intTypePromotion=1

Nghiên cứu sử dụng polyuretan tái chế sinh cho sơn bảo vệ chống ăn mòn cho thép cacbon

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
44
lượt xem
4
download

Nghiên cứu sử dụng polyuretan tái chế sinh cho sơn bảo vệ chống ăn mòn cho thép cacbon

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài viết gồm có: Khảo sát khả năng tương hợp của polyuretan tái sinh với polyuretan, nghiên cứu khả năng bảo vệ chống ăn mòn của màng với sự có mặt của polyuretan tái sinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu sử dụng polyuretan tái chế sinh cho sơn bảo vệ chống ăn mòn cho thép cacbon

T¹p chÝ Hãa häc, T. 44 (5), Tr. 561 - 565, 2006<br /> <br /> <br /> Nghiªn cøu sö dông polyuretan t¸i chÕ sinh cho s¬n<br /> b¶o vÖ chèng ¨n mßn cho thÐp cacbon<br /> §Õn Tßa so¹n 11-10-2005<br /> Bïi TrÇn L îng, Tr ¬ng Ho i Nam, TrÞnh Anh Tróc<br /> ViÖn Kü thuËt NhiÖt ®íi, ViÖn Khoa häc v* C«ng nghÖ ViÖt Nam<br /> SUMMARY<br /> In this study, the recycling polyurethane foam was incorporated in the polyurethane anti-<br /> corrosion coatings. The thermal analysed results show that in the presence of the recycling<br /> polyurethane, the thermal degradation is not changed in comparison with the orginal PU alone.<br /> Corrosion protection of the PU coating containing the recycling PU was evaluated by<br /> electrochemical impedance measurements. It was found that the properties of protection depends<br /> on the recycling PU content. With 5% content of recycling PU gave the result relatively with the<br /> orginal PU alone. In addition, the adherent measurements show the improvement in presence of<br /> the recycling PU. This result shows the possibility of apphication recycling PU in the protection<br /> anti-corrosion field.<br /> <br /> <br /> I - Më ®Çu II - thùc nghiÖm<br /> <br /> Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, viÖc t¸i sö dông 1. Nguyªn liÖu<br /> polyuretan phÕ th¶i ng2y c2ng trë nªn bøc thiÕt NÒn kim lo¹i ®
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2