¹ §iÒu  Ö  chøc  µ  ¹t®éng  ña  ®Þ t  i l tæ  v ho   c Tæng   c«ng    ∙  îcphª  Èn  µ  ty® ®   chu v theo  Quy  Õ   µichÝnh  ña  ch t   c Tæng  c«ng  tydo  éi ®ång   H  qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng    tyban  µnh  h sau    îcBé   ëng  é  µi khi®   tr BT  chÝnh  th«ng qua. CH ¬NG   V CH Õ     Õ   ®é K TO¸N, THè NG   Vµ   Ó M     Kª  KI TO¸N §iÒu  .­C¸c  35    doanh nghiÖp  µ  íc ph¶itæ  nh n     chøc  ùc hiÖn  th   c«ng    t¸c kÕ   to¸n,thèng      kª theo  ng    ®ó c¸c quy  nh  ¹ c¸c v¨n b¶n  Ön  µnh  ña  µ   ®Þ ti       hi h c Nh níc: +    Ðp  y    Ghi ch ®Ç ®ñ chøng  õban  u; t  ®Ç +  Ëp  Ët sæ   C nh   s¸ch kÕ     to¸n; +  Õ     K to¸nph¶iph¶n  ®Çy  ,    ¸nh  ®ñ trung thùc,chÝnh        x¸c,kh¸ch quan.   §iÒu    Õt  ócn¨m  µichÝnh,doanh  36.­K th   t    nghiÖp  µ  ícph¶i: nh n   +  Ëp  ng  êih¹n    c¸o tµichÝnh  µ  L ®ó th   c¸c b¸o      v b¸o    èng    c¸o th kª theo    quy ®Þnh   Ön  µnh. Doanh  hi h   nghiÖp  ù  chøc  Óm   t tæ  ki to¸n néi bé       b¸o  c¸o  µi t  chÝnh  ña  ×nh   cm hoÆc  thuª kiÓm     to¸n ®éc  Ëp  Õu   Êy  Çn  Õt.Gi¸m    ln th c thi   ®èc  doanh nghiÖp  µ  éi ®ång  vH  qu¶n  Þ doanh  tr   nghiÖp  Õu  ã) ph¶ichÞu  (n c     tr¸chnhiÖ m  Ò   Ýnh  Ýnh    Ýnh    vt ch x¸c,t trungthùc cña    c¸o nµy.     c¸cb¸o    +  C«ng  è  b c«ng  khai kÕt    qu¶ kinh doanh, tµis¶n, vèn, c«ng  î  ña         nc doanh nghiÖp.Bé  µichÝnh  íng dÉn      T  h  c¸cdoanh nghiÖp  ùc hiÖn  th   c«ng khai  c¸csè  Öu vµ  c¸o tµichÝnh.   li   b¸o      +  öi  ng  êih¹n    c¸o tµichÝnh  µ  c¸o thèng    G ®ó th   c¸cb¸o      v b¸o    kª cho    ¬  c¸cc quan  ã  Èm  Òn  c th quy theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h +  Þu   ù  Ch s thanh    Óm     Óm   tra,ki tra,ki so¸tcña  ¬    c quan  µichÝnh  ã  t  c thÈm  Òn  i víi       µichÝnh  doanh  quy ®è     b¸o c¸o t   c¸c do  nghiÖp  Ëp. l
 15. 15 N¨m   µichÝnh  ¾t  u   õ ngµy  th¸ng 1  µ  Õt  óc  µo  µy    t  b ®Ç t   01    v k th v ng 31 th¸ng12    n¨m  ¬ng  Þch. d l §iÒu    ho¹t®éng  37.­C¸c    Kinh  Õ    t ph¸tsinh ® îcph¶n  b»ng  ång  Öt    ¸nh  § Vi   Nam,  Õu  ã    n c ph¸tsinh b»ng  ¹itÖ    ngo   ph¶iquy  æi    ång  Öt Nam     ® ra § Vi   theo  û t  gi¸chÝnh    thøc  Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   do  h Nh n     c«ng  è  ¹  êi®iÓ m     b ti  th ph¸t sinhnghiÖp  ô.   v CH ¬NG   VI TR¸CH NHIÖ M   ñ A   éI  NG   C H ®å QU¶N   Þ,  TR TæN G   GI¸M  C,  ®è GI¸M  C   µ   ®è V C¸C  ¬   C QUAN  QU¶N   ý  µ   íC  L NH N TRON G   Ö C VI QU¶N   ý  µI CH Ý NH   LT  DOANH   NGHI Ö P   µ   íC NH N §iÒu  .­Tr¸chnhiÖm  ña  éi ®ång  38      c H  qu¶n  Þdoanh  tr   nghiÖp  µ  íc: nh n 1. Héi ®ång     qu¶n  Þ thùc hiÖn  tr     chøc n¨ng  qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp,trong     ph¹m    Èm  Òn  ña  × nh  ã  vith quy cm c tr¸chnhiÖ m   chøc  ùc hiÖn,kiÓm       tæ  th     tra, gi¸m      ¹t®éng  µichÝnh  ña  s¸tc¸cho   t  c doanh  nghiÖp. 2. NhËn  èn,®Êt  ai,tµinguyªn vµ    ån  ùckh¸c do  µ   ícgiao   v  ®      c¸c ngu l     Nh n     cho  doanh  nghiÖp. 3. Tr×nh  ñ  ëng  ¬    Th tr c quan  Õt  nh  µnh  Ëp  quy ®Þ th l doanh  nghiÖp    c¸c ph¬ng    ªndoanh  íi   ñ  u    ícngoµi®Ó   ¸n li   v   ch ®Ç tn   c¸c   xem  Ðt Quy Õt  nh. x  ®Þ 4. Phª  Öt  ¬ng    ö  ông,b¶o  µn,ph¸ttr Ónvèn  µ  ¬ng    ö    duy ph ¸n s d   to     i   v ph ¸n s dông  înhuËn  l i sau    ép    khin c¸ckho¶n  cho  ©n  ng s¸ch theo    quy  nh  Tæng   ®Þ do  Gi¸m  c  ®è hoÆc   Gi¸m  c    Þ;  ®è ®Ò ngh th«ng  qua  Õt  quy to¸n tµichÝnh  µng     h n¨m  ña  c doanh  nghiÖp  µnh  th viªn;thùc hiÖn  Öc      vi c«ng  è b c«ng khaic¸c b¸o     c¸o  µichÝnh  µng  t  h n¨m theo quy  nh;  ®Þ th«ng qua  Õ   ¹ch  µichÝnh  µi k ho t  d  h¹n  µ  Õ   ¹ch  µichÝnh  µng  v k ho t  h n¨m  Tæng   do  Gi¸m  c  ®è hoÆc   Gi¸m  c  ®è tr×nh. 5. Quy Õt  nh  ¬ng  huy  ng  èn  ôc  ô  ¹t®éng    ®Þ ph ¸n  ®é v ph v ho   kinh doanh    nhng  kh«ng  µm  l thay ® æi  ×nh    h thøc së  ÷u  ña    h c doanh  nghiÖp. 6. KiÓ m       tra,gi¸m    s¸tTæng Gi¸m  c, Gi¸m  c, c¸c ®¬n  Þ  µnh    ®è   ®è     v th viªn trong viÖc  ö  ông, b¶o  µn  µ    iÓn vèn, thùc hiÖn    Üa  ô  i    sd   to v ph¸ttr       c¸c ngh v ®è víi µ   íc,c¸cm ôc    µ   ícgiao cho   Nh n     tiªuNh n     doanh nghiÖp. Thùc  Ön    hi c¸ctr¸chnhiÖm    kh¸ctheo quy  nh  ña  µ   íc.     ®Þ c Nh n §iÒu  .­Tr¸ch nhiÖm   ña  39      c Tæng  Gi¸m  c, Gi¸m  c  ®è   ®è doanh nghiÖp  nhµ  íc: n 1. Lµ  idiÖn    ®¹   ph¸p  ©n  ña  nh c doanh nghiÖp  ã  Òn  iÒu  µnh    c quy ® h cao nhÊt trong doanh      nghiÖp  µ  Þu  v ch tr¸chnhiÖ m  ícHéi ®ång    tr     qu¶n  Þ,Thñ  ­ tr   tr ëng  ¬  c quan  quyÕt  nh   µnh  Ëp  ®Þ th l doanh  nghiÖp  µ  íc ph¸p  Ët trong v tr   lu     viÖc  iÒu  µnh  ¹t®éng  ña  ® h ho   c doanh nghiÖp. 2. Cïng  ñ   Þch  éi  ng    Ch t H ®å qu¶n  Þ ký  Ën  èn, ®Êt  ai,tµinguyªn  tr   nh v  ®    vµ    ån  ùckh¸c®Ó   c¸cngu l     qu¶n  ý, ö  ông  l  d s theo ®óng  ôc    Ö m   ô  îc   m tiªu,nhi v®  Nhµ   ícgiao. n 
 16. 16 3.  Þu   Ch tr¸ch nhiÖ m   iÒu  µnh  Öc  ö  ông  èn    ® h vi s d v trong  kinh doanh  theo  ¬ng  sö  ông, b¶o  µn,ph¸ttr Ón vèn  îcHéi ®ång  ph ¸n  d   to     i   ®   qu¶n  Þ (®èi tr     víic¸c doanh     nghiÖp  ã  éi  ng  c H ®å qu¶n  Þ)th«ng  tr   qua; thùc hiÖn  ¬ng        ph ¸n ph©n  èilînhuËn  ph    i sau    ép    khin c¸ckho¶n  cho  ©n  ng s¸ch theo quy  nh.     ®Þ 4.  Þu   Ch tr¸ch nhiÖn  íc nhµ   íc vÒ   Öc    tr   n  vi huy  ng  µ  ö  ông    ®é vsd c¸c nguån  èn  µo  ¹t®éng  v v ho   kinh doanh; cö  êi thùc hiÖn  Öc      ng     vi qu¶n  ýphÇn  l  vèn  u  , li   ®Ç t  ªndoanh, li   Õt  íic¸c doanh    ªnk v     nghiÖp kh¸c;chÞu    tr¸chnhiÖm     vËtchÊt®èi víi ÷ng  Öth¹ido  çi ñ         nh thi     l   ch quan  ©y    g ra cho  doanh  nghiÖp. 5. X ©y  ùng    nh    d c¸c ®Þ møc     Ý   ï hîp  íi®iÒu  Ön  chi ph ph   v  ki kinh doanh  cña  doanh  nghiÖp  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   6.Ch Þu    tr¸chnhiÖ m  Ò   è  Öu b¸o c¸o tµichÝnh,sè  Öu quyÕt to¸nvµ    v s li           li      c¸cth«ng    µichÝnh    tint   kh¸c. 7. X ©y  ùng  Õ   ¹ch  µichÝnh  µi h¹n  µ  Õ   ¹ch  µichÝnh  µng    d k ho t  d  v k ho t  h n¨m  ï hîp víikÕ   ¹ch  ph       ho kinh doanh  ×nh Héi ®ång    tr     qu¶n  Þ th«ng  tr   qua  ®èi (  víi  doanh  nghiÖp  ã  éi ®ång  cH  qu¶n  Þ)vµ  ¨ng  ý  íi ¬  tr   ® k v   quan  µichÝnh  µ  c t  nh níc. Thùc  Ön    hi c¸ctr¸chnhiÖm    kh¸ctheo quy  nh  ña  µ  íc.     ®Þ c nh n §iÒu  .­Bé  µichÝnh  ã  40    T   c chøc  n¨ng qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   µichÝnh,kÕ   l  n   t    to¸n;thùc  Ön      hi c¸c chøc n¨ng,nhiÖ m   ô  µ  Òn  ¹n    v v quy h theo  quy  nh  ña  ®Þ c ChÝnh  ñ. ph Bé  µichÝnh  ã  T  c tr¸chnhiÖ m   èihîp víi   é    ph       B qu¶n  ýngµnh  c¸c l  Kinh  Õ    t­ kü  Ët,Uû   thu   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng    ph tr       trong viÖc    qu¶n  ýtµichÝnh  l    doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n
 17. 17 P Hô   ôC L DANH   ô C   M C¸C  V¨N  B¶N   ñ A   Ý NH   ñ   Õ T   Ö U   ù C   C CH PH H HI L THI  µ NH   H (KÌm  theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 59/CP  µy  ng 3/10/1996 cña  Ýnh  ñ)   Ch ph 1. Quy Õt  nh  è    ®Þ s 217/H§BT  µy  ng 14/11/1987  ña  éi  ng  é  ëng  c H ®å b tr vÒ   ét  è  Ýnh  m s ch s¸ch  æi  íi c¬  Õ   ¹ch  ® m   ch h to¸n kinh    doanh trong    Ý  c¸c x nghiÖp  èc  qu doanh. 2.Quy Õt  nh  è    ®Þ s 144/H§BT  µy  ng 10/5/1990 cña  éi ®ång  é  ëng  Ò     H  b tr v chÊn  chØnh  qu¶n  ýtµichÝnh  Ý  l    x nghiÖp  èc  qu doanh. 3. Quy Õt  nh  è    ®Þ s 315/H§BT  µy  ng 1/9/1990  ña  éi ®ång  é  ëng  Ò   c H  b tr v chÊn chØnh  µ  chøc  ¹ s¶n  Êt kinh doanh  v tæ  li   xu     trong khu  ùc    v Kinh  Õ  èc  t qu doanh. 4. ChØ   Þ  è    th s 408/CT  µy  ng 20/11/1990  ña  ñ   Þch  éi ®ång  é  ­ c Ch t H  b tr ëng  Ò   Õp tôc chÊn  v ti     chØnh c«ng    µivô  Õ     µ  ¹ch    t¸ct   k to¸nv h to¸nKinh  Õ  ña  tc c¸cxÝ    nghiÖp  èc  qu doanh. 5. Quy Õt  nh  è    ®Þ s 332/H§BT  µy  ng 23/10/1991  ña  éi  ng  é  ëng  c H ®å b tr vÒ   b¶o  µn  µ    iÓnvèn  to v ph¸ttr   kinhdoanh  i víi     ®è     doanh  c¸c nghiÖp  µ  íc. nh n 6. Quy Õt  nh  è    ®Þ s 378/H§BT  µy  ng 16/11/1991  ña  éi  ng  é  ëng  c H ®å b tr vÒ   ÷ng  Ön  nh bi ph¸p gi¶i     Õt vèn u  ng  ña    quy   l ®é c c¸cdoanh  nghiÖp  µ  íc. nh n 7. Quy Õt  nh  è    ®Þ s 179/TTg  µy  ng 22/12/1992  ña  ñ  íng  Ýnh  ñ  c Th t Ch ph vÒ   Öc  vi qu¶n  ývµ  ö  ông  èn  Êu  l  s d v kh hao  ¬  c b¶n. 8. NghÞ   nh  è    ®Þ s 50/H§BT  µy  ng 22/3/1988  ña  éi ®ång  é  ëng    c H  b tr ban hµnh  iÒu  Ö  Ý  ® l x nghiÖp c«ng  nghiÖp  èc  qu doanh. 9. NghÞ   nh  è    ®Þ s 27/H§BT  µy  ng 22/3/1989  ña  éi ®ång  é  ëng    c H  b tr ban hµnh  iÒu  Ö  ªnhiÖp  Ý  ® l li   x nghiÖp  èc  qu doanh. 10. Quy Õt  nh  è    ®Þ s 202/H§BT  Ò   Òn ¬ng  v ti l c«ng  ©n,    nh viªnchøc    s¶n xuÊt,kinhdoanh      khu  ùc  èc  v qu doanh  µ v c«ng    îp doanh. tyh   11. Quy Õt  nh  è    ®Þ s 195/H§BT  µy  ng 2/12/1989  ña  éi  ng  é  ëng  c H ®å b tr vÒ   Öc  vi ban  µnh  ÷ng  h nh quy  nh    ®Þ bæ sung  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 217/H§BT  µy  ng 14/11/1987 cña  éi ®ång  é  ëng.   H  b tr 12.C¸c      v¨n b¶n  kh¸ccña  Ýnh  ñ  ∙    Ch ph ® ban  µnh  ªnquan  n   ¬  Õ   h li   ®Õ c ch qu¶n  ýtµichÝnh  µ  ¹ch to¸nkinh doanh  i víi l    vh       ®è     doanh  nghiÖp  µ  íctr¸víi nh n      i NghÞ   nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2