intTypePromotion=3

Phân tích thiết kế hệ thống - Chương 7

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
35
lượt xem
4
download

Phân tích thiết kế hệ thống - Chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TẬP THỰC THỂ CHA VÀ TẬP THỰC THỂ CON (SUPERTYPES AND SUBTYPES) I TẬP THỰC THỂ PHỤ THUỘC (DEPENDENT ENTITY, ID-DEPENDENT ENTITY) Trong thực tế, có các thực thể trong một tập thực thể lại tồn tại phụ thuộc vào sự tồn tại của các thực thể trong tập thực thể khác. Ta gọi tập thực thể này là tập thực thể phụ thuộc, còn tập thể mà chúng phụ thuộc vào là tập thực thể cha. Mô hình ER của tập thực thể phụ thuộc phải có tính chất sau: Thuộc tính nhận diện của tập thực thể phụ thuộc gồm một...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích thiết kế hệ thống - Chương 7

  1. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 63 Chöông 7 . TAÄP THÖÏC THEÅ CHA VAØ TAÄP THÖÏC THEÅ CON (SUPERTYPES AND SUBTYPES) I TAÄP THÖÏC THEÅ PHUÏ THUOÄC (DEPENDENT ENTITY, ID-DEPENDENT ENTITY) Trong thöïc teá, coù caùc thöïc theå trong moät taäp thöïc theå laïi toàn taïi phuï thuoäc vaøo söï toàn taïi cuûa caùc thöïc theå trong taäp thöïc theå khaùc. Ta goïi taäp thöïc theå naøy laø taäp thöïc theå phuï thuoäc, coøn taäp theå maø chuùng phuï thuoäc vaøo laø taäp thöïc theå cha. Moâ hình ER cuûa taäp thöïc theå phuï thuoäc phaûi coù tính chaát sau: Thuoäc tính nhaän dieän cuûa taäp thöïc theå phuï thuoäc goàm moät thuoäc tính nhaän dieän cuûa taäp thöïc theå cha keát hôïp vôùi moät thuoäc tính khaùc duøng ñeå nhaän dieän thöïc theå ñoù trong caùc giaù trò nhaän dieän cha. Ví duï Haõng haøng khoâng quoác teá cung caáp caùc tuyeán bay ñeán nhieàu ñòa ñieåm treân theá giôùi. Caùc tuyeán bay ñöôïc leân lòch cho moät khoaûng thôøi gian nhö töø 1/3/1995 ñeán 31/10/1995. Taát caû caùc tuyeán bay ñeàu coù saân bay ñi vaø ñeán ví duï tuyeán bay coù theå töø saân bay Sydney ñeán saân bay Frankfurt. Moãi tuyeán bay ñeàu coù giôø khôûi haønh vaø giôø ñeán. Giôø khôûi haønh laø giôø khôûi haønh cuûa moät ngaøy cuï theå, ví duï nhö neáu tuyeán bay phuïc vuï theo tuaàn thì giôø khôûi haønh laø cuûa caùc ngaøy 01/03/95, 08/03/95, 15/03/95 … Ta coù moâ hình ER nhö sau: Taäp thöïc theå CHUYEÁN BAY laø taäp thöïc theå phuï thuoäc. CHUYEÁN BAY chæ toàn taïi trong TUYEÁN BAY Khoùa chính cuûa taäp thöïc theå CHUYEÁN BAY laø söï keát hôïp giöõa khoùa chính cuûa taäp thöïc theå TUYEÁN BAY vaø thuoäc tính ngaøy khôûi haønh cuûa chuyeán bay. Moái keát hôïp treân ñöôïc goïi laø moái keát hôïp phuï thuoäc nhaän dieän (ID-dependent relationship) Döõ lieäu cuûa TUYEÁN BAY chæ toàn taïi trong moät khoaûng thôøi gian, ñaây laø tính chaát taïm thôøi cuûa döõ lieäu, chuùng aûnh höôûng ñeán moâ hình döõ lieäu nhö theá naøo seõ ñöôïc ñeà caäp trong chöông sau. Moâ hình quan heä: TUYEÁN BAY(maõ tuyeán bay, saân bay khôûi haønh, ...,loaïi maùy bay) CHUYEÁN BAY(maõ tuyeán bay, ngaøy khôûi haønh, soá haønh khaùch, ..., soá maùy bay) Ñeå laøm roõ hôn khaùi nieäm taäp thöïc theå phuï thuoäc (dependent entity) , ta haõy xem moâ hình ER cuûa vaán ñeà nhaân vieân vaø phoøng ban. http://www.ebook.edu.vn
  2. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 64 Baûn soá keát noái cuûa moâ hình naøy hoaøn toaøn gioáng vôùi moâ hình haõng haøng khoâng quoác teá nhöng neáu ta xem nhaân vieân laø taäp thöïc theå phuï thuoäc thì khi moät phoøng ban bò giaûi theå daãn tôùi toaøn boä nhaân vieân trong phoøng ban ñoù bò giaûi theå theo. Ñieàu naøy khoâng ñuùng vôùi thöïc teá laø nhaân vieân coù theå chuyeån sang phoøng ban khaùc laøm vieäc. Vôùi moâ hình treân vieäc chuyeån naøy seõ laøm thay ñoåi giaù trò khoùa chính cuûa quan heä NHAÂN VIEÂN laøm maát tính oån ñònh cuûa khoùa chính. PHOØNG BAN NHAÂN VIEÂN maõ phoøng ban teân phoøng ban maõ phoøng ban soá thöù töï hoï vaø teân ngaøy sinh KH Phoøng keá hoaïch KH 1 Nguyeãn Vaên Huøng TC Phoøng toå chöùc KH 2 Traàn Maïnh Tieán KT Phoøng kyõ thuaät KH 3 Nguyeãn Kim TC 1 Nguyeãn Dieän TC 2 Phaïm Chöông KT 1 Nguyeãn Haûi Vaäy moâ hình ñuùng cuûa vaán ñeà nhaân vieân vaø phoøng ban laø: II THUOÄC TÍNH HAY TAÄP THÖÏC THEÅ Vaên phoøng chính phuû mong muoán thieát laäp moät cô sôû döõ lieäu veà caùc coâng ty baùn sæ trong coâng ngheä thôøi trang. Nhöõng coâng ty naøy coù caùc cöûa haøng ôû nhieàu thaønh phoá khaùc nhau. Vaán ñeà ñöôïc ñaët ra laø: Ta coù neân moâ hình khaùi nieäm thaønh phoá (nôi caùc cöûa haøng ñang kinh doanh) nhö moät thuoäc tính cuûa taäp thöïc theå CÖÛA HAØNG hay taïo chuùng thaønh moät taäp thöïc theå THAØNH PHOÁ http://www.ebook.edu.vn
  3. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 65 moâ hình 1 maõ cöû a haø ng maõ thaø nh phoá THAØNH PHOÁ CÖÛ A HAØNG teâ n cöûa haøng teâ n thaønh phoá moâ hình 2 maõ cöû a haø ng CÖÛ A HAØNG teâ n cöûa haøng ..... thaønh phoá Hình 6.2 - Choï n moä t trong hai moâ hình ER cuû a vaán ñeà cöûa haøng vaø thaø nh phoá Nhöõng nguyeân taéc sau giuùp ta coù choïn löïa thích hôïp: 1. Neáu khaùi nieäm thaønh phoá coù thuoäc tính vaø ta quan taâm ñeán caùc thuoäc tính naøy trong coâng taùc quaûn lyù thì chuùng ta moâ hình noù nhö moät taäp thöïc theå. 2. Neáu moät cöûa haøng coù khaû naêng naèm treân nhieàu thaønh phoá thì chuùng ta moâ hình thaønh phoá thaønh taäp thöïc theå rieâng. 3. Neáu khaùi nieäm thaønh phoá coù quan heä vôùi moät vaøi taäp thöïc theå khaùc thì ta phaûi moâ hình chuùng thaønh taäp thöïc theå rieâng. Vì chæ coù taäp thöïc theå môùi coù quan heä vôùi taäp thöïc theå khaùc. 4. Neáu chuùng ta coù nhu caàu löu tröõ taát caû caùc thaønh phoá maëc duø caùc cöûa haøng chöa hieän dieän ôû taát caû thaønh phoá thì chuùng ta phaûi moâ hình thaønh phoá thaønh taäp thöïc theå. 5. Neáu boán nguyeân taéc treân khoâng coù nguyeân taéc naøo aùp duïng ñöôïc thì ta moâ hình thaønh phoá nhö moät thuoäc tính cuûa taäp thöïc theå CÖÛA HAØNG. III TAÄP THÖÏC THEÅ CHA VAØ TAÄP THÖÏC THEÅ CON Treân thöïc teá chuùng ta thöôøng gaëp caùc thöïc theå gioáng nhau töø 80% ñeán 90% nhö trong vieäc phaân lôùp caùc loaïi. Söï töông töï giöõa chuùng daãn ta ñeán khaùi nieäm taäp thöïc theå cha vaø taäp thöïc theå con. 1 Caùi toång quaùt vaø caùi chuyeân bieät Tröôùc khi ñi vaøo chi tieát, ta haõy xem ví duï sau: Thuoäc tính chung: Taát caû caùc thuyeàn: chieàu daøi, löïc nöôùc reõ, troïng taûi Thuoäc tính rieâng: Thuyeàn buoàm: dieän tích buoàm, soá coät Thuyeàn maùy: soá maùy, coâng suaát, loaïi nhieân lieäu. Thuyeàn cheøo: soá maùi cheøo, coù ngöôøi ñieàu khieån chính khoâng Thuyeàn naâng: Soá naâng, dieän tích khoaûng hôû http://www.ebook.edu.vn
  4. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 66 Moâ hình treân dieãn taû söï töông quan giöõa caùi toång quaùt vaø caùi chuyeân bieät (IS-A relationship; Inheritance in a generalization hierarchy). Trong moâ hình döõ lieäu, caùi toång quaùt ñöôïc goïi laø taäp thöïc theå cha (supertype) coøn caùi chuyeân bieät laø taäp thöïc theå con (subtype) nhö THUYEÀN laø taäp thöïc theå cha cuûa taäp taäp thöïc theå con THUYEÀN BUOÀM. 2 Kyù hieäu taäp thöïc theå cha/con Ví duï vaán ñeà löu tröõ chi tieát veà nhaân vieân. Moät coâng ty mong muoán löu tröõ lyù lòch caù nhaân veà nhaân vieân cuûa mình. Coù hai loaïi nhaân vieân nhaân vieân toaøn thôøi gian vaø nhaân vieân baùn thôøi gian. Chi tieát löu tröõ veà nhaân vieân bao goàm maõ nhaân vieân, teân nhaân vieân, ñòa chæ, ngaøy sinh, ngaøy vaøo laøm, chöùc vuï. Ñoái vôùi nhaân vieân toaøn thôøi gian, chuùng ta caàn löu tröõ veà löông naêm, thöôûng naêm Coøn nhaân vieân baùn thôøi gian, chuùng ta laïi caàn löu tröõ veà ñôn giaù giôø coâng, ñôn giaù giôø laøm theâm Moâ hình ER cho vaán ñeà nhaân vieân nhö sau: maõ nhaân vieân NHAÂN VIEÂN teân nhaân vieân ñòa chæ NHAÂN VIEÂN maõ nhaân vieân ngaøy sinh TOØAN THÔØI GIAN löông naêm ngaøy vaøo laøm thöôûng naêm chöùc vuï NHAÂN VIEÂN maõ nhaân vieân BAÙN THÔØI GIAN ñôn giaù giôø coâng ñôn giaù giôø laøm theâm Hình 6.5 - Moâ hình ER taäp thöïc theå cha taäp thöïc theå con cuûa vaán ñeà nhaân vieân 1. Hình chöõ nhaät cuûa taäp thöïc theå cha NHAÂN VIEÂN seõ chöùa taát caû taäp thöïc theå con NHAÂN VIEÂN TOAØN THÔØI GIAN vaø NHAÂN VIEÂN BAÙN THÔØI GIAN 2. Nhöõng thuoäc tính chung nhö teân nhaân vieân, ñòa chæ, ngaøy sinh, ngaøy vaøo laøm, chöùc vuï. laø thuoäc tính cuûa taäp thöïc theå cha NHAÂN VIEÂN. Nhöõng thuoäc tính naøy ñöôïc hieåu cho taát caû caùc taäp thöïc theå con. Thuoäc tính cuûa taäp thöïc theå con laø thuoäc tính rieâng chæ ñöôïc hieåu trong taäp thöïc theå con ñoù. 3 YÙnghóa Ta moâ hình thaønh taäp thöïc theå cha/con nhaèm dieãn taû chính xaùc hôn qui taéc quaûn lyù coù lieân quan ñeán caùi toång quaùt vaø caùi chuyeân bieät. 4 Caùi toång theå vaø caùi thaønh phaàn Sô ñoà treân dieãn taû caùi toång theå vaø caùi thaønh phaàn veà baûn chaát chuùng hoaøn toaøn khaùc vôùi caùi toång quaùt vaø caùi chuyeân bieät. Khi gaëp sô ñoà naøy chuùng ta khoâng moâ hình chuùng thaønh taäp thöïc theå cha/con. 5 Thuoäc tính cuûa caùc taäp thöïc theå cha/con Töø vaán ñeà ta suy ra caùc thuoäc tính cuûa caùc taäp thöïc theå laø nhö sau: http://www.ebook.edu.vn
  5. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 67 NHAÂN VIEÂN TOAØN THÔØI GIAN: maõ nhaân vieân, teân nhaân vieân, ñòa chæ, ngaøy sinh, ngayø vaøo laøm, chöùc danh, löông naêm, thöôûng naêm NHAÂN VIEÂN BAÙN THÔØI GIAN: maõ nhaân vieân, teân nhaân vieân, ñòa chæ, ngaøy sinh, ngaøy vaøo laøm, chöùc danh, ñôn giaù giôø coâng, ñôn giaù giôø troäi Trong nhieàu tröôøng hôïp, taäp con coù theå khoâng coù thuoäc tính rieâng nhöng vaãn phaûi moâ hình chuùng laø taäp thöïc theå vì: 1. Chuùng dieãn taû qui taéc quaûn lyù chính xaùc hôn 2. Thuoäc tính seõ boäc loä khi chuùng ta tìm hieåu vaán ñeà kyõ hôn Giaû söû nhaân vieân chia thaønh töøng loaïi. Khaùi nieäm loaïi nhaân vieân ñöôïc moâ hình thaønh taäp thöïc theå vôùi lyù do: 1. Danh saùch ñaày ñuû loaïi nhaân vieân ñöôïc khai thaùc thöôùng xuyeân. 2. Moät loaïi môùi coù theå ñöôïc ghi nhaän nhöng chöa coù thöïc theå naøo thuoäc loaïi naøy. maõ loaïi LOAÏI NHAÂN moâ taû VIEÂN vöøa laø loaïi thuoäc khoùa veà chính vöøa co laø khoùa maõ nhaân ù ngoaïi vieân NHAÂN VIEÂN teân nhaân maõ nhaân NHAÂN VIEÂN vieân vieân TOØAN THÔØI ñòa chæ löông naêm GIAN ngaøy sinh thöôûng naêm maõ nhaân vieân ngaøy vaøo NHAÂN VIEÂN ñôn giaù giôø coâng laøm BAÙN THÔØI ñôn giaù giôø laøm chöùc vuï GIAN theâm Hình 6.8 - Vaán ñeà nhaân vieân vaø taäp thöïc theå loaïi nhaân vieân 6 Caùc tính chaát cuûa taäp thöïc theå cha/con http://www.ebook.edu.vn
  6. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 68 maõ loaïi LOAÏI NHAÂN moâ taû VIEÂN loaïi thuoäc veà co maõ nhaân ù vieân teân nhaân NHAÂN VIEÂN vieân ñòa chæ ngaøy sinh ngaøy vaøo laøm chöùc vuï loaïi nhaân soá ñaêng ñöôïc caáp maõ nhaân vieân NHAÂN VIEÂN boä XE COÂNG cho vieân TOØAN THÔØI ñöôïc caáu taïo TY löông naêm GIAN caáp kieåu thöôûng naêm maõ nhaân vieân NHAÂN VIEÂN daùng ñôn giaù giôø coâng BAÙN THÔØI ñôn giaù giôø laøm GIAN theâm Hình 6.8 - Vaán ñeà nhaân vieân vôùi caùc moái quan heä Söï tham gia vaøo moái keát hôïp cuûa taäp thöïc theå con nhö hình 6.8 Caùc taäp thöc theå con phaûi coù taát caû thöïc theå maø taäp thöïc theå cha coù. Caùc taäp thöïc theå con phaûi rôøi nhau, coù tính loại trừ (exclusive). Taäp thöïc theå con nhieàu caáp http://www.ebook.edu.vn
  7. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 69 maõ taøi TAØI SAÛN saûn maõ taøi saûn moâ taû TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH kích thöôùc ngaøy mua heä soá giaù trò maõ taøi khaáu hao saûn TRANG THIEÁT BÒ nôi saûn maõ taøi COÂNG CUÏ CAÀM xuaát saûn TAY loaïi coâng LOAÏI TRANG THIEÁT cuï maõ loaïi BÒ trang maõ taøi COÂNG CUÏ MAÙY maõ taøi saûn thieát bò saûn soá ñaêng teân loaïi trang thieát soá seâ ri XE COÙ ÑOÄNG CÔ boä bò coâng kieåu daùng suaát troïng taûi soá xi lanh maõ heä soá loaïi LOAÏI TAØI SAÛN khaáu hao teân Hình 6.10 - Moâ hình ER cuûa vaán ñeà loaïi nhieân loaïi taøi saûn lieäu 7 Bieán ñoåi taäp thöïc theå cha/con thaønh quan heä Coù ba caùch bieán ñoåi sau: 1. Bieán taäp thöïc theå cha thaønh moät quan heä coù taát caû thuoäc tính chung vaø bieán moãi taäp thöïc theå con thaønh moät quan heä coù caùc thuoäc tính rieâng. NHAÂN VIEÂN(maõ nhaân vieân, teân nhaân vieân, ñòa chæ, ngaøy sinh, ngaøy vaøo laøm, chöùc danh) NHAÂN VIEÂN TOAØN THÔØI GIAN(maõ nhaân vieân, löông naêm, tieàn thöôûng naêm) NHAÂN VIEÂN BAÙN THÔØI GIAN(maõ nhaân vieân, ñôn giaù giôø coâng, ñôn giaù giôø laøm theâm) Moâ hình quan heä khoâng dieãn taû ñöôïc qui taéc quaûn lyù laø moät nhaân vieân hoaëc laø nhaân vieân toaøn thôøi gian hoaëc laø nhaân vieân baùn thôøi gian. Vaäy khi caøi ñaët vaøo moät heä QTCSDL ta phaûi taïo caùc xöû lyù veà raøng buoäc naøy. 2. Bieán moãi taäp thöïc theå con thaønh moät quan heä coù thuoäc tính chung vaø thuoäc tính rieâng cuûa taäp thöïc theå con. Khoâng bieán taäp thöïc theå cha thaønh quan heä NHAÂN VIEÂN TOAØN THÔØI GIAN(maõ nhaân vieân, ..., chöùc danh, löông naêm, tieàn thöôûng naêm) NHAÂN VIEÂN BAÙN THÔØI GIAN(maõ nhaân vieân,..., chöùc danh, ñôn giaù giôø coâng, ñôn giaù giôø laøm theâm) Moâ hình quan heä taïo khaû naêng nhaäp moät nhaân vieân vöøa laø nhaân vieân toaøn thôøi gian vöøa laø nhaân vieân baùn thôøi gian. Vaäy khi caøi ñaët vaøo moät heä QTCSDL ta phaûi taïo caùc xöû lyù veà raøng buoäc naøy 3. Taïo moät quan heä coù caùc thuoäc tính cuûa taäp thöïc theå cha vaø taát caû caùc thuoäc tính rieâng cuûa taát caû taäp thöïc theå con. NHAÂN VIEÂN(maõ nhaân vieân, ..., chöùc danh, loaïi nhaân vieân, löông naêm, tieàn thöôûng naêm, ñôn giaù giôø coâng, ñôn giaù giôø laøm theâm) Khi caøi ñaët vaøo HQTCSDL ta phaûi xöû lyù raøng buoäc ñeå troáng löông naêm, tieàn thöôûng naêm hoaëc ñeå troáng ñôn giaù giôø coâng, ñôn giaù giôø laøm theâm. Nhöõng khía caïnh sau giuùp ta coù quyeát ñònh thích hôïp trong vieäc choïn löïa moät trong ba moâ hình quan heä: o Döõ lieäu naøo ñöôïc khai thaùc thöôøng xuyeân. http://www.ebook.edu.vn
  8. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 70 o Thôøi gian ñaùp öùng cuûa heä thoáng. o Khaû naêng löu tröõ cuûa heä thoáng o Soá löôïng thuoäc tính rieâng cuûa taäp thöïc theå con o Khaû naêng thay ñoåi caáu truùc cuûa csdl. Trong thöïc haønh, caùch 1 hay ñöôïc choïn 8 Moâ hình hoùa caùc taäp con giao nhau baèng vai troø Phoøng Thöông Maïi. Vaên phoøng chính phuû DOT coù traùch nhieäm theo doõi caùc ñôn vò xuaáp nhaäp khaåu, mong muoán thieát laäp moät csdl theo doõi chi tieát veà caùc coâng ty naøy. Veà moâ hình döõ lieäu, coâng ty nhaäp khaåu vaø coâng ty xuaát khaåu raát gioáng nhau vì chuùng coù nhieàu thuoäc tính chung vaø chi tieát khaùc bieät thì khoâng quan troïng. maõ coâng ty COÂNG TY teân maõ coâng ty ñòa chæ khoái löôïng nhaäp khaåu soá ñieän thoaïi giaù trò nhaäp khaåu soá fax COÂNG TY NHAÄP KHAÅU kho nhaäp soá nhaân vieân phaàn giao maõ coâng ty khoái löôïng xuaát khaåu COÂNG TY XUAÁT KHAÅU giaù trò xuaát khaåu giaáy pheùp xuaát khaåu Hình 6.11 - Moâ hình ER cuûa vaán ñeà DOT Khi chuyeån moâ hình treân thaønh moâ hình quan heä chuùng ta gaëp phaûi caùc vaán ñeà xöû lyù sau: Daïng 1: Khi moät coâng ty coù caû chöùc naêng nhaäp khaåu laãn xuaát khaåu thì khi theâm döõ lieäu cho quan heä COÂNG TY ta phaûi baûo ñaûm chæ theâm moät laàn. Daïng 2: Khi theâm döõ lieäu cho coâng ty vöøa coù chöùc naêng nhaäp khaåu vaø chöùc naêng xuaát khaåu thì seõ gaây ra dö thöøa döõ lieäu. Daïng 3: Chæ thích hôïp cho coâng ty vöøa coù chöùc naêng nhaäp khaåu laãn chöùc naêng xuaát khaåu. Coøn ñoái vôùi coâng ty chæ coù moät chöùc naêng ñoøi hoûi ta phaûi ñeå troáng caùc coät thích hôïp. Ñeå traùnh caùc vaán ñeà lieân quan ñeán xöû lyù treân, chuùng ta taùch rieâng caùc chi tieát veà coâng ty vôùi vai troø cuûa noù nhö moâ hình sau: Moâ hình treân ñöôïc hình thaønh theo caùc qui taéc sau: http://www.ebook.edu.vn
  9. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 71 o Teân cuûa taäp thöïc theå dieãn taû vai troø neân coù töø VAI TROØ nhö VAI TROØ NHAÄP KHAÅU, VAI TROØ XUAÁT KHAÅU. o Teân, baûn soá vaø tính khoâng baét buoäc cuûa moái keát hôïp töông öùng ñöôïc dieãn taû nhö hình treân IV TAÄP THÖÏC THEÅ CHA, CON TRONG CAÙC BÖÔÙC MOÂ HÌNH HOÙA DÖÕ LIEÄU DÖÕ LIEÄU YEÂU CAÀU 1. Nhaän dieän caùc taäp thöïc theå vaø thuoäc tính nhaän dieän 2. Nhaän dieän moái quan heä giöõa caùc taäp thöïc theå 3. Gaén thuoäc tính moâ taû vaøo taäp thöïc theå 4. Theâm tính baét buoäc khoâng baét buoäc vaøo moái quan heä 5. MOÂ HÌNH DÖÕ LIEÄU Hình 6.13 - Taäp thöïc theå cha, con trong caùc böôùc moâ hình hoùa döõ lieäu V BAØI TAÄP 6.1 Ñoâi khi, maùy bay daân söï ñöôïc pheùp hoaït ñoäng trong caên cöù khoâng quaân. Vieân syõ quan chæ huy caên cöù khoâng quaân phía taây baéc meänh leänh phaûi ghi nhôù taát caû maùy bay daân söï cuõng nhö quaân söï hoaït ñoäng trong caên cöù. Thoâng tin veà naêm saûn xuaát maùy bay phaûi ñöôïc ghi nhaän. Mỗi chuyến bay ñược thực hiện bởi một máy bay. Ñaëc bieät, chi tieát veà phi coâng (hoï teân, ñòa chæ, soá ñieän thoaïi), giôø khôûi haønh, giôø keát thuùc phaûi ñöôïc ghi nhôù trong caùc chuyeán bay. Moät phi coâng coù theå laùi treân caùc chuyeán bay khaùc nhau vaø moät chuyeán bay coù theå ñöôïc laùi bôûi moät phi coâng chính vaø moät phi coâng phuï. Ñoái vôùi maùy bay daân söï, vieân syõ quan chæ huy raát quan taâm ñeán soá löôïng gheá ngoài cuûa maùy bay, coøn ñoái vôùi maùy bay quaân söï hoï laïi quan taâm ñeán troïng taûi cuûa maùy bay. Maùy bay quaân söï coù theå ñöôïc trang bò nhieàu loaïi vuõ khí khaùc nhau. Moãi loaïi vuõ khí phaûi coù moät teân. Moãi vuõ khí thuoäc moät loïai vuõ khí ñöôïc phaân bieät baèng soá seâ ri vaø coù ghi ngaøy saûn xuaát. Thôøi ñieåm laép ñaët moät vuõ khí treân maùy bay phaûi ñöôïc ghi nhaän. Cuøng moät vuõ khí coù theå ñöôïc laép ñaët cho nhieàu maùy bay ôû caùc thôøi ñieåm khaùc nhau. Haõy thöïc hieän caùc yeâu caàu sau: (a) Xaây döïng moâ hình ER. (b) Chuyeån moâ hình ER thaønh moâ hình quan heä. Thieát keá phaàn xöû lyù thoâng tin ñaùp öùng laïi söï kieän laép ñaët vuõ khí cho maùy bay quaân söï. ----oOo---- http://www.ebook.edu.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản