intTypePromotion=1
ADSENSE

Phẫu thuật cắt khối tá - tụy trong điều trị ung thư biểu mô tuyến ống tụy: Đánh giá kết quả xa và phân tích các yếu tố liên quan

Chia sẻ: Văng Thị Bảo Yến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

37
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viểt nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả xa sau mổ của phẫu thuật cắt khối tá - tụy và phân tích các yếu tố liên quan trong điều trị ung thư biểu mô tuyến ống tụy trong 10 năm (2002 - 2012) tại khoa Phẫu thuật Tiêu hóa bệnh viện Việt Đức. Nghiên cứu mô tả hồi cứu 159 bệnh nhân (BN) được chẩn đoán là ung thư biểu mô tuyến vùng đầu tụy tại khoa Phẫu thuật tiêu hóa từ tháng 1/2002 đến tháng 12/2012,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phẫu thuật cắt khối tá - tụy trong điều trị ung thư biểu mô tuyến ống tụy: Đánh giá kết quả xa và phân tích các yếu tố liên quan

<br /> <br /> <br /> <br /> JKLMNOPQ<br /> RSTURVWXYZ[\NQ]<br /> TOOM\^_`abcdO\Ne^a<br /> <br /> <br /> Tfghijklmj<br /> <br /> 4-./)0 9'$:#78;65'<br /> 60$'()#n?)$o6Fp)$0'pqr>s?tu"@"?6v#w"I$x?>$?D>#y>q$z'>p>{C|;I$})>~#$#p#Cr?>z<br /> &'()s?")>-8)0F'?>-!?)0>$.4'€?67>?Cr)z)0>{C>-8)013)6 33  31 <br /> >9'q$8"‚$x?>$?D>4'(?<br /> $ƒ"4*)$|'*)„'*> n#B60$'()#n?67>t$…'#n?1†‡4*)$)$}) ˆ6<br /> F.G##$‰)F8p)&;?)0>$.4'€?67<br /> >?Cr)|Š)0F‹?>{C>9'q$8"‚$x?>$?D>>'(?$ƒ">Œ>$p)01E 33 Fr)>$p)01 E 31 B7>t#p#FŽ#F'€60't'<br /> I$x?4*)$&}6@;)0|;Fp)$0'pqr>sw">$8='u"@"?6v#w"4*)$)$})B‘r>s?t+q~#$>$.’#?>-?)0<br /> 4“)$&;2939”<br /> 3 ‡66 3†366<br /> B• 3‡–@z4*)$)$})#ƒ6n#u}6&H)?—0'"'F89)43$9#$|Š)0F˜<br /> #ƒ='#)+‡33•–3@z$9#$>-?)04“)$)98|™>F.G#E14*)$)$})&;1232”23‡•$9#$  1<br /> 3@z$9#$='#)<br /> >-?)04“)$&;239” 33•$9#$ 39<br /> 3>%@?H>>-?)04“)$$9#$='#)E$9#$|™>F.G#E14*)$)$})&;33 ‡”3312<br /> 333333•3<br /> B4$/'0'")@z)0>$(6>-?)0|! ‚‚‘"I&")'-<br /> &;1‡>$p)0B4š&*@z)0>$(6 ‚‚"#>?"-'&<br /> 1<br /> )6&;•–32)6&;1‡– |;†)6&;13–B‘r>&?D)+?)0>$.4'€?67>?Cr)z)0>{C#ƒ>'()&.G)0@z)0<br /> >$(6>z>$2)@8|’'13)6>-.’#F}C 13–@8|’'–<br /> B4š@?H>$9#$='#) &C6I$)8=-">'8<br /> &;Cr?>z#ƒ<br /> 0'p>-!>'()&.G)069)$Fz'|’'?)0>$.>{C@"?I$x?>$?D>#y>4›B<br /> œžŸ ]¡jk¢žh¢£¤¥¦§¢ž¨©¢ªP¢£¤¥¢«¬¡­¢ž®¦ž¯©¦°j<br /> <br /> <br /> ±T²b³TU<br /> <br /> ´µ¶·¸¹º·»¼½¾·¿À·¸¾Áµ·Ãµ¶·ÄžƸÇÈ·ÇÅɵÊË<br /> ÆÇÌƼµÊ¿ÇÍ·ÆÎÇ·¸ÏÁ·Æ¹¼Â¿·¸Ð·ÈÑ·Ò¹ÊÓµ¶·ÔÕ·Ë<br /> Ö×Ø·ÆÙÆ·¾µ¶·¸¹º·¸ÏÁ·µ¶ÊÚ¼·¸¼Â¸Û·ÜÝÁ·ÈÞ·¾·»¼½¾·<br /> ¿À·ÙÆ·¸ßµ¹·»ÇÊ·¶à¿·ÆÙÆ·Æá¾·¸ÌâÆ·¸¾Áµ·ã¼µ¹·<br /> µ¼ä¿·Ååƹæ·ÆÙÆ·Æá¾·¸ÌâÆ·¸¾Áµ·µÞÁ·Æ¹Ê·¸¹áÁ·<br /> »çµ¶·Æ¹èµ¶·Æ¹èµ¶·¸é·ãê·»¼Ñ¸·¹ëÇ·¸¹Þµ¹·Ãµ¶·<br /> ¸ÏÁ·ìíîÛ·´µ¶·¸¹º·»¼½¾·¿À·¸¾Áµ·Ãµ¶·¸ÏÁ·¶ïð·<br /> ƹηÁ¾·ñ·òó¾·¸ÏÁæ·ÈÞ·¿ô¸·¸Ìʵ¶·»Ãµ·µ¶¾Áäµ·<br /> µ¹Ýµ·¹Þµ¶·òó¾·ÆÎÇ·ÆÙÆ·¸õ·öʵ¶·Æë·È¼äµ·÷¾Çµ·<br /> òµ·¾µ¶·¸¹º·¸Ú¼·ÆÙÆ·µºøÆ·ð¹ºùµ¶·¸ÝÁ·ìúî۷ܼû¾·<br /> ¸Ìå·¹¼Ñµ·µÇÁ·ÆÎÇ·¾µ¶·¸¹º·»¼½¾·¿À·¸¾Áµ·Ãµ¶·¸ÏÁ·<br /> ÈÞ·òÇ·ð¹ºùµ¶·¸¹èÆ·µ¹ºµ¶·Ò¹¼·Æüµ·Ò¹Ó·µýµ¶·<br /> Æþ¸·»é·¾·¸¹ÿ·ð¹0¾·¸¹¾1¸·¸Ì¼Ñ¸·Æýµ·ÈÞ·ÈêǷƹ2µ·<br /> !"#$%&'()$*+ ,4-./)012)34567)6089'34-./)0<br /> 9'$:#78;65'<br /> 1"1?5.1"9&@"<br /> AB"#C"%"+D0"# 5":E":2;"1"134"<br /> AZ&'["\?U'5$&D]"6D&?UD1U1$1"-cK"d5"9&"0&'"12"AB$"7" a "-a "<br /> 04Q1"AZ&'"+D0"6 e"3$1F#'?$%Œ'!$467$%&'!$'!-'$/K$‰‰:$ª$<br /> ;?!3X'$4d#$'KC$1#-'$1!6$4S4$'?#CX'$1™4$ g:e$1#>3$8g$$eh(Y$~M4!$1!D„4$#$1F#'?$%Œ'!$/K$<br /> 467$9#CX'$'?P'$š\/@3'I3$J$›2H$*d4$1FH'?$ ¤:¤$ª$e:fh$..$8fg$$‰g$..(Y$<br /> «¬ot­l®¯p°s•±r•—²³p´opmµ¶ott—¬—·m¸˜¹ºom<br /> ’±r•—²³p´opmµ¶ott—¬—·m¸˜¹ºomm»r<br /> o<br /> ¼<br /> $<br /> $<br /> ½¾¿ÀÁÂÀÃÄÅÀÆÇÈÀÉÀÊËÌÍ<br /> $$$$$9<br /> f<br /> :<br /> $$$$$9f<br /> e<br /> Î:Î<br /> $$$$$9<br /> ‰g<br /> :Î<br /> $$$$$9Î<br /> gg<br /> ¨f:h<br /> $<br /> $<br /> ÏпÑÀÒÓÀ¿ÔÈÀÊËÕÍ<br /> $$$$$;g<br /> ‰<br /> h:Î<br /> $$$$$;<br /> ÎÎ<br /> hg:¨<br /> $<br /> $<br /> ÖÑÄÈÀÆ×ÐÓÀØÓÙÓÀÁ×ÐÈÀÚÛÈÑ<br /> $$$$$b]<br /> f<br /> :<br /> $$$$$bŸ<br /> ‰<br /> :<br /> $$$$$bb]<br /> ¤<br /> ‰:g<br /> $$$$$bbŸ<br /> ÎÎ<br /> fe:e<br /> $$$$$bbb<br /> gg<br /> ¨f:h<br /> 123<br /> 4565789<br /> 3 <br /> 31<br /> <br /> <br />  !"#$%&'(&)*+(,-.<br /> 01234532647289:2;2?12@A25B6.<br /> CDEFGHFEIGJEKLMENOPHEQRS.<br /> CDEFGHFETUEHVIEQRS.<br /> QWEXYZMEFGHFETUEHVI[FGHFEKLMS.<br /> <br /> (.<br /> <br /> /.<br /> <br /> E.<br /> \]^]E_E]^`aEFGHFEbcEdEc\e.<br /> ]^fE_Ec^gaEFGHFEbgEdEfe.<br /> g^c`E_Eg^\]Ebg^ggEhEg^age.<br /> <br /> QiEjkEHlHEYEmEnUoUENJGIEQpEbYEqEcEHrEKOPMEsYlEtFGrEKUEIFYEruEMvwEKxEyzrEjZIEKxJEK{InEN|InE<br /> rGHFEMFzIEMGInEFJ}HEN|InErGHFErGHEM~JEM~xInEM~€IE‚oEXDEHlHEM~OƒInEFPtEIxwEMFOƒInEtF„UEN…E<br /> jGUEr|MEjorEruEyzrEjZIEI€IENOPHEHJUEIFOE†QE‡cEQiEXYZMEFGHFETUEHVIEM~€IEFGHFEIGJEKLMENOPHEmE<br /> rˆUE‰kIFEIFzIENOPHEHJUEjxEwŠYEMDEH‹EnUlEM~ŒEMU€IEjOPInEMDMEXJInEXJInEKUEwŠYEMDEnUoUENJGIE‰kIFE<br /> )Ž#,#(‘(,&)’%“%'!)“(,!)”!•()–%—˜()()™((,)#’(!š“<br /> ›3œ723
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2