intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu cấu trúc và quá trình phân hủy Diazinon thuốc trừ sâu Diaphos trong môi trường đất: Phần I - Quy trình chiết tách và tác động phân hủy Diazinon từ thuốc trừ sâu Diaphos trong môi trường đất

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

79
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo này công bố các kết quả ban đầu của tác giả theo hướng nghiên cứu quá trình chuyển hóa trong đất của các hợp chất cơ phốt pho có nguồn gốc từ thuốc bảo vệ thực vật, bắt đầu với trường hợp cụ thể là diazinon trong thuốc bảo vệ thực vật có tên diaphos. Nhiệm vụ được đặt ra là thiết lập qui trình chiết tách diazinon từ đất, xác định cấu trúc hóa học của sản phẩm tách chiết và khảo sát quá trình phân huỷ diazinon trong đất bằng các phương pháp phổ NMR và LC-MS.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu cấu trúc và quá trình phân hủy Diazinon thuốc trừ sâu Diaphos trong môi trường đất: Phần I - Quy trình chiết tách và tác động phân hủy Diazinon từ thuốc trừ sâu Diaphos trong môi trường đất

T¹p chÝ Hãa häc, T. 45 (6A), Tr. 49 - 53, 2007<br /> <br /> <br /> <br /> Nghiªn cøu cÊu tróc vµ qu¸ tr×nh ph©n hñy cña<br /> Diazinon tõ thuèc trõ s©u diaphos<br /> trong m«i tr"êng ®Êt<br /> PhÇn I: Qui tr×nh chiÕt t¸ch vµ ®éng häc ph©n hñy Diazinon tõ thuèc<br /> trõ s©u Diaphos trong m«i tr"êng ®Êt<br /> <br /> §Õn Tßa so¹n 15-11-2007<br /> Lª ThÞ Trinh1, Th nh ThÞ Thu Thñy2, NguyÔn TiÕn T i2<br /> 1<br /> Tr"êng Cao ®¼ng T(i nguyªn v( M«i tr"êng H( Néi<br /> 2<br /> ViÖn Hãa häc, ViÖn Khoa häc v( C«ng nghÖ ViÖt Nam<br /> <br /> <br /> Summary<br /> As an initial step in study of structure and degradation of Diazinon from Diaphos pesticide in<br /> soil, we reported, in this part, the procedure of extraction of Diazinon from Diaphos pesticide in<br /> soil environment. The chemical structure of Diazinon was confirmed by 1H, 13C, 31P-NMR<br /> spectroscopy. Degradation kinetics of Diazinon in soil was obtained by LC-MS spectrometry.<br /> <br /> <br /> I - §Æt vÊn ®Ò gi¶ v tæ chøc nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ v kh¼ng<br /> ®Þnh [1 - 3]. §Æc biÖt, Tæ chøc søc khoÎ thÕ giíi<br /> Thuèc b¶o vÖ thùc vËt ® îc ph©n th nh (WHO) thuéc Ch ¬ng tr×nh m«i tr êng Liªn<br /> nhiÒu nhãm kh¸c nhau tuú theo th nh phÇn hãa hiÖp quèc (UNEP) ®< c¶nh b¸o v c«ng bè<br /> häc, nh nhãm c¬ clo, nhãm c¬ phèt pho , nhãm nh÷ng tiªu chuÈn rÊt chÆt chÏ ®èi víi diazinon<br /> cacbamat, nhãm pyrethroit ... Do nh÷ng lý do [4].<br /> kh¸c nhau nªn thêi gian gÇn ®©y, nhãm c¬ ph«t Diazinon cã tªn khoa häc l O,O-dietyl O-2-<br /> pho cã xu h íng ® îc sö dông nhiÒu h¬n so víi isopropyl-6-metylpyrimidin-4-yl-<br /> c¸c nhãm kh¸c. phosphorothioat, l s¶n phÈm tæng hîp kh«ng<br /> §èi víi nhãm c¬ phot pho, Diazinon l tån t¹i trong tù nhiªn. Hîp chÊt c¬ phèt pho n y<br /> th nh phÇn chÝnh cña nhiÒu lo¹i thuèc trõ s©u ®< dÔ bÞ ph©n hñy c¶ trong m«i tr êng axit v<br /> th ¬ng m¹i ho¸, nh azinon, basitox, basudin, kiÒm. C¸c hîp chÊt ph©n hñy cña chóng th êng<br /> cazinon, diaphos, diazon. C¸c lo¹i thuèc trõ s©u Ýt ®éc h¬n, nh ng trong mét sè ®iÒu kiÖn cô thÓ<br /> chøa diazinon th êng ® îc dïng ®Ó trÞ c¸c lo¹i (®é Èm, ¸nh s¸ng, pH cña ®Êt) chóng l¹i cã ®éc<br /> rÖp, s©u ®ôc th©n h¹i rau m u v c©y ¨n qu¶, tÝnh cao h¬n rÊt nhiÒu so víi chÝnh diazinon [1].<br /> trong ®ã hai lo¹i phæ biÕn nhÊt l basudin v Do vËy, viÖc nghiªn cøu s©u vÒ diazinon trong<br /> diaphos, ® îc sö dông chñ yÕu ®Ó b¶o vÖ c¸c thuèc trõ s©u v qu¸ tr×nh chuyÓn hãa cña hîp<br /> lo¹i rau xanh v lóa. chÊt c¬ ph«t pho n y trong m«i tr êng, nhÊt l<br /> m«i tr êng ®Êt, ng y c ng ® îc quan t©m [5-7].<br /> Møc ®é ®éc h¹i v t¸c ®éng xÊu cña thuèc<br /> b¶o vÖ thùc vËt c¬ phèt pho nãi chung, cña B i b¸o n y c«ng bè c¸c kÕt qu¶ ban ®Çu<br /> Diazinon nãi riªng, ®èi víi søc khoÎ con ng êi, cña chóng t«i theo h íng nghiªn cøu qu¸ tr×nh<br /> víi hÖ sinh th¸i v m«i tr êng ®< ® îc nhiÒu t¸c chuyÓn hãa trong ®Êt cña c¸c hîp chÊt c¬ phèt<br /> <br /> 49<br /> pho cã nguån gèc tõ thuèc b¶o vÖ thùc vËt, b¾t chuyÓn to n bé hçn hîp sang phÔu läc ch©n<br /> ®Çu víi tr êng hîp cô thÓ l diazinon trong kh«ng, läc lÊy phÇn dÞch chiÕt, thªm mét Ýt n íc<br /> thuèc b¶o vÖ thùc vËt cã tªn diaphos. NhiÖm vô cÊt, l¾c nhÑ cho ph©n líp. Thu líp n-hexan v<br /> ® îc ®Æt ra l thiÕt lËp qui tr×nh chiÕt t¸ch l m kh« b»ng Na2SO4 khan. C«ng ®o¹n cuèi<br /> diazinon tõ ®Êt, x¸c ®Þnh cÊu tróc hãa häc cña cïng l cÊt lo¹i dung m«i ®Ó thu ® îc diazinon.<br /> s¶n phÈm t¸ch chiÕt v kh¶o s¸t qu¸ tr×nh ph©n<br /> 4. Ph ¬ng ph¸p nghiªn cøu<br /> huû diazinon trong ®Êt b»ng c¸c ph ¬ng ph¸p<br /> phæ NMR v LC-MS. Phæ NMR: CÊu tróc hãa häc cña diazinon<br /> chuÈn v diazinon chiÕt t¸ch tõ thuèc trõ s©u<br /> II - Thùc nghiÖm diaphos ® îc kiÓm tra b»ng ph ¬ng ph¸p phæ<br /> NMR, gåm 1H, 13C v 31P, c¶ 1 chiÒu (1D) v 2<br /> 1. Hãa chÊt chiÒu (H-C HSQC), thùc hiÖn trªn thiÕt bÞ<br /> Bruker ADVANCE 500 víi dung m«i CDCl3.<br /> Diazinon chuÈn, dïng cho c¸c phÐp ®o<br /> HPLC, NMR v LC-MS, l s¶n phÈm th ¬ng Phæ khèi l"îng (MS): Diazinon chiÕt t¸ch tõ<br /> m¹i cña h
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2