intTypePromotion=1

Quản lý môi trường (ĐH Bách Khoa Tp.HCM) - Chương IV: Hệ thống quản lý môi trường

Chia sẻ: Nguyễn Lê Huy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
128
lượt xem
22
download

Quản lý môi trường (ĐH Bách Khoa Tp.HCM) - Chương IV: Hệ thống quản lý môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống Quản lý Môi trường : là các biện pháp hành động nham thực hiện công tác quản lý môi ̣ trương củ a Nhà nước thông qua các công cụ quản lý, bao gồm: Các công cụ chính sách, pháp luật; Các công cụ kinh tế; Các công cụ khoa học & công nghệ; Các công cụ giáo dục, nâng cao nhận thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lý môi trường (ĐH Bách Khoa Tp.HCM) - Chương IV: Hệ thống quản lý môi trường

 1. 3/26/2011 Nội dung CHƯƠNG IV HỆ THỐNG Khá i niệ m ve hệ thong quả n lý mô i trương. ̀ QUẢN LÝ MÔI Hệ thong quả n lý mô i trương Việ t Nam. ̀ TRƯỜNG Cá c hoạ t độ ng Nhà nươc ve BVMT. ́ (Tuần 3, 19-20/3/2011) Luậ t và cá c hệ thong tiê u chuan/quy chuan mô i trương. ̀ Cán Bộ Giảng Dạy: TS. VÕ LÊ PHÚ Bộ Môn Quản Lý Môi Trường – Khoa Môi Trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Tp.HCM volephu@hcmut.edu.vn Khái niệm Hệ thống Quản lý Môi Trường Hệ thống Quản lý Môi trường Hệ thống Quản lý Môi trường : là cá c biệ n phá p Là hệ thong cá c cô ng cụ và vă n bả n phá p lý hà nh độ ng nham thưc hiệ n công tá c quả n lý môi ̣ do Nhà nươc xâ y dưng và có tı́nh phá p lý đoi ́ ̣ trương củ a Nhà nươc thông qua cá c công cụ quả n ̀ ́ vơi tat cả cá c đoi tương cá nhâ n, to chưc,… ́ ̣ ́ lý, bao gom: Các công cụ chính sách, pháp luật Hoạt động BVMT là hoạt động giữ cho môi Các công cụ kinh tế trường trong lành, sạch đẹp; phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đối với môi trường, ứng phó Các công cụ khoa học & công nghệ sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy Các công cụ giáo dục, nâng cao nhận thức. thoái, phục hồi và cải thiện môi trường; khai Mỗi công cụ có chức năng và phạm vi tác động thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên nhất định. Chúng có mối liên kết và hỗ trợ nhau thiên nhiên; bảo vệ đa dạng sinh học. trong phạm vị một HT QLMT 1
 2. 3/26/2011 Nguyên tắc Bảo vệ Môi Trường Nguyên tắc Bảo vệ Môi Trường Bảo vệ môi trường phải gắn kết hài hòa với Hoạt động bảo vệ môi trường phải thường phát triển kinh tế và bảo đảm tiến bộ xã hội xuyên, lấy phòng ngừa là chính kết hợp với để phát triển bền vững đất nước; bảo vệ môi khắc phục ô nhiễm, suy thoái và cải thiện trường quốc gia phải gắn với bảo vệ môi chất lượng môi trường. trường khu vực và toàn cầu. Bảo vệ môi trường phải phù hợp với quy luật, Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn xã đặc điểm tự nhiên, văn hóa, lịch sử, trình độ hội, quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. từng giai đoạn. Nguyên tắc Bảo vệ Môi Trường Chính Sách của Nhà Nước về BVMT Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gây ô nhiễm, Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để mọi suy thoái môi trường có trách nhiệm khắc tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá phục, bồi thường thiệt hại và chịu các trách nhân tham gia hoạt động bảo vệ môi trường. nhiệm khác theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động, kết hợp áp dụng các biện pháp hành chính, kinh tế và các biện pháp khác để xây dựng ý thức tự giác, kỷ cương trong hoạt động bảo vệ môi trường. 2
 3. 3/26/2011 Chính Sách của Nhà Nước về BVMT Chính Sách của Nhà Nước về BVMT Sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên Đầu tư bảo vệ môi trường là đầu tư phát nhiên, phát triển năng lượng sạch, năng triển; đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư cho lượng tái tạo; đẩy mạnh tái chế, tái sử dụng bảo vệ môi trường và bố trí khoản chi riêng và giảm thiểu chất thải. cho sự nghiệp môi trường trong ngân sách Ưu tiên giải quyết các vấn đề môi trường bức nhà nước hằng năm. xúc; tập trung xử lý các cơ sở gây ô nhiễm Ưu đãi về đất đai, thuế, hỗ trợ tài chính cho môi trường nghiêm trọng; phục hồi môi các hoạt động bảo vệ môi trường và các sản trường ở các khu vực bị ô nhiễm, suy thoái; phẩm thân thiện với môi trường; kết hợp hài chú trọng bảo vệ môi trường đô thị, khu dân hoà giữa bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các cư. thành phần môi trường cho phát triển. Chính Sách của Nhà Nước về BVMT Chính Sách của Nhà Nước về BVMT Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, Phát triển kết cấu hạ tầng bảo vệ môi trường; khuyến khích nghiên cứu, áp dụng và chuyển tăng cường, nâng cao năng lực quốc gia về giao các thành tựu khoa học và công nghệ về bảo vệ môi trường theo hướng chính quy, bảo vệ môi trường; hình thành và phát triển hiện đại. ngành công nghiệp môi trường. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường; khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường. 3
 4. 3/26/2011 Hệ thống Văn bản Nhà Nước về BVMT Hệ thống Văn bản Nhà Nước về BVMT Luậ t Luật Nghị định Thông tư Nghị Quyet. Nghị Định Thông tư Nghị Quyết CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ TÀI Hệ thống Văn bản Nhà Nước về BVMT NGUYÊN NƯỚC TẠI VIỆT NAM TT NỘI DUNG VĂN BẢN THỜI GIAN BAN Luật: HÀNH Luậ t Bả o vệ Mô i trương (1993, 2005) ̀ 1 Luậ t Tà i Nguyên Nươc ́ 20/05/1998 Luậ t Tà i Nguyê n Nươc (1999) ́ 2 Nghị Định 179/1999/NĐ-CP hương dan ́ 30/12/1999 thi hà nh Luậ t Tà i Nguyên Nươć Nghị định 3 Chı̉ thị 02/2004/CT-BTNMT về việ c 02/06/2004 NĐ 175/NĐ-CP; NĐ 21/NĐ-CP; NĐ 80/NĐ- tăng cương quả n lý tà i nguyên nươc dươi ̀ ́ ́ đat CP;… 4 Nghị Định 149/2004/NĐ-CP qui định 02/07/2004 Thông tư cap giay phé p thăm dò , khai thá c, sử dụ ng Nghị Quyet. TNN, xả thả i và o nguon nươc ́ 5 Nghị Định 34/2005/NĐ-CP qui định về 17/03/2005 xử phạ t hà nh chı́nh trong lı̃nh vưc TNN ̣ 4
 5. 3/26/2011 CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ TÀI CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC TẠI VIỆT NAM NGUYÊN NƯỚC TẠI VIỆT NAM TT NỘI DUNG VĂN BẢN THỜI GIAN BAN TT NỘI DUNG VĂN BẢN THỜI GIAN BAN HÀNH HÀNH 6 Thông tư 02/2005/TT-BTNMT hương ́ 24/06/2005 12 Quyết định 15/2008/QĐ-BTNMT ban 31/12/2008 dan thi hà nh Nghị Định 149/2004/NĐ-CP hành quy định bảo vệ tài nguyên nước 7 Thông tư 05/2005/TT-BTNMT hương ́ 22/07/2005 dưới đất. dan thi hà nh Nghị Định 34/2005/NĐ-CP 13 Thông tư 02/2009/TT-BTNMT quy định 19/03/2009 đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải (01/07/2009) 8 Quyet Định 17/2006/QĐ-BTNMT củ a 12/10/2006 của nguồn nước. Bộ trương Bộ TNMT về việ c cap phé p ̉ 14 Nghị Định 120/2008/NĐ-CP về quả n lý 12/12/2008 hà nh nghề nươc dươi đat ́ ́ lưu vưc sông ̣ 9 Quyết định 14/2007/QĐ-BTNMT ban 04/09/2007 hành quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ TÀI CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC CỦA Tp.HCM NGUYÊN NƯỚC CỦA Tp.HCM TT NỘI DUNG VĂN BẢN THỜI GIAN BAN TT NỘI DUNG VĂN BẢN THỜI GIAN BAN HÀNH HÀNH 1 Quyết định 190/2004/QĐ-UB về thu phí 30/07/2004 3 Quyết định 17/2006/QĐ-UBND về ban 09/02/2006 bảo vệ môi trường đối với nước thải trên hành Quy định quản lý tài nguyên nước địa bàn TP.HCM. trên địa bàn TP.HCM. 2 Công văn liên sở 5090/CVLS-TC-TNMT 20/08/2004 4 Công văn 2442/TNMT-QLTN về việc xác 28/03/2006 của Sở Tài chính - Sở Tài nguyên và Môi định khả năng cấp nước của các KCN – trường về việc hướng dẫn thực hiện KCX và thống nhất hướng dẫn cấp phép Quyết định 190/2004/QĐ-UB ngày khai thác nước dưới đất, xả thải của các 30/7/2004 của UBND thành phố về phí doanh nghiệp trong KCN – KCX. bảo vệ môi trường đối với nước thải. 5 Công văn 1473/TNMT-QLTN về việc tăng 27/02/2007 cường công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất. 5
 6. 3/26/2011 CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ QLMT LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẠT MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG? Luật Chiến lược/chương trình quốc gia về bảo vệ môi Nghị định trường; Thông tư Chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên; Các tiêu chuẩn Môi Trường: Luật bảo vệ môi trường quốc gia; Nước Các tiêu chuẩn môi trường: Không khí Nước: mặt (sông, hồ), ngầm, nước biển ven bờ; Không khí: KK xung quanh, khí thải từ SXCN; Đất Đất Chất thải rắn Các luật tài nguyên liên quan: rừng, đất, đa dạng sinh Tiếng ồn học,… Độ rung LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2005 LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Tại sao phải tìm hiểu Luật BVMT 2005? Luật bảo vệ môi trường 1993: Là văn bản pháp luật cao nhất trong công tác bảo vệ môi Ban hành ngày 27/12/1993; trường Có hiệu lực: 01/1994; Thực hiện Luật BVMT như thế nào? Gồm 7 Chương, 55 điều Nghị Định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006: Quy định chi tiết & hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVMT. Luật bảo vệ môi trường 2005: Thông tư 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/09/2006: Hướng Điều chỉnh, bổ sung Luật BVMT 1993; dẫn thực hiện đánh giá môi trường chiến lược, ĐTM & cam Số 52/2005/QH11 tại kỳ họp thứ 8, Khóa XI; kết bảo vệ môi trường. Ban hành ngày 29/11/2005; Nghị Định 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 về việc sửa đổi một số điều của NĐ 80/2006/NĐ-CP. 25 Chương & 136 điều 6
 7. 3/26/2011 CÁC VĂN B N PHÁP QUY NGH Đ NH 80/2006/NĐ-CP NGH Đ NH 80/2006/NĐ-CP Ngh Đ nh 80/2006/NĐ-CP g m: 3 Chương; 25 Đi u; 02 Ph L c NGH Đ NH 80/2006/NĐ-CP NGH Đ NH 80/2006/NĐ-CP 7
 8. 3/26/2011 NGH Đ NH 80/2006/NĐ-CP NGH Đ NH 80/2006/NĐ-CP NGH Đ NH 80/2006/NĐ-CP THÔNG TƯ 08/2006/TT-BTNMT 8
 9. 3/26/2011 THÔNG TƯ 08/2006/TT-BTNMT THÔNG TƯ 08/2006/TT-BTNMT NGH Đ NH 21/2008/NĐ-CP NGH Đ NH 21/2008/NĐ-CP Ban hành ngày 28/02/2008 9
 10. 3/26/2011 NGH Đ NH 21/2008/NĐ-CP NGH Đ NH 21/2008/NĐ-CP NGH Đ NH 21/2008/NĐ-CP NGH Đ NH 21/2008/NĐ-CP 10
 11. 3/26/2011 NGH Đ NH 21/2008/NĐ-CP NGH Đ NH 21/2008/NĐ-CP NGH Đ NH 81/2006/NĐ-CP NGHỈ GIẢI LAO !!! 11
 12. 3/26/2011 CÁC TIÊU CHUẨN ĐÃ BAN HÀNH Các văn bản TCVN liên quan Tổng cộng đã có 360 tiêu chuẩn liên quan đến Quyết định 35/2002/QĐ-BKHCNMT công bố bắt lĩnh vực môi trường, trong đó: buộc áp dụng 31 TCVN; Tiêu chuẩn chung: 17 Quyết định 07/2005/BTNMT công bố bắt buộc Chất thải rắn: 4 áp dụng TCVN 7440-2005: Tiêu chuẩn khí thải nhiệt điện; Chất lượng không khí: 65 Quyết định 22/2006/QĐ-BTNMT công bố bắt Chất lượng nước: 184 buộc áp dụng 5 TCVN 2005 thay thế 19 TCVN Chất lượng đất: 78 trong QĐ 35/2002/QĐ-BKHCNMT. Tiếng ồn: 7 Độ rung: 5 CÁC QCVN ĐÃ BAN HÀNH CÁC QCVN ĐÃ BAN HÀNH QCVN 02: 2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc QCVN 08:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế (thay thế quốc gia về chất lượng nước mặt (thay thế TCVN TCVN 6560:1999); 5942:1995) QCVN 01: 2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc QCVN 09:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên quốc gia về chất lượng nước ngam (thay thế nhiên; TCVN 5944:1995) QCVN 03: 2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc QCVN 10:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật gia về kim loại nặng trong đất quốc gia về chất lượng nước bien ven bờ (thay (ban hành theo QĐ 04/2008BTNMT ngày 18/7/2008) thế TCVN 5943:1995) 12
 13. 3/26/2011 CÁC QCVN ĐÃ BAN HÀNH CÁC QCVN ĐÃ BAN HÀNH QCVN 11:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc QCVN 24:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật gia về nước thải chế biến thủy sản quốc gia về nươc thả i công nghiệ p . ́ QCVN 12:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc QCVN 25:2009/BTNMT: Quy chuan kỹ thuậ t gia về nước thải công nghiệp sản xuất giấy và bột giấy quoc gia về Bã i chôn lap chat thả i ran. QCVN 13:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc QCVN 23:2009/BTNMT: Quy chuan kỹ thuậ t gia về nước thải công nghiệp dệt nay quoc gia về khí thả i công nghiệ p SX Xi măng. QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc QCVN 22:2009/BTNMT: Quy chuan kỹ thuậ t gia về nước thải sinh hoạt (thay thế TCVN quoc gia về khí thả i công nghiệ p nhiệ t điệ n 6772:2000) CÁC QCVN ĐÃ BAN HÀNH Các tiêu chuẩn còn hiệu lực áp dụng QCVN 03: 2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc Tiêu chuẩn thải về tiếng ồn và độ rung: gia về giơi hạ n kim loạ i nặ ng trong đat. ́ TCVN 5949:1998 –Âm học – Tiếng ồn khu vực công QCVN 04: 2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc cộng và dân cư - Mức ồn tối đa cho phép. gia về dư lương Thuoc BVTV trong đat. ̣ TCVN 5948:1999 –Âm học - Tiếng ồn phương tiện QCVN 05: 2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc giao thông đường bộ phát ra khi tăng tốc - Mức ồn gia về chat lương không khí xung quanh. ̣ tối đa cho phép. QCVN 06: 2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc TCVN 6962:2001 – Rung động và chấn động – Rung gia về nong chat ô nhiem vô cơ trong không khí. động do các hoạt động xây dựng và sản xuất công QCVN 07: 2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc nghiệp - Mức ồn tối đa cho phép đối với môi trường gia về ngương chat thả i nguy hạ i. ̃ khu công cộng và dân cư. 13
 14. 3/26/2011 Quy Định của Luật Tiêu Chuẩn & Quy Quy Định của Luật Tiêu Chuẩn & Quy Chuẩn Kỹ Thuật Chuẩn Kỹ Thuật ĐIỀU 3: 2. Quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn 1. Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và đặc tính kỹ thuật & yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, & các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế- đánh giá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá xã hội phải tuân thủ để đảm bảo an toàn, vệ trình, môi trường và các đối tượng khác trong sinh, sức khỏe con người; bảo vệ động thực hoạt động kinh tế-xã hội nhằm nâng cao chất vật, môi trường; bảo vệ lợi ích & an ninh quốc lượng & hiệu quả của các đối tượng này gia, quyền lợi của người tiêu dùng & các yêu cầu thiết yếu khác. Quy Định của Luật Tiêu Chuẩn & Quy Quy Định của Luật Tiêu Chuẩn & Quy Chuẩn Kỹ Thuật Chuẩn Kỹ Thuật Tiêu chuẩn do một tổ chức công bố dưới dạng Có nghĩa rằng: các TCMT trước đây do cơ quan văn bản để tự nguyện áp dụng; NN có thẩm quyền ban hành dưới dạng văn bản bắt buộc áp dụng cũng tương đương với Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia; Quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới dạng văn bản để bắt Điểm a,b khoản 2 Điều 11 NĐ 127 quy định buộc áp dụng. thời điểm chuyển đổi các TCVN bắt buộc áp dụng thành QCVN trước 31/12/2008; Nếu các TCVN bắt buộc áp dụng có nội dung chưa phù hợp cần soát xét sửa đổi bổ sung thì phải hoàn thành trước 31/12/2009. 14
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2