intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quy trình sửa chữa, bảo dưỡng các cấp xe Huyndai, Daewoo

Chia sẻ: Hoangdung Hoangdung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

663
lượt xem
164
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy trình sửa chữa, bảo dưỡng các cấp xe Huyndai, Daewoo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình sửa chữa, bảo dưỡng các cấp xe Huyndai, Daewoo

 1. Quy tr×nh HD Quy tr×nh b¶o dìng c¸c cÊp xe HYUN DAI, DAEWOO I KiÓm tu kü thuËt: * Chu kú kiÓm tu: sau 18 – 22giê ( T¬ng øng víi 600 km) thùc hiÖn 1 lÇn. A. KiÓm travµ ®iÒu chØnh: 1- KiÓm tra sù rß rØ cña hÖ thèng khÝ nÐn, nhiªn liÖu, dÇu b«i tr¬n ®éng c¬, níc lµm m¸t, trî lùc l¸i, trî lùc li hîp, hÖ thèng thuû lùc n©ng thïng xe... 2- KiÓm tra sù lµm viÖc cña c¸c ®ång hå, hÖ thèng tÝn hiÖu th«ng b¸o chÕ ®é lµm viÖc cña xe. 3- KiÓm tra vµ ®iÒu chØnh ®é láng c¸c khíp cÇu gi»ng l¸i, gãc quay tù do cña vµnh l¸i. 4- KiÓm tra ®iÒu chØnh hµnh tr×nh tù do cña bµn ®¹p li hîp vµ bµn ®¹p phanh. 5- §é c¨ng d©y ®ai truyÒn ®éng 6- kiÓm tra hÖ thèng kho¸ cöa, n©ng h¹ kÝnh, n©ng h¹ buång l¸i. 7- KiÓm tra ¸p lùc h¬i c¸c b¸nh xe. 8- C¸c trang thiÕt bÞ an toµn. B. XiÕt chÆt: 1- Gi¸ ®ì ch©n ®éng c¬, hép sè, c¸c lo¹i b¬m, m¸y ph¸t ®iÖn, m¸y khëi ®éng. 2- bu l«ng l¾p c¸c ®êng èng x¶, hót, kÐt m¸t dÇu, kÐt m¸t níc. 3- Bu l«ng mÆt bÝch c¸c ®¨ng, bu l«ng mÆt bÝch c¸c cÇu chñ ®éng, mÆt bÝch trôc l¸p 4- Bu l«ng b¾t hép l¸i, ª cu khíp gi»ng cÇu l¸i 5- Bu l«ng quang nhÝp, ¾c nhÝp, kÑp nhÝp, gi¶m xãc. 6- Bu l«ng gi¸ ®ì hÖ thèng ph©n phèi h¬i phanh. 7- Bu l«ng b¾t c¸c xµ ngang vµ däc víi khung xe, c¸c thïng chøa nhiªn liÖu, c¸c b×nh khÝ nÐn. 8- £ cu, gu d«ng b¾t vµnh lèp 9- Bu l«ng ®Çu cùc b×nh ®iÖn 10- Bu l«ng gi¸ ®ì g¬ng, ®Ìn, cßi, g¹t ma. C. B¬m mì: TÊt c¶ c¸c vÞ trÝ - Mì b¬m: 2,2 kg II B¶o d ìng cÊp 125 giê: A, KiÓm tra vµ ®iÒu chØnh: 1
 2. Quy tr×nh HD §éng c¬: 1. Bæ sung dÇu b«i tr¬n ®éng c¬. • Cø sau 2 lÇn b¶o dìng cÊp 125 giê ( t ¬ng øng víi 250 giê) thay dÇu ®éng c¬ vµ phin läc. • KiÓm tra ®é kÝn cña hÖ thèng khÝ nÐn, dÇu b«i tr¬n ®éng c¬, dung dÞch lµm m¸t vµ bæ sung dung dÞch lµm m¸t. 2. VÖ sinh c¸c líi läc vµ lâi phin läc nhiªn liÖu, kiÓm tra, lµm kÝn vµ x¶ khÝ. 3. §iÒu chØnh ®é c¨ng d©y ®ai truyÒn ®éng 4. VÖ sinh bÇu läc giã, thay dÇu vµ khiÓm tra ®é kÝn cña hÖ thèng hót. HÖ thèng l¸i 1. KiÓm tra vµ ®iÒu chØnh: - §é láng c¸c khíp cÇu gi»ng l¸i - §é láng cña c¸c trôc khíp chuyÓn híng l¸i - §é láng cña khíp c¸c ®¨ng l¸i - Gãc quay tù do cña vµnh l¸i. 2. KiÓm tra ®é kÝn cña hÖ thèng dÇu trî lùc l¸i, vÖ sinh phin läc vµ bæ sung dÇu trî lùc l¸i. HÖ thèng phanh: 1. KiÓm tra t×nh tr¹ng lµm viÖc cña toµn bé hÖ thèng 2. KiÓm tra ®é kÝn cña hÖ thèng khÝ nÐn 3. KiÓm tra ®é kÝn cña hÖ thèng phanh dÇu 4. KiÓm tra vµ ®iÒu chØnh: - Hµnh tr×nh tù do vµ hµnh tr×nh lµm viÖc cña bµn ®¹p phanh, tay phanh - Khe hë gi÷a m¸ phanh vµ tang phanh HÖ thèng ®iÖn: 1. VÖ sinh vµ th«ng c¸c lç th«ng h¬i, xiÕt chÆt vµ b«i mì c¸c ®Çu cùc cña b×nh ®iÖn 2. KiÓm tra sè lîng dung dÞch ®iÖn ph©n vµ bæ sung 3. KiÓm tra sù lµm viÖc cña m¸y ph¸t ®iÖn, m¸y khëi ®éng ®iÖn vµ t×nh tr¹ng c¸c côm d©y, c«ng t¾c, cÇu ch× vµ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn kh¸c 4. KiÓm tra, söa ch÷a vµ ®iÒu chØnh c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng. C¸c hÖ thèng kh¸c: 1. KiÓm tra, ®iÒu chØnh hµnh tr×nh tù do vµ hµnh tr×nh lµm viÖc cña bµn ®¹p li hîp 2. KiÓm tra ®é láng c¸c mèi ghÐp then hoa vµ c¸c khíp ch÷ thËp cña c¸c ®¨ng truyÒn lùc. 2
 3. Quy tr×nh HD 3. KiÓm tra t×nh tr¹ng kü thuËt cña hÖ thèng treo 4. KiÓm tra ®é kÝn vµ bæ sung dÇu cho c¸c hép sè, c¸c cÇu chñ ®éng B. XiÕt chÆt: 1. Bu l«ng gi¸ ®ì ®éng c¬, hép sè, c¸c te ®éng c¬, c¸c lo¹i b¬m, m¸y ph¸t ®iÖn 2. Bu l«ng l¾p c¸c ®êng èng x¶, èng hót, kÐt m¸t dÇu, kÐt m¸t níc 3. Bu l«ng mÆt bÝch h·m æ bi kim, mÆt bÝch c¸c ®¨ng, bu l«ng mÆt bÝch c¸c cÇu chñ ®éng 4. C¸c bu l«ng b¾t hép l¸i, gi¸ ®ì cét l¸i vµ ª cu khíp cÇu gi»ng l¸i, xi lanh trî lùc l¸i, cµng l¸i 5. £ cu khíp cÇu gi»ng cÇu, quang nhÝp, ¾c nhÝp, kÑp mhÝp, gi¶m xãc, gi¸ ®ì vµ ª cu ®Çu cÇu th¨ng b»ng 6. Bu l«ng gi¸ ®ì bÇu phanh, ª cu ch©n bÇu phanh, gi¸ ®ì c¬ cÊu ph©n phèi h¬i phanh vµ c¸c van cña hÖ thèng phanh, c¸c b×nh chøa khÝ nÐn 7. Bu l«ng b¾t c¸c xµ ngang vµ däc víi khung xe, b¬m, xi lanh, khuûu n©ng thïng xe, c¸c thïng chøa nhiªn liÖu vµ chøa dÇu 8. C¸c ª cu, bu l«ng b¾t vµnh lèp 9. C¸c bu l«ng ch©n ghÕ C. B¬m mì: B¬m mì vµo tÊt c¶ c¸c vó mì §Þnh møc phô tïng vËt t : - DÇu diesel 01 lÝt - DÇu déng c¬: 20 lÝt ( nÕu thay) - Mì: 2,2 kg - GiÎ lau: 0,5 kg II I B¶o dìng cÊp 500 giê: A, KiÓm tra vµ ®iÒu chØnh: §éng c¬: 1. Thay phin läc vµ toµn bé dÇu b«i tr¬n ®éng c¬ 2. KiÓm tra ®é kÝn cña hÖ thèng nhiªn liÖu, dÇu b«i tr¬n ®éng c¬, dung dÞch lµm m¸t vµ bæ sung dung dÞch lµm m¸t, kiÓm tra van h»ng nhiÖt. 3. VÖ sinh c¸c líi läc vµ thay phin läc nhiªn liÖu, kiÓm tra, lµm kÝn vµ x¶ khÝ. 4. §iÒu chØnh ®é c¨ng d©y ®ai truyÒn ®éng 5. VÖ sinh bÇu läc giã, thay dÇu vµ khiÓm tra ®é kÝn cña hÖ thèng hót. 3
 4. Quy tr×nh HD 6. Khëi ®éng ®éng c¬ vµ theo dâi sù lµm viÖc cña ®éng c¬ ë c¸c chÕ ®é vßng quay. HÖ thèng l¸i 1. KiÓm tra vµ ®iÒu chØnh: - §é láng c¸c khíp cÇu gi»ng l¸i, xi lanh trî lùc l¸i - §é láng cña c¸c trôc khíp chuyÓn híng l¸i - §é láng cña c¸c ®¨ng l¸i - Gãc quay tù do cña vµnh l¸i. 2. KiÓm tra ®é kÝn cña hÖ thèng dÇu trî lùc l¸i, vÖ sinh phin läc vµ bæ sung dÇu trî lùc l¸i. HÖ thèng phanh: 1. KiÓm tra t×nh tr¹ng lµm viÖc cña m¸y nÐn khÝ vµ c¬ cÊu trî lùc phanh 3. KiÓm tra ®é kÝn cña hÖ thèng khÝ nÐn 4. KiÓm tra ®é kÝn cña hÖ thèng phanh dÇu 4. KiÓm tra vµ ®iÒu chØnh: - Hµnh tr×nh tù do vµ hµnh tr×nh lµm viÖc cña bµn ®¹p phanh, tay phanh - Khe hë gi÷a m¸ phanh vµ tang phanh HÖ thèng ®iÖn: 1. VÖ sinh vµ th«ng c¸c lç th«ng h¬i, xiÕt chÆt vµ b«i mì c¸c ®Çu cùc cña b×nh ®iÖn 2. KiÓm tra nång ®é,sè lîng dung dÞch ®iÖn ph©n vµ bæ sung 3. KiÓm tra sù lµm viÖc cña m¸y ph¸t ®iÖn, m¸y khëi ®éng ®iÖn vµ t×nh tr¹ng c¸c côm d©y, c«ng t¾c, cÇu ch× vµ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn kh¸c 4. KiÓm tra, c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng vµ ®iÒu chØnh luång ¸nh s¸ng ®Ìn pha. C¸c hÖ thèng kh¸c: 1. KiÓm tra, ®iÒu chØnh hµnh tr×nh tù do vµ hµnh tr×nh lµm viÖc cña bµn ®¹p li hîp 2. Th¸o n¾p, kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh c¸c moay ¬, bæ sung mì c¸c moay ¬. 3. KiÓm tra ®é láng c¸c mèi ghÐp then hoa vµ c¸c khíp ch÷ thËp cña c¸c ®¨ng truyÒn lùc. 4. KiÓm tra t×nh tr¹ng kü thuËt cña hÖ thèng treo 5. KiÓm tra ®é kÝn vµ bæ sung dÇu cho c¸c hép sè c¸c cÇu chñ ®éng, gèi ®ì trung gian trôc c¸c ®¨ng 6. KiÓm tra b¶o dìng hÖ thèng kho¸ cöa 7. KiÓm tra b¶o dìng c¬ cÊu khuûu n©ng thïng xe 8. KiÓm tra b¶o dìng hÖ thèng n©ng lËt ca bin 4
 5. Quy tr×nh HD B. XiÕt chÆt: 1. Bu l«ng gi¸ ®ì ®éng c¬, hép sè, c¸c te ®éng c¬, c¸c lo¹i b¬m, m¸y ph¸t ®iÖn, m¸y khëi ®éng 2. Bu l«ng l¾p c¸c ®êng èng x¶, èng hót, kÐt m¸t dÇu, kÐt m¸t níc, bé t¨ng ¸p 3. Bu l«ng mÆt bÝch h·m æ bi kim, mÆt bÝch c¸c ®¨ng, bu l«ng mÆt bÝch c¸c cÇu chñ ®éng 4. C¸c bu l«ng b¾t hép l¸i, gi¸ ®ì cét l¸i vµ ª cu khíp cÇu gi»ng l¸i, xi lanh trî lùc l¸i, cµng l¸i 5. £ cu khíp cÇu gi»ng cÇu, quang nhÝp, ¾c nhÝp, kÑp mhÝp, gi¶m xãc, gi¸ ®ì vµ ª cu ®Çu cÇu th¨ng b»ng 6. Bu l«ng, ª cu gi¸ ®ì c¬ cÊu ph©n phèi h¬i phanh vµ c¸c van cña hÖ thèng phanh, c¸c b×nh chøa khÝ nÐn, bu l«ng b¾t tæng phanh dÇu 7. Bu l«ng b¾t c¸c xµ ngang vµ däc víi khung xe, b¬m, xi lanh, khuûu n©ng thïng xe, c¸c thïng chøa nhiªn liÖu vµ chøa dÇu 8. C¸c ª cu, bu l«ng b¾t vµnh lèp 9. C¸c bu l«ng ch©n ghÕ vµ ch©n buång l¸i. C. B¬m mì: B¬m mì vµo tÊt c¶ c¸c vó mì §Þnh møc phô tïng vËt t: • DÇu diesel 05 lÝt • DÇu ®éng c¬ 20 lÝt • Phin dÇu ®éng c¬ 01 c¸i • Phin läc nhiªn liÖu 01 c¸i • Mì b¬m 2,2 kg • Mì moay ¬ 4kg • GiÎ lau 01 kg IV B¶o dìng cÊp 1000 giê: A, KiÓm tra, ®iÒu chØnh vµ xiÕt chÆt: §éng c¬: 1. Thay phin läc vµ toµn bé dÇu b«i tr¬n ®éng c¬ 2. KiÓm tra ®é kÝn cña hÖ thèng nhiªn liÖu, dÇu b«i tr¬n ®éng c¬, dung dÞch lµm m¸t vµ bæ sung dung dÞch lµm m¸t, kiÓm tra van h»ng nhiÖt. 3. VÖ sinh c¸c líi läc vµ thay phin läc nhiªn liÖu, kiÓm tra, lµm kÝn vµ x¶ khÝ. 4. §iÒu chØnh ®é c¨ng d©y ®ai truyÒn ®éng 5. VÖ sinh bÇu läc giã, thay dÇu vµ kiÓm tra ®é kÝn cña hÖ thèng hót. 5
 6. Quy tr×nh HD 6. XiÕt chÆt c¸c bu l«ng, ®ai èc b¾t gi÷ mÆt quy l¸t, giµn cß vµ ®iÒu chØnh khe hë nhiÖt xu p¸p 7. KiÓm tra b¶o dìng b¬m cung cÊp nhiªn liÖu 8. KiÓm tra vµ vÖ sinh thïng chøa nhiªn liÖu 9. KiÓm tra b¶o dìng bé t¨ng ¸p 10. L¾p r¸p hoµn chØnh vµ ®iÒu chØnh ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt 11. Khëi ®éng ®éng c¬ vµ theo dâi sù lµm viÖc cña ®éng c¬ ë c¸c chÕ ®é tèc ®é. HÖ thèng l¸i 1. KiÓm tra, b¶o dìng b¬m vµ xi lanh trî lùc l¸i, hép l¸i, c¸c ®¨ng, cét l¸i 2. B¶o dìng, ®iÒu chØnh c¸c thanh gi»ng l¸i, th¸o b¶o dìng c¸c khíp cÇu gi»ng l¸i, kiÓm tra, ®iÒu chØnh c¸c khíp cÇu cña xi lanh trî lùc l¸i. 3. B¶o dìng trôc khíp chuyÓn híng. 4. KiÓm tra ®é kÝn cña hÖ thèng dÇu trî lùc l¸i, vÖ sinh phin läc vµ thay dÇu trî lùc l¸i. 5. L¾p r¸p hoµn chØnh, ®iÒu chØnh ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt vµ an toµn. 6. KiÓm tra vµ ®iÒu chØnh sau khi l¾p r¸p: • C¸c gãc nghiªng cña 2 b¸nh xe tr íc • Gãc quay tù do cña vµnh l¸i HÖ thèng phanh: 1. KiÓm tra t×nh tr¹ng lµm viÖc cña m¸y nÐn khÝ vµ c¬ cÊu trî lùc phanh 2. KiÓm tra ®é kÝn cña hÖ thèng khÝ nÐn 3. KiÓm tra ®é kÝn cña hÖ thèng phanh dÇu 4. KiÓm tra , b¶o dìng c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn, dÉn ®éng phanh, ®iÒu chØnh hµnh tr×nh tù do vµ hµnh tr×nh lµm viÖc cña bµn ®¹p phanh, phanh tay 5. Thay m¸ phanh, kiÓm tra b¶o dìng m©m phanh, tang phanh, trôc cam phanh, c¬ cÊu ®iÒu chØnh phanh. 6. §iÒu chØnh khe hë gi÷a m¸ phanh vµ tang phanh 6. L¾p r¸p hoµn chØnh vµ ®iÒu chØnh ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt vµ an toµn. HÖ thèng ®iÖn: 1. M¸y ph¸t ®iÖn • Th¸o, vÖ sinh, kiÓm tra ®é c¸ch diÖn gi÷a c¸c cuén d©y • B¶o dìng, söa ch÷a c¸c h háng 6
 7. Quy tr×nh HD • L¾p r¸p hoµn chØnh, ®a lªn thiÕt bÞ chuyªn dïng kiÓm tra dßng ®iÖn n¹p ban ®Çu 2. M¸y khëi ®éng: • Th¸o vÖ sinh vµ kiÓm tra c¸c tiÕp ®iÓm bé ®ãng m¹ch ®iÖn chÝnh. ®¶m b¶o tû lÖ tiÕp xóc > 80o/o diÖn tÝch c¸c tiÕp ®iÓm, kiÓm tra c¸c phanh h·m tiÕp ®iÓm • B¶o dìng, söa ch÷a c¸c h háng • L¾p r¸p hoµn chØnh, ®a lªn c¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng kiÓm tra. 3. B×nh ®iÖn • Th¸o b×nh ®iÖn vÖ sinh vµ th«ng c¸c lç th«ng h¬i, b¶o dìng c¸c ®iÖn cùc • Thùc hiÖn sóc, n¹p b×nh ®iÖn theo quy tr×nh 4. C¸c thiÕt bÞ ®iÖn kh¸c: • KiÓm tra vµ söa ch÷a hÖ thèng c¸c c«ng t¾c, cÇu ch×, ®ång hå, ®Ìn b¸o trªn b¶ng hiÖu buång l¸i. • KiÓm tra söa ch÷a toµn bé ®êng d©y ®iÖn, c¸c ®Ìn cßi 5. L¾p r¸p c¸c thiÕt bÞ lªn xe, ®iÒu chØnh ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt. HÖ thèng ly hîp vµ hép sè: 1. Th¸o h¹ hép sè, kiÓm tra b¶o dìng, söa ch÷a nh÷ng h háng cña ®Üa chñ ®éng, ®Üa Ðp trung gian, c¬ cÊu Ðp 2. KiÓm tra söa ch÷a c¸c ®Üa bÞ ®éng, thay c¸c l¸ ma s¸t 3. KiÓm tra b¶o dìng c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn, dÉn ®éng ly hîp vµ kh¾c phôc nh÷ng h háng. 4. KiÓm tra b¶o dìng c¬ cÊu dÉn ®éng vµ ®iÒu khiÓn, c¸c chi tiÕt cña hép sè chÝnh, hép sè phô, söa ch÷a kh¾c phôc nh÷ng h háng 5. L¾p r¸p, ®iÒu chØnh toµn bé hÖ thèng, thay dÇu hép sè. HÖ thèng di chuyÓn vµ hÖ thèng treo: 1. Th¸o toµn bé lèp vµ c¸c moay ¬, kiÓm tra c¸c chi tiÕt, vßng bi, ®Çu cÇu, b¶o dìng vµ thay toµn bé mì 2. Th¸o kiÓm tra b¶o dìng c¸c bé nhÝp, gi¶m xãc, thay thÕ c¸c chi tÕt h háng 3. Th¸o kiÓm tra c¸c gi»ng cÇu vµ cÇu c©n b»ng 4. L¾p r¸p hoµn chØnh. ®iÒu chØnh ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt. HÖ thèng truyÒn lùc: 1. Th¸o kiÓm tra ®é láng then hoa cña trôc c¸c ®¨ng, kiÓm tra b¶o dìng c¸c khíp ch÷ thËp c¸c ®¨ng vµ söa ch÷a nh÷ng h háng. 2. Th¸o kiÓm tra c¸c c¬ cÊu truyÒn lùc chÝnh vµ vi sai c¸c cÇu chñ ®éng, kh¾c phôc nh÷ng h háng 7
 8. Quy tr×nh HD 3. L¾p r¸p vµ ®iÒu chØnh ®¶m b¶o c¸c th«ng sè kü thuËt cña toµn bé hÖ thèng. Khung xe, buång l¸i vµ thïng xe: 1. KiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a toµn bé c¸c khung, xµ, c¸c gi¸ ®ì, gèi ®ì gi¶m chÊn. 2. KiÓm tra t×nh tr¹ng buång l¸i, c¸nh cöa, kho¸ ®ãng më cöa, c¸c c¬ cÊu lËt ca bin vµ b¶o dìng 3. KiÓm tra xiÕt chÆt c¸c chi tiÕt gi÷ bÖ víi khung xe, kiÓm tra t×nh tr¹ng thïng xe, ch¾n bïn, söa ch÷a nh÷ng h háng. 4. KiÓm tra söa ch÷a ghÕ ngåi l¸i vµ c¬ cÊu ®iÒu chØnh vÞ trÝ ngåi l¸i. C¸c phÇn viÖc bæ sung • KiÓm tra b¶o dìng, ®iÒu chØnh vµ kh¾c phôc nh÷ng h háng nÕu cã cña: b¬m vµ c¬ cÊu thuû lùc, hÖ thèng ®iÒu khiÓn, c¬ cÊu dÉn ®éng lai b¬m, xi lanh n©ng thïng xe, khuûu n©ng thïng xe. • VÖ sinh, kiÓm tra ®é kÝn cña hÖ thèng dÇu vµ bæ sung dÇu thuû lùc. Sau khi l¾p r¸p, xiÕt chÆt l¹i toµn bé mèi ghÐp ren cña xe. B: B¬m mì: B¬m mì vµo tÊt c¶ c¸c vó mì C: VÖ sinh vµ b«i tr¬n: 1. VÖ sinh líi läc dÇu trî lùc l¸i 2. VÖ sinh bÇu läc giã 3. Thay míi läc th« vµ tinh nhiªn liÖu 4. Thay dÇu vµ phin läc cña hÖ thèng b«i tr¬n ®éng c¬. 5. Thay c¸c lo¹i dÇu: c¸c hép sè, c¸c cÇu chñ ®éng, gèi ®ì trung gian c¸c ®¨ng, xi lanh trî lùc l¸i, hép l¸i 6. Thay toµn bé mì moay ¬ 7. X¶ cÆn c¸c b×nh chøa khÝ nÐn 8. KiÓm tra, thay dung dÞch níc lµm m¸t. §Þnh møc phô tïng vËt t thay thÕ chñ yÕu: Sl cã trªn HÖ sè Tt TªnvËt t §vt xe thay thÕ Ghi chó 1. Phin läc dÇu m¸y C¸i 01 1 2. Phin läc nhiªn liÖu ,, 01 1 3. æ cao su gi»ng cÇu æ 12 0,4 4. Côm khíp gi»ng l¸i - l¾p trªn thanh gi»ng ngang 02 1 - l¾p trªn thanh gi»ng däc Côm 02 1 8
 9. Quy tr×nh HD 5. Bi chuyÓn híng Bé/xe 01 0,2 6. Trôc khíp chuyÓn híng C¸i 02 0,2 7. Vßng bi tú C¸i 02 1 8. L¸ nhÝp tr íc sè 1 L¸ 02 0,5 9. L¸ nhÝp tr íc sè 2 L¸ 02 0,5 10. L¸ nhÝp tr íc sè 3 L¸ 20 0,3 11. L¸ nhÝp sau sè 1 L¸ 02 0,5 12. L¸ nhÝp sau sè 2 L¸ 02 0,5 13. L¸ nhÝp sau sè 3 L¸ 02 0,3 14. M¸ phanh vµ ®inh t¸n Bé/xe 01 1 15. L¸ ma s¸t c«n ,, 01 1 16. Bi ch÷ thËp c¸c ®¨ng ,, 01 0,2 17. Vßng bi vµ chæi than m¸y ph¸t ,, 01 0,2 18. T¾c kª ,, 01 0,1 19. DÇu diesel LÝt 15 20. DÇu déng c¬ ,, 20 21. DÇu hép trung gian c¸c ®¨ng ,, 2 22. DÇu cÇu chñ ®éng ,, 31 23. DÇu cÇu c©n b»ng ,, 1 24. DÇu hép sè ,, 16 25. DÇu trî lùc l¸i ,, 6 26. Mì moay ¬ Kg 09 27. Mì b¬m ,, 03 28. Mì phÊn ch× ,, 1,5 29. Mì æ bi kim ,, 0,5 30. GiÎ lau ,, 03 31. Dung dÞch sóc röa hÖ thèng lµm m¸t LÝt 100 32. B¨ng dÝnh c¸ch ®iÖn Cuén 02 33. D©y ®iÖn ®«i M 15 34. Que hµn 4 ly Kg 08 35. Bu l«ng , ª cu, vßng ®Öm Thay theo thùc tÕ V B¶o dìng cÊp 2000 giê: A, KiÓm tra, ®iÒu chØnh vµ xiÕt chÆt: §éng c¬: 1. Th¸o c¸c te dÇu ®éng c¬, kiÓm tra, b¶o dìng b¬m dÇu b«i tr¬n ®éng c¬. 9
 10. Quy tr×nh HD 2. VÖ sinh toµn bé hÖ thèng, thay lâi phin läc vµ toµn bé dÇu b«i tr¬n ®éng c¬ 3. KiÓm tra b¶o dìng b¬m cung cÊp nhiªn liÖu 4. KiÓm tra b¬m cao ¸p trªn b¨ng vµ ®iÒu chØnh 5. KiÓm tra vµ ®iÒu chØnh ¸p lùc ®Çu phun vµ c¸c tia phun cña vßi phun 6. KiÓm tra ®é kÝn cña hÖ thèng nhiªn liÖu, dÇu b«i tr¬n ®éng c¬, dung dÞch lµm m¸t vµ thay dung dÞch lµm m¸t, kiÓm tra b¶o dìng van h»ng nhiÖt. 7. KiÓm tra, vÖ sinh vµ kh¾c phôc nh÷ng h háng cña thïng chøa nhiªn liÖu 8. VÖ sinh c¸c líi läc vµ thay phin läc nhiªn liÖu 9. Sóc röa kÐt lµm m¸t 10. Th¸o kiÓm tra b¶o dìng b¬m níc lµm m¸t 11. §iÒu chØnh ®é c¨ng d©y ®ai truyÒn ®éng 12. Thay dÇu, kiÓm tra vµ vÖ sinh bÇu läc giã, kiÓm tra ®é kÝn cña hÖ thèng hót 13. Th¸o kiÓm tra nh÷ng th«ng sè l¾p r¸p cña mÆt quy l¸t, c¸c chi tiÕt cña c¬ cÊu phèi khÝ vµ kh¾c phôc nh÷ng sai lÖch 14. KiÓm tra, xiÕt chÆt c¸c bu l«ng thanh truyÒn, bu l«ng gèi ®ì trôc khuûu 15. KiÓm tra, b¶o dìng bé t¨ng ¸p 16. L¾p r¸p hoµn chØnh vµ ®iÒu chØnh toµn bé ®éng c¬. 17. Khëi ®éng ®éng c¬ vµ theo dâi sù lµm viÖc cña ®éng c¬ ë c¸c chÕ ®é vßng quay. HÖ thèng l¸i 1. KiÓm tra, b¶o dìng b¬m vµ xi lanh trî lùc l¸i, hép l¸i, c¸c ®¨ng, cét l¸i 2. B¶o dìng, ®iÒu chØnh c¸c thanh gi»ng l¸i, thay c¸c khíp cÇu gi»ng l¸i, c¸c khíp cÇu cña xi lanh trî lùc l¸i, b¶o dìng xi lanh vµ c¬ cÊu van ph©n phèi. 3. B¶o dìng vµ thay b¹c, kiÓm tra b¶o dìng æ bi tú trôc khíp chuyÓn híng, thay æ bi nÕu cÇn. KiÓm tra vµ söa ch÷a c¸c cµng l¸i 4. KiÓm tra ®é kÝn cña hÖ thèng dÇu trî lùc l¸i, vÖ sinh phin läc vµ thay dÇu trî lùc l¸i, dÇu hép l¸i. 5. L¾p r¸p hoµn chØnh, ®iÒu chØnh ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt vµ an toµn. 6. KiÓm tra vµ ®iÒu chØnh sau khi l¾p r¸p: • C¸c gãc nghiªng cña 2 b¸nh xe tr íc • Gãc quay tù do cña vµnh l¸i 10
 11. Quy tr×nh HD HÖ thèng phanh: 1. KiÓm tra, b¶o dìng söa ch÷a, ®iÒu chØnh m¸y nÐn khÝ vµ c¬ cÊu ph©n phèi h¬i trî lùc phanh 2. KiÓm tra ®é kÝn cña hÖ thèng khÝ nÐn, kh¾c phôc nh÷ng h háng 3. KiÓn tra, b¶o dìng hÖ thèng phanh dÇu, thay toµn bé dÇu phanh, toµn bé cóp ben xi lanh phanh. Kh¸c phôc nh÷ng chç rß dÇu phanh, x¶ khÝ toµn bé hÖ thèng phanh. 4. KiÓm tra , b¶o dìng c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn, dÉn ®éng phanh, ®iÒu chØnh hµnh tr×nh tù do vµ hµnh tr×nh lµm viÖc cña bµn ®¹p phanh, phanh tay 5. Thay m¸ phanh, kiÓm tra b¶o dìng m©m phanh, tang phanh, c¬ cÊu ®iÒu chØnh phanh 6. §iÒu chØnh khe hë gi÷a m¸ phanh vµ tang phanh 7. L¾p r¸p hoµn chØnh vµ ®iÒu chØnh ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt vµ an toµn. HÖ thèng ®iÖn: 1. M¸y ph¸t ®iÖn • Th¸o, vÖ sinh, kiÓm tra ®é c¸ch diÖn gi÷a c¸c cuén d©y • B¶o dìng, söa ch÷a c¸c h háng • L¾p r¸p hoµn chØnh, ®a lªn thiÕt bÞ chuyªn dïng kiÓm tra dßng ®iÖn n¹p ban ®Çu 2. M¸y khëi ®éng: • Th¸o vÖ sinh vµ kiÓm tra c¸c tiÕp ®iÓm bé ®ãng m¹ch ®iÖn chÝnh. ®¶m b¶o tû lÖ tiÕp xóc > 80o/o diÖn tÝch c¸c tiÕp ®iÓm, kiÓm tra c¸c phanh h·m tiÕp ®iÓm • B¶o dìng, söa ch÷a c¸c h háng • L¾p r¸p hoµn chØnh, ®a lªn c¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng kiÓm tra. 3. B×nh ®iÖn • Th¸o b×nh ®iÖn vÖ sinh vµ th«ng c¸c lç th«ng h¬i, b¶o dìng söa ch÷a c¸c ®Çu ®iÖn cùc • Thùc hiÖn sóc, n¹p b×nh ®iÖn theo quy tr×nh 4. C¸c thiÕt bÞ ®iÖn kh¸c: • KiÓm tra vµ söa ch÷a hÖ thèng c¸c c«ng t¾c, cÇu ch×, ®ång hå, ®Ìn b¸o trªn b¶ng hiÖu buång l¸i. • KiÓm tra söa ch÷a toµn bé ®êng d©y ®iÖn, c¸c ®Ìn cßi 5. L¾p r¸p c¸c thiÕt bÞ lªn xe, ®iÒu chØnh ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt. 11
 12. Quy tr×nh HD HÖ thèng ly hîp vµ hép sè: 1. Th¸o h¹ hép sè, kiÓm tra b¶o dìng, söa ch÷a nh÷ng h háng cña ®Üa chñ ®éng, ®Üa Ðp trung gian, c¬ cÊu Ðp 2. KiÓm tra söa ch÷a c¸c ®Üa bÞ ®éng, thay c¸c l¸ ma s¸t 3. KiÓm tra b¶o dìng c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn vµ dÉn ®éng ®i sè, c¸c chi tiÕt cña hép sè chÝnh, hép sè phô, vµ hép ph©n phèi söa ch÷a kh¾c phôc nh÷ng h háng 4. L¾p r¸p, ®iÒu chØnh toµn bé hÖ thèng, thay dÇu hép sè. HÖ thèng di chuyÓn vµ hÖ thèng treo: 1. Th¸o toµn bé lèp vµ c¸c moay ¬, kiÓm tra c¸c chi tiÕt, vßng bi, ®Çu cÇu, b¶o dìng vµ thay toµn bé mì 2. Th¸o kiÓm tra b¶o dìng c¸c bé nhÝp, gi¶m xãc, thay thÕ c¸c chi tÕt h háng 3. Th¸o kiÓm tra c¸c gi»ng cÇu vµ cÇu c©n b»ng, thay c¸c khíp cÇu vµ b¹c 4. L¾p r¸p hoµn chØnh. ®iÒu chØnh ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt. HÖ thèng truyÒn lùc: 1. Th¸o kiÓm tra ®é láng then hoa cña trôc c¸c ®¨ng, kiÓm tra b¶o dìng c¸c khíp ch÷ thËp c¸c ®¨ng vµ söa ch÷a nh÷ng h háng. 2. Th¸o kiÓm tra c¸c c¬ cÊu truyÒn lùc chÝnh vµ vi sai c¸c cÇu chñ ®éng, c¬ cÊu gèi ®ì trung gian trôc c¸c ®¨ng, kh¾c phôc nh÷ng h háng 3. L¾p r¸p vµ ®iÒu chØnh ®¶m b¶o c¸c th«ng sè kü thuËt cña toµn bé hÖ thèng. Khung xe, buång l¸i vµ thïng xe: 1. KiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a toµn bé c¸c khung, xµ, c¸c gi¸ ®ì, gèi ®ì gi¶m chÊn. 2. KiÓm tra t×nh tr¹ng buång l¸i, c¸nh cöa, kho¸ ®ãng më cöa, c¸c c¬ cÊu lËt buång l¸i, kÝch n©ng buång l¸i vµ b¶o dìng, söa ch÷a 3. KiÓm tra xiÕt chÆt c¸c chi tiÕt gi÷ bÖ víi khung xe, kiÓm tra t×nh tr¹ng thïng xe, ch¾n bïn, söa ch÷a nh÷ng h háng. 4. KiÓm tra söa ch÷a ghÕ ngåi l¸i vµ c¬ cÊu ®iÒu chØnh vÞ trÝ ngåi l¸i. C¸c phÇn viÖc bæ sung • KiÓm tra b¶o dìng, ®iÒu chØnh vµ kh¾c phôc nh÷ng h háng nÕu cã cña: b¬m vµ c¬ cÊu thuû lùc, hÖ thèng ®iÒu khiÓn, c¬ cÊu trÝch c«ng suÊt, c¬ cÊu dÉn ®éng lai b¬m, xi lanh vµ khuûu n©ng thïng xe, khíp b¶n lÒ.. • VÖ sinh, kiÓm tra ®é kÝn cña hÖ thèng dÇu vµ bæ sung dÇu thuû lùc. Sau khi l¾p r¸p, xiÕt chÆt l¹i toµn bé mèi ghÐp ren cña xe. 12
 13. Quy tr×nh HD B: B¬m mì: B¬m mì vµo tÊt c¶ c¸c vó mì C: VÖ sinh vµ b«i tr¬n: 1. VÖ sinh líi läc dÇu trî lùc l¸i. 2. VÖ sinh bÇu läc giã 3. Thay míi läc th« vµ tinh nhiªn liÖu 4. Thay dÇu vµ phin läc cña hÖ thèng b«i tr¬n ®éng c¬. 5. Thay c¸c lo¹i dÇu: c¸c hép sè, c¸c cÇu chñ ®éng, gèi ®ì trung gian c¸c ®¨ng, xi lanh trî lùc l¸i, hép l¸i, moay ¬ cÇu c©n b»ng. 6. Thay toµn bé mì moay ¬ 7. X¶ cÆn c¸c b×nh chøa khÝ nÐn 8. KiÓm tra, thay dung dÞch níc lµm m¸t. §Þnh møc phô tïng vËt t thay thÕ chñ yÕu: Sl cã trªn HÖ sè Tt TªnvËt t §vt xe thay thÕ Ghi chó 1. Gio¨ng c¸c te Bé/xe 01 1 2. Phin läc dÇu m¸y C¸i 01 1 3. Phin läc nhiªn liÖu ,, 01 1 4. Gio¨ng quy l¸t ®éng c¬ Bé/xe 01 1 5. B¹c cÇu c©n b»ng C¸i 04 1 6. Gi»ng cÇu c¶ côm Côm 06 0,3 7. Côm khíp cÇu gi»ng cÇu Côm 12 1 8. Côm khíp gi»ng l¸i - l¾p trªn thanh gi»ng ngang 02 1 - l¾p trªn thanh gi»ng däc Côm 02 1 9. Bi khíp chuyÓn híng Bé/xe 01 1 10. Trôc khíp chuyÓn híng C¸i 02 0,7 11. Vßng bi tú C¸i 02 1 12. L¸ nhÝp tr íc sè 1 L¸ 02 0,5 13. L¸ nhÝp tr íc sè 2 L¸ 02 0,5 14. L¸ nhÝp tr íc sè 3 L¸ 20 0,3 15. L¸ nhÝp sau sè 1 L¸ 02 0,5 16. L¸ nhÝp sau sè 2 L¸ 02 0,5 17. L¸ nhÝp sau sè 3 L¸ 02 0,3 18. M¸ phanh vµ ®inh t¸n Bé/xe 01 1 13
 14. Quy tr×nh HD 19. L¸ ma s¸t c«n ,, 01 1 20. Bi ch÷ thËp c¸c ®¨ng ,, 01 0,5 21. Vßng bi vµ chæi than m¸y ph¸t ,, 01 0,5 22. Vßng bi+ phít phÝp b¬m níc ,, 01 0,5 23. T¾c kª ,, 01 0,2 24. DÇu diesel LÝt 25 25. DÇu déng c¬ ,, 20 26. DÇu hép trung gian c¸c ®¨ng ,, 2 27. DÇu cÇu chñ ®éng ,, 17 x2 28. DÇu cÇu c©n b»ng ,, 1 29. DÇu hép sè ,, 16 30. DÇu trî lùc l¸i ,, 06 31. Mì moay ¬ Kg 09 32. Mì b¬m ,, 03 33. Mì phÊn ch× ,, 1,5 34. Mì æ bi kim ,, 0,5 35. GiÎ lau ,, 05 36. ThiÕc hµn Kg 0,5 37. A xÝt hµn Kg 0,1 38. Dung dÞch sóc röa hÖ thèng lµm m¸t LÝt 100 39. Bét rµ mÞn Kg 0,1 40. B¨ng dÝnh c¸ch ®iÖn Cuén 02 41. D©y ®iÖn ®«i M 25 42. Que hµn 4 ly Kg 08 43. Bu l«ng , ª cu, vßng ®Öm Thay theo thùc tÕ -------------------------------------------------------------------- 14
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2