intTypePromotion=1

Nghị định 68/1998/NĐ-CP của chính phủ

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
149
lượt xem
16
download

Nghị định 68/1998/NĐ-CP của chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 68/1998/NĐ-CP của chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 68/1998/NĐ-CP của chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ña C h Ý n h  p h ñ  sè 68/1998/N§­C P  n g µ y 03  th¸ng 9 n¨ m  1998 q u y  ® Þ n h  chi tiÕt thi µ n h  P h¸p lÖn h  T h u Õ    n g u yªn  h tµi (söa  æ i) ® C h Ý n h  phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; C¨n  cø  Ph¸p lÖnh  ThuÕ  tµi nguyªn (söa ® æi) sè  05/1998/PL­ UBTVQH10  ngµy  th¸ng4  10    n¨m 1998; Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh, Bé    Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I § èi tîng n é p  thu Õ, c h Þ u  thu Õ  tµi g u yªn  n §iÒu 1.­  Mäi  chøc, c¸ nh©n  tæ      thuéc    c¸c thµnh phÇn kinh  bao  tÕ  gåm:  doanh  nghiÖp Nhµ    níc;c«ng      tycæ phÇn; c«ng      tytr¸chnhiÖm     h÷u    h¹n; hîp      hîp    t¸cx∙;tæ  t¸c;doanh  nghiÖp   t nh©n,  t nh©n  hé   s¶n xuÊt kinh doanh;       c¸c doanh    nghiÖp  vèn  cã  ®Çu    níc ngoµi hay  t     Bªn    níc ngoµi tham    gia    hîp ®ång      hîp t¸ckinh doanh    theo LuËt §Çu       tnícngoµiViÖt Nam;    chøc      c¸c tæ  vµ  c¸nh©n    kh¸ctiÕn hµnh      khaith¸ctµinguyªn díi          mäi  h×nh thøc ®Òu      îng   lµ®èi t   nép  thuÕ    tµinguyªn theo quy ®Þnh   i§iÒu  Ph¸p  t¹  1  lÖnh ThuÕ     tµinguyªn   (söa ®æi).Trõ   îng quy      ®èi t   ®Þnh    t¹ §iÒu  NghÞ  i 3  ®Þnh nµy. §iÒu 2.­  C¸c  itµinguyªn  lo¹    thiªnnhiªn trong      ph¹m    vi ®Êt liÒn,h¶i     ®¶o, néithuû,l∙nhh¶i,vïng ® Æc               quyÒn  kinh tÕ  thÒm       vµ  lôc®Þa   thuéc chñ    quyÒn  cña    níc Céng hoµ      x∙ héi chñ nghÜa  ViÖt Nam     ®Òu     lµ ®èi  îng  t chÞu  thuÕ    tµinguyªn,bao    gåm: 1.Kho¸ng    s¶n  kim  i lo¹ ; 2. Kho¸ng    s¶n  kh«ng kim  ikÓ  kho¸ng  lo¹   c¶  , s¶n lµm    vËt liÖu x©y    dùng  th«ng  êng  ®Êt  th vµ  khaith¸c®Ó       san    lÊp,x©y ®¾p  c«ng tr×nh,lµm    nguyªn  liÖu  c¸c môc  vµ    ®Ých  kh¸c;níc kho¸ng,níc nãng          thiªnnhiªn thuéc      ®èi îng t   quy ®Þnh    t¹ LuËt Kho¸ng  i   s¶n; 3.DÇu     má:    lµdÇu    îcquy  th« ®   ®Þnh    t¹ kho¶n    i 2,§iÒu    3,LuËt DÇu     khÝ; 4. KhÝ    ®èt:lµ khÝ      thiªnnhiªnquy      ®Þnh  i t¹ kho¶n    3, §iÒu    3, LuËt DÇu     khÝ; 5. S¶n    phÈm  cña rõng    tù nhiªn:C¸c  i   lo¹ thùc vËt,®éng    c¸c lo¹    vËt vµ    i s¶n  phÈm   kh¸ccña    rõng    tùnhiªn;
  2. 2 6. Thuû    s¶n    tù nhiªn:C¸c  i   lo¹ ®éng    vËt,thùc vËt tù nhiªnë          biÓn, s«ng,     ngßi,hå,. .   . 7. N ícthiªnnhiªngåm:  íc m Æt,              N   níc díilßng ®Êt,trõníc kho¸ng  níc       vµ    nãng  thiªnnhiªn®∙      quy ®Þnh    t¹ ®iÓm     i 2,®iÒu  nµy. 8.C¸c        lo¹ tµinguyªn thiªnnhiªnkh¸c. i       §iÒu 3.­Bªn    ViÖt Nam     tham    ªndoanh      gia li   víiníc ngoµi theo    LuËt  §Çu    níc ngoµi t¹  t     iViÖt  Nam     mµ gãp  vèn  ph¸p ®Þnh  b»ng  c¸c nguån    tµi nguyªn  doanh  th×  nghiÖp  ªndoanh  li   kh«ng  ph¶inép    thuÕ    tµinguyªn  ®èi    víi sè    tµinguyªn mµ     Bªn  ViÖtNam     dïng ®Ó     gãp  vèn ph¸p ®Þnh.     §iÒu    4.­Trêng   hîp doanh  nghiÖp  khaith¸ctµinguyªn ® îcthµnh              lËp trªn c¬  li     së  ªndoanh, hîp   ®ång  hîp    t¸c kinh  doanh  hîp  vµ  ®ång  chia s¶n    phÈm,  th× thuÕ    tµinguyªn  ph¶i nép    cña  doanh  nghiÖp  ªndoanh  li   hay cña  Bªn    nícngoµiph¶i® îcx¸c®Þnh          trong hîp ®ång  ªndoanh  tÝnh      li   vµ  vµo phÇn  s¶n  phÈm  chia cho    Bªn  ViÖt Nam.  Khi chia s¶n    phÈm  khai th¸c,Bªn      ViÖt  Nam   tr¸ch nhiÖm   cã    nép  thuÕ    tµinguyªn  vµo  ng©n s¸ch Nhµ    níc theo quy  ®Þnh  cña LuËt Ng©n    s¸ch. C h ¬ n g  II C¨n c ø  tÝn h thu Õ  v µ bi Ó u  thu Õ  tµi g u yªn  n §iÒu 5.­ C¨n  tÝnh  cø  thuÕ    tµinguyªn    lµ s¶n îng    l tµinguyªn  ¬ng  th phÈm   thùc tÕ    khaith¸c,       tÝnh  gi¸ thuÕ  thuÕ  vµ  suÊt. §iÒu    6.­S¶n îng tµinguyªn th l       ¬ng  phÈm   thùc tÕ    khaith¸clµsè îng,       l   träng l hay   îng  khèil cña     îng  tµinguyªn khaith¸cthùc  trong  nép      tÕ  kú  thuÕ,  kh«ng  phô thuéc vµo    môc ®Ých khaith¸ctµinguyªn.       §iÒu 7. 1.Gi¸tÝnh      thuÕ    tµinguyªn lµgi¸b¸n ®¬n  s¶n          vÞ  phÈm     tµinguyªn t¹ n¬i       i khaith¸ctµinguyªn.       2.Trêng        hîp tµinguyªn cha  gi¸b¸n,nh    cã      khaith¸c®Ó       tiÕp tôcgiac«ng,         chÕ  biÕn; tµinguyªn      chøa  nhiÒu hîp chÊt kh¸c nhau    th×    gi¸tÝnh thuÕ    tµi nguyªn ® îcx¸c®Þnh    vµo        c¨n cø  mét trongnh÷ng  së    c¬  sau: ­Gi¸b¸n cña  i         lo¹ tµi   nguyªn khaith¸ccã     ¬ng  ¬ng.       gi¸trÞt ® ­    Gi¸ b¸n cña s¶n phÈm  nguyªn chÊt  hµm  îng  vµ  l chÊt nµy trong    tµi nguyªn  khaith¸choÆc         gi¸cña s¶n phÈm  nguyªn chÊt vµ    hµm  îng  l cña  tõng  chÊttrong tµinguyªn khaith¸c.           ­ Gi¸b¸n        ra cña  hµng    ho¸ s¶n  xuÊt tõ tµinguyªn khaith¸ctrõc¸cchiphÝ                    s¶n  xuÊtra hµng        ho¸ ®ã. 3.§èivíi         thiªnnhiªndïng s¶n  níc       xuÊtthuû ®iªn,gi¸tÝnh          thuÕ    tµinguyªn  lµgi¸b¸n      ®iÖn  ¬ng  th phÈm;      lµgi¸b¸n t¹ b∙i ®èi víigç           i 2.
  3. 3 4.      §èi víidÇu má,  khÝ ®èt, gi¸tÝnh      thuÕ  îc quy  ®   ®Þnh   i§iÒu    t¹  47, NghÞ  ®Þnh  84/CP  sè  ngµy  th¸ng 12  17    n¨m  1996 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh  chitiÕtthi       hµnh  LuËt DÇu     khÝ. Bé    Tµi chÝnh quy ®Þnh  híng dÉn  vµ    c¸ch tÝnh      gi¸thuÕ    tµinguyªn quy    ®Þnh    t¹ ®iÒu  i nµy. Uû  ban nh©n  d©n  tØnh,thµnh    phè  quy  ®Þnh  thÓ    cô  gi¸tÝnh  thuÕ  cña  tõng lo¹ tµinguyªn theo híng dÉn        i       cña  TµichÝnh. Bé    §iÒu 8.­BiÓu    thuÕ    tµinguyªn  îc ban  ®   hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh  nµy. C¨n  vµo      cø  gi¸trÞ cña tõng  i   lo¹  nguyªn,®iÒu  tµi   kiÖn  khaith¸cvµ      yªu  cÇu  qu¶n    lý®èi    víitõng  i   lo¹  nguyªn  tµi trong tõng      Tµi chÝnh    thêikú, Bé    chñ  tr× phèi hîp          víic¸c Bé,    c¸c ngµnh  ªnquan  li   ®iÒu  chØnh    c¸c møc  thuÕ suÊt  trong BiÓu  thuÕ    tµinguyªn  ban hµnh  kÌm  theo NghÞ   ®×nh  nµy    phï hîp    víi khung  thuÕ  suÊt ® îc quy      ®Þnh  i t¹ §iÒu  Ph¸p  6  lÖnh  ThuÕ     tµinguyªn (söa  ®æi). C h ¬ n g  III Kª k h ai,  ®¨ n g k ý, n é p  thu Õ  tµi g u yªn  n §iÒu      9.­Tæ chøc,c¸ nh©n        ho¹t®éng khaith¸ctµinguyªn ph¶ithùc             hiÖn ®Çy     ®ñ nh÷ng  quy ®Þnh    khai,®¨ng  vµ  vÒ kª    ký  nép  thuÕ    tµinguyªn  theo quy    ®Þnh    t¹ §iÒu  cña  i 7  Ph¸p lÖnh ThuÕ     tµinguyªn (söa ®æi).     Bé    TµichÝnh  híng dÉn  thÓ        cô  thñ tôc®¨ng      ký,kª khai,     nép  thu thuÕ    tµi nguyªn. §iÒu 10.­Tæ     chøc,c¸nh©n        ho¹t®éng  khaith¸ctµi       nguyªn ph¶ithùc       hiÖn nghiªm chØnh  chÕ       ®é sæ s¸ch    kÕ to¸n vµ    chÕ     ®é chøng    tõ mua  b¸n  hµng,thu tiÒn theo ®óng            c¸cquy  ®Þnh  hiÖn hµnh. §iÒu 11.­    C¬ quan thuÕ    c¸c cÊp ph¶i thùc    hiÖn ®óng nhiÖm     vô, quyÒn  h¹n quy ®Þnh   ic¸c  t¹  §iÒu  9,  vµ  cña  8,  12  16  Ph¸p lÖnh ThuÕ     tµi nguyªn (söa ®æi).     C h ¬ n g  IV Mi Ô n, gi¶ m  thu Õ  tµi g u yªn  n §iÒu 12.­ThuÕ       tµinguyªn  îc miÔn,  ®   gi¶m trong c¸c tr     êng hîp sau  ®©y: 1.C¸c  ¸n thuéc ®èi t   ®∙i®Çu      dù       îng u    tquy  ®Þnh  i t¹ LuËt KhuyÕn      khÝch  ®Çu   trong    c¸c v¨n  t níc vµ    b¶n cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh        chi tiÕtthihµnh  LuËt khuyÕn    khÝch ®Çu    ttrong níc,nÕu  khaith¸ctµinguyªn kho¸ng      cã          s¶n 
  4. 4 (trõdÇu    khÝ)  ® îcgi¶m    50%   th×    tèi®a  thuÕ    tµinguyªn trong 3      n¨m ®Çu     tiªn kÓ      tõ khib¾t ®Çu  khaith¸c;®èi víinh÷ng  ¸n ®∙  iÓn khaithuéc ®èi t           dù    tr        îng trªnth× xÐt gi¶m        thuÕ    thêigian cßn    tõngµy    l¹ kÓ    i Ph¸p lÖnh ThuÕ     tµinguyªn   (söa ®æi) cã      hiÖu      lùcthi hµnh. 2.Tæ     chøc,c¸nh©n      khaith¸ctµinguyªn gÆp           thiªntai ®Þch        ,   ho¹,tain¹n  bÊt ngê, g©y      tæn thÊt®Õn       tµinguyªn  kª khaivµ  ®∙      nép  thuÕ  îc xÐt miÔn  ®     thuÕ    tµinguyªn  ph¶i nép    cho  tµinguyªn  tæn  sè    bÞ  thÊt.Trêng    hîp  nép  ®∙  thuÕ    tµinguyªn th×  îchoµn      thuÕ  nép    ®   tr¶l¹ sè  i ®∙  hoÆc       bï trõvµo  thuÕ  sè  tµinguyªn ph¶inép        cña  sau  kú  nÕu  chøc,c¸nh©n  tæ      nép thuÕ  chÊp thuËn. 3. Tæ     chøc, c¸ nh©n      ho¹t®éng    khai th¸c thuû      s¶n  vïng  ë  biÓn  bê  xa  b»ng  ph¬ng tiÖn cã    c«ng  suÊt lín® îcmiÔn        thuÕ    tµinguyªn trong 5      n¨m  ®Çu   tõ khi® îccÊp        giÊy phÐp khaith¸cvµ      gi¶m  50%  thuÕ    tµinguyªn trong 5      n¨m  tiÕp theo.   Bé  Thuû s¶n tiÕn hµnh    viÖc  cÊp  giÊy phÐp    riªngcho  chøc,c¸ nh©n    tæ      ho¹t®éng    khaith¸cthuû s¶n  vïng biÓn  bê.       ë    xa  ViÖc  xÐt miÔn, gi¶m thuÕ  tiÕn hµnh  theo tõng n¨m.  Trong qu¸ tr×nh  ho¹t®éng, nÕu  chøc,c¸ nh©n      tæ      khaith¸cthuû      s¶n  vïng biÓn  bê  sù  ë    xa  cã  thay ®æi      vÒ c¸c ®iÒu kiÖn  miÔn,  gi¶m thuÕ lµm  gi¶m  møc   ®∙ith×  u    ph¶i  kÞp    thêikhaib¸o    quan    víic¬  thuÕ  gÇn nhÊt biÕtvµ        x¸c nhËn. C¸c  êng      tr hîp kh«ng  khai b¸o      ®Ó tiÕp    tôc hëng  miÔn, gi¶m  thuÕ ®Òu   coi lµ trèn lËu bÞ          thuÕ  bÞ  lýtheo quy  vµ  xö      ®Þnh    t¹ §iÒu  Ph¸p  i 11  lÖnh    tµinguyªn (söa ® æi).     Trêng hîp sau    thêigian miÔn, gi¶m thuÕ    trªn ®©y, nÕu   chøc, c¸ tæ      nh©n  khaith¸cthuû      s¶n  vïng  ë  biÓn  bê  xa  cßn  lçth×    bÞ    sÏ tiÕp    îc xÐt tôc ®     gi¶m thuÕ    tµinguyªn ¬ng  t øng    lçcña  víisè    tõng n¨m  trong thêigian      kh«ng  qu¸ 5    n¨m  ªntôctiÕp theo. li       Tæ  chøc, c¸ nh©n      khai th¸c tµinguyªn        thuû s¶n  vïng  ë  biÓn  bê  xa  ®∙  ho¹t ®éng  íc ngµy    tr   Ph¸p lÖnh  ThuÕ     tµinguyªn (söa  ®æi)  hiÖu      cã  lùc thi hµnh, th×      thêi®iÓm  tÝnh miÔn  gi¶m  thuÕ  îc tÝnh    ®   tõ ngµy Ph¸p lÖnh nµy  cã hiÖu      lùcthihµnh  ® îctÝnh  thêigian miÔn  vµ    ®ñ      thuÕ,gi¶m    thuÕ theo quy    ®Þnh  trªn. 4. MiÔn    thuÕ    tµinguyªn ®èi víi       s¶n phÈm  rõng    tù nhiªndo      c¸ nh©n  îc ®   phÐp  khaith¸cnh:gç,cµnh,cñi,               nøa, mai,giang,tranh,vÇu, lå«... tre,               phôc  vô cho cuéc sèng sinh ho¹thµng      ngµy; tr   êng    t×nh  hîp cè  khaith¸c,ph¸ rõng        bõa      xö    b∙i bÞ  lýtheo ph¸p luËthiÖn  th×       hµnh. Bé    Tµi chÝnh  Bé  vµ  N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n  híng dÉn      c¸c biÖn  ph¸p qu¶n    lý thÝch hîp b¶o ®¶m  miÔn thuÕ ®óng  ®èi  îng, khuyÕn  t   khÝch  viÖc trång rõng  b¶o  rõng,ng¨n    vµ  vÖ    chÆn     c¸c hµnh    vikhaith¸cbõa      b∙i ph¸ ho¹irõng      ,     tùnhiªn. 5. MiÔn    thuÕ    tµinguyªn ®èi      víiníc thiªnnhiªn dïng      vµo s¶n xuÊt thuû    ®iÖn  kh«ng hoµ vµo m¹ng íi l ®iÖn quèc  gia. 6. Tæ     chøc,c¸ nh©n      khaith¸c®Êt  dông      sö  vµo    c¸c môc ®Ých sau  îc ®   miÔn thuÕ    tµinguyªn: ­San      lÊp,x©y  dùng    c¸cc«ng  tr×nh phôc  an    vô  ninh,quèc    phßng. ­ San lÊp, x©y    dùng c¸c c«ng tr×nh  ®iÒu,  ®ª  thuû  i phôc  n«ng  lî   , vô  nghiÖp,l©m    nghiÖp,ng    nghiÖp.
  5. 5 ­ San      lÊp,x©y  dùng    c¸c c«ng tr×nh mang  nghÜa    ý  nh©n  ®¹o, tõ thiÖn      hoÆc  dµnh  ®∙i®èi    u    víingêi cã    c«ng   víic¸ch m¹ng; ®Êt      tù khaith¸cvµ      sö  dông    t¹ chç    i trªndiÖn tÝch ®Êt  îcgiao,® îcthuª. ®       ­San      lÊp,x©y  dùng    c¸cc«ng  tr×nh c¬  h¹ tÇng  miÒn      së    ë  nói(trong®Þa    bµn cÊp huyÖn    lµ huyÖn miÒn    nói)phôc  cho  vô  viÖc ph¸ttr     iÓn ®êi  sèng  kinhtÕ        x∙héitrongvïng.   ­San      lÊp,x©y dùng    c¸cc«ng  tr×nh träng ®iÓm       cña  quèc    giatheo quyÕt    ®Þnh cña  ChÝnh  phñ cho tõng tr   êng    thÓ. hîp cô  Bé    Tµi chÝnh quy  ®Þnh  thñ    tôc,tr×nh  vµ  tù  thÈm  quyÒn xÐt miÔn,  gi¶m  thuÕ quy ®Þnh    t¹ §iÒu  i nµy. C h ¬ n g  V X ö  lý vi p h¹ m  v µ k h e n  thë n g §iÒu 13.­Tæ     chøc,c¸nh©n        viph¹m  thuÕ    vÒ  tµinguyªn th× bÞ  lý     xö    theo quy    ®Þnh    t¹ §iÒu  vµ  i 11  §iÒu  Ph¸p  13  lÖnh  ThuÕ     tµinguyªn (söa ® æi).       §iÒu 14.­C¬    quan thuÕ, c¸n bé      thuÕ hoµn thµnh    tètnhiÖm   ® îc vô    giao;tæ    chøc, c¸ nh©n      kh¸c cã    thµnh  tÝch trong viÖc    thùc hiÖn Ph¸p lÖnh  ThuÕ     tµinguyªn,®èi  îng    t nép thuÕ thùc hiÖn    tètnghÜa  nép  vô  thuÕ  îc ®   khen  êng  th theo quy    ®Þnh  cña ChÝnh  phñ. C h ¬ n g  VI T æ  c h ø c thùc hi Ö n §iÒu  15.­ NghÞ    ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy  tõ 15  kÓ    ngµy    ký. Nh÷ng quy ®Þnh  íc ®©y     tr   vÒ thuÕ    tµinguyªn      tr¸ víiNghÞ   i ®Þnh  nµy  ®Òu     b∙ibá. C¸c doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµivµ    Bªn    nícngoµihîp t¸ckinh         doanh    së  ®ång  tr¶tiÒn    trªnc¬  hîp  ®∙    tµinguyªn  hoÆc  nép thuÕ    tµinguyªn   theo quy    ®Þnh    t¹ GiÊy  i phÐp  ®Çu    ícngµy  ttr   Ph¸p lÖnh ThuÕ     tµinguyªn (söa    ®æi) cã    hiÖu      lùcthihµnh   th× tiÕp tôc thùc hiÖn        theo  quy ®Þnh  cho  ®ã  ®Õn   hÕt      thêih¹n quy ®Þnh  trongGiÊy    phÐp  îccÊp. ®   §iÒu  16.­  Bé  ëng    tr Bé Tµi chÝnh híng dÉn    thihµnh NghÞ  ®Þnh  nµy.   C¸c  tr Bé  ëng, Thñ  ëng  quan    tr c¬  ngang Bé, Thñ  ëng  quan  tr c¬  thuéc  ChÝnh  phñ, Chñ    tÞch  ban  Uû  nh©n d©n tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ­ ¬ng  chÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh  NghÞ ®Þnh nµy.
  6. 6 BiÓu thuÕ    tµinguyªn Q u y  ® Þ n h  c hi tiÕt thi µ n h   h¸p lÖn h   h u Õ  tµi n g u yªn  h P T   (söa  æ i) ® Ban  hµnh kÌm  theo NghÞ    ®Þnh  68/1998/N§­ sè  CP cña  ChÝnh  phñ ngµy  th¸ng9  03    n¨m  1998 STT Nhãm,      lo¹i nguyªn tµi ThuÕ   suÊt  (%)   I Kho¸ng  s¶n  kim  i lo¹   1 Kho¸ng  s¶n  kim    lo¹ ®en  i (s¾t,man    gan,ti     tanv.v. . .) 2   2 Kho¸ng  s¶n  kim    lo¹ mµu: i ­Vµng  kho¸ng   sa  2 ­V¸ng    cèm 3 ­§Êt hiÕm     4 ­B¹ch    kim,thiÕc,Won       fram,b¹c,antimoan.     5 ­ Ch×, kÏm, nh«m,  bau  xÝt, ®ång, niken, coban,   3 monlipden,thuû ng©n, ma           nhª,vanadi,  plat . in ­C¸c  i   lo¹ kho¸ng s¶n      kim  i lo¹ mµu    kh¸c... 2 II Kho¸ng  s¶n kh«ng kim  i     lo¹ (trõníc nãng, níc kho¸ng      thiªn   nhiªn® îcquy      ®Þnh    t¹ nhãm   i 7)   1 Kho¸ng s¶n kh«ng kim  idïng  lo¹  lµm vËt liÖu x©y dùng  th«ng  êng: th ­§Êt khaith¸csan            lÊp,x©y  ®¾p   c«ng  tr×nh 1 ­ Kho¸ng    s¶n kh«ng kim  i lo¹ lµm    vËt liÖu x©y    dùng th«ng  2 thêng kh¸c(®¸,c¸t,         sái,®Êt  lµm g¹ch.. ) .   2 Kho¸ng s¶n kh«ng kim  i lo¹ lµm    vËt liÖu x©y    dùng  cao cÊp  3 (grannÝt,  ®«n«mit,     chÞu    sÐt löa,qu©c  zÝt,. . .)   3 Kho¸ng s¶n kh«ng kim lo¹ dïng trong s¶n xuÊt c«ng  i nghiÖp  (pirÝt  ,apatÝt,phosphorÝt,cao      lanh, mica, th¹ch       anh  thuËt,®¸  kü    nung    s¶n  v«ivµ  xuÊt ciment,c¸tlµm        thuû  tinh. . . .)   4 Than: ­Than  traxÝthÇm     an      lß 1 ­Than  traxÝtléthiªn   an        2 ­Than    n©u, than mì     3 ­Than    kh¸c 2
  7. 7 STT Nhãm,      lo¹i nguyªn tµi ThuÕ   suÊt  (%)   5 §¸ quý:   a. Kim c¬ng, ru      bi,saphia,em«r«t,alexandri       t opan  , quý  8 mµu  ®en b. A  ,   dit r«®«li   tpyrèp,berin,spinen,t«paz,th¹ch anh    ,           tinh 5 thÓ (mµu  tÝm  xanh, vµng    cam), criz«l tpan    lôc,da    i , quý  (mµu tr¾ng,®á    löa),  fenpat,  birusa,nªfr t   i c.C¸c  i quý    lo¹ ®¸    kh¸c 3   6 C¸c    lo¹ kho¸ng s¶n  i   kh«ng  kim  i lo¹ kh¸c   2 II  DÇu     I má (1) IV KhÝ  ®èt  (2)   V S¶n  phÈm   rõng    tùnhiªn   1 Gç      i trßnc¸clo¹ : ­Nhãm     I 40 ­Nhãm     II 35 ­Nhãm   IIV   II   , 25 ­Nhãm   VI,VII,   V,      VIII 15   2 Gç    trômá 15   3 Gç  lµm  nguyªn liÖu s¶n      xuÊtgiÊy (bå ®Ò,        th«ng  mì...) 20   4 Gç    cétbuåm,  cäc  gç  ®¸y 20   5 Gç  tÈm, gç  íc   ® 25   6 Cµnh, ngän,cñi     5   7 Tre,nøa,giang,mai,vÇu,lå«,..             . 10   8 D îcliÖu:   ­TrÇm     h¬ng,ba    kÝch,kú    nam 25 ­Håi,quÕ,  nh©n, th¶o qu¶     sa      10 ­C¸c  i       lo¹ dîcliÖu kh¸c   5   9 C¸c    lo¹ s¶n  i phÈm   rõng    tùnhiªnkh¸c.   ­Chim, thó rõng    îcphÐp        (lo¹®   i khaith¸c)   20 ­S¶n    phÈm   rõng    tùnhiªnkh¸c   5 VI Thuû  s¶n    tùnhiªn ­Ngäc      traibµo      , ng,h¶is©m 10 ­T«m,      c¸,mùc  c¸clo¹ thuû s¶n  vµ    i     kh¸c 2 VII N ícthiªnnhiªn         1 N íc kho¸ng    thiªnnhiªn,níc thiªnnhiªn tinh läc ®ãng                chai,   4 ®ãng  hép.
  8. 8 STT Nhãm,      lo¹i nguyªn tµi ThuÕ   suÊt  (%)   2 N ícthiªnnhiªndïng s¶n          xuÊtthuû ®iÖn     2   3 N ícthiªnnhiªnkhaith¸cphôc  c¸cngµnh            vô    s¶n  xuÊt(ngoµi     quy  ®Þnh    t¹ ®iÓm   vµ  i 1  ®iÓm  2): a.  dông  Sö  lµm  nguyªn liÖu chÝnh hoÆc  phô    t¹o thµnh  3 yÕu      tèvËtchÊttrongs¶n      xuÊts¶n    phÈm. b.Sö    dông  chung phôc  s¶n  vô  xuÊt(vÖ    sinh c«ng    nghiÖp,   1 lµm      m¸t,t¹oh¬i. . .) c.N ícthiªnnhiªndïng          s¶n xuÊt nícs¹ch,dïng        phôc  c¸c vô    0 ngµnh n«ng  nghiÖp,l©m    nghiÖp,ng    nghiÖp,diªm    nghiÖp  vµ    níc thiªn nhiªn khai th¸c tõ          giÕng  ®µo, giÕng  khoan  phôc  sinhho¹t. vô      4 N ícthiªnnhiªnkhaith¸cdïng            vµo    c¸cmôc  ®Ých  kh¸cngoµi     0 quy  ®Þnh    t¹ ®iÓm     vµ  i 1,2  3 VIII Tµinguyªn kh¸c     ­YÕn     sµo 20 ­Tµinguyªn kh¸c       10 (1)(2):ThuÕ       suÊt ®èi      víidÇu má, khÝ ®èt thùc hiÖn theo LuËt DÇu   khÝ  NghÞ   vµ  ®Þnh  84/CP  sè  ngµy  th¸ng 02  17    n¨m  1996 cña ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt DÇu     khÝ.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2