intTypePromotion=1

Nghị định số 05/NĐ-CP

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
61
lượt xem
5
download

Nghị định số 05/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 05/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Phù Ninh, huyện Thanh Bạ; xác định địa giới hành chính xã Tân Đức thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 05/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 05/N -CP Hà N i, ngày 19 tháng 01 năm 2009 NGHN NNH V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH XÃ, THÀNH L P XÃ THU C HUY N PHÙ NINH, HUY N THANH BA; XÁC NNH NA GI I HÀNH CHÍNH XÃ TÂN C THU C THÀNH PH VI T TRÌ, T NH PHÚ TH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Phú Th , NGHN NNH: i u 1. i u ch nh a gi i hành chính xã, thành l p xã thu c huy n Phù Ninh, huy n Thanh Ba; xác nh a gi i hành chính xã Tân c thu c thành ph Vi t Trì, t nh Phú Th như sau: 1. Thành l p xã L M thu c huy n Phù Ninh trên cơ s i u ch nh 770,71 ha di n tích t nhiên và 3.618 nhân khNu c a xã Phú M . Xã L M có 770,71 ha di n tích t nhiên và 3.618 nhân khNu. a gi i hành chính xã L M : ông giáp huy n Sơn Dương, t nh Tuyên Quang; Tây giáp xã Liên Hoa, huy n Phù Ninh; Nam giáp xã Tr Qu n, xã Trung Giáp, huy n Phù Ninh; B c giáp xã Phú M , huy n Phù Ninh. 2. Thành l p xã Vân Lĩnh thu c huy n Thanh Ba trên cơ s i u ch nh 895,02 ha di n tích t nhiên và 2.906 nhân khNu c a xã Thanh Vân. Xã Vân Lĩnh có 895,02 ha di n tích t nhiên và 2.906 nhân khNu. a gi i hành chính xã Vân Lĩnh: ông giáp ông Lĩnh, huy n Thanh Ba, xã Tiêu Sơn, Minh Ti n, huy n oan Hùng; Tây giáp xã Yên Kỳ, huy n H Hoà; Nam giáp xã Thanh Vân, huy n Thanh Ba; B c giáp xã Yên Ki n, huy n oan Hùng. 3. Xác nh a gi i hành chính xã Tân c thu c thành ph Vi t Trì, t nh Phú Th . Xã Tân c thu c thành ph Vi t Trì, t nh Phú Th có 454,08 ha di n tích t nhiên và 2.721 nhân khNu. a gi i hành chính xã Tân c: ông giáp xã Minh Nông, thành ph Vi t Trì; Tây giáp xã Cao Xá, huy n Lâm Thao và xã Thu Vân, thành ph Vi t Trì; Nam giáp xã
  2. C ô, huy n Ba Vì, thành ph Hà N i; B c giáp xã Minh Nông, xã Thu Vân, thành ph Vi t Trì. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính xã: - Xã Phú M còn l i 1.016,22 ha di n tích t nhiên và 4.831 nhân khNu. Huy n Phù Ninh có 15.637,32 ha di n tích t nhiên và 98.202 nhân khNu, có 19 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Tr m Th n, Tiên Phú, Liên Hoa, Vĩnh Phú, Trung Giáp, B o Thanh, Tr Qu n, H Giáp, Gia Thanh, Phú Nham, Phú L c, Tiên Du, Phù Ninh, An o, T à, Bình B , Phú M , L M và th tr n Phong Châu. - Xã Thanh Vân còn l i 611 ha di n tích t nhiên và 2.824 nhân khNu. Huy n Thanh Ba có 19.503,43 ha di n tích t nhiên và 112.589 nhân khNu, có 27 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: ng Xuân, Lương L , Hanh Cù, Y n Khê, Vũ Y n, Phương Lĩnh, M n L n, Hoàng Cương, Thanh Xá, Chí Tiên, Sơn Cương, Sơn, Thanh Hà, ông Thành, Kh i Xuân, Võ Lao, Qu ng N p, Ninh Dân, Yên N i, Thái Ninh, ông Lĩnh, i An, Năng Yên, Xuyên, Thanh Vân, Vân Lĩnh và th tr n Thanh Ba. Sau khi xác nh a gi i hành chính xã Tân c: Thành ph Vi t Trì có 11.098,83 ha di n tích t nhiên và 176.349 nhân khNu, có 23 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các phư ng: B ch H c, Thanh Mi u, Th Sơn, Tiên Cát, Nông Trang, Văn Cơ, B n Gót, Gia CNm, Tân Dân, H u Lâu và các xã: Thu Vân, Minh Nông, Minh Phương, Vân Phú, Phư ng Lâu, Sông Lô, Trưng Vương, Hy Cương, Chu Hoá, Thanh ình, Hùng Lô, Kim c, Tân c. a gi i hành chính thành ph Vi t Trì: ông giáp huy n L p Th ch, huy n Vĩnh Tư ng, t nh Vĩnh Phúc; Tây giáp th tr n Lâm Thao, th tr n Hùng Sơn, xã Tiên Kiên, xã Th ch Sơn, huy n Lâm Thao; Nam giáp xã Cao Xá, xã Sơn Vi, huy n Lâm Thao và huy n Ba Vì, thành ph Hà N i; B c giáp xã Phù Ninh, xã An o, xã T à và xã Vĩnh Phú, huy n Phù Ninh. T nh Phú Th có 353.294,93 ha di n tích t nhiên và 1.345.498 nhân khNu, có 275 ơn v hành chính c p xã. a gi i hành chính t nh Phú Th : ông giáp t nh Vĩnh Phúc và thành ph Hà N i; Tây giáp t nh Sơn La; Nam giáp t nh Hoà Bình; B c giáp t nh Yên Bái và t nh Tuyên Quang. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành. i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh Phú Th và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH
  3. TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các PTT Chính ph ; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - H ND, UBND t nh Phú Th ; - Ban T ch c Trung ương; - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư; Nguy n T n Dũng - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : P, TCCB, TH, KTN, PL, TCCV, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b). XH
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2