intTypePromotion=1

Quyết định 215/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
55
lượt xem
1
download

Quyết định 215/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 215/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn tiền gửi tiết kiệm bưu điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 215/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ  s è  215/1998/Q§­T T g  n g µ y  04 th¸ng 11 n¨ m  1998 V Ò   Ö c t æ  ch øc  h u y  ® é n g,  vi q u ¶ n  lý v µ   ö  d ô n g  n g u å n  v è n  Ò n g ö i ti Õt s ti  ki Ö m   u  ® i Ö n b Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt KhuyÕn  Ých  u    cø    kh ®Ç ttrong níc(söa  æi) sè     ®   3/1998/QH10   ngµy  th¸ng5  20    n¨m  1998; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 109/1997/N§­   µy  th¸ng11  CP ng 12    n¨m  1997  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   u  Ýnh  µ  Ôn  ph v B ch v Vi th«ng; X Ðt  ù  kh¶    Þch  ô  ÕtkiÖm   u  iÖn  ña  éi  ng  d ¸n  thid v ti   b® c H ®å qu¶n  Þ  tr Tæng c«ng    u  Ýnh   Ôn  tyB ch ­Vi th«ng  ÖtNam; Vi   Theo    Þ   ña  é   ëng  é   µi chÝnh, Bé   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  ®Ò ngh c B tr BT    tr B K ho v §Çu   , Thèng  c  ©n   µng  µ   íc vµ  t  ®è Ng h Nh n   Tæng   ôc  ëng  c tr Tæng   ôc  u   cB ®iÖn, Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1.  Giao Tæng  c«ng    u  Ýnh  ViÔn  ty B ch ­  th«ng  Öt Nam     Vi   tæ chøc  Þch  ô  ÕtkiÖm   u  iÖn, nh»m   d v ti   b®   huy  ng  äi  ån  Òn  µn  çi ®é m ngu ti nh r   trong  ©n    ®Ó     d c bæ sung  ån  èn  u    ph¸ttr Ón  ngu v ®Ç t   i theo  ñ  ¬ng  ña  ch tr c ChÝnh  ñ  µ  ph v theo LuËt KhuyÕn  Ých  u        kh ®Ç ttrongníc.   §i Ò u    ån  èn  ÕtkiÖm   u  iÖn  Tæng  2. Ngu v ti   b® do  c«ng    u  Ýnh    tyB ch ­ ViÔn th«ng  Öt Nam   Vi   huy  ng  ®é trong    Çng  ípd©n    îc thùc  Ön  íi c¸c t l  c®   hi d   h×nh  thøc tiÕtkiÖm  ã  ú  ¹n vµ  ÕtkiÖm     c k h   ti   kh«ng  ú  ¹n. kh §i Ò u 3.    Êt  L∙isu huy  ng  ÕtkiÖm   u  iÖn  Tæng   ®é ti   b® do  c«ng    u  ty B chÝnh    Ôn  ­ Vi th«ng  Öt Nam   Vi   quy  nh  ï hîp víi   Êt thÞ  êng,phï hîp ®Þ ph       i l∙su   tr     víim Æt     b»ng    Êt cña  õng  êi®iÓ m,  l∙ su   i t th   b¶o  ¶m   ® huy  ng  îc vèn  ®é ®  theo  kÕ   ¹ch.L∙isuÊt Quü   é  î u    èc      ho      h tr  ®Ç tQu gia tr¶cho  Tæng  c«ng    u  Ýnh  tyB ch ­  Ôn  Vi th«ng  Bé   ëng  é   µi chÝnh  Õt  nh    ¬  ë    Êt    do  tr BT  quy ®Þ trªnc s l∙ su tr¸ i i phiÕu  Kho  ¹c Nhµ   íccïng lo¹   ïng thêikú. b  n    ic     , Chªnh  Öch    Êt huy  ng  ÕtkiÖm   u  iÖn  îc miÔn  Õ  l l∙ su   i ®é ti   b® ®  thu doanh  thu hoÆc   Õ    Þgiat¨ngtheo quy  nh  ña    thu gi¸tr         ®Þ c ph¸p luËt.  
  2. 2 §i Ò u 4.  ån  èn  ÕtkiÖm   u  iÖn  îc tËp  Ngu v ti   b® ®  trung,®iÒu    chuyÓn  qua  µikho¶n  Òn  öi "DÞch  ô  ÕtkiÖm   u  iÖn"  ña  t  ti g   v ti   B® c Tæng  c«ng    u  ty B chÝnh    Ôn  ­ Vi th«ng  ë   ¹  ©n   µng  m ti Ng h N«ng nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n  ViÖtNam   µ  îcsö  ông      v®  d nh sau: ­ Tæng     c«ng    u  Ýnh    Ôn  ty B ch ­ Vi th«ng  Öt Nam   îc gi÷ l¹ m ét  Çn  Vi   ®    i   ph ®Ó       êng  chi tr¶ th xuyªn,cßn  ¹    li Tæng  c«ng    u  Ýnh  ViÔn  ty B ch ­  th«ng  Öt Vi   Nam  chuyÓn  giao cho  ü   é  î®Ç u    èc    ö  ông    Qu h tr  t Qu gia s d ®Ó cho vay  èn  v ®èi  íic¸c dù  ®Ç u    theo  nh   íng  ña  Ýnh  ñ  µ  v     ¸n  t ®Þ h c Ch ph v quy  nh  ña  ®Þ c LuËt KhuyÕn  Ých  u      kh ®Ç ttrongníc.   ­Trêng  îp nguån  èn    h  v sau    ∙  khi® chuyÓn  cho  ü   é  î u    èc    Qu h tr  ®Ç tQu gia ®ñ   theo  Õ   ¹ch vµ  k ho   b¶o  ¶m       êng  ® chitr¶th xuyªn,n Õu    cßn  èn  îcsö  ông  v ® d ®Ó  mua    Õu  tr¸phi Kho  ¹c Nhµ   íc,tr¸phiÕu  i b  n   i c«ng  ×nh. tr §i Ò u 5. 1. Bé   µi chÝnh  ã    T  c tr¸chnhiÖ m:  íng dÉn, gi¸m    Óm    ùc hiÖn    h    s¸t, ki tra,th   c¬  Õ   ch chuyÓn  giao,tiÕp nhËn, sö  ông  µ  µn    ån  èn  ÕtkiÖm  u       d v ho tr¶ngu v ti   b ®iÖn  ÷a  gi Tæng   c«ng    u  Ýnh    Ôn  ty B ch ­ Vi th«ng  µ  ü   é  î®Ç u    èc  v Qu h tr  t Qu gia;phèi hîp  íiBé   Õ   ¹ch  µ  Çu       v   K ho v§ t trong viÖc  ©y  ùng, tr×nh  ñ íng   x d   Th t   ChÝnh  ñ ph giao møc    huy  ng  ån  èn  ÕtkiÖm  u  iÖn  µng  ®é ngu v ti   b® h n¨m   cho Tæng   c«ng    u  Ýnh    Ôn  ty B ch ­ Vi th«ng;quyÕt  nh    Êt Quü   é  î u      ®Þ l∙ su   i h tr  ®Ç t Quèc   gia ph¶itr¶cho     Tæng   c«ng    u  Ýnh    Ôn  ty B ch ­ Vi th«ng;xem   Ðt  Êp    x ch thuËn  møc  b¶o  ¶m       êng  ® chi tr¶ th xuyªn;híng  Én,    d gi¸m    Óm     ùc s¸t,ki tra th   hiÖn  Õ     ¹ch  ch ®é h to¸n kÕ     to¸n ®èi  íidÞch  ô  ÕtkiÖm   u  iÖn; qu¶n  ý   v  v ti   b®   l  Nhµ   ícvÒ   µichÝnh  i víi Þch  ô  ÕtkiÖm  u  iÖn  n   t  ®è     d v ti   b® trong Tæng    c«ng   ty B u  Ýnh   Ôn  ch ­Vi th«ng  ÖtNam. Vi   2.  ©n   µng  µ   íc cã  Ng h Nh n   tr¸ch nhiÖ m     gi¸m    Óm       Êt    s¸t,ki tra l∙ su huy i ®éng, chuyÓn  Òn vµ    ti   c«ng    toµn  t¸can  kho  ü  ña  µn  é  Ö   èng  Þch  qu c to b h th d vô  ÕtkiÖm   u  iÖn;  óp    ti   b® gi ®ì Tæng   c«ng    u  Ýnh  ViÔn  ty B ch ­  th«ng  Öt Vi   Nam   o  ¹ovµ  åidìng vÒ   ®µ t   b     nghiÖp  ô  ÕtkiÖm  v ti   cho    ©n    u  iÖn  c¸c nh viªnb ® lµm  Þch  ô  Õt kiÖm;  íng  Én  ©n   µng  d v ti   h d Ng h N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸t tr Ón  i  n«ng  th«ng cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n tiÖn  î cho  Þch  ô  ÕtkiÖm   u    l i d v ti   b ®iÖn. 3. Tæng  ôc  u  iÖn  ùc hiÖn        c B® th   vaitrßqu¶n  ýNhµ   íc®èi víi Þch  ô  l  n     d v tiÕtkiÖm  u  iÖn    b® trong viÖc  Êp  Êp  Ðp  ë   Þch  ô,x©y  ùng  Ó  Ö,   c gi ph md v  d th l   ban  µnh  h chØ    Êt l ng dÞch  ô  u  Ýnh  i víidÞch  ô  ÕtkiÖm   u  tiªuch  î   v b ch ®è     v ti   B ®iÖn. 4. Tæng    c«ng    u  Ýnh    Ôn  tyB ch ­ Vi th«ng  Öt Nam   ã  Vi   c tr¸chnhiÖ m:  ©y    x dùng, ban  µnh  Ó  Ö  ÕtkiÖm   u  iÖn    h th l ti   b® sau    îc Bé   µi chÝnh, Ng ©n   khi®   T     hµng  µ   ícvµ  Nh n   Tæng  ôc  u  iÖn  Êp  Ën;tËn  ông  ¹ng íi u  Ýnh  c B® ch thu   d m l   ch b viÔn th«ng    chøc,thùc hiÖn  Þch  ô  ÕtkiÖm   u  iÖn  ®Ó tæ      d v ti   b® theo      c¸c quy ®Þnh  ¹ Quy Õt  nh  µy  µ  ti  ®Þ n v quy  Õ   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ch tæ  v ho   c Tæng  c«ng  ty;b¶o  ¶m     ® chuyÓn  èn  v cho  ü   é  î u    èc    µ      y   ,  Qu h tr  ®Ç t Qu gia v chitr¶®Ç ®ñ kÞp  êi  Ën  Ön (bao  å m   gèc  µ  icho  êigöitiÒn tiÕtkiÖm. th , thu ti   g c¶  v l∙   ) ng        5. Quü   é  î u    èc    ã    h tr  ®Ç tQu gia c tr¸chnhiÖ m:  èihîp víiTæng    ph       c«ng    ty B u  Ýnh  ViÔn  ch ­  th«ng trong  Öc  vi chuyÓn  giao,tiÕp  Ën  ån  èn  Õt   nh ngu v ti   kiÖm   u  iÖn  nh  ú  b® ®Þ k trong n¨m  µ  ö  ông  ån  èn  ÕtkiÖm   u  iÖn    vsd ngu v ti   b® theo  ng  ñ  ¬ng  ña  Ýnh  ñ; thu  åi vèn  ®ó ch tr c Ch ph   h  cho vay  µ  µn    y   v ho tr¶®Ç
  3. 3 ®ñ   vèn  µ    c¶  v l∙theo hîp ®ång  i    cho Tæng  c«ng    u  Ýnh   Ôn  tyB ch ­Vi th«ng  Öt Vi   Nam         ®Ó chitr¶cho  êigöitiÒn. ng     §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 6. Quy ®Þ n c hi l   15  k t  k Bé   ëng  é   µi  Ýnh,  èng  c  ©n   µng  µ   íc ViÖt  tr B T ch Th ®è Ng h Nh n   Nam,  Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc  u  iÖn,Chñ  Þch  éi ®ång  c B®   t H  qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  ®èc  Tæng   c«ng    u  Ýnh  ViÔn  ty B ch ­  th«ng  Öt  Vi Nam,  ñ   Þch  éi  ng  Ch t H ®å qu¶n  ývµ  l   Tæng  gi¸m  c  ü   é  î u    èc    íng dÉn  µ  ùc hiÖn  ®è Qu h tr  ®Ç tQu gia h   v th   Quy Õt  nh  µy. ®Þ n §i Ò u 7. C¸c  é   ëng, Thñ   ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ¬  B c quan  ùctr   thuéc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2