intTypePromotion=1

Quyết định 218/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định 218/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 218/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc giao nhiệm vụ cho Ngân hàng Công thương Việt Nam quản lý và cho vay vốn từ Quỹ tín dụng đào tạo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 218/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc Vi Ö t N a m   ® n s è 218/1998/Q§­N H N N 1   g µ y  01 th¸ng 07  m  1998 v Ò  vi Ö c  n n¨ giao  hi Ö m  v ô  c h o  N g © n  h µ n g  C « n g   ¬ n g  Vi Ö t  a m   n th N q u ¶ n   ý v µ  ch o  vay v è n t õ  u ü  t Ý n d ô n g  ® µ o  t¹o l Q Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­C¨n  Ph¸p  Önh  ©n  µng  µ   ícngµy    cø  l Ng h Nh n   23/5/1990; ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 51/1998/Q§­TTg  µy  ng 2/3/1998  ña  ñ íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   Ëp Quü   Ýn  ông  o  ¹o; ph v l   td ®µ t ­ Theo    Þ   ña  ô   ëng  ô     ®Ò ngh c V tr V nghiªn cøu    kinh tÕ, Tæng      gi¸m  c   ®è Ng ©n  µng  h C«ng  ¬ng  ÖtNam, th Vi   Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. Nay giao  Ö m   ô  nhi v cho  ©n   µng  Ng h C«ng  ¬ng  Öt Nam   th Vi   qu¶n  ývµ  l   cho  vay  èn  õQuü   Ýn  ông  o  ¹o® îclËp theo Quy Õt  nh  è  v t  td ®µ t         ®Þ s 51/1998/Q§/TTg  µy  th¸ng3  ng 2    n¨m  1998  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. c Th t   ph §i Ò u 2.  Öc  Vi cho  vay  èn  õ Quü   Ýn  ông  o  ¹othùc hiÖn  v t  td ®µ t     theo  Th Ó   Ö  Ýn  ông  i  íihäc  lt d ®è v   sinh,sinh      viªn c¸c  êng  i häc, cao  ng,  tr ®¹     ®¼ trung  äc  h chuyªn  nghiÖp  µ  ¹y  v d nghÒ   ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 219/1998/Q§­ NHNN1   µy  th¸ng07  ng 01    n¨m  1998  ña  èng  c  ©n  µng  c Th ®è Ng h Nhµ   íc. n §i Ò u 3.  ©n   µng  Ng h C«ng  ¬ng  th cho vay  ùc tiÕp  i  íihäc  tr   ®è v   sinh,   sinh viªn;ë  ÷ng  ¬i kh«ng  ã      nh n  c chi nh¸nh  hoÆc   Ëp  t trung  Òu  êng  i nhi tr ®¹   häc,cao  ng,    ®¼ trung häc    chuyªn nghiÖp  µ  ¹y nghÒ,  ©n   µng    vd  Ng h C«ng  ­ th ¬ng  îcuû    ®   th¸ccho  NHTM   kh¸c thùc hiÖn  Öc      vi cho  vay  i víi äc  ®è     h sinh,sinh     viªn.     nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ã  Chi Ng h Nh n     ph c tr¸chnhiÖm   èihîp,   ph     chØ   o  Öc  û    ña  ©n   µng  ®¹ vi u th¸cc Ng h C«ng  ¬ng  µ  Ën  û    th v nh u th¸ccho    vay häc sinh,sinhviªncña  ©n  µng  ¬ng  ¹ikh¸ctrªn®Þa  µn.      Ng h th m     b §i Ò u    Öc  4. Vi qu¶n  ýtµichÝnh  ña  ü   Ýn  ông  o  ¹othùc hiÖn  l    c Qu t d ®µ t     theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   ícvµ  é  µichÝnh.   ®Þ c Ng h Nh n   B T  
  2. 2 §i Ò u 5. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý, ®Þ n c hi l   15  k t  k  m äi  quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i Quy Õt  nh  µy  u   Þ    á. ®Þ n ®Ò b b∙i b Ch¸nh V¨n phßng  èng  c, Vô   ëng  ô   Th ®è   tr V Nghiªn cøu    kinh tÕ, Thñ  ­    tr ëng    n   Þ   ªnquan    ©n   µng  µ   íc Trung  ng, Gi¸m  c    c¸c ®¬ v li   ë Ng h Nh n   ¬  ®è Chi nhµnh  ©n  µng  µ   ícc¸ctØnh,thµnh  è,Chñ  Þch  éi ®ång  Ng h Nh n       ph   t H  qu¶n  Þ, tr   Tæng  gi¸m  c  ©n   µng  ®è Ng h C«ng  ¬ng  Öt Nam   µ    ©n  µng  ¬ng  th Vi   v c¸c ng h th m¹ili     ªnquan  Þu  ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2