intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định số 05/NĐ-CP

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

76
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 05/NĐ-CP về việc giải thể thị trấn Nông trường Yên Thế, huyện Yên Thế; điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Yên Thế, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 05/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 05/N -CP Hà N i, ngày 06 tháng 11 năm 2008 NGHN NNH V VI C GI I TH THN TR N NÔNG TRƯ NG YÊN TH , HUY N YÊN TH ; I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH XÃ, THÀNH L P XÃ, THN TR N THU C HUY N YÊN TH , HUY N SƠN NG, T NH B C GIANG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh B c Giang, NGHN NNH: i u 1. Gi i th th tr n Nông trư ng Yên Th , huy n Yên Th ; i u ch nh a gi i hành chính xã, thành l p xã, th tr n thu c huy n Yên Th , huy n Sơn ng, t nh B c Giang như sau: 1. Gi i th th tr n Nông trư ng Yên Th thu c huy n Yên Th . 2. Thành l p xã ng Tâm thu c huy n Yên Th trên cơ s i u ch nh 197,78 ha di n tích t nhiên c a xã ng L c; 72,73 ha di n tích t nhiên c a xã Tân S i; 107,76 ha di n tích t nhiên c a xã H ng Kỳ; 147,35 ha di n tích t nhiên c a xã Ph n Xương; 40,26 ha di n tích t nhiên c a xã Tam Hi p; 51,83 ha di n tích t nhiên c a xã ng Vương; 2.901 nhân khNu c a th tr n Nông trư ng Yên Th (gi i th ). Xã ng Tâm có 617,71 ha di n tích t nhiên và 2.901 nhân khNu. a gi i hành chính c a xã ng Tâm: ông giáp xã H ng Kỳ; Tây giáp xã Ph n Xương và xã ng L c; Nam giáp xã Tân S i, xã ng Kỳ; B c giáp xã ng Vương, xã Tam Hi p. 3. Thành l p th tr n Thanh Sơn thu c huy n Sơn ng trên cơ s i u ch nh 1.267,5 ha di n tích t nhiên và 2.856 nhân khNu c a xã Thanh Sơn; 713,4 ha di n tích t nhiên và 1.280 nhân khNu c a xã Thanh Lu n. Th tr n Thanh Sơn có 1.980,9 ha di n tích t nhiên và 4.136 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Thanh Sơn: ông giáp xã Thanh Lu n; Tây giáp xã Thanh Sơn (xã Tu n M u); Nam giáp xã Thanh Lu n; B c giáp xã Thanh Sơn (xã Tu n M u). Sau khi gi i th th tr n Nông trư ng Yên Th ; i u ch nh a gi i hành chính xã, thành l p xã, th tr n thu c huy n Yên Th , huy n Sơn ng. Xã ng L c còn l i 592,22 ha di n tích t nhiên và 3.483 nhân khNu. - Xã Tân S i còn l i 609,27 ha di n tích t nhiên và 4.216 nhân khNu. - Xã H ng Kỳ còn l i 812,84 ha di n tích t nhiên và 3.982 nhân khNu.
  2. - Xã Ph n Xương còn l i 632,86 ha di n tích t nhiên và 3.977 nhân khNu. - Xã Tam Hi p còn l i 859,34 ha di n tích t nhiên và 3.306 nhân khNu. - Xã ng Vương còn l i 2.384,17 ha di n tích t nhiên và 4.492 nhân khNu. Huy n Yên Th có 30.125,75 ha di n tích t nhiên và 96.006 nhân khNu, có 21 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: ng Vương, Canh N u, ng Kỳ, B H , Hương Vĩ, ông Sơn, Xuân Lương, Tam Ti n, Ti n Th ng, Tân Hi p, Tam Hi p, An Thư ng, Ph n Xương, ng L c, H ng Kỳ, ng Hưu, Tân S i, ng Ti n, ng Tâm, th tr n C u G và th tr n B H . - Xã Thanh Sơn còn l i 5.488,7 ha di n tích t nhiên và 3.104 nhân khNu ( ư c i tên thành xã Tu n M u). a gi i hành chính xã Tu n M u: ông giáp th tr n Thanh Sơn, xã Thanh Lu n; Tây giáp xã L c Sơn, huy n L c Nam; Nam giáp xã Tràng Lư ng, huy n ông Tri u và xã Thư ng Yên Công, th xã Uông Bí, t nh Qu ng Ninh; B c giáp xã Tu n o và xã B ng Am. - Xã Thanh Lu n còn l i 4.907,6 ha di n tích t t nhiên và 3.705 nhân khNu. Huy n Sơn ng có 84.577,17 ha di n tích t nhiên và 72.930 nhân khNu, có 23 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: H u S n, An L c, Vân Sơn, L Vi n, Vĩnh Khương, An L p, Dương Hưu, Long Sơn, An Châu, An Bá, Yên nh, Tu n o, B ng Am, Thanh Lu n, CNm àn, Giáo Liêm, Chiên Sơn, Qu Sơn, Phúc Th ng, Th ch Sơn, Tu n M u, th tr n An Châu và th tr n Thanh Sơn. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh B c Giang và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - Ban T ch c Trung ương; - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, Nguy n T n Dũng Tài chính, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư; - H ND, UBND t nh B c Giang; - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, các V : P, TH, KTN, TCCB, TCCV, PL, TT T, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b). A.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2