intTypePromotion=1

Quyết định 14/1999/QĐ/BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
58
lượt xem
2
download

Quyết định 14/1999/QĐ/BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 14/1999/QĐ/BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng đường Quốc lộ 1A trạm Bừn Lức Km 1933 tỉnh Long An

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 14/1999/QĐ/BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh ®  cña b é  tr g  bé  tµi ën  ch Ý n h  sè  14/1999/Q§/BT C   n g µ y 29  th¸ng 1 n¨ m  1999 V Ò  viÖc b a n  h µ n h  m ø c  thu p h Ý   sö  d ô n g  ® ên g  q u èc lé  A   1 tr¹m B õ n  L ø c  K m  1933  tØn h  L o n g  A n B é  tr ëng bé tµi Ýnh   ch C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  15/CP  sè  ngµy  2/3/1993  cña  ChÝnh  phñ  nhiÖm   vÒ  vô,quyÒn    tr¸chnhiÖm    h¹n vµ    qu¶n    lýNhµ    níccña    quan  Bé, C¬  ngang  Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  bé  cña  TµichÝnh; Bé    C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  276/CT  sè  ngµy 28/7/1992 cña    Chñ  tÞch    Héi ®ång   Bé  ëng  tr (nay lµThñ íng ChÝnh      t   phñ) vÒ    viÖc  thèng nhÊt qu¶n        lýc¸c kho¶n  thu phÝ  lÖ    vµ  phÝ;   Sau    ý  khicã  kiÕn cña  Giao  Bé  th«ng  vËn    t¶i(C«ng    3832/GTVT­ v¨n sè  TCKT   ngµy 26/11/1998), Theo    ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  ThuÕ, quy Õt  Þ nh ® §iÒu    1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy BiÓu møc     thu phÝ sö  dông  êng  ® quèc    t¹ tr¹m Bõn  lé1A      i Løc    Km 1933  tØnh  Long  An §iÒu     îng    2: §èit thu,viÖc  chøc    tæ  thu,nép  qu¶n    dông  vµ  lýsö  tiÒn  phÝ  dông  êng  sö  ® quèc    t¹  lé 1A  itr¹m  Bõn Løc thùc hiÖn    theo quy ®Þnh  i t¹  Th«ng   57/1998/TT­ tsè  BTC  ngµy 27/4/1998 cña  TµichÝnh    Bé    híng dÉn    chÕ  ®é  thu phÝ cÇu  êng  ® cña Nhµ    níc qu¶n    Th«ng   75/1998/TT­ lývµ  t sè  BTC   ngµy  2/6/1998 cña  TµichÝnh    Bé    híng dÉn    söa ®æi,bæ     sung  ®iÓm     1.d,môc  A, phÇn  IV vµ ®iÓm  3.n,  môc  I Th«ng t  sè sè 57/1998/TT­ BTC  ngµy  27/4/1998 cña  TµichÝnh    Bé    §iÒu    3: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõngµy  kÓ    1/2/1999.   §iÒu      4: Tæ chøc,c¸ nh©n      thuéc ®èi t      îng ph¶inép    phÝ, ®¬n  ® îc   vÞ    Bé Giao  th«ng vËn    t¶igiao nhiÖm   tæ    vô  chøc   thu phÝ  i   t¹ tr¹m Bõn    Løc  c¸c vµ    c¬  quan  ªnquan  li   chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt  ®Þnh  nµy.
  2. 2 bi Ó u  m ø c  thu p h Ý  s ö  d ô n g  ® ê n g  1 a  t¹i  tr¹m B õ n  løc tØ n h  L o n g  a n (Ban  hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  14/1999/Q§/BTC  sè  ngµy  th¸ng1  29    n¨m 1999 cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh) Bé    §¬n  tÝnh:®ång/l /xe vÞ    ît   TT §èit      îng thu phÝ   Møc  thu 1 Xe  m¸y    i c¸clo¹ 500®/l   ît 2 VÐ  th¸ng  dông  ¸p  cho  m¸y  xe  cña  CBCNV   lµm,  ®i  häc 10.000®/th¸ng sinh ®i    häc  it¹ ®Þa  ph¬ng  Æt  ® tr¹m  phÝ, hµng  thu    ngµy  ph¶iqua    tr¹m 3 Xe  lam,m¸y    kÐo,c«ng    n«ng,b«ng    sen 5.000®/l ît 4 Xe  t«thiÕtkÕ    «      ®Ó chë  ngêic¸clo¹ :     i ­Xe    con          chç) c¸clo¹ (lo¹díi i i 7  10.000®/l ît ­  tõ7   Xe    chç  ngåi®Õn   ghÕ    11  ngåi 15.000®/l ît ­Xe    chç    tõ12  ®Õn   chç  30  ngåi 22.000®/l ît ­Xe    chç    tõ31  ®Õn   chç  50  ngåi 26.000®/l ît ­Xe    chç    tõ51  ngåitrëlªn     30.000®/l ît ­Xe    buýtc«ng    céng 15.000®/l ît 5 Xe  chë  hµng: ­Xe  träng t¶i   tÊn   cã      2  díi 14.000®/l ît ­Xe  träng t¶i   tÊn    cã      2  ®Õn     tÊn  tõ díi4  26.000®/l ît ­Xe  träng t¶i   tÊn    cã      4  ®Õn     tÊn tõ díi10  35.000®/l ît ­Xe  träng t¶i   tÊn    cã      10  ®Õn     tÊn tõ díi15  50.000®/l ît ­Xe  träng t¶i   tÊn    cã      15  ®Õn     tÊn tõ díi18  65.000®/l ît ­ Xe  träng t¶itõ 18    cã        tÊn      xe  trëlªnvµ  chë Containertõ 100.000®/l     ît 20      fi trëlªn t
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2