intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy trình số 10876/QT-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

126
lượt xem
22
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy trình số 10876/QT-NHNN về nghiệp vụ thị trường mở do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình số 10876/QT-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc --------- S : 10876/QT-NHNN Hà N i, ngày 12 tháng 12 năm 2008 QUY TRÌNH NGHI P V TH TRƯ NG M Th c hi n Quy ch nghi p v th trư ng m ban hành kèm theo Quy t đ nh s 01/2007/QĐ-NHNN ngày 05/01/2007 và Quy t đ nh s 27/2008/QĐ-NHNN ngày 30/9/2008 v vi c s a đ i, b sung m t s đi u c a Quy ch nghi p v th trư ng m ban hành kèm theo Quy t đ nh s 01/2007/QĐ-NHNN ngày 05/01/2007 c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c, S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n Quy trình th c hi n nghi p v th trư ng m như sau: I. CÁC T VI T T T S D NG TRONG QUY TRÌNH - Ngân hàng Nhà nư c: NHNN - S Giao d ch NHNN: SGD - Ban Đi u hành nghi p v th trư ng m : BĐH - Th trư ng m : TTM - T ch c tín d ng: TCTD - Thành viên nghi p v th trư ng m : Thành viên - Gi y t có giá: GTCG - Th trư ng ti n t : TTTT - Tài s n c m c : TSCC - Phòng Nghi p v TTTT S Giao d ch NHNN: Phòng TTTT - Phòng Thanh toán liên ngân hàng S Giao d ch NHNN: Phòng TTLNH - Nghi p v th trư ng ti n t : bao g m nghi p v th trư ng m ; cho vay có b o đ m b ng c m c GTCG; chi t kh u, tái chi t kh u GTCG; đ u th u trái phi u chính ph t i NHNN; th u chi và cho vay qua đêm. II. TH T C THAM GIA NGHI P V TTM. 1. TCTD đ đi u ki n theo quy đ nh t i kho n 2, Đi u 1, Quy t đ nh s 27/2008/QĐ-NHNN c a Th ng đ c NHNN (g i t t là Quy ch nghi p v TTM), l p và g i "Gi y đăng ký tham gia nghi p v th trư ng m " theo m u s 01A/TTM (đính kèm) v NHNN (S Giao d ch) đ đư c c p gi y công nh n thành viên nghi p v TTM. 2. Trong vòng 5 ngày làm vi c, k t khi nh n đư c "Gi y đăng ký tham gia nghi p v th trư ng m " h p l c a TCTD, S Giao d ch th c hi n vi c c p "Gi y công nh n thành viên tham gia th trư ng m " và C c Công ngh tin h c c p mã s thành viên, mã s giao d ch, mã khoá ch ký đi n t và phân quy n cho TCTD đ giao d ch qua m ng v i NHNN 3. Trư ng h p có s thay đ i v nhân s tham gia giao d ch nghi p v TTM v i NHNN, TCTD ph i có công văn g i NHNN (S Giao d ch và C c Công ngh tin h c) theo Ph l c 01B/TTM (đính kèm). Ch m nh t sau 3 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c thông báo v thay đ i nhân s h p l , NHNN (S Giao d ch và C c Công ngh tin h c) th c hi n các th t c c p m i ho c h y quy n giao d ch, mã s khoá và mã s ch ký đi n t theo quy đ nh. 4. Trư ng h p các cơ quan Nhà nư c có th m quy n có văn b n v vi c TCTD b t ch c l i, gi i th , ph s n ho c trong trư ng h p có thông báo c a NHNN v vi c TCTD không đáp ng đ đi u ki n quy đ nh t i Đi u 1, kho n 2, Quy t đ nh s 27/2008/QĐ-NHNN thì "Gi y công nh n thành viên tham gia nghi p v th trư ng m " t đ ng ch m d t hi u l c. Đ ng th i, NHNN h y quy n giao d ch, mã s khoá và mã s ch ký đi n t theo quy đ nh. 5. Trư ng h p TCTD đó đư c t ch c l i ho c trư ng h p đó đáp ng đ đi u ki n theo quy đ nh thì TCTD th c hi n theo kho n 1 nêu trên. III. TRÌNH T TH C HI N NGHI P V TTM. 1. Thông báo v giao d ch TTM.
  2. Căn c thông báo c a BĐH (theo Ph l c 02A/TTM và 02B/TTM đính kèm), SGD c p nh t thông tin đ u th u nghi p v TTM “Thông báo đ u th u mua GTCG” theo Ph l c s 04/TTM ho c “Thông báo bán GTCG” theo ph l c s 05/TTM (đính kèm) qua m ng máy tính ch m nh t vào 8h30 sáng c a ngày đ u th u (tr trư ng h p có thay đ i ho c NHNN th c hi n phiên giao d ch đ t xu t). Hàng ngày, Thành viên truy c p m ng xác th c thông báo đ u th u đ bi t các thông tin chi ti t v đ t đ u th u. Ngày giao d ch nghi p v TTM đư c tính theo ngày làm vi c, không tính ngày ngh cu i tu n, ngày l và ngày t t. Trư ng h p ngày mua l i ho c ngày đ n h n thanh toán c a GTCG tr ng v i ngày ngh cu i tu n, ngh l và ngh t t, ngày thanh toán và chuy n giao GTCG đư c th c hi n vào ngày làm vi c ti p theo. 2. Lưu ký và chuy n giao GTCG. 2.1. Khi bán GTCG, Thành viên ph i lưu ký GTCG t i SGD. Vi c lưu ký GTCG theo quy đ nh c a Th ng đ c và ph i hoàn t t trư c gi m th u 30 phút. 2.2. Khi Thành viên trúng th u mua GTCG, SGD s chuy n kh i lư ng GTCG trúng th u vào tài kho n lưu ký c a Thành viên t i SGD ngay sau khi nh n đư c ti n mua GTCG c a Thành viên. Trư ng h p NHNN bán có kỳ h n thì vào ngày đ n h n mua l i ghi t i "Ph l c kèm theo H p đ ng mua l i GTCG", SGD chuy n GTCG t tài kho n lưu ký c a Thành viên sang tài kho n lưu ký c a NHNN ngay sau khi chuy n ti n mua l i GTCG cho Thành viên. 2.3. Khi Thành viên trúng th u bán GTCG, SGD s chuy n GTCG t tài kho n lưu ký c a Thành viên sang tài kho n lưu ký c a NHNN. Trư ng h p NHNN mua có kỳ h n thì vào ngày đ n h n mua l i GTCG ghi t i "Ph l c kèm theo H p đ ng mua l i GTCG", SGD chuy n GTCG t tài kho n lưu ký c a NHNN sang tài kho n lưu ký c a Thành viên ngay sau khi Thành viên chuy n ti n mua l i GTCG cho SGD. 3. Nép đơn d th u. Khi nh n đư c “Thông báo đ u th u mua GTCG” theo Ph l c s 04/TTM (đính kèm) ho c “Thông báo bán GTCG” theo Ph l c s 05/TTM(đính kèm) cho đ n gi m th u, Thành viên l p và g i (qua m ng) “Đăng ký đ u th u bán GTCG” theo Ph l c s 06/TTM (đính kèm) ho c “Đăng ký đ u th u mua GTCG” theo ph l c s 07/TTM (đính kèm). 3.1. Cách th c l p đơn d th u. Giao d ch viên c a thành viên l p đăng ký đ u th u theo các bư c sau: 3.1.1. Nh p mã s thành viên, mã s giao d ch và mã s ch ký c a ngư i có th m quy n theo mã s đó đư c NHNN c p. 3.1.2. Nh p mã s và các thông tin khác v GTCG: - Đ i v i đăng ký đ u th u mua GTCG: Thành viên nh p đúng mã s và các thông tin khác v GTCG như: ngày, lãi su t phát hành; ngày đ n h n thanh toán, th i h n còn l i, đ nh kỳ tr lãi, hình th c tr lãi c a GTCG ph h p v i “Thông báo bán GTCG” c a NHNN. - Đ i v i đăng ký đ u th u bán GTCG: Thành viên nh p đúng mã s và các thông tin khác v GTCG như: ngày, lãi su t phát hành, ngày đ n h n thanh toán, th i h n còn l i, ... c a GTCG ph h p v i GTCG lưu ký c a Thành viên t i NHNN và “Thông báo mua GTCG” c a NHNN. Trư ng h p NHNN mua GTCG mà ch thông báo tên c a m t lo i hay nhúm GTCG ho c không li t kê h t các thông tin v GTCG thì khi l p “ Đăng ký đ u th u bán GTCG”, Thành viên ph i nh p chi ti t v mã s và các thông tin khác c a GTCG mu n bán đang lưu ký t i SGD. 3.1.3. Lãi su t d th u: Lãi su t đăng ký đ u th u tính theo ph n trăm trên năm và làm trũn đ n 2 con s sau d u ph y. Thành viên không đư c đăng ký các yêu c u “mua v i giá r nh t” ho c “bán v i giá đ t nh t”. - Trư ng h p đ u th u kh i lư ng: Lãi su t d th u ghi đúng b ng lãi su t NHNN đó thông báo trong thông báo đ u th u; - Trư ng h p đ u th u lãi su t: Trong 1 đăng ký d th u đư c đăng ký t i đa 5 m c lãi su t d th u. 3.1.4. Kh i lư ng GTCG d th u: - Kh i lư ng GTCG t i thi u c a m t đơn đăng ký đ u th u là 100 tri u đ ng (tính theo giá thanh toán). Kh i lư ng đăng ký t i đa b ng kh i lư ng chào th u c a NHNN (trư ng h p NHNN thông
  3. báo trư c kh i lư ng) và b ng nhu c u c a thành viên (trư ng h p NHNN không thông báo trư c kh i lư ng). - Kh i lư ng GTCG mua, bán đư c ghi theo m nh giá và s ti n thanh toán. - Kh i lư ng GTCG theo s ti n thanh toán là s ti n Thành viên nh n v khi bán GTCG ho c tr cho NHNN khi mua GTCG theo lãi su t đăng ký đ u th u (giá mua ho c bán). Giá mua, bán đư c tính theo công th c quy đ nh t i Đi u 18, Quy ch nghi p v TTM ban hành theo Quy t đ nh s 01/2007/QĐ-NHNN. - Kh i lư ng GTCG quy đ nh t i đi m e, g Kho n 1, Đi u 1, Quy t đ nh s 86/QĐ-NHNN ngày 08/01/2007, đư c tham gia các giao d ch mua có kỳ h n c a NHNN v i t l t i đa do NHNN thông báo trư c phiên giao d ch không quá 50% giá tr giao d ch c a t ng GTCG đăng ký t i m t đơn đăng ký d th u (trư ng h p đ u th u kh i lư ng) ho c t i m t m c lãi su t d th u (trư ng h p đ u th u lãi su t). 3.1.5. Th i h n bán: Là s ngày k t ngày đ u th u c a phiên mua, bán có kỳ h n đ n ngày mua l i (tính c ngày đ u th u và không tính ngày mua l i). - Trư ng h p NHNN mua h n GTCG: Thành viên đư c đăng ký bán h n GTCG có th i h n còn l i t i đa là 91 ngày. - Trư ng h p NHNN bán h n GTCG: Thành viên đư c đăng ký mua h n GTCG theo đúng kỳ h n bán ho c th i h n còn l i t i thông báo c a NHNN. - Trư ng h p NHNN mua ho c bán có kỳ h n GTCG: Thành viên đăng ký bán, mua GTCG theo th i h n mua ho c bán t i thông báo c a NHNN. - Trư ng h p NHNN thông báo có nhi u th i h n mua ho c bán trong m t phiên đ u th u: Thành viên l p đơn d th u, trong đó đăng ký theo th t th i h n mua, bán t ng n đ n dài h n.” 3.1.6. Đơn d th u không h p l : Đơn d th u c a TCTD b coi là không h p l trong các trư ng h p sau: - Đơn d th u không đúng v i mã s quy đ nh; - Không xác th c đư c mã khoá ch ký đi n t c a ngư i đ i di n TCTD trong đơn d th u; - Đơn d th u đ t nhi u m c lãi su t hơn so v i quy đ nh; - Lãi su t d th u không làm trũn đ n hai con s sau d u ph y; - Lãi su t d th u không đúng v i lãi su t thông báo c a NHNN (trư ng h p đ u th u kh i lư ng); - Đơn d th u ghi c th yêu c u mua theo giá r nh t ho c yêu c u theo giá đ t nh t; - T ng kh i lư ng GTCG ghi trong m t đơn d th u dư i 100 tri u đ ng; - TCTD bán GTCG mà không cú, ho c không đ GTCG lưu ký theo quy đ nh; - Th i h n còn l i c a GTCG đăng ký bán ng n hơn th i h n c a giao d ch mua, bán có kỳ h n, ho c dài hơn 91 ngày đ i v i giao d ch mua h n. 3.2. G i đăng ký đ u th u. 3.2.1. Ki m soát đăng ký đ u th u: Thành viên (Ngư i ki m soát) ki m tra s li u, ký ki m soát. 3.2.2. Ký duy t và g i đăng ký đ u th u: Thành viên (T ng Giám đ c ho c ngư i đư c T ng Giám đ c u quy n) ký duy t và g i đăng ký đ u th u qua m ng cho SGD. S li u đăng ký đ u th u c a Thành viên đư c mã hoá đ đ m b o b m t các thông tin d th u. 3.2.3. Thay đ i đơn d th u: Thành viên có th thay đ i đăng ký d th u nhưng ph i hu đăng ký d th u l n trư c, đ ng th i l p đăng ký d th u m i, th c hi n các bư c ki m soát, ký duy t và g i cho SGD trư c gi m th u. 4. M và xét th u. Gi m th u: Gi m th u c a các phiên giao d ch đư c NHNN thông báo c th trong "Thông báo đ u th u mua GTCG" ho c "Thông báo đ u th u bán GTCG". Trư ng h p có thay đ i v gi m th u ho c giao d ch đ t xu t, NHNN s thông báo qua đi n tho i và các phương ti n khác t i các thành viên. 4.1. Khoá s :
  4. Vào gi m th u, SGD (Ngư i ki m soát c a Phòng TTTT) ti n hành khoá s , ng ng ti p nh n đăng ký d th u (ch t các thông tin d th u). 4.2. Gi i mã thông tin d th u: SGD (Ngư i ki m soát c a Phòng TTTT) ti n hành gi i mã các thông tin d th u. Các đăng ký d th u c a thành viên đư c t ng h p vào B ng kê t ng h p đăng ký đ u th u mua/bán gi y t có giá (theo Ph l c s 08/TTM đính kèm). 4.3. Xác th c, ki m tra đ i chi u và t ng h p s li u: 4.3.1. Xác th c đăng ký đ u th u: SGD (Ngư i ki m soát c a Phòng TTTT) xác th c mã s thành viên đư c tham gia nghi p v TTM, mã s giao d ch, mã s khoá ch ký đi n t . 4.3.2. Ki m tra và lo i b các đăng ký đ u th u không h p l : SGD (Ngư i ki m soát c a Phòng TTTT) đ i chi u d li u trong đăng ký bán ho c mua c a thành viên v i các quy đ nh c a NHNN đ lo i b các đăng ký đ u th u không h p l theo Đi u 16, Quy ch nghi p v TTM ban hành kèm theo Quy t đ nh s 01/2007/QĐ-NHNN. Các đơn đăng ký đ u th u b lo i b đư c t ng h p t i “B ng kê t ng h p đăng ký đ u th u không h p l ” theo Ph l c s 09/TTM (đính kèm). Thành viên đư c thông báo s li u và lý do đăng ký đ u th u b lo i b qua m ng vi tính c ng lỳc v i k t qu đ u th u. 4.4. T ng h p s li u đăng ký đ u th u h p l : Sau khi lo i b đăng ký không h p l , các đơn đăng ký đ u th u h p l đư c t ng h p vào “B ng kê t ng h p đăng ký đ u th u h p l s p x p theo th t lãi su t” theo ph l c s 10/TTM (đính kèm). 4.5. Xét và phân b th u: 4.5.1. Xét th u: - Đ i v i đ u th u kh i lư ng: + SGD (Ngư i ki m soát c a Phòng TTTT) nh p kh i lư ng c n mua, c n bán theo thông báo c a BĐH (trư ng h p chưa thông báo trư c cho thành viên). + Xét th u: Chương trình t đ ng xét th u theo th i h n mua,bán trên cơ s kh i lư ng thông báo c a BĐH v i kh i lư ng đăng ký h p l c a các thành viên (theo s ti n thanh toán) theo nguyên t c kh i lư ng trúng th u không vư t quá kh i lư ng NHNN c n mua ho c c n bán. Kh i lư ng GTCG trúng th u đư c làm trũn đ n đơn v đ ng. - Đ i v i đ u th u lãi su t: + SGD (Ngư i ki m soát c a Phòng TTTT) nh p kh i lư ng c n mua, c n bán (n u chưa thông báo trư c) và lãi su t ch đ o (n u cú) theo thông báo c a Ban Đi u hành nghi p v th trư ng m . + Xét th u: Chương trình t đ ng xét th u theo th i h n mua, bán trên cơ s kh i lư ng NHNN c n mua c n bán v i kh i lư ng đăng ký h p l c a các thành viên (theo s ti n thanh toán) theo nguyên t c kh i lư ng trúng th u không vư t quá kh i lư ng NHNN c n mua ho c c n bán và lãi su t trúng th u trong ph m vi lãi su t ch đ o (n u cú) c a Ban Đi u hành nghi p v TTM (lãi su t t i đa đ i v i trư ng h p NHNN bán GTCG và lãi su t t i thi u đ i v i trư ng h p NHNN mua GTCG). Kh i lư ng GTCG trúng th u mua ho c bán đư c làm trũn đ n đơn v đ ng. Trong phiên đ u th u bán GTCG, NHNN xét th u theo kh i lư ng c a t ng lo i ho c t ng th i h n c a GTCG; Trong phiên đ u th u mua GTCG, NHNN xét th u theo t ng kh i lư ng c a t t c các lo i GTCG. 4.5.2. Phân b th u: Chương trình t đ ng phân b th u cho các Thành viên tham d th u trên nguyên t c: 4.5.2.1. Phân b th u đ i v i đ u th u kh i lư ng: - NHNN thông báo cho các TCTD m c lãi su t đ u th u; - NHNN quy t đ nh thông báo ho c không thông báo kh i lư ng GTCG NHNN c n mua ho c bán trư c m i phiên đ u th u; - TCTD đăng ký d th u kh i lư ng các lo i GTCG c n mua ho c bán theo m c lãi su t NHNN thông báo; - Trư ng h p t ng kh i lư ng d th u c a các TCTD b ng ho c th p hơn kh i lư ng NHNN c n mua ho c bán thì kh i lư ng trúng th u b ng kh i lư ng c a các TCTD đ t th u và kh i lư ng trúng th u c a t ng TCTD là kh i lư ng d th u c a TCTD đú;
  5. - Trư ng h p kh i lư ng d th u c a các TCTD vư t quá kh i lư ng NHNN c n mua ho c bán thì kh i lư ng GTCG trúng th u b ng kh i lư ng NHNN c n mua ho c bán và kh i lư ng trúng th u c a t ng TCTD đư c phân b theo t l thu n v i kh i lư ng d th u c a các TCTD và đư c tính đ n đơn v đ ng. - Trư ng h p t i đơn d th u c a TCTD trúng th u đăng ký nhi u lo i GTCG c n mua ho c bán: + N u không bao g m các lo i GTCG mà NHNN quy đ nh t l giao d ch t i m i phiên giao d ch nghi p v TTM, NHNN xét th u xác đ nh th t ưu tiên t ng lo i GTCG như sau: (i) Th i h n còn l i c a GTCG ng n hơn; (ii) GTCG đăng ký bán ho c mua có kh i lư ng l n hơn. + N u bao g m các lo i GTCG có quy đ nh t l giao d ch và các lo i GTCG không quy đ nh t l giao d ch, NHNN xét th u theo nguyên t c t l các lo i GTCG trúng th u giao d ch c a các lo i GTCG đăng ký t i đơn d th u theo quy đ nh c a NHNN. Vi c xác đ nh th t ưu tiên xét th u trong s GTCG không quy đ nh t l giao d ch và GTCG quy đ nh t l giao d ch đư c th c hi n theo các quy đ nh (i) và (ii) nêu trên. 4.5.2.2. Đ i v i đ u th u lãi su t: Ph thu c vào phương th c xét th u đ phân b th u. C th : + Theo phương th c lãi su t riêng l : Th c hi n theo Kho n 2 Đi u 12 Quy ch nghi p v TTM ban hành kèm theo Quy t đ nh s 01/2007/QĐ-NHNN (tr M c 2.6.1). + Theo phương th c lãi su t th ng nh t: Trư c tiên phân b th u theo phương th c lãi su t riêng l nói trên sau đó căn c vào s ti n trúng th u đư c phân b (s ti n thanh toán theo lãi su t đăng ký đ u th u c a Thành viên) và lãi su t trúng th u th ng nh t đ tính ngư c l i m nh giá GTCG trúng th u. Chương trình t đ ng tính s ti n thanh toán khi mua l i GTCG (n u là giao d ch mua, bán có kỳ h n) theo quy đ nh t i Đi u 18, Quy ch nghi p v TTM ban hành theo Quy t đ nh s 01/2007/QĐ- NHNN. Toàn b k t qu c a bư c xét, phân b và xác đ nh s ti n thanh toán đư c th hi n t i “B ng kê t ng h p k t qu đ u th u mua/bán GTCG” theo Ph l c s 11/TTM (đính kèm). 5. Thông báo k t qu đ u th u và in các báo cáo 5.1. Giám đ c SGD (ho c ngư i đư c u quy n) và đ i di n Ban Đi u hành nghi p v th trư ng m ch ng ki n th u ký duy t k t qu đ u th u. Chương trình t đ ng chuy n k t qu cho thành viên. 5.2. Sau 11h30 sáng c a ngày đ u th u (tr trư ng h p có thông báo thay đ i gi m th u), Thành viên (ngư i ki m soát) xác th c ch ký c a SGD t i Thông báo k t qu đ u th u theo Ph l c s 12/TTM. 5.3. Chương trình t đ ng t o các bi u báo cáo theo các Ph l c (đính kèm) t s 04 đ n s 13/TTM tương ng v i phiên đ u th u. 6. Cam k t mua l i GTCG. T ng TCTD là thành viên tham gia nghi p v TTM ph i ký v i NHNN (S Giao d ch) m t "H p đ ng mua l i GTCG" theo Ph l c s 03/TTM (đính kèm) áp d ng chung cho t t c các giao d ch mua, bán có kỳ h n gi a NHNN và TCTD đú. "H p đ ng mua l i GTCG" ký m t l n v i NHNN khi TCTD tham gia nghi p v TTM. Khi phát sinh giao d ch mua, bán có kỳ h n GTCG, bên bán l p "Ph l c kèm theo H p đ ng mua l i GTCG" đ i v i t ng giao d ch (Ph l c 03.1/TTM đính kèm). Ph l c này quy đ nh chi ti t t ng giao d ch mua, bán có kỳ h n gi a NHNN v i TCTD, là b ph n không tách r i c a "H p đ ng mua l i GTCG". "H p đ ng mua l i GTCG" và "Ph l c kèm theo H p đ ng mua l i GTCG" là căn c th c hi n vi c thanh toán và giao, nh n GTCG gi a NHNN v i TCTD trong giao d ch mua, bán có kỳ h n. Khi có Thông báo k t qu trúng th u, ch m nh t 15h00 c ng ngày, bên bán GTCG ph i hoàn t t (l p, ki m soát, duy t, xác th c) Ph l c s 03.1/TTM. Trư ng h p sau 15h30, thành viên trúng th u chưa hoàn t t Ph l c 03.1/TTM, NHNN s x lý vi ph m theo quy đ nh. 6.1. Trư ng h p NHNN bán kỳ h n GTCG: 6.1.1. T i SGD: - Phòng TTTT (giao d ch viên) l p Ph l c s 03.1/TTM (đính kèm) v i t ng thành viên trúng th u, ngư i ki m soát ký ki m soát b ng ch ký đi n t .
  6. - Lãnh đ o (ho c ngư i đư c u quy n) ký duy t b ng ch ký đi n t ; chương trình t đ ng g i cho Phòng TTTT, Thành viên trúng th u. - Khi “Ph l c kèm theo h p đ ng mua l i GTCG” đư c Thành viên ký xác nh n, Phòng TTTT (ngư i ki m soát) xác nh n ch ký c a Thành viên trúng th u. Lãnh đ o SGD ký duy t ch ký đi n t đ i v i "Ph l c h p đ ng mua l i GTCG" theo Ph l c 03.1/TTM. Phòng K toán th c hi n vi c in ch ng t đ h ch toán và lưu h sơ. 6.1.2. T i Thành viên trúng th u: - Ngư i ki m soát xác th c ch ký đi n t c a SGD, ki m tra và ký ki m soát c a bên mua GTCG trên Ph l c 03.1/TTM. - T ng Giám đ c (ho c ngư i đư c u quy n) ký ch ký đi n t xác nh n c a Bên mua trên Ph l c 03.1/TTM, chương trình t đ ng g i l i cho Phòng TTTT. - Giao d ch viên in Ph l c s 03.1/TTM làm ch ng t h ch toán. 6.2. Trư ng h p thành viên bán và cam k t mua l i gi y t có giá: 6.2.1. T i Thành viên trúng th u: - Giao d ch viên l p “Ph l c kèm theo H p đ ng mua l i GTCG” theo Ph l c s 03.1/TTM v i NHNN, ngư i ki m soát ký ki m soát b ng ch ký đi n t . - T ng Giám đ c (ho c ngư i đư c u quy n) ký duy t b ng ch ký đi n t xác nh n ch ký đi n t c a bên mua trên Ph l c 03.1/TTM và chương trình t đ ng g i cho Phòng TTTT. - Khi Ph l c 03.1/TTM đư c SGD xác nh n, Ngư i ki m soát, Ngư i có th m quy n phê duy t c a Thành viên xác nh n ch ký đi n t c a SGD và in b n Ph l c đó làm ch ng t h ch toán, thanh toán. 6.2.2. T i SGD: - Phòng TTTT (Ngư i ki m soát) xác th c ch ký đi n t c a Thành viên, ki m tra Ph l c 03.1/TTM và ký ki m soát c a bên mua GTCG. - Lãnh đ o (ho c ngư i đư c u quy n) ký ch ký đi n t xác nh n ch ký đi n t c a Bên mua trên Ph l c 03.1/TTM, chương trình t đ ng g i l i cho thành viên. - Phòng K toán (giao d ch viên) in Ph l c s 03.1/TTM làm ch ng t h ch toán, thanh toán và lưu h sơ. 7. Báo cáo k t qu đ u th u. Sau khi có k t qu đ u th u, chương trình l p “Báo cáo k t qu đ u th u” theo Ph l c s 15 /TTM (đính kèm). 8. C p nh t s li u th ng kê. Chương trình t đ ng nh p các s li u th ng kê sau t ng phiên đ u th u theo các Ph l c s 16, 17, 18, 19, 20/TTM (đính kèm). 9. H ch toán k toán. Theo thông báo k t qu c a t ng giao d ch, SGD th c hi n h ch toán vào tài kho n c a thành viên và th c hi n vi c chi tr lãi đ nh kỳ, cu i kỳ theo quy đ nh hi n hành c a NHNN. 10. Thanh toán. 10.1. Khi nh n đư c "Thông báo k t qu đ u th u" ho c "Ph l c kèm theo H p đ ng mua l i GTCG" đó đư c các bên ký k t, bên bán ph i chuy n giao quy n s h u GTCG cho bên mua; đ ng th i, bên mua ph i thanh toán ti n mua GTCG cho bên bán. Vi c thanh toán và chuy n giao quy n s h u GTCG th c hi n trong ngày thanh toán. 10.2. Vào ngày k t thúc th i h n c a giao d ch mua, bán có kỳ h n, bên mua và bên bán s th c hi n chuy n giao quy n s h u GTCG và thanh toán theo cam k t c a các bên t i "Ph l c kèm theo H p đ ng mua l i GTCG". 10.3. Trư ng h p ngày mua l i ho c ngày đ n h n thanh toán c a GTCG tr ng v i ngày ngh cu i tu n, ngh l và ngh t t, thì ngày thanh toán và chuy n giao GTCG đư c th c hi n vào ngày làm vi c ti p theo. 11. X lý vi ph m. 11.1. X lý vi ph m trong thanh toán.
  7. 11.1.1. X lý vi ph m trong ngày thanh toán ti n mua GTCG. Trư ng h p thành viên trúng th u mua GTCG không thanh toán ho c thanh toán không đ s ti n trúng th u theo "Thông báo k t qu đ u th u": SGD ch đ ng trích ti n trên tài kho n ti n g i thanh toán c a thành viên t i NHNN tương ng v i s ti n thành viên còn thi u ho c chưa thanh toán theo thông báo k t qu đ u th u. N u không đ s ti n ph i thanh toán thì NHNN hu b ph n k t qu trúng th u chưa đư c thanh toán và l p l i Thông báo trúng th u theo s ti n thanh toán th c t c a thành viên trúng th u. Đ ng th i, NHNN s có thông báo vi ph m b ng văn b n g i TCTD đú. 11.1.2. X lý vi ph m trong ngày đ n h n mua l i GTCG: Trư ng h p đ n h n ph i thanh toán ti n mua l i GTCG mà TCTD không thanh toán ho c thanh toán không đ s ti n theo thông báo: NHNN s ch đ ng trích ti n trên tài kho n ti n g i thanh toán c a thành viên t i NHNN tương ng v i s ti n đó thông báo theo quy đ nh (g c và lãi). N u trên tài kho n c a TCTD không đ ti n thì: - NHNN s chuy n s ti n còn thi u đó sang n quá h n và TCTD ph i ch u lãi su t quá h n b ng 150% lãi su t th ng nh t ho c lãi su t riêng l ho c lãi su t do NHNN thông báo áp d ng đ i v i giao d ch mua, bán có kỳ h n đó tính trên s ti n còn thi u và s ngày ch m tr . - S ti n ph t ch m thanh toán đư c tính theo công th c: P = Gp x Lp x Np/365 Trong đó: P: S ti n ph t; Gp: S ti n còn thi u; Lp: Lãi su t ph t (%/năm) Np: S ngày ch m thanh toán. NHNN s t m gi toàn b kh i lư ng GTCG c a giao d ch mua, bán có kỳ h n đó vào tài kho n riêng và trích tài kho n c a TCTD t i NHNN đ thu h i s ti n còn thi u (g m c lãi n quá h n) khi tài kho n c a TCTD t i NHNN có đ ti n và hoàn tr l i GTCG cho TCTD đó khi đó hoàn thành nghĩa v tr n cho NHNN; ho c NHNN có th xem xét bán GTCG khi chưa đ n h n thanh toán c a GTCG, ho c thanh toán v i t ch c phát hành khi đ n h n thanh toán c a GTCG đ thu h i s ti n còn thi u (g m c lãi n quá h n). Đ ng th i, NHNN s có thông báo vi ph m b ng văn b n g i TCTD đó trong trư ng h p: - TCTD không thanh toán ho c thanh toán không đ s ti n ph i thanh toán khi đ n h n (đ i v i trư ng h p TCTD bán và cam k t mua l i); - Không chuy n giao quy n s h u GTCG cho NHNN vào ngày thanh toán (trư ng h p TCTD bán) ho c vào ngày mua l i (trư ng h p TCTD mua và cam k t bán l i). 11.2. X lý l i vi ph m trong vi c cung c p thông tin: Các TCTD là thành viên tham gia nghi p v TTM không cung c p thông tin theo quy đ nh t i Đi u 7, Quy ch nghi p v TTM ban hành theo Quy t đ nh s 01/2007/QĐ-NHNN s b t m đình ch tham gia mua, bán trong th i gian 1 tháng, k t ngày NHNN thông báo vi ph m. 12. Tra c u, l p và in báo cáo. 12.1. Đ i v i báo cáo c a phiên giao d ch TTM: Chương trình t đ ng l p các bi u báo cáo. 12.1.1. SGD (Phòng TTTT): Tra c u, in các bi u báo cáo g m: Thông báo mua ho c bán GTCG, các b ng kê t ng h p đăng ký và k t qu đ u th u mua/bán GTCG, các thông báo vi ph m và k t qu đ u th u mua/ bán GTCG cho t ng TCTD tham d th u, "Ph l c kèm theo H p đ ng mua l i GTCG", Báo cáo k t qu đ u th u và Báo cáo ho t đ ng nghi p v TTM (theo các Ph l c t s 04/TTM đ n s 15/TTM) tương ng v i phiên đ u th u. 12.1.2. Thành viên: Xác nh n k t qu đ u th u và in các bi u báo cáo g m: "Thông báo mua GTCG" ho c "Thông báo bán GTCG" (Ph l c s 04 ho c 05/TTM), "Đăng ký đ u th u" (ph l c s 06 ho c 07/TTM), "Thông
  8. báo k t qu đ u th u" (ph l c s 13/TTM), "Ph l c kèm theo H p đ ng mua l i GTCG" (Ph l c s 03.1/TTM) tương ng v i phiên đ u th u. Th c hi n ký (ch ký tay), đóng d u (n u c n) xác nh n các bi u báo cáo trên đ làm ch ng t thanh toán, h ch toán và lưu h sơ. 12.1.3. Các V Tín d ng, Chính sách ti n t : Đư c tra c u và in các ph l c s 11 và 15/TTM. 12.2. Đ i v i báo cáo th ng kê (theo các Ph l c t s 16 đ n 20/TTM và 25,26/TTM (đính kèm): 12.2.1. SGD: Đư c tra c u và in các ph l c t 16 đ n 20/TTM và 25,26/TTM. 12.2.2. Thành viên: Đư c tra c u và in ph l c 17/TTM. 12.2.3. Các V Tín d ng, Chính sách ti n t : Đư c tra c u và in các ph l c t 16 đ n 20/TTM. 12.3. Đ i v i các bi u báo cáo thông tin (theo các Ph l c t s 21 đ n 24/TTM đính kèm): 12.3.1. Chương trình t đ ng c p nh t s li u theo Ph l c s 24/TTM. 12.3.2. Các V Tín d ng, Chính sách ti n t : Đư c tra c u và in các ph l c t s 21 đ n 24/TTM 12.3.3. Thành viên: L p, tra c u và in các ph l c s 21, 22 và 23/TTM . 13. Cung c p thông tin: 13.1. NHNN cung c p cho các TCTD là thành viên tham gia nghi p v TTM: 13.1.1. Thông tin đ u th u nghi p v TTTT; 13.1.2. Thông tin t ng h p v nghi p v TTM; 13.1.3. Các thông tin khác có liên quan do BĐH quy t đ nh. 13.2. TCTD là thành viên tham gia nghi p v TTM cung c p cho NHNN các thông tin sau: 13.2.1. D ki n v n kh d ng b ng đ ng Vi t Nam t i TCTD theo Ph l c 21/TTM (đính kèm); 13.2.2. Nhu c u mua, bán GTCG; 13.2.3. Ho t đ ng mua, bán GTCG gi a các TCTD; 13.2.4. Các thông tin khác theo quy đ nh c a NHNN. 13.3. Vi c trao đ i thông tin quy đ nh t i kho n 13.1 và 13.2 nêu trên, đư c th c hi n thông qua trang tin nghi p v TTM. Đ nh kỳ cung c p thông tin t i thi u là m t tu n m t l n. IV. NHI M V C A CÁC ĐƠN V LIÊN QUAN. 1. S Giao d ch NHNN. 1.1. Phòng Nghi p v TTTT: - Nh n gi y đ ngh tham gia nghi p v TTM và l p gi y công nh n thành viên nghi p v TTM, trình lãnh đ o ký, g i cho Thành viên (theo đư ng bưu đi n); Đ ng th i, g i Gi y đ ngh tham gia nghi p v TTM (Ph l c 01A/TTM ho c 01B/TTM) c a thành viên và Gi y công nh n thành viên nghi p v TTM cho C c Công ngh tin h c đ c p m i ho c thu h i mã s cũ. - Qu n lý thông tin TTM và phân ph i quy n truy c p s li u trên m ng cho các đơn v có liên quan theo phê duy t c a lãnh đ o SGD; - Thi t l p, ch nh s a mã s GTCG và trình lãnh đ o SGD phê duy t; - Thông báo đ u th u; - T ch c đ u th u và g i (qua m ng) báo cáo k t qu cho các đơn v có liên quan, in n báo cáo, trình ký và lưu; - Ph i h p v i Phòng K toán theo dõi vi c th c hi n "H p đ ng mua l i GTCG" theo cam k t c a các thành viên ; - T ng h p s li u th ng kê nghi p v TTM; - Theo dõi m c đ vi ph m c a Thành viên, trình Giám đ c SGD x lý và thông báo đình ch giao d ch t m th i đ i v i thành viên vi ph m sau khi có quy t đ nh c a Giám đ c. - Ph i h p v i Phòng K toán đ trình Giám đ c SGD bi n pháp x lý tài s n c m c c a Thành viên n u sau 10 ngày (k t sau ngày đ n h n thanh toán ti n mua l i GTCG) mà Thành viên chưa tr ho c chưa tr h t ti n mua l i GTCG cho NHNN theo Ph l c 03.1/TTM.
  9. 1.2. Phòng K toán: - Ki m tra GTCG lưu ký trên m ng v i đăng ký bán đ xác nh n kh i lư ng GTCG lưu ký c a Thành viên và chuy n s li u cho Phòng TTTT; - Khai báo mã s GTCG đư c lưu ký và giao d ch TTM vào chương trình KTP; - C p nh t s li u lưu ký và thông báo cho thành viên bi t s dư lưu ký GTCG c a Thành viên. - C p nh t s li u lưu ký và thông báo cho Phòng TTTT bi t s dư lưu ký GTCG c a NHNN và c a Thành viên. - Theo dõi vi c thanh toán c a các Thành viên và thông báo cho Phòng TTTT các vi ph m trong thanh toán c a Thành viên; - H ch toán k toán và chuy n giao quy n s h u GTCG theo quy đ nh. - Tính và tr lãi GTCG trúng th u đ i v i GTCG lưu ký tr c ti p t i SGD ho c đ ngh Trung tõm lưu ký ch ng khoán tính và tr lãi đ i v i GTCG lưu ký t i Trung tõm lưu ký ch ng khoán theo quy đ nh. - Ch đ ng trích tài kho n ti n g i c a Thành viên n u Thành viên không thanh toán ho c thanh toán thi u ti n mua ho c mua l i GTCG; Trư ng h p trích tài kho n v n không đ ti n đ thanh toán thì x lý theo quy đ nh t i Kho n 11, Quy trình này. - G i (qua m ng) k t qu x lý các trư ng h p vi ph m trong thanh toán cho Phòng TTTT, Thành viên vi ph m bi t. 1.3. Phòng Thanh toán liên ngân hàng: Chuy n ti n thanh toán cho Thành viên theo yêu c u c a Phòng K toán và nh n ti n thanh toán t thành viên chuy n cho NHNN. 2. Thành viên. - Ch p hành đ y đ các quy đ nh c a NHNN v nghi p v TTM và Quy t đ nh s 86/QĐ-NHNN ngày 08/01/2007 c a Th ng đ c NHNN. - L p và g i “Gi y đăng ký tham gia nghi p v TTM” đ đư c NHNN công nh n là thành viên nghi p v TTM. B sung k p th i danh sách cán b tham gia nghi p v TTM khi có thay đ i v nhân s . - Cung c p cho NHNN “D ki n v n kh d ng b ng đ ng Vi t Nam t i TCTD”; Nhu c u xin mua, bán, chi t kh u GTCG v i NHNN; Ho t đ ng tín d ng và mua, bán, chi t kh u GTCG v i TCTD qua trang tin nghi p v TTM theo đ nh kỳ. - Truy c p m ng (vào các kho ng th i gian theo quy đ nh) đ bi t các thông tin chi ti t v đ t đ u th u đ nh kỳ và đ t xu t (n u cú). - Th c hi n lưu ký GTCG trư c khi đăng ký bán GTCG. - L p và g i đăng ký đ u th u theo quy đ nh t i Kho n 3, M c III c a Quy trình này. - Truy c p m ng đ nh n và xác nh n Thông báo k t qu đ u th u; L p ho c xác nh n "Ph l c kèm theo H p đ ng mua l i GTCG"; In k t qu làm ch ng t lưu và thanh toán. - Truy c p m ng đ tra c u thông tin đư c phép tra c u và cung c p cho NHNN các thông tin khác (khi đư c NHNN yêu c u). 3. V Tín d ng, Chính sách ti n t . 3.1. Truy c p m ng đ theo dõi thông tin, in các báo cáo (theo th m quy n đư c khai thác) đ bi t và theo dõi. 3.2. T ng h p thông tin v d báo v n kh d ng và các thông tin khác. 3.3. Th c hi n các nhi m v theo Quy đ nh t i Quy ch nghi p v TTM ban hành kèm theo Quy t đ nh s 01/2007/QĐ-NHNN và Quy t đ nh s 27/2008/QĐ-NHNN c a Th ng đ c NHNN. 4. V Tài chính K toán: Hư ng d n quy trình h ch toán k toán liên quan đ n nghi p v TTM. 5. C c Công ngh tin h c. 5.1. Ph i h p v i SGD trong vi c c p mã s giao d ch, mã .khoá ch ký đi n t cho các đơn v , c nhân thu c NHNN và thành viên;.
  10. 5.2. Ph i h p v i SGD trong x lý k thu t nghi p v và đ m b o đư ng truy n thông su t đ th c hi n các giao d ch nghi p v TTTT an toàn, nhanh chúng. V. T CH C TH C HI N. 1. Quy trình nghi p v th trư ng m đư c th c hi n t i S Giao d ch, V , C c có liên quan thu c NHNN và các Thành viên th trư ng. 2. Quy trình này có hi u l c thi hành k t ngày ký, thay th Quy trình nghi p v th trư ng m s 7477/QT-NHNN ngày 10/7/2008 c a NHNN. Vi c ch nh s a, b sung do Giám đ c S Giao d ch quy t đ nh./. TL. TH NG Đ C Nơi nh n: GIÁM Đ C S GIAO D CH - Th ng đ c - PTĐ ph trách kh i; (đ b/c) - Ban Đi u hành nghi p v TTM; - Các V : CSTT, TCKT, TD, C c CNTH, SGD, CN Tp.HCM - Các TCTD (đ th c hi n) - Lưu VT, SGD. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2