intTypePromotion=1

Quy trình sửa chữa, bảo dưỡng các cấp xe Huyndai, Daewoo

Chia sẻ: Hoangdung Hoangdung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
633
lượt xem
162
download

Quy trình sửa chữa, bảo dưỡng các cấp xe Huyndai, Daewoo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy trình sửa chữa, bảo dưỡng các cấp xe Huyndai, Daewoo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình sửa chữa, bảo dưỡng các cấp xe Huyndai, Daewoo

 1. Quy tr×nh HD Quy tr×nh b¶o dìng c¸c cÊp xe HYUN DAI, DAEWOO I KiÓm tu kü thuËt: * Chu kú kiÓm tu: sau 18 – 22giê ( T¬ng øng víi 600 km) thùc hiÖn 1 lÇn. A. KiÓm travµ ®iÒu chØnh: 1- KiÓm tra sù rß rØ cña hÖ thèng khÝ nÐn, nhiªn liÖu, dÇu b«i tr¬n ®éng c¬, níc lµm m¸t, trî lùc l¸i, trî lùc li hîp, hÖ thèng thuû lùc n©ng thïng xe... 2- KiÓm tra sù lµm viÖc cña c¸c ®ång hå, hÖ thèng tÝn hiÖu th«ng b¸o chÕ ®é lµm viÖc cña xe. 3- KiÓm tra vµ ®iÒu chØnh ®é láng c¸c khíp cÇu gi»ng l¸i, gãc quay tù do cña vµnh l¸i. 4- KiÓm tra ®iÒu chØnh hµnh tr×nh tù do cña bµn ®¹p li hîp vµ bµn ®¹p phanh. 5- §é c¨ng d©y ®ai truyÒn ®éng 6- kiÓm tra hÖ thèng kho¸ cöa, n©ng h¹ kÝnh, n©ng h¹ buång l¸i. 7- KiÓm tra ¸p lùc h¬i c¸c b¸nh xe. 8- C¸c trang thiÕt bÞ an toµn. B. XiÕt chÆt: 1- Gi¸ ®ì ch©n ®éng c¬, hép sè, c¸c lo¹i b¬m, m¸y ph¸t ®iÖn, m¸y khëi ®éng. 2- bu l«ng l¾p c¸c ®êng èng x¶, hót, kÐt m¸t dÇu, kÐt m¸t níc. 3- Bu l«ng mÆt bÝch c¸c ®¨ng, bu l«ng mÆt bÝch c¸c cÇu chñ ®éng, mÆt bÝch trôc l¸p 4- Bu l«ng b¾t hép l¸i, ª cu khíp gi»ng cÇu l¸i 5- Bu l«ng quang nhÝp, ¾c nhÝp, kÑp nhÝp, gi¶m xãc. 6- Bu l«ng gi¸ ®ì hÖ thèng ph©n phèi h¬i phanh. 7- Bu l«ng b¾t c¸c xµ ngang vµ däc víi khung xe, c¸c thïng chøa nhiªn liÖu, c¸c b×nh khÝ nÐn. 8- £ cu, gu d«ng b¾t vµnh lèp 9- Bu l«ng ®Çu cùc b×nh ®iÖn 10- Bu l«ng gi¸ ®ì g¬ng, ®Ìn, cßi, g¹t ma. C. B¬m mì: TÊt c¶ c¸c vÞ trÝ - Mì b¬m: 2,2 kg II B¶o d ìng cÊp 125 giê: A, KiÓm tra vµ ®iÒu chØnh: 1
 2. Quy tr×nh HD §éng c¬: 1. Bæ sung dÇu b«i tr¬n ®éng c¬. • Cø sau 2 lÇn b¶o dìng cÊp 125 giê ( t ¬ng øng víi 250 giê) thay dÇu ®éng c¬ vµ phin läc. • KiÓm tra ®é kÝn cña hÖ thèng khÝ nÐn, dÇu b«i tr¬n ®éng c¬, dung dÞch lµm m¸t vµ bæ sung dung dÞch lµm m¸t. 2. VÖ sinh c¸c líi läc vµ lâi phin läc nhiªn liÖu, kiÓm tra, lµm kÝn vµ x¶ khÝ. 3. §iÒu chØnh ®é c¨ng d©y ®ai truyÒn ®éng 4. VÖ sinh bÇu läc giã, thay dÇu vµ khiÓm tra ®é kÝn cña hÖ thèng hót. HÖ thèng l¸i 1. KiÓm tra vµ ®iÒu chØnh: - §é láng c¸c khíp cÇu gi»ng l¸i - §é láng cña c¸c trôc khíp chuyÓn híng l¸i - §é láng cña khíp c¸c ®¨ng l¸i - Gãc quay tù do cña vµnh l¸i. 2. KiÓm tra ®é kÝn cña hÖ thèng dÇu trî lùc l¸i, vÖ sinh phin läc vµ bæ sung dÇu trî lùc l¸i. HÖ thèng phanh: 1. KiÓm tra t×nh tr¹ng lµm viÖc cña toµn bé hÖ thèng 2. KiÓm tra ®é kÝn cña hÖ thèng khÝ nÐn 3. KiÓm tra ®é kÝn cña hÖ thèng phanh dÇu 4. KiÓm tra vµ ®iÒu chØnh: - Hµnh tr×nh tù do vµ hµnh tr×nh lµm viÖc cña bµn ®¹p phanh, tay phanh - Khe hë gi÷a m¸ phanh vµ tang phanh HÖ thèng ®iÖn: 1. VÖ sinh vµ th«ng c¸c lç th«ng h¬i, xiÕt chÆt vµ b«i mì c¸c ®Çu cùc cña b×nh ®iÖn 2. KiÓm tra sè lîng dung dÞch ®iÖn ph©n vµ bæ sung 3. KiÓm tra sù lµm viÖc cña m¸y ph¸t ®iÖn, m¸y khëi ®éng ®iÖn vµ t×nh tr¹ng c¸c côm d©y, c«ng t¾c, cÇu ch× vµ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn kh¸c 4. KiÓm tra, söa ch÷a vµ ®iÒu chØnh c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng. C¸c hÖ thèng kh¸c: 1. KiÓm tra, ®iÒu chØnh hµnh tr×nh tù do vµ hµnh tr×nh lµm viÖc cña bµn ®¹p li hîp 2. KiÓm tra ®é láng c¸c mèi ghÐp then hoa vµ c¸c khíp ch÷ thËp cña c¸c ®¨ng truyÒn lùc. 2
 3. Quy tr×nh HD 3. KiÓm tra t×nh tr¹ng kü thuËt cña hÖ thèng treo 4. KiÓm tra ®é kÝn vµ bæ sung dÇu cho c¸c hép sè, c¸c cÇu chñ ®éng B. XiÕt chÆt: 1. Bu l«ng gi¸ ®ì ®éng c¬, hép sè, c¸c te ®éng c¬, c¸c lo¹i b¬m, m¸y ph¸t ®iÖn 2. Bu l«ng l¾p c¸c ®êng èng x¶, èng hót, kÐt m¸t dÇu, kÐt m¸t níc 3. Bu l«ng mÆt bÝch h·m æ bi kim, mÆt bÝch c¸c ®¨ng, bu l«ng mÆt bÝch c¸c cÇu chñ ®éng 4. C¸c bu l«ng b¾t hép l¸i, gi¸ ®ì cét l¸i vµ ª cu khíp cÇu gi»ng l¸i, xi lanh trî lùc l¸i, cµng l¸i 5. £ cu khíp cÇu gi»ng cÇu, quang nhÝp, ¾c nhÝp, kÑp mhÝp, gi¶m xãc, gi¸ ®ì vµ ª cu ®Çu cÇu th¨ng b»ng 6. Bu l«ng gi¸ ®ì bÇu phanh, ª cu ch©n bÇu phanh, gi¸ ®ì c¬ cÊu ph©n phèi h¬i phanh vµ c¸c van cña hÖ thèng phanh, c¸c b×nh chøa khÝ nÐn 7. Bu l«ng b¾t c¸c xµ ngang vµ däc víi khung xe, b¬m, xi lanh, khuûu n©ng thïng xe, c¸c thïng chøa nhiªn liÖu vµ chøa dÇu 8. C¸c ª cu, bu l«ng b¾t vµnh lèp 9. C¸c bu l«ng ch©n ghÕ C. B¬m mì: B¬m mì vµo tÊt c¶ c¸c vó mì §Þnh møc phô tïng vËt t : - DÇu diesel 01 lÝt - DÇu déng c¬: 20 lÝt ( nÕu thay) - Mì: 2,2 kg - GiÎ lau: 0,5 kg II I B¶o dìng cÊp 500 giê: A, KiÓm tra vµ ®iÒu chØnh: §éng c¬: 1. Thay phin läc vµ toµn bé dÇu b«i tr¬n ®éng c¬ 2. KiÓm tra ®é kÝn cña hÖ thèng nhiªn liÖu, dÇu b«i tr¬n ®éng c¬, dung dÞch lµm m¸t vµ bæ sung dung dÞch lµm m¸t, kiÓm tra van h»ng nhiÖt. 3. VÖ sinh c¸c líi läc vµ thay phin läc nhiªn liÖu, kiÓm tra, lµm kÝn vµ x¶ khÝ. 4. §iÒu chØnh ®é c¨ng d©y ®ai truyÒn ®éng 5. VÖ sinh bÇu läc giã, thay dÇu vµ khiÓm tra ®é kÝn cña hÖ thèng hót. 3
 4. Quy tr×nh HD 6. Khëi ®éng ®éng c¬ vµ theo dâi sù lµm viÖc cña ®éng c¬ ë c¸c chÕ ®é vßng quay. HÖ thèng l¸i 1. KiÓm tra vµ ®iÒu chØnh: - §é láng c¸c khíp cÇu gi»ng l¸i, xi lanh trî lùc l¸i - §é láng cña c¸c trôc khíp chuyÓn híng l¸i - §é láng cña c¸c ®¨ng l¸i - Gãc quay tù do cña vµnh l¸i. 2. KiÓm tra ®é kÝn cña hÖ thèng dÇu trî lùc l¸i, vÖ sinh phin läc vµ bæ sung dÇu trî lùc l¸i. HÖ thèng phanh: 1. KiÓm tra t×nh tr¹ng lµm viÖc cña m¸y nÐn khÝ vµ c¬ cÊu trî lùc phanh 3. KiÓm tra ®é kÝn cña hÖ thèng khÝ nÐn 4. KiÓm tra ®é kÝn cña hÖ thèng phanh dÇu 4. KiÓm tra vµ ®iÒu chØnh: - Hµnh tr×nh tù do vµ hµnh tr×nh lµm viÖc cña bµn ®¹p phanh, tay phanh - Khe hë gi÷a m¸ phanh vµ tang phanh HÖ thèng ®iÖn: 1. VÖ sinh vµ th«ng c¸c lç th«ng h¬i, xiÕt chÆt vµ b«i mì c¸c ®Çu cùc cña b×nh ®iÖn 2. KiÓm tra nång ®é,sè lîng dung dÞch ®iÖn ph©n vµ bæ sung 3. KiÓm tra sù lµm viÖc cña m¸y ph¸t ®iÖn, m¸y khëi ®éng ®iÖn vµ t×nh tr¹ng c¸c côm d©y, c«ng t¾c, cÇu ch× vµ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn kh¸c 4. KiÓm tra, c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng vµ ®iÒu chØnh luång ¸nh s¸ng ®Ìn pha. C¸c hÖ thèng kh¸c: 1. KiÓm tra, ®iÒu chØnh hµnh tr×nh tù do vµ hµnh tr×nh lµm viÖc cña bµn ®¹p li hîp 2. Th¸o n¾p, kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh c¸c moay ¬, bæ sung mì c¸c moay ¬. 3. KiÓm tra ®é láng c¸c mèi ghÐp then hoa vµ c¸c khíp ch÷ thËp cña c¸c ®¨ng truyÒn lùc. 4. KiÓm tra t×nh tr¹ng kü thuËt cña hÖ thèng treo 5. KiÓm tra ®é kÝn vµ bæ sung dÇu cho c¸c hép sè c¸c cÇu chñ ®éng, gèi ®ì trung gian trôc c¸c ®¨ng 6. KiÓm tra b¶o dìng hÖ thèng kho¸ cöa 7. KiÓm tra b¶o dìng c¬ cÊu khuûu n©ng thïng xe 8. KiÓm tra b¶o dìng hÖ thèng n©ng lËt ca bin 4
 5. Quy tr×nh HD B. XiÕt chÆt: 1. Bu l«ng gi¸ ®ì ®éng c¬, hép sè, c¸c te ®éng c¬, c¸c lo¹i b¬m, m¸y ph¸t ®iÖn, m¸y khëi ®éng 2. Bu l«ng l¾p c¸c ®êng èng x¶, èng hót, kÐt m¸t dÇu, kÐt m¸t níc, bé t¨ng ¸p 3. Bu l«ng mÆt bÝch h·m æ bi kim, mÆt bÝch c¸c ®¨ng, bu l«ng mÆt bÝch c¸c cÇu chñ ®éng 4. C¸c bu l«ng b¾t hép l¸i, gi¸ ®ì cét l¸i vµ ª cu khíp cÇu gi»ng l¸i, xi lanh trî lùc l¸i, cµng l¸i 5. £ cu khíp cÇu gi»ng cÇu, quang nhÝp, ¾c nhÝp, kÑp mhÝp, gi¶m xãc, gi¸ ®ì vµ ª cu ®Çu cÇu th¨ng b»ng 6. Bu l«ng, ª cu gi¸ ®ì c¬ cÊu ph©n phèi h¬i phanh vµ c¸c van cña hÖ thèng phanh, c¸c b×nh chøa khÝ nÐn, bu l«ng b¾t tæng phanh dÇu 7. Bu l«ng b¾t c¸c xµ ngang vµ däc víi khung xe, b¬m, xi lanh, khuûu n©ng thïng xe, c¸c thïng chøa nhiªn liÖu vµ chøa dÇu 8. C¸c ª cu, bu l«ng b¾t vµnh lèp 9. C¸c bu l«ng ch©n ghÕ vµ ch©n buång l¸i. C. B¬m mì: B¬m mì vµo tÊt c¶ c¸c vó mì §Þnh møc phô tïng vËt t: • DÇu diesel 05 lÝt • DÇu ®éng c¬ 20 lÝt • Phin dÇu ®éng c¬ 01 c¸i • Phin läc nhiªn liÖu 01 c¸i • Mì b¬m 2,2 kg • Mì moay ¬ 4kg • GiÎ lau 01 kg IV B¶o dìng cÊp 1000 giê: A, KiÓm tra, ®iÒu chØnh vµ xiÕt chÆt: §éng c¬: 1. Thay phin läc vµ toµn bé dÇu b«i tr¬n ®éng c¬ 2. KiÓm tra ®é kÝn cña hÖ thèng nhiªn liÖu, dÇu b«i tr¬n ®éng c¬, dung dÞch lµm m¸t vµ bæ sung dung dÞch lµm m¸t, kiÓm tra van h»ng nhiÖt. 3. VÖ sinh c¸c líi läc vµ thay phin läc nhiªn liÖu, kiÓm tra, lµm kÝn vµ x¶ khÝ. 4. §iÒu chØnh ®é c¨ng d©y ®ai truyÒn ®éng 5. VÖ sinh bÇu läc giã, thay dÇu vµ kiÓm tra ®é kÝn cña hÖ thèng hót. 5
 6. Quy tr×nh HD 6. XiÕt chÆt c¸c bu l«ng, ®ai èc b¾t gi÷ mÆt quy l¸t, giµn cß vµ ®iÒu chØnh khe hë nhiÖt xu p¸p 7. KiÓm tra b¶o dìng b¬m cung cÊp nhiªn liÖu 8. KiÓm tra vµ vÖ sinh thïng chøa nhiªn liÖu 9. KiÓm tra b¶o dìng bé t¨ng ¸p 10. L¾p r¸p hoµn chØnh vµ ®iÒu chØnh ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt 11. Khëi ®éng ®éng c¬ vµ theo dâi sù lµm viÖc cña ®éng c¬ ë c¸c chÕ ®é tèc ®é. HÖ thèng l¸i 1. KiÓm tra, b¶o dìng b¬m vµ xi lanh trî lùc l¸i, hép l¸i, c¸c ®¨ng, cét l¸i 2. B¶o dìng, ®iÒu chØnh c¸c thanh gi»ng l¸i, th¸o b¶o dìng c¸c khíp cÇu gi»ng l¸i, kiÓm tra, ®iÒu chØnh c¸c khíp cÇu cña xi lanh trî lùc l¸i. 3. B¶o dìng trôc khíp chuyÓn híng. 4. KiÓm tra ®é kÝn cña hÖ thèng dÇu trî lùc l¸i, vÖ sinh phin läc vµ thay dÇu trî lùc l¸i. 5. L¾p r¸p hoµn chØnh, ®iÒu chØnh ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt vµ an toµn. 6. KiÓm tra vµ ®iÒu chØnh sau khi l¾p r¸p: • C¸c gãc nghiªng cña 2 b¸nh xe tr íc • Gãc quay tù do cña vµnh l¸i HÖ thèng phanh: 1. KiÓm tra t×nh tr¹ng lµm viÖc cña m¸y nÐn khÝ vµ c¬ cÊu trî lùc phanh 2. KiÓm tra ®é kÝn cña hÖ thèng khÝ nÐn 3. KiÓm tra ®é kÝn cña hÖ thèng phanh dÇu 4. KiÓm tra , b¶o dìng c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn, dÉn ®éng phanh, ®iÒu chØnh hµnh tr×nh tù do vµ hµnh tr×nh lµm viÖc cña bµn ®¹p phanh, phanh tay 5. Thay m¸ phanh, kiÓm tra b¶o dìng m©m phanh, tang phanh, trôc cam phanh, c¬ cÊu ®iÒu chØnh phanh. 6. §iÒu chØnh khe hë gi÷a m¸ phanh vµ tang phanh 6. L¾p r¸p hoµn chØnh vµ ®iÒu chØnh ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt vµ an toµn. HÖ thèng ®iÖn: 1. M¸y ph¸t ®iÖn • Th¸o, vÖ sinh, kiÓm tra ®é c¸ch diÖn gi÷a c¸c cuén d©y • B¶o dìng, söa ch÷a c¸c h háng 6
 7. Quy tr×nh HD • L¾p r¸p hoµn chØnh, ®a lªn thiÕt bÞ chuyªn dïng kiÓm tra dßng ®iÖn n¹p ban ®Çu 2. M¸y khëi ®éng: • Th¸o vÖ sinh vµ kiÓm tra c¸c tiÕp ®iÓm bé ®ãng m¹ch ®iÖn chÝnh. ®¶m b¶o tû lÖ tiÕp xóc > 80o/o diÖn tÝch c¸c tiÕp ®iÓm, kiÓm tra c¸c phanh h·m tiÕp ®iÓm • B¶o dìng, söa ch÷a c¸c h háng • L¾p r¸p hoµn chØnh, ®a lªn c¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng kiÓm tra. 3. B×nh ®iÖn • Th¸o b×nh ®iÖn vÖ sinh vµ th«ng c¸c lç th«ng h¬i, b¶o dìng c¸c ®iÖn cùc • Thùc hiÖn sóc, n¹p b×nh ®iÖn theo quy tr×nh 4. C¸c thiÕt bÞ ®iÖn kh¸c: • KiÓm tra vµ söa ch÷a hÖ thèng c¸c c«ng t¾c, cÇu ch×, ®ång hå, ®Ìn b¸o trªn b¶ng hiÖu buång l¸i. • KiÓm tra söa ch÷a toµn bé ®êng d©y ®iÖn, c¸c ®Ìn cßi 5. L¾p r¸p c¸c thiÕt bÞ lªn xe, ®iÒu chØnh ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt. HÖ thèng ly hîp vµ hép sè: 1. Th¸o h¹ hép sè, kiÓm tra b¶o dìng, söa ch÷a nh÷ng h háng cña ®Üa chñ ®éng, ®Üa Ðp trung gian, c¬ cÊu Ðp 2. KiÓm tra söa ch÷a c¸c ®Üa bÞ ®éng, thay c¸c l¸ ma s¸t 3. KiÓm tra b¶o dìng c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn, dÉn ®éng ly hîp vµ kh¾c phôc nh÷ng h háng. 4. KiÓm tra b¶o dìng c¬ cÊu dÉn ®éng vµ ®iÒu khiÓn, c¸c chi tiÕt cña hép sè chÝnh, hép sè phô, söa ch÷a kh¾c phôc nh÷ng h háng 5. L¾p r¸p, ®iÒu chØnh toµn bé hÖ thèng, thay dÇu hép sè. HÖ thèng di chuyÓn vµ hÖ thèng treo: 1. Th¸o toµn bé lèp vµ c¸c moay ¬, kiÓm tra c¸c chi tiÕt, vßng bi, ®Çu cÇu, b¶o dìng vµ thay toµn bé mì 2. Th¸o kiÓm tra b¶o dìng c¸c bé nhÝp, gi¶m xãc, thay thÕ c¸c chi tÕt h háng 3. Th¸o kiÓm tra c¸c gi»ng cÇu vµ cÇu c©n b»ng 4. L¾p r¸p hoµn chØnh. ®iÒu chØnh ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt. HÖ thèng truyÒn lùc: 1. Th¸o kiÓm tra ®é láng then hoa cña trôc c¸c ®¨ng, kiÓm tra b¶o dìng c¸c khíp ch÷ thËp c¸c ®¨ng vµ söa ch÷a nh÷ng h háng. 2. Th¸o kiÓm tra c¸c c¬ cÊu truyÒn lùc chÝnh vµ vi sai c¸c cÇu chñ ®éng, kh¾c phôc nh÷ng h háng 7
 8. Quy tr×nh HD 3. L¾p r¸p vµ ®iÒu chØnh ®¶m b¶o c¸c th«ng sè kü thuËt cña toµn bé hÖ thèng. Khung xe, buång l¸i vµ thïng xe: 1. KiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a toµn bé c¸c khung, xµ, c¸c gi¸ ®ì, gèi ®ì gi¶m chÊn. 2. KiÓm tra t×nh tr¹ng buång l¸i, c¸nh cöa, kho¸ ®ãng më cöa, c¸c c¬ cÊu lËt ca bin vµ b¶o dìng 3. KiÓm tra xiÕt chÆt c¸c chi tiÕt gi÷ bÖ víi khung xe, kiÓm tra t×nh tr¹ng thïng xe, ch¾n bïn, söa ch÷a nh÷ng h háng. 4. KiÓm tra söa ch÷a ghÕ ngåi l¸i vµ c¬ cÊu ®iÒu chØnh vÞ trÝ ngåi l¸i. C¸c phÇn viÖc bæ sung • KiÓm tra b¶o dìng, ®iÒu chØnh vµ kh¾c phôc nh÷ng h háng nÕu cã cña: b¬m vµ c¬ cÊu thuû lùc, hÖ thèng ®iÒu khiÓn, c¬ cÊu dÉn ®éng lai b¬m, xi lanh n©ng thïng xe, khuûu n©ng thïng xe. • VÖ sinh, kiÓm tra ®é kÝn cña hÖ thèng dÇu vµ bæ sung dÇu thuû lùc. Sau khi l¾p r¸p, xiÕt chÆt l¹i toµn bé mèi ghÐp ren cña xe. B: B¬m mì: B¬m mì vµo tÊt c¶ c¸c vó mì C: VÖ sinh vµ b«i tr¬n: 1. VÖ sinh líi läc dÇu trî lùc l¸i 2. VÖ sinh bÇu läc giã 3. Thay míi läc th« vµ tinh nhiªn liÖu 4. Thay dÇu vµ phin läc cña hÖ thèng b«i tr¬n ®éng c¬. 5. Thay c¸c lo¹i dÇu: c¸c hép sè, c¸c cÇu chñ ®éng, gèi ®ì trung gian c¸c ®¨ng, xi lanh trî lùc l¸i, hép l¸i 6. Thay toµn bé mì moay ¬ 7. X¶ cÆn c¸c b×nh chøa khÝ nÐn 8. KiÓm tra, thay dung dÞch níc lµm m¸t. §Þnh møc phô tïng vËt t thay thÕ chñ yÕu: Sl cã trªn HÖ sè Tt TªnvËt t §vt xe thay thÕ Ghi chó 1. Phin läc dÇu m¸y C¸i 01 1 2. Phin läc nhiªn liÖu ,, 01 1 3. æ cao su gi»ng cÇu æ 12 0,4 4. Côm khíp gi»ng l¸i - l¾p trªn thanh gi»ng ngang 02 1 - l¾p trªn thanh gi»ng däc Côm 02 1 8
 9. Quy tr×nh HD 5. Bi chuyÓn híng Bé/xe 01 0,2 6. Trôc khíp chuyÓn híng C¸i 02 0,2 7. Vßng bi tú C¸i 02 1 8. L¸ nhÝp tr íc sè 1 L¸ 02 0,5 9. L¸ nhÝp tr íc sè 2 L¸ 02 0,5 10. L¸ nhÝp tr íc sè 3 L¸ 20 0,3 11. L¸ nhÝp sau sè 1 L¸ 02 0,5 12. L¸ nhÝp sau sè 2 L¸ 02 0,5 13. L¸ nhÝp sau sè 3 L¸ 02 0,3 14. M¸ phanh vµ ®inh t¸n Bé/xe 01 1 15. L¸ ma s¸t c«n ,, 01 1 16. Bi ch÷ thËp c¸c ®¨ng ,, 01 0,2 17. Vßng bi vµ chæi than m¸y ph¸t ,, 01 0,2 18. T¾c kª ,, 01 0,1 19. DÇu diesel LÝt 15 20. DÇu déng c¬ ,, 20 21. DÇu hép trung gian c¸c ®¨ng ,, 2 22. DÇu cÇu chñ ®éng ,, 31 23. DÇu cÇu c©n b»ng ,, 1 24. DÇu hép sè ,, 16 25. DÇu trî lùc l¸i ,, 6 26. Mì moay ¬ Kg 09 27. Mì b¬m ,, 03 28. Mì phÊn ch× ,, 1,5 29. Mì æ bi kim ,, 0,5 30. GiÎ lau ,, 03 31. Dung dÞch sóc röa hÖ thèng lµm m¸t LÝt 100 32. B¨ng dÝnh c¸ch ®iÖn Cuén 02 33. D©y ®iÖn ®«i M 15 34. Que hµn 4 ly Kg 08 35. Bu l«ng , ª cu, vßng ®Öm Thay theo thùc tÕ V B¶o dìng cÊp 2000 giê: A, KiÓm tra, ®iÒu chØnh vµ xiÕt chÆt: §éng c¬: 1. Th¸o c¸c te dÇu ®éng c¬, kiÓm tra, b¶o dìng b¬m dÇu b«i tr¬n ®éng c¬. 9
 10. Quy tr×nh HD 2. VÖ sinh toµn bé hÖ thèng, thay lâi phin läc vµ toµn bé dÇu b«i tr¬n ®éng c¬ 3. KiÓm tra b¶o dìng b¬m cung cÊp nhiªn liÖu 4. KiÓm tra b¬m cao ¸p trªn b¨ng vµ ®iÒu chØnh 5. KiÓm tra vµ ®iÒu chØnh ¸p lùc ®Çu phun vµ c¸c tia phun cña vßi phun 6. KiÓm tra ®é kÝn cña hÖ thèng nhiªn liÖu, dÇu b«i tr¬n ®éng c¬, dung dÞch lµm m¸t vµ thay dung dÞch lµm m¸t, kiÓm tra b¶o dìng van h»ng nhiÖt. 7. KiÓm tra, vÖ sinh vµ kh¾c phôc nh÷ng h háng cña thïng chøa nhiªn liÖu 8. VÖ sinh c¸c líi läc vµ thay phin läc nhiªn liÖu 9. Sóc röa kÐt lµm m¸t 10. Th¸o kiÓm tra b¶o dìng b¬m níc lµm m¸t 11. §iÒu chØnh ®é c¨ng d©y ®ai truyÒn ®éng 12. Thay dÇu, kiÓm tra vµ vÖ sinh bÇu läc giã, kiÓm tra ®é kÝn cña hÖ thèng hót 13. Th¸o kiÓm tra nh÷ng th«ng sè l¾p r¸p cña mÆt quy l¸t, c¸c chi tiÕt cña c¬ cÊu phèi khÝ vµ kh¾c phôc nh÷ng sai lÖch 14. KiÓm tra, xiÕt chÆt c¸c bu l«ng thanh truyÒn, bu l«ng gèi ®ì trôc khuûu 15. KiÓm tra, b¶o dìng bé t¨ng ¸p 16. L¾p r¸p hoµn chØnh vµ ®iÒu chØnh toµn bé ®éng c¬. 17. Khëi ®éng ®éng c¬ vµ theo dâi sù lµm viÖc cña ®éng c¬ ë c¸c chÕ ®é vßng quay. HÖ thèng l¸i 1. KiÓm tra, b¶o dìng b¬m vµ xi lanh trî lùc l¸i, hép l¸i, c¸c ®¨ng, cét l¸i 2. B¶o dìng, ®iÒu chØnh c¸c thanh gi»ng l¸i, thay c¸c khíp cÇu gi»ng l¸i, c¸c khíp cÇu cña xi lanh trî lùc l¸i, b¶o dìng xi lanh vµ c¬ cÊu van ph©n phèi. 3. B¶o dìng vµ thay b¹c, kiÓm tra b¶o dìng æ bi tú trôc khíp chuyÓn híng, thay æ bi nÕu cÇn. KiÓm tra vµ söa ch÷a c¸c cµng l¸i 4. KiÓm tra ®é kÝn cña hÖ thèng dÇu trî lùc l¸i, vÖ sinh phin läc vµ thay dÇu trî lùc l¸i, dÇu hép l¸i. 5. L¾p r¸p hoµn chØnh, ®iÒu chØnh ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt vµ an toµn. 6. KiÓm tra vµ ®iÒu chØnh sau khi l¾p r¸p: • C¸c gãc nghiªng cña 2 b¸nh xe tr íc • Gãc quay tù do cña vµnh l¸i 10
 11. Quy tr×nh HD HÖ thèng phanh: 1. KiÓm tra, b¶o dìng söa ch÷a, ®iÒu chØnh m¸y nÐn khÝ vµ c¬ cÊu ph©n phèi h¬i trî lùc phanh 2. KiÓm tra ®é kÝn cña hÖ thèng khÝ nÐn, kh¾c phôc nh÷ng h háng 3. KiÓn tra, b¶o dìng hÖ thèng phanh dÇu, thay toµn bé dÇu phanh, toµn bé cóp ben xi lanh phanh. Kh¸c phôc nh÷ng chç rß dÇu phanh, x¶ khÝ toµn bé hÖ thèng phanh. 4. KiÓm tra , b¶o dìng c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn, dÉn ®éng phanh, ®iÒu chØnh hµnh tr×nh tù do vµ hµnh tr×nh lµm viÖc cña bµn ®¹p phanh, phanh tay 5. Thay m¸ phanh, kiÓm tra b¶o dìng m©m phanh, tang phanh, c¬ cÊu ®iÒu chØnh phanh 6. §iÒu chØnh khe hë gi÷a m¸ phanh vµ tang phanh 7. L¾p r¸p hoµn chØnh vµ ®iÒu chØnh ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt vµ an toµn. HÖ thèng ®iÖn: 1. M¸y ph¸t ®iÖn • Th¸o, vÖ sinh, kiÓm tra ®é c¸ch diÖn gi÷a c¸c cuén d©y • B¶o dìng, söa ch÷a c¸c h háng • L¾p r¸p hoµn chØnh, ®a lªn thiÕt bÞ chuyªn dïng kiÓm tra dßng ®iÖn n¹p ban ®Çu 2. M¸y khëi ®éng: • Th¸o vÖ sinh vµ kiÓm tra c¸c tiÕp ®iÓm bé ®ãng m¹ch ®iÖn chÝnh. ®¶m b¶o tû lÖ tiÕp xóc > 80o/o diÖn tÝch c¸c tiÕp ®iÓm, kiÓm tra c¸c phanh h·m tiÕp ®iÓm • B¶o dìng, söa ch÷a c¸c h háng • L¾p r¸p hoµn chØnh, ®a lªn c¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng kiÓm tra. 3. B×nh ®iÖn • Th¸o b×nh ®iÖn vÖ sinh vµ th«ng c¸c lç th«ng h¬i, b¶o dìng söa ch÷a c¸c ®Çu ®iÖn cùc • Thùc hiÖn sóc, n¹p b×nh ®iÖn theo quy tr×nh 4. C¸c thiÕt bÞ ®iÖn kh¸c: • KiÓm tra vµ söa ch÷a hÖ thèng c¸c c«ng t¾c, cÇu ch×, ®ång hå, ®Ìn b¸o trªn b¶ng hiÖu buång l¸i. • KiÓm tra söa ch÷a toµn bé ®êng d©y ®iÖn, c¸c ®Ìn cßi 5. L¾p r¸p c¸c thiÕt bÞ lªn xe, ®iÒu chØnh ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt. 11
 12. Quy tr×nh HD HÖ thèng ly hîp vµ hép sè: 1. Th¸o h¹ hép sè, kiÓm tra b¶o dìng, söa ch÷a nh÷ng h háng cña ®Üa chñ ®éng, ®Üa Ðp trung gian, c¬ cÊu Ðp 2. KiÓm tra söa ch÷a c¸c ®Üa bÞ ®éng, thay c¸c l¸ ma s¸t 3. KiÓm tra b¶o dìng c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn vµ dÉn ®éng ®i sè, c¸c chi tiÕt cña hép sè chÝnh, hép sè phô, vµ hép ph©n phèi söa ch÷a kh¾c phôc nh÷ng h háng 4. L¾p r¸p, ®iÒu chØnh toµn bé hÖ thèng, thay dÇu hép sè. HÖ thèng di chuyÓn vµ hÖ thèng treo: 1. Th¸o toµn bé lèp vµ c¸c moay ¬, kiÓm tra c¸c chi tiÕt, vßng bi, ®Çu cÇu, b¶o dìng vµ thay toµn bé mì 2. Th¸o kiÓm tra b¶o dìng c¸c bé nhÝp, gi¶m xãc, thay thÕ c¸c chi tÕt h háng 3. Th¸o kiÓm tra c¸c gi»ng cÇu vµ cÇu c©n b»ng, thay c¸c khíp cÇu vµ b¹c 4. L¾p r¸p hoµn chØnh. ®iÒu chØnh ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt. HÖ thèng truyÒn lùc: 1. Th¸o kiÓm tra ®é láng then hoa cña trôc c¸c ®¨ng, kiÓm tra b¶o dìng c¸c khíp ch÷ thËp c¸c ®¨ng vµ söa ch÷a nh÷ng h háng. 2. Th¸o kiÓm tra c¸c c¬ cÊu truyÒn lùc chÝnh vµ vi sai c¸c cÇu chñ ®éng, c¬ cÊu gèi ®ì trung gian trôc c¸c ®¨ng, kh¾c phôc nh÷ng h háng 3. L¾p r¸p vµ ®iÒu chØnh ®¶m b¶o c¸c th«ng sè kü thuËt cña toµn bé hÖ thèng. Khung xe, buång l¸i vµ thïng xe: 1. KiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a toµn bé c¸c khung, xµ, c¸c gi¸ ®ì, gèi ®ì gi¶m chÊn. 2. KiÓm tra t×nh tr¹ng buång l¸i, c¸nh cöa, kho¸ ®ãng më cöa, c¸c c¬ cÊu lËt buång l¸i, kÝch n©ng buång l¸i vµ b¶o dìng, söa ch÷a 3. KiÓm tra xiÕt chÆt c¸c chi tiÕt gi÷ bÖ víi khung xe, kiÓm tra t×nh tr¹ng thïng xe, ch¾n bïn, söa ch÷a nh÷ng h háng. 4. KiÓm tra söa ch÷a ghÕ ngåi l¸i vµ c¬ cÊu ®iÒu chØnh vÞ trÝ ngåi l¸i. C¸c phÇn viÖc bæ sung • KiÓm tra b¶o dìng, ®iÒu chØnh vµ kh¾c phôc nh÷ng h háng nÕu cã cña: b¬m vµ c¬ cÊu thuû lùc, hÖ thèng ®iÒu khiÓn, c¬ cÊu trÝch c«ng suÊt, c¬ cÊu dÉn ®éng lai b¬m, xi lanh vµ khuûu n©ng thïng xe, khíp b¶n lÒ.. • VÖ sinh, kiÓm tra ®é kÝn cña hÖ thèng dÇu vµ bæ sung dÇu thuû lùc. Sau khi l¾p r¸p, xiÕt chÆt l¹i toµn bé mèi ghÐp ren cña xe. 12
 13. Quy tr×nh HD B: B¬m mì: B¬m mì vµo tÊt c¶ c¸c vó mì C: VÖ sinh vµ b«i tr¬n: 1. VÖ sinh líi läc dÇu trî lùc l¸i. 2. VÖ sinh bÇu läc giã 3. Thay míi läc th« vµ tinh nhiªn liÖu 4. Thay dÇu vµ phin läc cña hÖ thèng b«i tr¬n ®éng c¬. 5. Thay c¸c lo¹i dÇu: c¸c hép sè, c¸c cÇu chñ ®éng, gèi ®ì trung gian c¸c ®¨ng, xi lanh trî lùc l¸i, hép l¸i, moay ¬ cÇu c©n b»ng. 6. Thay toµn bé mì moay ¬ 7. X¶ cÆn c¸c b×nh chøa khÝ nÐn 8. KiÓm tra, thay dung dÞch níc lµm m¸t. §Þnh møc phô tïng vËt t thay thÕ chñ yÕu: Sl cã trªn HÖ sè Tt TªnvËt t §vt xe thay thÕ Ghi chó 1. Gio¨ng c¸c te Bé/xe 01 1 2. Phin läc dÇu m¸y C¸i 01 1 3. Phin läc nhiªn liÖu ,, 01 1 4. Gio¨ng quy l¸t ®éng c¬ Bé/xe 01 1 5. B¹c cÇu c©n b»ng C¸i 04 1 6. Gi»ng cÇu c¶ côm Côm 06 0,3 7. Côm khíp cÇu gi»ng cÇu Côm 12 1 8. Côm khíp gi»ng l¸i - l¾p trªn thanh gi»ng ngang 02 1 - l¾p trªn thanh gi»ng däc Côm 02 1 9. Bi khíp chuyÓn híng Bé/xe 01 1 10. Trôc khíp chuyÓn híng C¸i 02 0,7 11. Vßng bi tú C¸i 02 1 12. L¸ nhÝp tr íc sè 1 L¸ 02 0,5 13. L¸ nhÝp tr íc sè 2 L¸ 02 0,5 14. L¸ nhÝp tr íc sè 3 L¸ 20 0,3 15. L¸ nhÝp sau sè 1 L¸ 02 0,5 16. L¸ nhÝp sau sè 2 L¸ 02 0,5 17. L¸ nhÝp sau sè 3 L¸ 02 0,3 18. M¸ phanh vµ ®inh t¸n Bé/xe 01 1 13
 14. Quy tr×nh HD 19. L¸ ma s¸t c«n ,, 01 1 20. Bi ch÷ thËp c¸c ®¨ng ,, 01 0,5 21. Vßng bi vµ chæi than m¸y ph¸t ,, 01 0,5 22. Vßng bi+ phít phÝp b¬m níc ,, 01 0,5 23. T¾c kª ,, 01 0,2 24. DÇu diesel LÝt 25 25. DÇu déng c¬ ,, 20 26. DÇu hép trung gian c¸c ®¨ng ,, 2 27. DÇu cÇu chñ ®éng ,, 17 x2 28. DÇu cÇu c©n b»ng ,, 1 29. DÇu hép sè ,, 16 30. DÇu trî lùc l¸i ,, 06 31. Mì moay ¬ Kg 09 32. Mì b¬m ,, 03 33. Mì phÊn ch× ,, 1,5 34. Mì æ bi kim ,, 0,5 35. GiÎ lau ,, 05 36. ThiÕc hµn Kg 0,5 37. A xÝt hµn Kg 0,1 38. Dung dÞch sóc röa hÖ thèng lµm m¸t LÝt 100 39. Bét rµ mÞn Kg 0,1 40. B¨ng dÝnh c¸ch ®iÖn Cuén 02 41. D©y ®iÖn ®«i M 25 42. Que hµn 4 ly Kg 08 43. Bu l«ng , ª cu, vßng ®Öm Thay theo thùc tÕ -------------------------------------------------------------------- 14
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2