intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhân điện: Phần 1

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

8
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Nhân điện - Những phát hiện và ứng dụng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những hiện tượng kỳ diệu của con người; Bàn về lý thuyết và công nghệ huấn luyện năng lượng sinh học;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhân điện: Phần 1

  1. NGUYEN o]NH pHTI NHAN DIEIII IIIII'NG PIIAT HIEN \/A I'NG DI'NG rIn r6n ,,/ hs, c6 chlDh ly) NHA xuir BiN vAN H6arH6NGitN Hi 1161 1096
  2. P(AT HIEN VN IAG DTJNC .dd6 r . iHtixo tx rt/dPc xt Driu 4 srki driu cLla od iqudr 6 Nhhq hrai (rdns kid qusrn d6y dvi,r Nan 7 Nhtis kh.m pha va ha rhsis tuan ra . va n. va lch r(g.s srnh hec 'ndins e sumiu nh am cna ban 6y
  3. rrL\N DLN NrnlN6 Plar rnf,N va {1Nc rNc !L v^ ci'xc icrl clix rufpx c{udNc!v ffi.6 f,ir aui.!(r. !,.x, 26 M6rquan h. srsa Ni.s rrgns s ih ho. vaobiq y hoccdtuyan 2e hlng ndr dr. brar cLla Phd6q phap nh haova* kh6. drauchrnh bi.s.in! ruqns snh hoc 16 c. sdkhoa hoc c'laviac donq ruin ra dlauo,rl.h vi daoraorhiychnac'la Ma Nm _xa tuin chuons rhnh.r 31 clniim'ins mor '6b.hhihen cHrrdro . orrolc .ric v^ Ddu cslxf, iiNG i^xc L'rdNo .m f,9c 16. ch,n d€n dadieo.hrnh __ k.r ruin chudq rh!ru ,0 aau chlnh qrrp .qdr rhec ,2 Nh6s yEo ciu d6l v6r nsldr banh ,3 Pha hqphuynd.ovdi ruen r, r.nq drau chrnh ,4 Pha hqpvirns ph:i dhrd! . d;d 6u chlnh ?s Diih Duc c,c c6dis banh v, Phddg PhaP
  4. llL\\DtrNNl(INGPHATFNV^(lNG IrrnnGrhan mcn ' l-ii iliu rien cu,ji, \ich fu mir ciich diiy02 fim vi' cuns . r'n '. "2 ;tr rn4 !h.i. J,n h! Jri nh'r liu . ; _dn J " , j rrl,.. M nhiau hoii cinh kha khlltr tran cu6-n sjch vlinr,i nhnnE h!tr !ha:rh;ii dinh ri riiL !ra .ht d, d'n rh'nh ir. Ttr! nhiin ,,- J.'! hJnJ .'tu.11!'htJ.'!.,..', u.'.rthn Jr. , ! '.hrhn !r., \Lins xr hn'. ir dh'au. nich di liLm rhrv ii'iicich nhnr nhitr (r hian [,nAt! l! r']a.on ngd' .ha,\r' lcch r,r.an khra [.ev:L Jnn!ditrhdn c:i nlltuJnc(irar ll)rinhrhitrhholrilang I !ih:., iu1" r:h.,,ir lx. hn.i ran an kh;iL nhdtr i Nlln! hnin!sinh hlre. Nhan diCn, Tim n:1.r. di ra iirr (l rhanh rh(i Hti (hi Minh. Hi N6i. t)i .. r! (:. rh !.I d1' lr"1!.. I ;n J, 'n, \('\J'r tr;.' ', li !a' 24r)q.l!95 d,i rl'Cn ri Ha, rhro kh,,h 'rhnL litr rhrlnhil ,a tl !d n!Niltr! hihg \nrhh(,.r.trA.itr!dLii!'dai ri h Ttictil cnna ili kip.h. fu mir iiun il(r l):l coi;n rtth nl1. tir0g.hri da Nirs hnhg sitrh hE..ial Nt^)'r hin vi nrar khia (rfh lhir Dhrtr. sich niy !in li ctrail khi. cLtu ili! l an.eutrs .ir k lir lhnd cdhln ch. nhijna!ih:i1JiL I in.in linh vll! [h.r h,\ Ni irr lrnh,: \'Dh htr irlv hift dir vi hlh ich.
  5. lr,.hu.itr.trr d(rrs d,lohan d.c. chnns6iria'p tu.cho ftn hr di.hnrh t, eila Gc siA m, sdch van gindi,c n(ii Hy vonr.h.ndoc !a ringldngi!6nnhnn!) il6ng 86p fi6m rhia0 v kir'i Thtrrnr(tp i rinsrii!C Nh, xuet hin vtn h6a _ Tha)n! rn,4:]Iit)!e HnN6i. r)i na]r crii un cie ii vitr hLi.r rotr! khr \Lrc. !,11- trr 'lr u trsirv niln mni rhi'trh lir (l(r7t) vian nshiin dn r).i! ,, , J,, ,',r Jnn! a.',r,I -LrnhJ, \a t . " Vni nn;.4 vil nu tt cid d.!at nnaxqhi,hnu Na i fi batit thnis izir,iix dai llif.i. ln,h ld. \iitr ii n6rg nghian. i'i (hL?. Jni \ii,ru.l(i rh,lc !i.i ffh \a hlii. rl,lr h., vrir h,ii r,nn lirf! l {r3,lli lrr rrrx rr/lri rrr rrn'r t la htu Q an Lh.i lti hd h t .,,t,\ lhntkh.uht tut1,, !\itlrn tiar nil l.hr Nl,i tdf! - Strrh th.ii ngdni .trng i \,i,r di qnnr r ,rU r! r ii. nlhiar.,h, lii rl,Lr r'.tr r.i f hrirrfl-! liatr : n ril r.r. r I li.. r:itr hl;.r. gi.nr r ii . N:h i I iLh ri0h rhii !r i i . ar crtu rnrrdnn! !:nrhairdir rtir(r,thdsiinanri ri \n. .t.r. ., '' .r., r'.1 '., ,',ltrh ,, ..,. 1.,, . ' ' r.i i'(n yii. ir (tr I fh iu h,ri (hair \io.d n i,, Dg.Li r. ., .l",i..i.lLr ri,JLii!r,{!.1,'rrlrin.ili' riai\\ r . r il.tr .!1 '.i .'., ..rli.' t'1 !,. ',. ' ,,. . rh.if l.i. ri {L lhL). .L'i [!vai'. inlJnn! rhi. L]trn. i i stlnninh , \.x h,lp. hiln hrral chiin.rnr. htrr! , I I r; !h, r! ri ! h,,( Viar N, n, rii rlin!.
  6. \iil r[lil rnnsuycr l, Thien - Dia - Nhan h1n nh,t.n, ."!t h," r,h'4islrin8. rhln l.ltr(i( h'ennh,p yh,{d5n!'{ri ,lnir rrrn,ir ha! khins dnns thu dc ddr h&t4 \'ao ifu th& hur t h r t ft ai t t htnh. tu kh,1. fi re be fi rXt t,a o thi. n sh,i, n, h nu hni hid fii nii bdh{ D(i c[ns cninh Il dil I6i nhn s rirtr(li v'en nBhienrd! DinSNam Ada.squan ramdmr(ii. orl,'i .tu v(lisdhdp l&ci. nhidu nha y hoc.dwrdrnt6choc. ... rhivlhuii!rtyy,cdcnhikh,)uhocdla nhiducdquannshietr Hicr vien nahien.rtu t)insNam A di holn fiinh v,r nav 5., ) ehr) r mirh.triirrrr: Mai tulnns vn s.X lhaQ" ein ,hn ! ri& ha. va L,i. ve-n dC n(ii rren vn cu(ir : ,zd. drn rdr hlr iEt Nd fiDn,gN. A" c'la TLCi sr\inh hoc r-i t)\nh (ian dny.httrs rdi ari quan lam d$ riet nFhita tht lhR tldN ntth\ l&tur lnh ht . tlilN thth fi . htld tirl. C!6n . i \ " Nh,in diit. \hn E phat Nfu n tug d,! 8" \ r t 1 i:n \i '.Jx \jn lrnn Phd ld d. nh;n, J:' !i.:n k, nE lrh vu. m,n mr: \;i lh6 khrtr niy T(,ng i,ii.{u kian chnns ta .in fiidu .hftB tri tr\ nrngrinh.huyin m6n.huihu^r.irr(,.uinhniyuiha 0x'inS \;' rnlnsi,a'i ydeniiy.diy lad6ns g(tpd,;trskdsinnnhins va hrh ., quan lnm ci' rhanr kiei fiic li luin vr' thk (i4.. &inr rhri hnnc dlu.trnsciir.ho il6ns,r,io hai doc cd nt khoa hor nhihg lihi Mng k' dlCu ctir (r ntviii l,:rnE nlrds PhnP Nin xuns *in chnnq k rhiln vtiiTri,i- t)ir natcr.hlhrt {r c,t rh.i hoa' rotrB ornr rhiithdgirn. \'6 thn(. dCei lnC ohGs,lLrt,e.ic udn
  7. !'L\^ I IN NIIIING PHiT HGN VA IJN6 DT'NC rii .ins rhlnr lhin kinh !a rham.hi chalrr drire khi nhi,lu ninh rir Nlhrao cLtu hriLl. Lliu va Tri,rDr Ning [ntrr sinh he (Lialiicsiadi!(,i mn nhiau diau uinr! li huran hivar hrittrrnri ihiiu linh vtr hsdxng c(i ich cho ciing da,n!. ChLlratlihy hn! liesi! cia utr6n Uch sa iLt dri,je c H!D Ny khnns ehi (r Mi. n Trune Quaic h.y n Nsa mi y \t]|qhi. trhiir viin eii friDh:1hur 6 ht)i tat thit 't $,,! n viir Nrm. (.iThinh fh(i H,i Chi Minh 'hnB l(in tli m6r thit nkftn hiii nhnn A.)n dlbia ft ai kh.i tho laln thn fi |n,t,o! fh,in.h[a henh nso!iri6o ch\in: phtkh\ Pht ? ttt h?th \,trren khA $tu ttinA nihtnh. )r! trnt\ h.rq nnh hu'. hni td q@n Nri "nhn" diih 1ti liau' ttn" 'r tLtthtdl)\ Abho*otharu?ir, llLl ), I,,rfsrini hmarrhricrhdcia!iitru.C,irhico,u n.axiri vlli ngilli ,h 0aiq rrm A \tr r r rhu trh(', cl rha'gi(3i vi !n vi ma). Con trAdri lin lai ' 'nn d L, I hiL t !,li vn ru rong mar h.i,n(1. vl $iq)n nCriiri c,i n6r ! {,.,i h. 'n:r rhici vni nrii t(itns \n-ne. chtu rinh h(dnS r{ Itrii t. ! ,l.ns.rir vii tu- h n Lhinirn. eotr frrrijiL,, rA nhiau J ,r ,,ntrhianchtr.,nnLnMr hn:n li n6r t.oisc{ckhi n.nsk},liau cia lL\ ihianri"liautiCnAviirl:imed{rkho h.e!h.Lrnrl , ii.i rJ' \ i /n! Jtrtr! . l nr ' ., f ii'littr \rlr\,\'.i ,, I i.,.n\.1',,,) l,'rriJ,q!; ' rq'iL'u." nh:lnJn:i 'r'i h.. l't ,,. . . r.' rlNnt;r '.. l' -,..d.r.i 'ah' ' tr i !tr, tri lnrh vrr! triy. (Nlim l9N6ltic !il di trhin hai chirg L i ... r n.irr \, i\ ri) '. .:l qJd. . rgni.n h r\ N!tri,illar.ri \d hiCu hiai ldi tait va '1tr'vi:r!i,nrrduna lr',,r., hr(iri. (,1..ii nhi r ra.!qu:ir La. hian ti,ns ri dirr
  8. NII^N I'TN. NHUTG PHAT ECN VA I,r!C DVNG cnain r:irh ranr4chtrdns. r.jnh hiy J6 hictr. Lt lJicho m('i.u6-n srch va n.t linh vtl. h;l s'tu mli la- Chtr!,n! rhf nhii g,Lin hlf (i)e rim hilru eie kh:i .inS ki Irii \.i.h trrl sa ctj J m6i sia dl vn xin dinh riene rho han rl'a!.ti. ma,i.on nsrrxir,Jn rim a'n chria d(dc khai$rc. L, nn,!diau li thi cflns .hd hi6u quri rhdc G c[z n6. Ch dna ththai vi.irtl,ng thl?ha rhlic snii nrat c6ngrinh 0& rr, n{i c 1ghic. cftr khor hr* nshiin irc vi c(i ehri ttrdne va cd kl ti rsuYEx oh{ HuYtfl thuvti cij ,hndn8 |)hil ti h6nh hlns nh6n diei. Nhnng d,ins Tdtu! ti.. rl ho. g(inn l u.nalhenrichkhoa hf cleirdidinAluin xauhna hcnh. thrhc dir tlq. rirc i6 TP ticl va.(,ehirilicu. vC hIn chAi cda nhitr ilien... Jin da:n via rlnr Cia llch HOI 3hn i!! I? iC rr ki rhuir aif! on n8daJi thtr dnd. Drng hnnr8 vii h vni mlir Lhnigirn rainritr. (ithuiiripltrven nlykh6nasi! trluvh'i l trhdkhiriIt.si,ir t)n. khi.nns Trtr nB Qur^;c hxy/er Nharltin. l,Jlh h..tsltrh \r 'h,r. u\ lhrdraJrx'n1nt).htr..'i\.r Jic 'n..., rkinin8hiemrCnliih\:rnAtialri.Siri.iitrsnhrrcLlrnhiau rArriiith:ic, n(i.lt vii \a afinjc hai{narhCm Tit.i moi ns(i,i. n hii chlr(hB cuaiicirig l;' blns chtnr laiDs miih h.r (h. ed\l viC( nshier c'h' vi llng dunS nrdg ludtrs linh h(i. rri crio rhici hnl vl rinh hif! qui trn,s chni ri vi kinh riqui nnr. c(j rhinhdciprhddns nhap chna hanh niiycho c6ns{iars. nhfi ra !i.d,r'r !icrin!ric xr tunglirn..i. virn! nansrhiuhao Lirh. nhlDdJm hi, \it kh,tc rh. nniitrgrrir. Na{.ln Llure )h(dn8 thli0 chna ri xiJm rhL |hi.ho mi)i si. djnh \, kiin xii irir. i ihar.iihitrx rin, ri dlin!.
  9. ] N DIIN ' NHANC PHAT HICN VA UTG DUITG ^N '3 G. Tn,,g q trinh rAhiin cLtu li lurn. Lhinr r')i nhin i .rnri.' nii lhiE h - t\n n \'nh .n1r 'g h.r Tiirs hdr TP. H,j chi Minh. d.e hiCr dd liieo \ti r)nrh Hr !ar. TriJ.g (hoa, ciia (iiro nrNg!vin Vlln O 'iar .n'. l( nr l. r-r'i1 (it{rJ.,nt\":nlhthla'.'!.{i!rr trh.1,,'T lirn kh..' h,\ r rrg ('hflnF 'r'1h'vi { r}rri\i ' J . \',r'1 - !u. v.,ir lr"nu \dm q rhu.it'u\ hdn th,d h,,. i viar Nrm- d:t! hiel eua liitil) si Pham DtL l\nrng._fh'(r. Vi6n |, FL rh'ir, h''r nrtrh.t rrT'un.lNgu\.:n I'ut r\ .trn.hri!ir! tnrh. TnrAlinh !ri. Ihorho( \.irli. chIn3 ,l.L Lldn( ihiau nhi, kh.r h(t.hoy("i nlinh viL Tnmg ri'n c . ., n nd; .rfi.nrrl-.Li Tfli'nFlJh,!'i.h[h,.H, . xn (in.$inahicnr. dinhsiii thfc riin. @ q @,- .,r!.0nc:iirachLl,arnihriitr nhin ildd. srr (u .i i v, hnlg ,.tr !i h,j hair.i.L trhnng trgtdi ruir rh .itrg nhdrinh ! hitr.rirhdtr h!:.1)i] lai diig lderhicd:iv rniri uhir! rir trgh,a. crh' va; da nnY. (.!Fn,l;,trrtrhtotrglnrhvr.rhirt'hC hh., rtfinrh(rnE s- ,l,..tl:inh'arrhiLnhinllhakh'viCi.u,jnr:ichn:lt.Tn)ngkh ir t.L r rhi. dda i $i"'tr vJih,n Joc- la d((jc Ti4i \i y r. r'rnt tlain!. rhtryanehn! hcnh khana dr)ngfir6.- ltlrj ,.hi,'l,li..,r rhriir rrici r rhi[i.
  10. Tn g qu' rinh hDin luy;n vi rhlrc h;'.h chn ri.6ring rni.nn Jn(rhinx nsdn.adi'iquanlen vi nhd hu. nhiau vn; di t.ngdaid[dns kidn $il. nanhm6ns phin nlLo dnrJc \iins ri. vdj tim ld"B nh6n airuyel vni.cdc fianh riCn rrona(ii! Lrrtrh Nhin iliin Viir Nam. rJru ng lui,n rhih h,1. d,.ns 'lir ria. v!' raodifikinh trshiCnr. t)rc biCt anh Dni v.n (ii:id. trhi, J. dnh trgh'ln kC, nhJ nhin,Iin !, khr nAng Ji .n., itntl ttr-n ver {hii dd cu,ih srch Lri ftd B ni'r dfdc. CHTJdNG I Cudi.nns D nhiar firh cia Nh, xuai tin to.8 khAu hiin trp ilC.sni rhi6u vni hdn i(rc.,ru va m!'jt rmh vlr. *hoa nN m(ri m; ilCy hip din. Iirffrlflc fltN Tdoilc I(i DrtU Xin.hlnrhinh M,ndn vi !igitpddqur 6au triiy. coA co flcddr Iilii rid ril, cht iUoi, 4,1c91
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2