intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân tích giải pháp bảo vệ hố đào móng nhà cao tầng có hầm

Chia sẻ: Chu Sy Doan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

251
lượt xem
125
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Phân tích giải pháp bảo vệ hố đào móng nhà cao tầng có hầm dưới đây trình bày kiến thức về sự cố móng tầng hầm do sai sót kỹ thuật, giải pháp phòng chống sự cố hố đào. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích giải pháp bảo vệ hố đào móng nhà cao tầng có hầm

 1. Ph©n tÝch Gi¶i ph¸p b¶o vÖ hè ®µo hiÖu qu¶ cho mãng nhµ cao tÇng cã tÇng hÇm PGS.TS. NguyÔn B¶o Hu©n, CDC §Nguyªn nh©n sù cè cã nhiÒu : do thi c«ng g©y chÊn ®éng , chuyÓn dÞch ®Êt, thi c«ng Ðp ,®ãng, khoan cäc cõ,®µo ®©t ,b¬m hót n­íc lµm kh« hè ®µo v...v... §Bé X©y Dùng ban hµnh N¨m 2006 :”h­íng dÉn kü thËt phßng ngõa sù cè c«ng tr×nh khi ®µo hè mãng s©u trong vïng ®Êt yÕu” ;n¨m 2008 “h­íng d·n phßng ngõa sù cè do thi c«ng hè ®µo ®èi víi c¸c c«ng tr×nh l©n cËn”. §NhiÒu luËn v¨n th¹c sÜ b¶o vÖ thµnh c«ng vÊn ®Ò nµy:” ®¹i häc X©y Dùng “. Những giải ph¸p phßng chống sự cố hố đào cã nhiÒu c¸ch, chØ giíi thiÖu vµ ct 1.T­ờng cõ Larssen kết hợp thanh văng chống; t­êng ch¾n b»ng cäc XM.A tr.6,7,8 2.T­êng Cõ bªt«ng trong đất kết hợp neo trong ®ất, biÖn ph¸p ®µo më B.trang 9,10 3.T­ờng cõ bªt«ng kết hợp văng chống kiểu "top down “ 1/2 më 1/2 ngÇm C.tr. 12 4.T­ờng cõ bªt«ng kết hợp văng chống kiểu “B¸n top- down“1/2 më 1/2 ngÇm D.tr13, E.14 5.T­ờng cõ bªt«ng kh«ng văng chống biÖn ph¸p ®µo hè mãng më F.16 Kết luận : - vÊn ®Ò kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh cho thiÕt kÕ thi c«ng hè ®µo, - xö lý n­íc ngÇm trong ,ngoµi hè mãng - c«ng t¸c gi¸m s¸t thi c«ng - quan tr¾c ®Þa kü thuËt :n­íc ngÇm, lón , biÐn d¹ngchuyÓn dÞch, gi¸ trÞ giíi h¹n cña chóng ph¶i ®­îc thiÕt kÕ tÝnh to¸n vµ dù b¸o.
 2. sù cè mãng tÇng hÇm do sai sãt kü thuËt Sù cè hè ®µo xÈy ra mäi n¬i trªn thÕ giíi: Singapore, Thailand, Trung Quèc, v.v... ViÖt nam còng t­¬ng tù: ÄNghiªng cäc khoan nhåi mãng tÇng hÇm SaiGßn Pearl ÄTrªn 80%cäc ®ãng xil« xim¨ng Hiªp Ph­íc bÞ nghiªng ÄNøt nhµ chung c­ NguyÔn Siªu do h¹ cõ Larssen ÄSù cè v¨ng chèng t­êng v©y kh«ng ®¶m b¶o lµm xËp bøc t­êng gi÷a c«ng tr×nh 102 Cèng Quúnh vµ Chung c­ 207 Bïi ViÖn ÄTh¸p ng©n hµng ®Çu t­ ph¸t triÓn VN 194 TrÇn Quang Kh¶i, HN: n­íc bïn c¸t ch¶y tõ ®é s©u ®¸y hè ®µo -12,5m Ä Sù cè phÇn ngÇm 6 tÇng hÇm c«ng tr×nh PacifÝc sè 43,45,47 §­êng NTMK Q.1;khi ®µo ®Êt ngÇm(kiÓuTop- Down)ë ®é s©u- 22mxuÊt hiÖn lç thñng(0,2x 0,7m) trªn t­êng v©y lµm n­íc ngÇm ch¶y qua lç thñng kÐo theo ®Êt c¸t ®æ vµo hè mãng g©y xËp nhµ 3tÇng ViÖn KHXH miÒn Nam vµ sôt nÒn Së Ngo¹i vô
 3. sù cè mãng tÇng hÇm do sai sãt kü thuËt
 4. sù cè mãng tÇng hÇm do sai sãt kü thuËt Sự cố 102 Cống Quỳnh Q.1 Sự cố Pacific Q.1 TP. HCM
 5. sù cè mãng tÇng hÇm do sai sãt kü thuËt
 6. gi¶i ph¸p phßng chèng sù cè hè ®µo 1. T­ßng ch¾n Larssen kÕt hîp thanh v¨ng chèng cho hè ®µo mãng c«ng tr×nh cã 1 tÇng hÇm Cao èc 25 tÇng Phóc thÞnh(2002-2005) cao 80,70m t¹i 341 Cao §¹t Q.5, 2 tÇng hÇm cã chu vi 303m s©u 7,5m, diÖn tÝch 2485m2,diÖn tÝch ®Êt x.d.3534m2 , sö dông 757 cõ Larssen 12m X0,4m ngµm vµo sÐt pha dÎo cøng,v¨ng thÐp h×nh kÕt hîp cäc khoan nhåi; 178 cäc mãng cäc s©u 55m D1200 sè l­êng.§iÒu kiÖn §Þa chÊt thuËn lîi cho x,d v× ®Êt nÒn toµn sÐt dÎo cøng mÆt trªn, d­íi s©u lµ c¸t mÞn vµ th«. Quan tr¾c §i¹ kÜ thuËtn cho thÊy c«ng tr×nh lón kh«ng ®¸ng kÓ
 7. gi¶i ph¸p phßng chèng sù cè hè ®µo t­êng ch¾n bªt«ng liªn tôc trong ®Êt cã HÖ v¨ng chèng ngang vµ xiªn n»m trong hè ®µo . Ct. BMC 20 tÇng cã 1 tÇng hÇm t¹i258 bÕn Ch­¬ng D­¬ng Q.1
 8. gi¶i ph¸p phßng chèng sù cè hè ®µo 1. T­êng ch¾n Larssen cã HÖ v¨ng chèng ngang vµ xiªn n»m trong hè ®µo A) Ng©n Hµng C«ng th­¬ng VN 108 TrÇn H­ng §¹o, Hµ Néi. 17 tÇng vµ 1 tÇng hÇm s©u 6m §µi cäc dÇy 2,8m, sö dông 2375 m dµi cõ Larssen cã kÝch th­íc 0,4 X8m DiÖn tÝch tÇng hÇm 974m2, §Êt x.d.1040m2. chuyÓn 9000m3 ®Êt ®µo hè mãng Hè ®µo n»m trªn 2 líp ®Êt: ®Êt lÊp dµy 2,5m, líp sÐt dÎo mÒm dÇy 12m cã N=14, R=19t/m2, E=1300t/m2. Cã 3 ph­¬ng ¸n cõ + v¨ng chèng cho t­êng : 1. Larssen +v¨ng chèng: 1tû 610ngµn §ång 2. Tæ hîp thÐp U I 28 : 1tû 771 ngµn §ång 3. T­êng bªt«ng s©u 8m dÇy 600mm kÕt hîp 24 neo trong ®Êt, chiÒu dµi 30m :3tû 951 ngµn §ång
 9. gi¶i ph¸p phßng chèng sù cè hè ®µo 2. T­êng ch¾n bªtong trong ®Êt kÕt hîp neo trong ®Êt cho c«ng tr×nh cã tõ 2-3 tÇng hÇm B) Vietcombank : cao 108m ,22 lầu, Vietcombank 2 tÇng hầm,thi c«ng n¨m 1997,mÆt b»ng 27,5 X 51,2m,diÖn tÝch 2 tÇng hÇm 2500m2. KÕt cÊu khung cøng nhip 8,5X 8,5m, sµn cã dÇm vµ lâi cøng bªt«ng cèt thÐp
 10. gi¶i ph¸p phßng chèng sù cè hè ®µo 2. T­êng ch¾n bªtong trong ®Êt kÕt hîp neo trong ®Êt cho c«ng tr×nh cã tõ 2-3 tÇng hÇm: Th¸p Vietcombank sö dông 101 neo dµi 25m xien 40 ®é t¹i 2 cao tr×nh +8,70 vµ +4,2m so víi cao tr×nh tù nhiªn +11,0m
 11. gi¶i ph¸p phßng chèng sù cè hè ®µo. BẢng1 : tãm t¾t c¸c GIẢI ph¸p cỪvµ VĂNg chèng cỪ ®· ¸p dông Ph©n tÝch giẢi ph¸p bẢo vÖ hè ®µo hiÖu quẢ Năm Ký Tªn c«ng tr×nh / Sè ChiÒu Sè Giải ph¸p ph¸ Giải ph¸p ph¸ T­êng ChiÒu Gi¸ thµnh Gi¸ thµ DiÖn tÝch DiÖ Nhµ thÇu Nhµ thÇ hiÖu hiÖ ®Þa ®iÓm x©y dùng tÇng cao l­îng îng t­êng cõ V¨ng tÇng dµi tÇng hÇm x©y thi c«ng Nhµ Nhµ tÇng chèng chè hÇm dµy t­êng cõ (m2) dùng (m) hÇm (cm) (m ) Văng 2 tỷ A Ng©n hµng c«ng Ng© 17 65 1 Cõ t¹m 60 12 974/1040 1997 Ligogi 20 Hình th­¬ng/ TrÇn H­ng ¬ng/ TrÇ Lassen chèng chè 500 ngµn ngµ bằng UI vu«ng vu« Đ¹o Hµ néi Hµ B Vietcombank Tower 22 108 2 T­êng Neo 80 15 6triÖu 6triÖ 2500 1997 Soletanche Neo /TrÇn Quang Khải Hình chữ TrÇ bª t«ng trong ®Êt 950ngµn 950ngµ Bachy VN Hµ néi trong ®Êt USD nh©t nh© C Habour View Tower 19 65 2 T­êng Thi c«ng 60 14 850 000 1350 1994 Soletanche Thi Hình gÇn NguyÔn HuÖ HuÖ bª t«ng kiÓu Top kiÓ USD Bachy Thµnh Phè HCM Thµ Phè trong ®Êt down vu«ng vu« Hình qu¹t D Trung t©m ph¸t thanh ph¸ 12 45 1 T­êng Thi c«ng 60 - 200 tû qu¹ 2008 Cty Delta Quèc Gia Què bª t«ng B¸n Top - ®ång (cả c«ng trong ®Êt down trinh) trinh) Văng 3tỷ 800 E Toµ nhµ hçn hîp HH4 Toµ nhµ 27 99 2 -3 T­êng 60 35 2863 2006 Cty Hình gÇn bª t«ng chèng chè Ngàn Ngà Cty S«ng е S«ng е đồng tạm vµo trong ®Êt vu«ng vu« 25 cäc chữ T F Trung t©m B­u chÝnh 25 90 2 T­êng Vµnh ®ai 80 17 300 tû 1512 2007 Bachy Hình trßn ViÔn th«ng ViÖt Nam th« ViÖ bª t«ng 2,5 X 1 m ®ång trß Soletanche (cả c«ng trong ®Êt VN trinh) trinh) Ghi chó: Giải ph¸p cõ Larssen kÕt hîp văng chèng hoÆc t­êng cõ b»ng cäc ximăng ®Êt th­êng ¸p dông cho nhµ cã 1 tÇng hÇm, ®µo më Giải ph¸p t­êng bªt«ng trong ®Êt phæ biÕn ¸p dông trong vung x©y xen cÊycho nhµ co 1 hay 2 vµ nhiÒu tÇng hÇm,dµo më hoÆc nöa më nöa ngÇm
 12. gi¶i ph¸p phßng chèng sù cè hè ®µo 3. T­êng ch¾n bªtong kÕt hîp v¨ng chèng kiÓu “top-down” C) Habour View Tower MÆt b»ng 25X27m, s©u 9,61m, cao 65m, 19 lÇu 2 tÇng hÇm.
 13. gi¶i ph¸p phßng chèng sù cè hè ®µo 4. T­êng ch¾n bªtong kÕt hîp kÕt cÊu sµn chèng kiÓu “b¸n top-down” ct. tr×nh cã nhiÒu tÇng hÇm D) Trung tâm phát thanh Quốc gia • 12 tÇng vµ 2 tÇng hÇm t¹i 58 Qu¸n Sø,Hµ néi Mãng cäc khoan nhåi s©u -46m cã 81 cäc D1200 khu cao 12 tÇng vµ 40 cäc D1000 khu vùc héi tr­êng 2 tÇng.Keets cÊu khung cøng mãng cét,®éc lËp,sµn tÇng hÇm máng. ThiÕt kÕ Ban ®Çu dïng cõ Larsen s©u 18m,v¨ng chèng thÐp h×nh. Thùc tÕ thi c«ng t­êng bªt«ng liªn tôc trong ®Êt dÇy 800 thi c«ng v¨ng chèng kiÓu b¸n Top Down,ph­¬ng ph¸p ®µo ®Êt nña më nöa ngÇm,®Õn nay xong p. th« tæng diÖn tÝch sµn 15 000m2 tæng møc ®Çu t­ 200 tû §ång thùc hiÖn n¨m 2004-2008
 14. gi¶i ph¸p phßng chèng sù cè hè ®µo 4.T­êng ch¾n bªtong“b¸n top-down” E) Tæng CTy S«ng §µ Quy m« c«ng trinh : cao 99m, 27 lÇu N»m trªn kh«ng gian th«ng suèt 2 tÇng HÇm ,s©u 9,6m, chç s©u 13,8m DiÖn tÝch tÇng hÇm 9 863m2, chu vi 400m. Cã 3 ph­¬ng ¸n v¨ng chèng: 1. V¨ng chèng thÐp h×nh H-I vµo trô t¹m ch÷ T b»ng bªt«ng. Gi¸ dù b¸o 3,8 tû ®ång do Cty S«ng §µ 25 ®Ò suÊt. 2. Thi c«ng kiÓu” b¸n top- down,” dù to¸n thiÕt kÕ Hanshin, Hµn quèc 2,5 tû ®ång 3. Ph­¬ng ¸n neo trong ®Êt dµi 8 & 12m Gi¸ dù to¸n cña cty TNHH AE 3,69 tû ®ång
 15. gi¶i ph¸p phßng chèng sù cè hè ®µo 4. T­êng ch¾n bªt«ng “b¸n top-down”- ¦u ®iÓm Ä TiÕn ®é thi c«ng tæng thÓ c¶ c«ng tr×nh nhanh v× cã thÓ tiÕn hµnh song song c¶ kÕt cÊu bªn trªn vµ d­íi Ä Kh«ng ph¶i chi phÝ cho hÖ thèng chèng phô Ä Kh«ng tèn hÖ thèng gi¸o chèng, coppha cho kÕt cÊu dÇm sµn v× sang tÇng hÇm ®­îc thi c«ng ngay trªn mÆt ®Êt Ä Gi¶m 30% khèi l­îng ®µo ®Êt so víi ph­¬ng ph¸p dïng t­êng ch¾n Larssen Ä Gi¶m 40% néi lùc trong t­êng do chèng c©n ®èi c¸c c¹nh t­êng ch¾n. BiÕn d¹ng ngang cña t­­êng ch¾n kh¸ nhá nªn chuyÓn vÞ ®Êt nÒn xung quanh hè ®µo lµ kh«ng ®¸ng kÓ. Ä Thi c«ng Ýt ån, Ýt chÊn ®éng Tuy nhiªn, vÊn ®Ò lµ thi c«ng ph¶i b¶o ®¶m chÊt l­îng tuyÖt ®èi
 16. gi¶i ph¸p phßng chèng sù cè hè ®µo 5. T­êng ch¾n bªtong kh«ng v¨ng chèng – F) Trung T©m b­u chinh - viÔn th«ng Phần mãng 2 tÇng hầm s©u 7,2m еi cäc bÒ dÇy 3m phủ kin cọc khoan nhồi. Tường chắn bª t«ng liªn tuc trong ®Êt dµy 80cm, chiÒu s©u 17,5m vµ 55,5m, Tường v©y tạo thµnh h×nh trßn, ®­êng kÝnh 55m. Thay văng chống bằng dầm bªt«ng kÝch th­íc 2,5 X 1m, ®Ó liªn kÕt c¸c panel t­êng, t¨ng æn ®Þnh, hạn chÕ biÕn d¹ng ®Ønh t­êng v©y & chèng l¹i sù ph©n bè t¶i kh«ng ®Òu lªn t­êng v©y.
 17. KÕt luËn Nh÷ng ®Ò xuÊt phßng ngõa sù cè hè ®µo mãng nhµ cao tÇng víi 1 hay nhiÒu tÇng hÇm ®Òu xuÊt ph¸t tõ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt, qui m« vµ vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh .Từ c¸c ph­¬ng ph¸p b¶o vÖ hè ®µo trªn ®©y, cã thÓ nhËn xÐt thÊy : - rÎ nhÊt :cõ Larssen,®¾t nhÊt :t­êng trong ®Êt kÕt hîp neo -thi c«ng top-down cã nhiÒu ­u viÖt ,song thi c«ng phøc t¹p cÇn ®é chÝnh x¸c cao, tiÒm Èn rñi ro khã ph¸t hiÖn. An toµn–kinh tÕ Hè ®µo ph¶i do nhµ thÇu thi c«ng ®Ò xuÊt trªn c¬ së ®­îc cÊp th«ng tin sè liÖu chÝnh x¸c tin cËy: 1. VÒ kh¶o s¸t phôc vô thiÕt kÕ biÖn ph¸p thi c«ng theo Tiªu chuÈn x©y dùng V.N 194-2006 2. VÒ mùc n­íc ngÇm cao vµ thay ®æi 3. C«ng t¸c gi¸m s¸t thi c«ng sè liÖu chÝnh x¸c, kÞp thêi. 4 . Quan tr¾c ®Þa kü thuËt : n­íc ngÇm, lón, biÕn d¹ng, chuyÓn dÞch ®Êt. Gi¸ trÞ giíi h¹n cña c¸c th«ng sè trªn ph¶i ®­îc thiÕt kÕ tÝnh to¸n vµ dù b¸o.
 18. c¸m ¬n
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2