intTypePromotion=1

Quyết định 219/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:34

0
81
lượt xem
2
download

Quyết định 219/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 219/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 2)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 219/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. q uy Õt  Þ nh   ® c ñ a b é  tr n g  b é   µi h Ý n h  S è  219/2000/Q§­B T C   ë t  c n g µ y  29 th¸ng 12 n¨ m  2000  Ò  vi Ö c ba n  h µ n h  v µ  c«n g  b è V s¸u (06) h u È n  m ù c  ki Ó m  to¸n  Ö t N a m  ( ®ît  c Vi  2) B é   ë ng B é   µi Ý nh tr t  ch C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 2/3/1993 cña  Ýnh  ñ  Ò   Ö m     Ch ph v Nhi vô,quyÒn  ¹n vµ    h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  é; B C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v NhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  v  h   tæ  b m¸y  é  µichÝnh; BT  C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 07/CP  µy  ng 29/01/1994  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban   hµnh  Quy  Õ   Óm    c  Ëp trong n Òn  ch ki to¸n®é l     kinh tÕ  èc  ©n;   qu d § Ó   ¸p  ® øng  yªu  Çu  æi  íi c¬  Õ   c ® m   ch qu¶n  ýkinh tÕ, tµichÝnh, n©ng   l         cao  Êt l ng cña  Óm     c  Ëp  ch  î   ki to¸n®é l trong n Òn    kinh tÕ  èc  ©n;  Ó m       qu d Ki tra, kiÓm    Êt l ng ho¹t®éng  Óm    c  Ëp,lµnh m¹nh    so¸tch  î     ki to¸n®é l     ho¸ th«ng    µi tint   chÝnh  trong n Òn    kinh tÕ  èc  ©n;   qu d Theo    Þ  ña  ô   ëng  ô   Õ     Õ   ®Ò ngh c V tr V Ch ®é k to¸n,Ch¸nh    V¨n phßng  é   B TµichÝnh,   Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1: Ban  µnh  h s¸u (06) chuÈn  ùc  Óm     m ki to¸n ViÖt Nam   ®ît2)     (    cã  è  Öu  µ    äisau  y: s hi v tªng   ®© 1. ChuÈn  ùc   è  m s 250  Xem   Ðt  Ýnh  ©n  ñ  ­  xt tu th ph¸p  Ët vµ  lu   c¸c    qui ®Þnh                                        trong kiÓm        µi Ýnh;   to¸nb¸o c¸o t   ch 2.ChuÈn  ùc  è    m s 310   Óu  ÕtvÒ   ×nh  ×nh  ­Hi bi   t h kinh doanh;   3.ChuÈn  ùc  è    m s 500   ­B»ng  chøng  Óm  ki to¸n; 4. ChuÈn  ùc   è  m s 510  KiÓ m   ­  to¸n n¨m  u     Sè    ®Ç u     ®Ç tiªn­  d n¨m  µi t  chÝnh; 5.ChuÈn  ùc  è    m s 520   ­Quy  ×nh ph©n  Ých; tr   t 6.ChuÈn  ùc  è    m s 580     ×nh cña  ­Gi¶itr   Gi¸m  c. ®è   §i Ò u  2: ChuÈn   ùc   Óm     Öt  m ki to¸n Vi Nam   îc ban  µnh  Ìm  ®  h k theo  Quy Õt  nh  µy    ông  i víi ¹t®éng  Óm    c  Ëp    c¸o tµi ®Þ n ¸p d ®è       ho ki to¸n®é l c¸c b¸o      chÝnh. D Þch  ô  Óm     v ki to¸n ®éc  Ëp      l c¸c th«ng    µichÝnh  tint   kh¸c vµ  Þch  ô   d v li   ªnquan  ña  c C«ng    Óm    îc¸p dông  tyki to¸n®     theo quy  nh  ô  Ó  ña  õng  ®Þ c th c t chuÈn  ùc. m 1
 2. §i Ò u 3: Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý. k §i Ò u 4:  Ó m       µ  Ki to¸n viªnv C«ng    Óm     ¹t®éng  îp  ty ki to¸nho   h ph¸p  ¹t i ViÖt Nam   ã  c tr¸ch nhiÖ m   iÓn    tr khai thùc  Ön  Èn  ùc   Óm     hi chu m ki to¸n ViÖt     Nam  trongho¹t®éng  ña  çi C«ng     c m  ty. Vô   ëng  ô   Õ     Õ   tr V Ch ®é k to¸n,Ch¸nh    V¨n phßng  é   µ  ñ   ëng    B v Th tr c¸c ®¬n  Þ  ªnquan  éc vµ  ùcthuéc Bé   µichÝnh  ã  v li   thu   tr     T  c tr¸chnhiÖ m   íng dÉn,   h    kiÓm    µ    µnh  trav thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 2
 3. h Ö  th è ng c h u È n  m ù c  ki Ó m  to¸n vi Ö t n a m C h u È n  m ù c  s è  2 50 X e m  x Ð t  Ý nh tu © n   ñ p h¸p lu Ët v µ  c¸c  t th q u y  ® Þ n h  trong ki Ó m  to¸n b¸o c¸o t µi  ch Ý n h (Ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è 219/2000/Q§­   ®Þ s  BTC ngµy  th¸ng12  29    n¨m 2000  ña  é  ëng  é  µichÝnh) c B tr BT  q ui ® Þ n h  c h u n g 01. M ôc  ch  ña  Èn  ùc  µy  µquy  nh      ®Ý c chu m n l  ®Þ c¸c nguyªn t¾c,thñ tôc       c¬ b¶n  µ  íng dÉn  Ó  vh   th thøc ¸p dông       c¸cnguyªn t¾c,thñ tôcc¬          b¶n  ªnquan  li   ®Õ n   Óm      µ  ki to¸nviªnv c«ng    Óm      tyki to¸nkhixem   Ðt tÝnh  ©n  ñ ph¸p luËt x  tu th      vµ    c¸cquy  nh  ña  n  Þ  îckiÓm    ®Þ c ®¬ v ®   to¸ntrong qu¸ tr×nh kiÓm    c¸o      to¸nb¸o    tµichÝnh.   02.KhilËp kÕ   ¹ch vµ  ùc hiÖn    ñ tôckiÓm        ho   th   c¸cth     to¸n,   ¸nh    Õt   ® khi gi¸k qu¶  µ  Ëp  c¸o kiÓm  v l b¸o    to¸n,kiÓm      µ    to¸nviªnv c«ng    Óm    tyki to¸nph¶ichó      ý ®Õ n   Ên    n   Þ   îc kiÓm   v ®Ò ®¬ v ®   to¸n kh«ng  ©n  ñ    tu th ph¸p  Ët vµ      lu   c¸c quy ®Þnh  ã  ªnquan  ã  Ó  c li   c th ¶nh  ëng  äng yÕu  n   h tr   ®Õ b¸o    µichÝnh. M Æc   c¸o t     dï trong m ét  éc  Óm         cu ki to¸n b¸o  tµichÝnh  c¸o    kh«ng  Ó    Ön  Õt  äi  th ph¸thi h m hµnh    vikh«ng  ©n  ñ ph¸p luËtvµ    tu th       c¸cquy  nh  ã  ªnquan. ®Þ c li   03. ViÖc  ¸nh    µ    nh  µnh      ® gi¸v x¸c ®Þ h vikh«ng  ©n  ñ ph¸p  Ëtvµ    tu th   lu   c¸c quy  nh  ãichung  ®Þ n  kh«ng  ph¶ilµ tr¸chnhiÖ m   Ò        ngh nghiÖp  ña  Óm     c ki to¸n viªnvµ    c«ng    Óm   ty ki to¸n.Trêng  îp    h ph¶ix¸c ®Þnh  µnh       h vikh«ng  ©n  ñ tu th   ph¸p  Ëtvµ    lu   c¸c quy  nh  µm  ®Þ l ¶nh  ëng  äng yÕu  n   h tr   ®Õ b¸o  c¸o  µichÝnh  t  th× kiÓm      µ    to¸nviªnv c«ng    Óm    tyki to¸nph¶itham    kh¶o    Õn  ña  ý ki c chuyªn gia   ph¸p luËthoÆc   ¬     c quan chøc  n¨ng  ã  ªnquan. c li   04. Quy  nh  µ  íng dÉn  Ò     ®Þ vh   v tr¸chnhiÖm   ña  Óm       µ    c ki to¸nviªnv c«ng  ty kiÓm     to¸n trong  Öc    vi xem   Ðt  x “gian lËn  µ    ãt”trong m ét  éc  Óm     v sai s     cu ki to¸n b¸o    c¸o  µichÝnh  îc quy  nh   t  ®  ®Þ trong  ét  Èn  ùc   m chu m riªng kh¸c  µ     m kh«ng  quy  nh  ®Þ trong chuÈn  ùc  µy.   m n 05. ChuÈn  ùc  µy  dông    m n ¸p  cho  éc  Óm   cu ki to¸n b¸o    c¸o  µichÝnh  µ  t  v còng  îcvËn  ông  ®  d cho  Óm    ki to¸nth«ng    µichÝnh  tint   kh¸cvµ    Þch  ô  ªn   c¸cd v li   quan  ña  c c«ng    Óm   ty ki to¸n.ChuÈn  ùc  µy    m n kh«ng  dông  ¸p  cho  éc  Óm   cu ki to¸ntu©n  ñ do    th   c«ng    Óm    ùc hiÖn  îclËp thµnh  îp ®ång  tyki to¸nth   ®   h  riªng.   KiÓ m  to¸n viªn vµ      c«ng    Óm   ty ki to¸n ph¶i tu©n  ñ        th c¸c quy  nh  ña  ®Þ c chuÈn  ùc  µy    m n khixem   Ðt  Ýnh  ©n  ñ  xt tu th ph¸p  Ëtvµ    lu   c¸c quy  nh  ®Þ trong  qu¸ tr×nh kiÓm    c¸o tµichÝnh.     to¸nb¸o      §¬n  Þ   îc kiÓm   v®  to¸n vµ      c¸c bªn  ö  ông  Õt  sd k qu¶  Óm   ki to¸n ph¶i cã      nh÷ng  Óu  Õt cÇn  Õt vÒ   hi bi   thi   c¸c nguyªn  ¾c  µ  ñ  ôc  t v th t quy  nh   ®Þ trong  chuÈn  ùc  µy    ùc  Ön  m n ®Ó th hi tr¸chnhiÖm   ña  ×nh  µ    èi hîp    cm v ®Ó ph   c«ng  viÖc  íi Óm      µ  v  ki to¸nviªnv c«ng    Óm      Õt    èi  tyki to¸ngi¶iquy c¸cm quan  Ö   h trong   qu¸ tr×nh kiÓm      to¸n. 3
 4. C¸c  Ëtng÷  thu   trong chuÈn  ùc  µy  îchiÓu      m n ®  nh sau: 06.Ph¸p  Ëtvµ      lu   c¸cquy  nh: Lµ  ÷ng    ®Þ   nh v¨n b¶n quy  ¹m  ph ph¸p luËtdo     c¸cc¬    quan  ã  Èm  Òn  c th quy ban  µnh  èc  éi,Uû   h (Qu h   ban  êng  ô  èc  éi, Th v Qu h   Chñ   Þch  íc,ChÝnh  ñ,Thñ íng ChÝnh  ñ,c¸cBé  µ  ¬  t n  ph   t  ph     v c quan  ngang  é, B  c¬  quan  éc  Ýnh  ñ; v¨n  thu Ch ph   b¶n  ªntÞch  ña    ¬  li   c c¸c c quan, tæ    chøc  ã c thÈm   Òn,  éi  ng  ©n   ©n  µ  û   quy H ®å Nh d v U ban  ©n   ©n    Êp  µ    ¬  Nh d c¸c c v c¸c c quan  kh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët)    b¶n  cÊp  lu ; v¨n  c¸c do  trªn,héi nghÒ      nghiÖp, Héi  ng    ®å qu¶n  Þ vµ  tr   Gi¸m  c  ®è quy  nh  ®Þ kh«ng    íiph¸p  Ët, tr¸ v   i lu   li   ªnquan  n   ¹t®éng  ®Õ ho   s¶n  Êt,kinh doanh  µ  xu     v qu¶n  ýkinh tÕ,tµichÝnh, l         kÕ     éc lÜnh  ùc  ña  n  Þ. to¸nthu   v c ®¬ v 07. Kh«ng  ©n  ñ:Lµ    tu th   chØ   ÷ng  µnh    ùc hiÖn    á  ãt,thùc nh h vith   sai,b s     hiÖn  kh«ng  y  ,  ®Ç ®ñ kh«ng  Þp  êihoÆc   k th   kh«ng  ùc hiÖn  th   ph¸p  Ëtvµ    lu   c¸c quy  nh  ï lµ v«  ×nh  ®Þ d    t hay  è    ña  n  Þ. Nh÷ng  µnh    µy  c ý c ®¬ v   h vin bao  å m   g hµnh    ña  Ëp  Ó, c¸ nh©n  íidanh  Üa  n  Þ  vic t th     d  ngh ®¬ v hoÆc   ña  ÷ng  êi c nh ng   ®¹i diÖn    cho  n  Þ  ©y    ®¬ v g ra.ChuÈn  ùc  µy  m n kh«ng    Ëp  n   µnh    ®Ò c ®Õ h vi kh«ng  ©n  ñ do  Ëp  Ó  tu th   t th hoÆc     ©n  ña  n  Þ  ©y    ng  c¸nh c ®¬ v g ra nh kh«ng  ªn li   quan  n   c¸o tµichÝnh  ña  n  Þ. ®Õ b¸o      c ®¬ v N é i  d u n g  c h u È n  m ù c Tr¸ch  Ö m   ña  n   Þ   îc kiÓ m   nhi c ®¬ v ®   to¸n trong  Öc  ©n  ñ  vi tu th ph¸p  luËtvµ  quy  nh   c¸c  ®Þ 08. Gi¸m  c    ®è (hoÆc  êi ® øng  u)  n   Þ   îc kiÓm   ng   ®Ç ®¬ v ®   to¸n cã    tr¸ch   nhiÖ m   ¶m   ® b¶o  cho  n  Þ  ©n  ñ ®óng  ®¬ v tu th   ph¸p  Ëtvµ    lu   c¸c quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh; ng¨n  õa, ph¸thiÖn  µ  ö  ýnh÷ng  µnh      ng     v x l  h vikh«ng  ©n  ñ ph¸p  Ët tu th   lu   vµ    c¸cquy  nh  ®Þ trong ®¬n  Þ.   v 09. §¬n  Þ  îc kiÓm     v®  to¸n ph¶i¸p  ông    Ön     d c¸c bi ph¸p  µ  ñ  ôc nh»m   v th t   ng¨n  õa, ph¸t hiÖn  ÷ng  µnh    ng     nh h vi kh«ng  ©n  ñ  tu th ph¸p  Ët vµ  lu   c¸c   quy ®Þnh, gå m:   ­ N ¾ m   ¾t  Þp  êiyªu  Çu  ña    b k th   c c ph¸p  Ëtvµ    lu   c¸c quy  nh  ªnquan  ®Þ li   ®Õ n   ¹t®éng  ña  n  Þ, vµ  ã    Ön  ho   c ®¬ v   c c¸c bi ph¸p    ùc  Ön  ÷ng    ®Ó th hi nh yªu cÇu  ; ®ã ­ ThiÕt lËp  µ  Ën  µnh  ét  Ö   èng  Óm     éi bé  Ých  îp  µ      vv h m h th ki so¸tn   th hv hiÖu  qu¶; ­ X ©y  ùng  µ  ùc  Ön      d v th hi c¸c quy  ¾c  t trong ho¹t®éng      kinh doanh  ña    c ®¬n  Þ,cã  Ön  v   bi ph¸p theo dâi,      khen  ëng,kû  ËtkÞp  êi; th   lu   th ­ Sö   ông  Þch  ô   Ên   d d v tv ph¸p  Ët,kÓ   dÞch  ô   Ên  µichÝnh, kÕ   lu   c¶  v tv t     to¸n®Ó   ùc hiÖn  ng      Çu  ña    th   ®ó c¸cyªu c c ph¸p luËtvµ        c¸cquy  nh; ®Þ ­ Tæ     chøc  é  Ën  Óm    éibé  ï hîp víiquy    µ  cÇu  ña  b ph ki to¸nn   ph       m« v yªu  c ®¬n  Þ; v ­Lu  ÷®Çy          tr   ®ñ c¸cv¨n b¶n  ph¸p luËtvµ        c¸cquy  nh  ªnquan  µ   n   ®Þ li   m ®¬ vÞ ph¶itu©n  ñ vµ  ÷ng  µiliÖu cã  ªnquan  n     ô    th   nh t    li   ®Õ c¸c v tranh chÊp, kiÖn      tông. 4
 5. Xem   Ðt  ña  Ó m   x c ki to¸n viªn v Ò   Ýnh  ©n  ñ     t tu th ph¸p  Ët vµ  quy  lu   c¸c  ®Þ nh 10.Tr¸chnhiÖ m  ña  n  Þ  îckiÓm    µph¶itu©n  ñ ph¸p luËtvµ      c ®¬ v ®   to¸nl     th      c¸c qui ®Þnh.     Th«ng  qua  Öc  Óm     vi ki to¸n b¸o  tµichÝnh  µng  c¸o    h n¨m,  Óm   ki to¸nviªnvµ      c«ng    Óm     Ï gióp  ty ki to¸ns   cho  n  Þ  îc kiÓm     ®¬ v ®   to¸nng¨n  õa, ng   ph¸thiÖn  ét  Çn    µnh      m ph c¸ch vikh«ng  ©n  ñ ph¸p luËtvµ      nh. tu th       c¸cqui®Þ   11. C«ng  Öc  Óm      vi ki to¸nlu«n ph¶ichÞu  ñiro kiÓm    µrÊtkhã        r   to¸nl     ph¸t hiÖn  Õt  äi    ãt lµm  h m sais   ¶nh  ëng  äng yÕu  n   h tr   ®Õ b¸o    µichÝnh, kÓ     c¸o t     c¶ khicuéc  Óm     ∙  îc lËp  Õ   ¹ch  µ  Õn  µnh  Ën  äng,®óng    ki to¸n® ®   k ho v ti h th tr   theo  chuÈn  ùc  Óm  m ki to¸n.  Nguyªn  ©n  ñiro kiÓm    å m: nh r   to¸ng ­ H Ö   èng  Óm     éi bé  µ  Ö   èng  Õ     th ki so¸tn   v h th k to¸n cña  n  Þ     ®¬ v kh«ng  ®¸p  øng  îc®Çy    cÇu  ña      ®  ®ñ yªu  c c¸c v¨n b¶n ph¸p  Ëtvµ    lu   c¸c quy  nh  ã  ®Þ c li   ªnquan  n   ¹t®éng  µ      µichÝnh  ña  n  Þ; ®Õ ho   v b¸o c¸o t   c ®¬ v ­  Ö   èng  Óm     éi bé  µ  Ö   èng  Õ   H th ki so¸tn   v h th k to¸n cã  ÷ng  ¹n  Õ     nh h ch tiÒm  µng  t trong  Öc  vi ng¨n  õa  µ  ng v ph¸t hiÖn    ¹m,  Êt  µ nh÷ng      sai ph nh l   sai ph¹m  hµnh    do  vikh«ng  ©n  ñ ph¸p luËtvµ    tu th       c¸cquy  nh; ®Þ ­KiÓ m       ö  ông  ¬ng    to¸nviªns d ph ph¸p chän  É u;   m ­ B»ng    chøng  Óm     êng  ã  Ýnh  Ðt ®o¸n  µ  ki to¸nth ct x  v thuyÕt phôc  Òu    nhi h¬n  µtÝnh  ¼ng  nh  ¾c  ¾n; l  kh ®Þ ch ch ­  ¬n  Þ   ã  Ó  è  ×nh  § v c th c t che  Êu  ÷ng    ¹m  ña  ×nh   Ý  ô: d nh vi ph cm (V d   Th«ng  ng,  ®å che  Êu, gi¶ m¹o  d    chøng  õ,cè  ×nh  ¹ch  t  t h to¸n sai. .hoÆc   è    . ) c t×nh  cung  Êp    c saith«ng   tincho  Óm    ki to¸nviªn. 12. Khi lËp  Õ   ¹ch  µ  ùc hiÖn  Óm      k ho v th   ki to¸n,kiÓm       µ    to¸nviªnv c«ng    ty kiÓm    to¸nph¶icã  i   Ën  äng nghÒ     th¸  th tr   ®é nghiÖp  (theo quy  nh  ¹    ®Þ ti ChuÈn  m ùc  Óm   ki to¸n ViÖt Nam   è      s 200),ph¶i chó    n   µnh        ý ®Õ h vi kh«ng  ©n  ñ tu th   ph¸p luËtvµ        c¸cquy  nh  Én  n     ãt¶nh  ëng  äng yÕu  n   c¸o ®Þ d ®Õ sais   h tr   ®Õ b¸o    tµichÝnh. Khi ph¸thiÖn  Êy  ét  µnh    è          th m h vic ý kh«ng  ©n  ñ  tu th ph¸p  Ëtvµ  lu   c¸c quy  nh,  Óm         ®Þ ki to¸nviªnph¶itÝnh  n     ®Õ kh¶  n¨ng  n  Þ  ®¬ v cßn  ã  ÷ng  c nh viph¹m    kh¸c n÷a.Ng îcl¹   Õu  µnh    µv«  ×nh,kiÓm            in, h vil   t   to¸nviªnkh«ng  Êt nh   thiÕtph¶i¸p dông    Çu       yªu c trªn. 13. Trêng  îp luËtph¸p    nh    h    qui®Þ hoÆc   ét  îp ®ång  Óm     ã    m h  ki to¸nc yªu cÇu ph¶ib¸o    Ò   Öc  ©n  ñ nh÷ng  iÒu    c¸o v vi tu th   ® kho¶n  Êt ®Þnh  ña      nh   c c¸cquy ®Þnh  ph¸p  Ët,kiÓm   lu   to¸n viªnvµ      c«ng    Óm   ty ki to¸n ph¶ilËp  Õ   ¹ch        k ho ®Ó kiÓm    Öc  ©n  ñ cña  n  Þ  îckiÓm    Ò   ÷ng  iÒu  travi tu th   ®¬ v ®   to¸nv nh ® kho¶n  µy. n 14. § Ó   Ëp  Õ   ¹ch  Óm     l k ho ki to¸n,kiÓm     to¸n viªn ph¶i cã  ù  Óu  Õt      s hi bi   tæng  Ó  Ò   th v ph¸p  Ëtvµ    lu   c¸c quy  nh  ªnquan  n   ¹t®éng  µ  µnh  ®Þ li   ®Õ ho   v ng nghÒ  kinh doanh  ña  n  Þ  îc kiÓm     c ®¬ v ®   to¸n;ph¶in ¾ m   îc c¸ch thøc,biÖn      ®      ph¸p  ùc hiÖn  th   ph¸p  Ëtvµ    lu   c¸c quy  nh  ña  n  Þ. KiÓ m   ®Þ c ®¬ v   to¸n viªnph¶i      chó    n     ý ®Õ c¸cquy  nh  µ   Õu    ¹m  ÷ng  ®Þ mn viph nh quy  nh  µy  Ïg©y  ®Þ n s  ¶nh  ­ h ëng  äng  Õu  n   tr y ®Õ b¸o  c¸o  µichÝnh, hoÆc   t    ¶nh  ëng  n   h ®Õ kh¶  n¨ng  ¹t ho   ®éng  ªntôccña  n  Þ  îckiÓm  li     ®¬ v ®   to¸n. 15. § Ó   Óu  Õt tæng  Ó  Ò     hi bi   th v ph¸p  Ëtvµ    lu   c¸c quy  nh  ã  ªnquan  ®Þ c li   ®Õ n   n   Þ   îc kiÓm   ®¬ v ®   to¸n,kiÓm     to¸n viªn ¸p  ông  ÷ng  Ön     d nh bi ph¸p    sau ®©y: 5
 6. ­  ö   ông    Õn  Sd c¸c ki thøc  Ön  ã  ªnquan  n   ¹t®éng  µ  µnh  hi c li   ®Õ ho   v ng nghÒ   kinhdoanh  ña  n  Þ;   c ®¬ v ­ Yªu  Çu  n  Þ    c ®¬ v cung  Êp  µ    ×nh vÒ   ÷ng    nh  µ  ñ tôc c v gi¶itr   nh qui®Þ v th     néibé  ña  n  Þ  ªnquan  n   Öc  ©n  ñ ph¸p luËtvµ      c ®¬ v li   ®Õ vi tu th       c¸cquy  nh; ®Þ ­ Trao  æi  íil∙nh®¹o  n  Þ  Ò     ® v    ®¬ v v ph¸p  Ëtvµ    lu   c¸c quy  nh  ã  ®Þ c ¶nh  ­ h ëng  äng yÕu  n       µichÝnh  ña  n  Þ; tr   ®Õ b¸o c¸o t   c ®¬ v ­ Xem   Ðt c¸cqui®Þnh  µ  ñ tôcgi¶i   x    v th       Õt  ô  Ó  ña  n  Þ      quy c th c ®¬ v khix¶y ra tranh chÊp      hoÆc   ö  ¹t; x ph ­ Th¶o  Ën  íinh÷ng  ¬  lu v   c quan  chøc n¨ng  ªnquan, chuyªn  li     gia   vÊn  t ph¸p  Ëtvµ    ©n  lu   c¸ nh kh¸c ®Ó   Óu  Õt thªm  Ò     hi bi   v ph¸p  Ëtvµ    lu   c¸c quy  nh   ®Þ li   ªnquan  n   ¹t®éng  ña  n  Þ. ®Õ ho   c ®¬ v 16. Dùa    ÷ng  Óu  Õt tæng  Ó  Ò     trªnnh hi bi   th v ph¸p  Ëtvµ    lu   c¸c quy  nh   ®Þ li   ªnquan  n   ¹t®éng  ña  n  Þ  îc kiÓm   ®Õ ho   c ®¬ v ®   to¸n,kiÓm       µ    to¸nviªnv c«ng  tykiÓm      to¸nph¶itiÕn hµnh    ñ tôccÇn  Õt®Ó     nh  µnh        c¸cth     thi   x¸c®Þ h vikh«ng  tu©n  ñ  th ph¸p  Ëtvµ    lu   c¸c quy  nh  ªnquan  n   ®Þ li   ®Õ qu¸  ×nh lËp  tr   b¸o  tµi c¸o    chÝnh,® Æc   Ötph¶ichó    n     ñ tôcsau:   bi     ý ®Õ c¸cth     ­ Trao  æi  íiGi¸m  c    ® v  ®è (hoÆc  êi® øng  u)  n  Þ  îckiÓm     ng   ®Ç ®¬ v ®   to¸n vÒ   Öc  ©n  ñ ph¸p luËtvµ    vi tu th       c¸cquy  nh; ®Þ ­Trao  æi  íi   ¬    ® v   c quan  c¸c chøc  n¨ng  ã  ªnquan. c li   17. KiÓ m         to¸n viªnph¶ithu  Ëp  y       th ®Ç ®ñ b»ng  chøng  Óm     Ých  ki to¸n th hîp vÒ   Öc    vi kh«ng  ©n  ñ ph¸p  Ëtvµ    tu th   lu   c¸c quy  nh  ña  n  Þ  µm    ®Þ c ®¬ v l ¶nh hëng  äng yÕu  n   tr   ®Õ b¸o  c¸o  µichÝnh. KiÓ m   t    to¸n viªn ph¶i cã  ÷ng  Óu       nh hi biÕt ®Çy     Ò     ®ñ v ph¸p  Ëtvµ    lu   c¸c quy  nh  ®Þ nh»m   ôc  ch  m ®Ý xem   Ðt  Ýnh  xt tu©n  ñ  th ph¸p  Ëtvµ      nh    Óm   lu   c¸c qui ®Þ khi ki to¸n c¬  ë  Én  Öu  ªnquan    sd li li   ®Õ n     c¸cth«ng          µichÝnh. tintrªnb¸o c¸o t   18. Khi nh÷ng     v¨n b¶n  ph¸p  Ët vµ    lu   c¸c quy  nh   ªnquan  n   ¹t ®Þ li   ®Õ ho   ®éng  ña  n   Þ   µ  µnh  c ®¬ v v ng kinh doanh  ã  c thay  æi  ® trong  õng    o¹n, t giai®   kiÓm       µ  to¸n viªnv c«ng    Óm     ty ki to¸n ph¶ixem   Ðt  Ýnh  ©n  ñ  ÷ng      xt tu th nh quy ®Þnh  µy  n trong  quan  Ö   ï hîp  Ò   Æt   êigian  íiviÖc  Ëp  h ph   vm th   v  l b¸o  c¸o  µi t  chÝnh. 19. Ngoµi nh÷ng      nguyªn t¾c  µ  ñ tôc ®∙    v th     nªu  trong c¸c ®o¹n    vµ     16, 17  18, kiÓm       µ    to¸nviªnv c«ng    Óm     ty ki to¸nkh«ng  Çn  ùc hiÖn  ÷ng  ñ  ôc c th   nh th t   kiÓm     trakh¸c ®èi  íiviÖc  ©n  ñ    v  tu th ph¸p  Ëtvµ    lu   c¸c quy  nh  ña  n  Þ, ®Þ c ®¬ v   n Õu  ÷ng  ñ tôc®ã   nh th     n»m   µiph¹m    Óm        µichÝnh. ngo   viki to¸nb¸o c¸o t   20. ViÖc  ùc hiÖn    ñ  ôc kiÓm     th   c¸c th t   to¸n b¸o  tµichÝnh  Ï gióp      c¸o    s  cho kiÓm       µ  to¸n viªnv c«ng    Óm       Ön  nh÷ng  µnh    ty ki to¸n ph¸thi ra  h vikh«ng  ©n  tu thñ ph¸p luËtvµ          c¸cquy  nh. ®Þ   21.KiÓ m         to¸nviªnph¶ithu thËp  îcb¶n    ×nh cña     ®  gi¶itr   Gi¸m  c  µ    ®è v c¸c tµiliÖu cña  n  Þ  ªnquan  n   µnh        ®¬ v li   ®Õ h vikh«ng  ©n  ñ  tu th ph¸p  Ëtvµ    lu   c¸c quy  nh  ùc  Õ  ∙  ®Þ th t ® x¶y  hoÆc   ã  Ó  ra  c th x¶y  lµm  ra  ¶nh  ëng  n   Ýnh  h ®Õ t trungthùc vµ  îp lýcña      µi Ýnh.     h    b¸o c¸o t   ch 22. Sau    Õn  µnh  khi ti h c¸c  ñ  ôc  th t xem   Ðt  ng  x ®ó theo yªu  Çu  ña  c c chuÈn  ùc  µy, n Õu  m n  kh«ng  ® îc c¸c b»ng  thu      chøng  Ò   µnh    vh vikh«ng  ©n  tu 6
 7. thñ ph¸p  Ëtvµ    lu   c¸c quy  nh  ×  Óm       ã  Òn  ®Þ th ki to¸n viªnc quy xem     n  Þ  nh ®¬ v ®∙  ©n  ñ ph¸p luËtvµ    tu th       c¸cquy  nh.   ®Þ    C¸c  ñ  ôc  th t ph¶i  ùc  Ön  th hi khi ph¸t hiÖn  µnh      h vi kh«ng  ©n  ñ  tu th ph¸p  Ëtvµ  quy  nh lu   c¸c  ®Þ 23. KiÓ m     to¸n viªn ph¶i lu«n  ó    í    Êu  Öu  Én  n   µnh         ch ý t ic¸c d hi d ®Õ h vi kh«ng  ©n  ñ ph¸p luËtvµ    tu th       c¸cquy  nh  ña  n  Þ. M ét  è  Êu  Öu  ñ  ®Þ c ®¬ v   s d hi ch yÕu  µy  îcnªu  ¹ Phô  ôcsè  n ®   t  i l   01. 24. Khi ph¸thiÖn    ÷ng      ra nh th«ng    ªnquan  n   µnh    tinli   ®Õ h vikh«ng  ©n  tu thñ ph¸p  Ëtvµ      lu   c¸c quy  nh,  Óm      µ  ®Þ ki to¸nviªnv c«ng    Óm     tyki to¸nph¶it×m    hiÓu  â  Ýnh  Êt cña  µnh    µn  rt ch   h vi,ho c¶nh    ph¸tsinh hµnh    µ  ÷ng    viv nh th«ng  tinli     ªnquan    ¸nh    ®Ó ® gi¸¶nh  ëng  ã  Ó  ã  n       µi Ýnh. h c th c ®Õ b¸o c¸o t   ch 25. Khi xÐt thÊy    µnh        c¸c h vikh«ng  ©n  ñ ph¸p  Ëtvµ    tu th   lu   c¸c quy  nh   ®Þ cã  ¶nh  ëng  n       µichÝnh,kiÓm      h ®Õ b¸o c¸o t     to¸nviªnph¶ixem   Ðt ®Õ n:   x  ­ Kh¶    n¨ng  x¶y    Ëu  ra h qu¶  Ò   µichÝnh,thËm  Ý  Én  n   ñiro buéc  v t    ch d ®Õ r     ®¬n  Þ  îckiÓm    v®  to¸nph¶ingõng  ¹t®éng;   ho   ­ Sù   Çn  Õtph¶igi¶itr×nh hËu    c thi        qu¶  Ò   µichÝnh  v t  trong phÇn    ThuyÕt  minh      µichÝnh; b¸o c¸o t   ­Møc      ®é ¶nh  ëng  n   Ýnh  h ®Õ t trung thùc vµ  îp lýcña  c¸o tµichÝnh.     h    b¸o      26. Khi cã      nghi ngê    hoÆc     ∙  khi® ph¸thiÖn  ã  µnh      ch vikh«ng  ©n  ñ  tu th ph¸p  Ëtvµ    lu   c¸c quy  nh,  Óm       ®Þ ki to¸n viªnph¶ighi l¹ vµ u  å  ¬  Óm         i l h s ki   to¸n nh÷ng  ph¸thiÖn    µ    ®ã v th¶o  Ën  íiGi¸m  c  lu v   ®è (hoÆc  êi ® øng  u)  ña  ng   ®Ç c ®¬n  Þ   îc kiÓm   v®  to¸n.Hå   ¬ u    s l bao  å m   g b¶n  Ých  tr sao chøng  õ,sæ   Õ   t  k to¸n,    biªnb¶n  äp  µ    µiliÖu kh¸ccã  ªnquan. h v c¸ct       li   27. Trêng  îp    h Gi¸m  c ®è (hoÆc   êi ® øng  u)  n   Þ   ng   ®Ç ®¬ v kh«ng  cung  cÊp  y     ®Ç ®ñ th«ng    tinchøng  minh  r»ng  n  Þ  ©n  ñ ®óng  ®¬ v tu th   ph¸p  Ëtvµ  lu   c¸c quy  nh  ×  Óm     ®Þ th ki to¸n viªn vµ      c«ng    Óm   ty ki to¸n cÇn    th¶o  Ën, trao lu     ® æi  íic¸c chuyªn gia tvÊn  v         ph¸p  ËthoÆc   ¬  lu   c quan  chøc n¨ng  ã  ªnquan  c li   vÒ  c¸c  µnh    Þ   h vi b nghi ngê  µ kh«ng  ©n  ñ    l  tu th ¶nh  ëng  n   h ®Õ b¸o  c¸o  µi t  chÝnh.ViÖc    æi  µy  óp cho  Óm      µ    trao® n gi   ki to¸nviªnv c«ng    Óm    Óu  tyki to¸nhi râ thªm  Ò   ÷ng  Ëu  v nh h qu¶  x¶y  vµ  ÷ng  Ön  ra  nh bi ph¸p  ph¶i tiÕp  ôc  ùc   t th   hiÖn. 28. Trêng  îp kh«ng  Ó    Ëp  îc®Çy      h  th thu th ®   ®ñ th«ng        á  tin®Ó xo¸ b nghi  ngê  Ò   µnh    vh vikh«ng  ©n  ñ ph¸p  Ëtvµ    tu th   lu   c¸c quy  nh,  Óm      µ  ®Þ ki to¸nviªnv c«ng    Óm    tyki to¸nph¶ixem   Ðt ¶nh  ëng  ña  Öc  Õu    x  h c vi thi b»ng  chøng  µ  v ph¶i  tr×nh bµy  iÒu      ® ®ã trong b¸o c¸o kiÓm      to¸n. 29. KiÓ m     to¸n viªn vµ      c«ng    Óm   ty ki to¸n ph¶i ph©n  Ých  Ëu      t h qu¶  ña  c viÖc kh«ng  ©n  ñ  tu th ph¸p  Ët vµ    lu   c¸c quy  nh   ªnquan  n   ®Þ li   ®Õ c«ng  Öc  vi kiÓm  to¸n,nhÊt  µ ®èi  íi®é     Ëy  µo      l  v   tinc v c¸c b¶n    ×nh  ña  gi¶itr c Gi¸m  c. ®è   KiÓ m  to¸n viªn ph¶i ®¸nh    ¹ rñiro  µ       gi¸l i   v xem   Ðt  ¹      x li c¸c b¶n    ×nh  ña  gi¶itr c Gi¸m  c  ®è trongc¸ctr ng  îp:    ê h ­ H Ö   èng  Óm     éi bé    th ki so¸tn   kh«ng ph¸thiÖn  µ    v kh«ng ng¨n  õa  îc ng ®   hµnh    vikh«ng  ©n  ñ; tu th ­ Hµnh      vikh«ng  ©n  ñ kh«ng  îcnªu  tu th   ®  trong b¶n    ×nh,® Æc   Öt   gi¶itr   bi   lµnh÷ng  µnh    µ   n  Þ  è  ×nh    h vim ®¬ v c t che  Êu. d Th«ng    ÷ng  µnh    b¸o nh h vikh«ng  ©n  ñ ph¸p luËtvµ    tu th       c¸cquy  nh ®Þ 7
 8. Th«ng    b¸o cho  Gi¸m  c  ®è (hoÆc  êi® øng  u)  n  Þ  îckiÓm  ng   ®Ç ®¬ v ®   to¸n 30. Trong    ×nh kiÓm     qu¸ tr   to¸n,kiÓm         to¸n viªnph¶ith«ng    b¸o cho Gi¸m  ®èc (hoÆc  êi® øng  u)  n  Þ  Ò     µnh    ng   ®Ç ®¬ v v c¸ch vikh«ng  ©n  ñ ph¸p luËt tu th      vµ    c¸c quy  nh  kiÓm   ®Þ do  to¸n viªnph¸thiÖn  îc.KiÓ m        ®  to¸n viªn® îc phÐp      kh«ng ph¶ith«ng  nh÷ng  µnh      b¸o  h vikh«ng  ©n  ñ n Õu    nh  µ kh«ng  tu th   x¸c ®Þ l  g©y  Ëu  h qu¶  ¸ng  Ó,  õtr ng  îp kiÓm      µ  n  Þ  ã  ® k tr   ê h   to¸nviªnv ®¬ v c tho¶  Ën  thu kh¸c. 31.  Õ u   Óm   N ki to¸n viªn vµ      c«ng    Óm   ty ki to¸n x¸c  nh     ®Þ c¸c  µnh    h vi kh«ng  ©n  ñ ph¸p  Ëtvµ    tu th   lu   c¸c quy  nh  µcè    µ  ã  ®Þ l   ý v c ¶nh  ëng  äng yÕu  h tr   ®Õ n   c¸o tµichÝnh  × ph¶ith«ng  ngay    Ön  ña  ×nh  b¸o      th     b¸o  ph¸thi c m b»ng    v¨n b¶n cho Gi¸m  c  ®è (hoÆc  êi® øng  u)  n  Þ. ng   ®Ç ®¬ v 32.N Õ u   Óm      µ    ki to¸nviªnv c«ng    Óm      Ön  tyki to¸nph¸thi Gi¸m  c  ®è (hoÆc   ngêi ® øng  u)  n  Þ  ã  ªnquan  n     µnh      ®Ç ®¬ v c li   ®Õ c¸c h vikh«ng  ©n  ñ  tu th ph¸p  luËtvµ      c¸cquy  nh  µm  ®Þ l ¶nh  ëng  äng yÕu  n       µi Ýnh  × ph¶i h tr   ®Õ b¸o c¸o t   ch th     tham  kh¶o    Õn  ña  ý ki c chuyªn    gia ph¸p  Ëtvµ  lu   b¸o  c¸o    Êp  lªnc cao  ¬n  ña  hc ®¬n  Þ  îckiÓm  v®  to¸n. 8
 9. Th«ng  b¸o cho  ng êi sö  dông  b¸o c¸o kiÓ m  to¸n vÒ  b¸o c¸o tµi   chÝnh 33. N Õ u   Óm      Õt  Ën  µnh÷ng  µnh      ki to¸nviªnk lu l   h vikh«ng  ©n  ñ ph¸p  tu th   luËtvµ      c¸c quy  nh  µm  ®Þ l ¶nh  ëng  äng yÕu  n   h tr   ®Õ b¸o  tµichÝnh  ng  c¸o    nh kh«ng  îcph¶n  ®  ¶nh  ng  ®ó trong b¸o    µichÝnh  Æc   ï kiÓm       ∙    c¸o t   m d  to¸nviªn® ®Ò   Þ   öa  æi, ®iÒu  ngh s ®   chØnh  ×  Óm   th ki to¸n viªnph¶i® a  ý  Õn  Êp       ra  ki ch nhËn  õng phÇn, hoÆc     Õn  t    ý ki kh«ng  Êp  Ën. ch nh 34. N Õ u   n  Þ    ®¬ v kh«ng  ¹o®iÒu  Ön  t  ki cho  Óm   ki to¸n viªnthu  Ëp  îc     th ®   ®Çy    ®ñ b»ng  chøng  Óm    Ých  îp ®Ó   ¸nh      µnh    ki to¸nth h  ® gi¸c¸ch vikh«ng  ©n  tu thñ ph¸p  Ëtvµ      nh  ã    lu   c¸c qui®Þ c ¶nh  ëng  äng yÕu  n   c¸o tµichÝnh, h tr   ®Õ b¸o        th×  Óm       ki to¸nviªnph¶i® a  ý  Õn  Êp  Ën  õng  Çn, hoÆc     Õn  õ   ra  ki ch nh t ph   ý ki t   chèi® a      Õn  ×  Þ  ¹n chÕ   Ò   ¹m    Óm    ra ý ki v b h   v ph viki to¸n. 35. N Õ u     kh«ng  Ó  th thu  Ëp  îc ®Çy     th ®   ®ñ b»ng chøng  Ò     µnh    v c¸c h vi kh«ng  ©n  ñ  tu th ph¸p  Ëtvµ    lu   c¸c quy  nh  ∙  ®Þ ® x¶y  th×  Óm       ra  ki to¸nviªnph¶i   xem   Ðt ¶nh  ëng  ña  ã  n       Óm  x  h c n ®Õ b¸o c¸o ki to¸n. Th«ng  b¸o  cho  ¬  c quan  chøc  n¨ng  ã    c liªnquan 36. KiÓ m     to¸n viªn vµ      c«ng    Óm   ty ki to¸n cã    tr¸ch nhiÖ m     b¶o  Ët    m c¸c th«ng    è  Öu cña  tin,s li   kh¸ch hµng. Tuy      nhiªn,n Õu  n  Þ  îc kiÓm     ã    ®¬ v ®   to¸n c hµnh    vikh«ng  ©n  ñ ph¸p  Ëtvµ    tu th   lu   c¸c quy  nh  ×  ú theo  cÇu  ña  ®Þ th tu   yªu  c ph¸p  Ët, Óm      µ  lu   ki to¸nviªnv c«ng    Óm    tyki to¸nph¶ith«ng  hµnh          b¸o  vi®ã cho c¬ quan  chøc n¨ng  ã  ªnquan.Trêng  îp nµy,kiÓm      îcphÐp    c li     h    to¸nviªn®   trao ® æi  ícvíi tr     chuyªn giatvÊn       ph¸p luËt.           KiÓ m  to¸n viªn  µ  v c«ng  kiÓ m   ty  to¸n  ót khái hîp  ng   Ó m   r    ®å ki to¸n 37. Khi xÐt  Êy  n  Þ  îc kiÓm      th ®¬ v ®   to¸n kh«ng  ã  Ön    c bi ph¸p  Çn  Õt c thi   ®Ó   ö  ýc¸chµnh    x l    vi,hoÆc   ÷ng  Óu  Ön  nh bi hi kh«ng  ©n  ñ ph¸p luËtvµ    tu th       c¸c quy  nh,  Ó   nh÷ng  µnh    ®Þ k c¶  h vikh«ng ¶nh  ëng  äng yÕu  n   h tr   ®Õ b¸o  tµi c¸o    chÝnh, th×    c«ng    Óm    îcphÐp  Ê m     îp ®ång  Óm   tyki to¸n®   ch døt h   ki to¸n.C«ng    tykiÓm      to¸nph¶ic©n  ¾c  ü ìng vµ    æi  íi   nh k l   trao® v  chuyªn gia tvÊn       ph¸p luËt    tr ckhi® a    Õt ®Þnh  µy. í     ra quy   n 38. Khi kiÓm         to¸nviªnkh¸c ® îcthay thÕ  cÇu       yªu  cung  Êp  c th«ng    Ò   tinv kh¸ch hµng,kiÓm      Ön  ¹ ph¶icã      to¸nviªnhi t   i   tr¸chnhiÖ m:   ­ N Õu     kh¸ch  µng  h cho  Ðp  ph th¶o  Ën  Ò   lu v c«ng  Öc  ña  ä  ×  Óm   vi c h th ki to¸nviªnhiÖn  ¹     tiph¶i® a    ÷ng    ra nh th«ng    Ò   µnh    tinv h vikh«ng  ©n  ñ ph¸p  tu th   luËtvµ      nh, lýdo  Ê m     îp ®ång  µ    c¸cqui®Þ     ch døt h   v khuyÕn  Þ  íi Óm    ngh v  ki to¸n viªnkh¸c® îcthay thÕ  tõchèihoÆc   Êp  Ën  îp ®ång;        nªn      ch nh h   ­ N Õu     kh¸ch hµng    kh«ng  cho  Ðp  ph th¶o  Ën  Ò   lu v c«ng  Öc  ña  ä  ×  vi c h th kiÓm  to¸n viªn vµ      c«ng    Óm   ty ki to¸n hiÖn  ¹  òng    t ic ph¶i th«ng    b¸o  Ò   Öc  v vi kh«ng  cho  Ðp  µy  ph n cho  Óm      îcthay thÕ. ki to¸nviªn®     9
 10. P h ô  l ô c s è  0 1 C¸c d Ê u  hi Ö u  c h ñ  y Õ u  d É n   Õ n  h µ n h  vi  ® k h« n g  tu © n  th ñ  h¸p lu Ët v µ   p c¸c q u y  ® Þ n h ­ §∙ cã  ù  Óm         s ki tra,thanh    iÒu    ña  ¬  tra,® trac c quan  chøc n¨ng  ã  ªn c li   quan  Ò   Öc    ¹m  v vi viph ph¸p  Ëtvµ      nh,    lu   c¸c qui®Þ nh vay  în,quan  Ö   m  h thanh  to¸n, Òn ph¹t. .  ti   .; ­ Cã   ÷ng    nh kho¶n thanh to¸n kh«ng  â  µng,hoÆc     rr   cho    i  îng  µ c¸c ®è t l   nh÷ng  êicã  ng   chøc,cã  Òn    quy vay; ­C¸c    kho¶n    Ý    chiph tr¶cho    Þch  ô    c¸cd v qu¸ cao  víi   so    doanh  c¸c nghiÖp  kh¸ccïng ngµnh      hoÆc   víi   Þb¶n  ©n  Þch  ô  Ën  îc; so    tr   gi¸ th d v nh ® ­Gi¸c¶      mua      b¸n qu¸ cao  hoÆc     Êp  víi qu¸ th so    møc    ña  Þ  êng; gi¸c th tr ­ Doanh    nghiÖp  ã  ÷ng  c nh quan  Ö   h kh«ng  ×nh  êng  íi ÷ng  b th v  nh c«ng    ty cã  Òu  Æc   Òn, kinh doanh    Ën  î hoÆc   ÷ng  nhi ® quy     qu¸ thu l   i nh c«ng    ã  Ên  tyc v ®Ò  nghivÊn;   ­ Thanh to¸n hµng    ho¸  µ  Þch  ô  vd v cho  ét  íc kh¸c  íiníc s¶n  Êt m n  v    xu   hoÆc   cung  Êp  µng    Þch  ô  ; ch ho¸,d v ®ã ­Kh«ng  ã    c chøng  õmua    îp lÖ,thÝch  îp khithanh  t  b¸n h     h   to¸n; ­  Êp   µnh  Ch h kh«ng  ng,  ®ó kh«ng  y     Õ     Õ   ®Ç ®ñ ch ®é k to¸n ph¶i thùc       hiÖn; ­ Nh÷ng    nghiÖp  ô      v thu,chikh«ng  îc phª  Öt  ®  duy hoÆc   ÷ng  nh nghiÖp  vô    Ðp    ghich saiquy  nh; ®Þ ­ §¬n  Þ  ∙  Þ  è gi¸c,   v ® b t   hoÆc   ∙  ã    Ën  ® c d lu kh«ng  èttrªnc¸c ph¬ng  Ön t      ti   th«ng    ichóng  tin®¹   hoÆc   õx∙héi; t    ­ K Õt    qu¶  s¶n  Êt,kinh doanh  ña  xu     c doanh  nghiÖp  kh«ng    nh, b¸o  æn ®Þ   c¸o kÕt    qu¶  ¹t®éng kinhdoanh  êng  ho       th xuyªn biÕn  ng;   ®é ­Chi phÝ     qu¶n  ý,   Ý  l   ph qu¶ng      chi c¸o qu¸ cao; ­Bæ   Öm  Õ     ëng    nhi k to¸ntr kh«ng  ng  ®ó quy  nh; ®Þ ­Thùc  Ön  Õ     Óm      hi ch ®é ki kª kh«ng  ng  ®ó quy  nh. ®Þ 10
 11. h Ö  th è ng  c h u È n  m ù c  ki Ó m  to¸n vi Ö t n a m c h u È n  m ù c  s è  310 hi Ó u  bi Õ t v Ò  t × nh h × n h  kinh d o a n h (Ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 219/2000/Q§­ BTC   ngµy  th¸ng12  29    n¨m  2000  ña  é  ëng  é  µichÝnh  c B tr BT  ) Q u y   Þ n h  ch u n g ® 01. M ôc  ch  ña  Èn  ùc  µy  µ quy  nh      ®Ý c chu m n l  ®Þ c¸c nguyªn  ¾c, thñ  ôc c¬  t  t  b¶n  µ  íng  Én  Ó  vh d th thøc  dông    ¸p  c¸c nguyªn  ¾c, thñ  ôc c¬  t  t   b¶n    ×m  Óu  ®Ó t hi t×nh  ×nh  h kinh doanh  µ  Öc  ö  ông  ÷ng  Óu  Õt ®ã     v vi s d nh hi bi   trong qu¸ tr×nh kiÓm        to¸nb¸o c¸o tµi Ýnh.        ch 02. § Ó   ùc  Ön  Óm     th hi ki to¸n b¸o    c¸o  µichÝnh, kiÓm   t    to¸n viªn ph¶i cã  Óu       hi biÕtcÇn  Õt, y    Ò   ×nh  ×nh    thi   ®Ç ®ñ v t h kinh doanh    nh»m   ¸nh    µ  ©n  Ých  îc ® gi¸v ph t ®  c¸c sù  Ön,nghiÖp  ô  µ  ùc tiÔn ho¹t®éng  ña  n  Þ  îckiÓm    µ     ki   v v th      c ®¬ v ®   to¸nm theo  kiÓm       ×  ã  to¸nviªnth c ¶nh  ëng  äng yÕu  n   c¸o tµichÝnh, ®Õ n   Öc  Óm   h tr   ®Õ b¸o        vi ki tra cña  Óm     ki to¸n viªn hoÆc   n      ®Õ b¸o  c¸o  Óm   ki to¸n.VÝ   ô: KiÓ m     d  to¸n viªn sö     dông  ù  Óu  ÕtvÒ   ×nh  ×nh  s hi bi   t h kinh doanh      nh  ñiro  Òm  µng,rñiro    ®Ó x¸c ®Þ r   ti t    kiÓm    µ    nh  éidung,lÞch tr×nh,ph¹m    ña    ñ tôckiÓm  so¸tv x¸c®Þ n        vic c¸cth     to¸n. 03.HiÓu  ÕtcÇn  Õtcña  Óm        ùc hiÖn  ét  éc  Óm      bi   thi   ki to¸nviªn®Ó th   m cu ki to¸n bao  å m   ÷ng  Óu  Õt tæng  g nh hi bi   quan  Ò   Òn   vn kinh  Õ, lÜnh  ùc  ¹t®éng  ña  t  v ho   c ®¬n  Þ, hiÓu  Õt cô  Ó  ¬n  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  n   Þ   îc kiÓm   v  bi   th h v tæ  v ho   c ®¬ v ®   to¸n.Møc     hiÓu  Õt vÒ   n  Þ  ña  Óm         ®é   bi   ®¬ v c ki to¸n viªnkh«ng  Êt thiÕtph¶inh  nh       Ban Gi¸m  c  ña  n  Þ  îckiÓm  ®è c ®¬ v ®   to¸n.  Néi dung  ô  Ó  ÷ng  Ên    Çn  Óu  Õtkhithùc hiÖn  ét  éc  Óm     c th nh v ®Ò c hi bi       m cu ki to¸nb¸o    µichÝnh  îctr×nh bµy    c¸o t   ®    trong Phô  ôcsè    Ó m       îcphÐp    l   01. Ki to¸nviªn®   bæ  sung thªm    éi dung  µo  c¸c n   v danh  ôc  µy  µ  òng  îc phÐp  m n vc ®  kh«ng ph¶i ¸p    dông  Êtc¶  t   danh  ôc  µy  m n cho  ét  éc  Óm    ô  Ó. m cu ki to¸nc th 04.ChuÈn  ùc  µy    ông    m n ¸p d cho  Óm        µichÝnh  µ  òng  îcvËn  ki to¸nb¸o c¸o t   vc ®  dông cho  Óm    ki to¸nth«ng    µichÝnh  tint   kh¸c vµ    Þch  ô  ã  ªnquan  ña    c¸c d v c li   c c«ng  tykiÓm    to¸n. KiÓ m       µ  to¸nviªnv c«ng    Óm     ty ki to¸nph¶itu©n  ñ      th c¸c quy  nh  ña  Èn  ®Þ c chu m ùc  µy  n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  Óm        µichÝnh.        ki to¸nb¸o c¸o t   N é i d u n g  c h u È n   ù c m Thu  Ëp  th th«ng    tin 05. Tríc khi chÊp  Ën  ét  îp  ng  Óm        nh m h ®å ki to¸n,kiÓm     to¸n viªn vµ      c«ng    ty kiÓm  to¸n ph¶ithu  Ëp  ÷ng      th nh th«ng    ¬  é  Ò   Ünh  ùc  ¹t®éng, lo¹  ×nh  tins b v l v ho    i h doanh  nghiÖp,h×nh    thøc së  ÷u,c«ng  Ö    h  ngh s¶n  Êt,tæ  xu   chøc  é  b m¸y  qu¶n  ývµ  l  thùc tiÔn  ¹t®éng  ña  n  Þ, qua    ¸nh      ho   c ®¬ v   ®ã ® gi¸kh¶  n¨ng  ã  Ó  c th thu  Ëp  îc th ®   10
 12. nh÷ng th«ng    Óu  Õt)cÇn  ÕtvÒ   ×nh  ×nh  tin(hi bi   thi   t h kinhdoanh    ùc hiÖn    ®Ó th   c«ng  viÖc  Óm  ki to¸n. 06. Sau    Êp  Ën  îp  ng  Óm     khi ch nh h ®å ki to¸n,kiÓm     to¸n viªn ph¶i thu  Ëp       th nh÷ng  th«ng      ÕtcÇn  Õtngay  õkhib ¾t  u   tinchiti   thi   t    ®Ç c«ng  Öc  Óm  vi ki to¸n.Trong    qu¸ tr×nh kiÓm       to¸n,kiÓm         to¸n viªnph¶ilu«n    xem   Ðt,®¸nh    Ëp  Ët vµ    x  gi¸,c nh   bæ sung thªm   c¸cth«ng    íi. tinm 07. ViÖc    Ëp      thu th c¸c th«ng    Çn  ÕtvÒ   ×nh  ×nh  tinc thi   t h kinh doanh  ña  n     c ®¬ vÞ  µm ét    ×nh tÝch  üli   ôc,bao  å m   Öc    Ëp,®¸nh    µ  i chiÕu  l  qu¸ tr   lu   ªnt   g vi thu th   gi¸v ®è   th«ng      Ëp  îcvíic¸c b»ng  tinthu th ®       chøng  Óm       Êtc¶      o¹n  ña    ki to¸në t   c¸c giai® c qu¸ tr×nh  Óm   ki to¸n.V Ý   ô: C¸c    d  th«ng    ∙  tin® thu  Ëp      o¹n  Ëp  Õ   ¹ch  Én  th ë giai® l k ho v ph¶i® îctiÕp tôccËp  Ët vµ          nh   bæ sung  thªm        o¹n  Õ   Õp ®Ó   Óm    ë c¸c giai® k ti   ki to¸n viªnhiÓu  Õt®Çy    ¬n  Ò   ¹t®éng  ña  n  Þ.   bi   ®ñ h v ho   c ®¬ v 08.§èivíi îp ®ång  Óm           h ki to¸nn¨m  sau,kiÓm        to¸nviªnph¶icËp  Ët vµ  ¸nh    nh   ® gi¸l¹ nh÷ng   i   th«ng    ∙  tin® thu  Ëp  íc ®©y,  Êt  µ nh÷ng  th tr   nh l   th«ng    tintrong  å  ¬  hs kiÓm       to¸n c¸c n¨m  íc.KiÓ m       tr   to¸n viªnph¶ichó    n     Ên    ån  ¹  ∙    ý ®Õ c¸c v ®Ò t t i ph¸t®   hiÖn trong  n¨m  íc vµ  ùc  Ön    ñ  ôc nh»m   tr   th hi c¸c th t   ph¸thiÖn  nh÷ng    ra  thay  æi  ® ®¸ng  Ó     k ph¸tsinh sau  Çn  Óm    íc.   l ki to¸ntr 09. KiÓ m         Ëp    to¸nviªnthu th th«ng    Ò   ×nh  ×nh  tinv t h kinh doanh  õ c¸c nguån    t    nh: ­ Kinh    nghiÖ m   ùc tiÔn vÒ   n  Þ  µ  µnh  Ò   th     ®¬ v v ng ngh kinh doanh  ña  n  Þ    c ®¬ v ® îckiÓm            to¸ntrªnb¸o c¸o tæng  Õt,biªnb¶n  µm  Öc,b¸o  Ý; k   l vi   ch ­Hå   ¬  Óm      s ki to¸nn¨m  íc; tr ­ Trao  æi  íiGi¸m  c, kÕ     ëng    ® v  ®è   to¸ntr hoÆc   bé, nh©n    ña  n  Þ  c¸n    viªnc ®¬ v ® îckiÓm    to¸n; ­ Trao  æi  íi kiÓm      éibé  µ    ® v    to¸nviªnn   v xem   Ðt b¸o    Óm    éibé  ña  x   c¸o ki to¸nn   c ®¬n  Þ  îckiÓm  v®  to¸n; ­ Trao  æi  íikiÓm         ® v  to¸nviªnkh¸c vµ  íic¸c nhµ    Ên  ∙    v    t v ® cung  Êp  Þch  ô  cd v cho  n  Þ   îc kiÓm   ®¬ v ®   to¸n hoÆc   ¹t®éng    ho   trong  ïng  Ünh  ùc  íi®¬n  Þ   îc c l v v  v®  kiÓm to¸n; ­ Trao  æi  íichuyªn    i  îng  ® v  gia,®è t bªn  µi cã  Óu  Õt vÒ   n   Þ   îc ngo   hi bi   ®¬ v ®   kiÓm  to¸n (VÝ  ô: Chuyªn    d  gia kinh  Õ, c¬  t   quan  Êp  c trªn,kh¸ch  µng, nhµ    h   cung  cÊp,c¸c®èi thñ c¹nh tranh.. )        .; ­ Tham     kh¶o    n  È m   ªnquan  n   Ünh  ùc  ¹t®éng  ña  n  Þ  îc c¸cÊ ph li   ®Õ l v ho   c ®¬ v ®   kiÓm     Ý  ô: Sè   Öu thèng    ña  Ýnh  ñ, b¸o  Ý  to¸n(V d   li   kª c Ch ph   ch chuyªn ngµnh, th«ng      tincña  ©n  µng,th«ng    ña  Þ  êng    ng h   tinc th tr chøng kho¸n.. ) .; ­ C¸c    v¨n b¶n ph¸p  ývµ    l   c¸c quy  nh  ã  ®Þ c ¶nh  ëng  n   n  Þ  îc kiÓm   h ®Õ ®¬ v ®   to¸n; ­Kh¶o    ùc tÕ      s¸tth   v¨n phßng,nhµ  ëng  ña  n  Þ  îckiÓm    x c ®¬ v ®   to¸n; ­ C¸c  µiliÖu do  n  Þ  îckiÓm      t     ®¬ v ®   to¸ncung  Êp  Ý  ô:NghÞ   Õt  µ    c (V d   quy v biªn b¶n    éc  äp, tµiliÖu göicho      «ng  c¸c cu h        c¸c cæ ® hay cho  ¬  c quan  Êp  c trªn,   c¸o  b¸o  qu¶n  ýnéibé, b¸o    µichÝnh  nh  ú,c¸c chÝnh  l      c¸o t   ®Þ k    s¸ch vÒ     qu¶n  ýkinh tÕ,tµi l       chÝnh,thuÕ,h Ö   èng  Õ       th k to¸n, µiliÖu kiÓm    éibé,quy  nh  Ò   Òn  ¹n,      t so¸tn     ®Þ v quy h  chøc n¨ng,nhiÖm  ô  ña  õng bé  Ën    v c t   ph trong®¬n  Þ... .   v ) 11
 13. Sö   ông  Óu  Õt d hi bi 10. Nh÷ng  Óu  ÕtvÒ   ×nh  ×nh    hi bi   t h kinh doanh  µc¬  ë    l   s quan  äng ®Ó   Óm   tr   ki to¸nviªn® a      Ðt ®o¸n      ra c¸c x   chuyªn m«n.    Møc    Óu  Õtt×nh  ×nh  ®é hi bi   h kinh doanh    vµ  Öc  ö  ông    Óu  Õt nµy  ét  vi s d c¸c hi bi   m c¸ch hîp lýsÏ trî óp  Óm               gi ki to¸n viªntrong  c¸cc«ng  Öc:   vi ­§¸nh    ñiro vµ    nh    Ên    ¸ng  ó  ;   gi¸r     x¸c®Þ c¸cv ®Ò ® ch ý ­LËp  Õ   ¹ch vµ  ùc hiÖn    k ho   th   c«ng  Öc  Óm    ét  vi ki to¸nm c¸ch hiÖu    qu¶; ­§¸nh      gi¸b»ng  chøng  Óm  ki to¸n; ­Cung  Êp  Þch  ô  èth¬n    cd v t  cho  n  Þ  îckiÓm  ®¬ v ®   to¸n. 11. Trong    qu¸  ×nh  Óm   tr ki to¸n,hiÓu  Õt vÒ   ×nh  ×nh    bi   t h kinh doanh  µ rÊt l    quan  äng®Ó   óp kiÓm      Ðt ®o¸n      Ýa  ¹nh cô  Ó  tr   gi   to¸nviªnx   trªnc¸ckh c   th sau: ­§¸nh    ñiro tiÒm  µng  µ  ñiro kiÓm    gi¸r     t v r   so¸t; ­  ©n   Ých  ñiro  Ph t r   kinh doanh  µ  v c¸c  ¬ng  gi¶iquyÕt  ña  ph ¸n    c Gi¸m  c  ®è (hoÆc  êi® øng  u); ng   ®Ç ­X ©y  ùng  Õ   ¹ch vµ  ¬ng  ×nh kiÓm    d k ho   ch tr   to¸n; ­ X¸c  nh    ®Þ møc    äng yÕu  µ  ¸nh    ù  ï hîp cña  ®é tr   v® gi¸s ph     møc    äng yÕu   ®é tr   ®ã   trongqu¸ tr×nh kiÓm       to¸n; ­§¸nh    Ò   ù  y    µ  Ýnh  Ých  îp cña      gi¸v s ®Ç ®ñ v t th h  c¸cb»ng  chøng  Óm  ki to¸n; ­§¸nh      ctÝnh  Õ     µ    ×nh cña    gi¸c¸cí   k to¸nv gi¶itr   Gi¸m  c; ®è ­ X¸c  nh    ïng ph¶ichó    Æc   Öttrong viÖc  Óm    µ    ü    ®Þ c¸cv     ý® bi     ki to¸nv c¸ck n¨ng  kiÓm    Çn  Õt; to¸nc thi ­X¸c  nh    li     ®Þ c¸cbªn  ªnquan  µ  v nghiÖp  ô    v ph¸tsinh gi÷a c¸cbªn  ªnquan;       li   ­X¸c  nh      ®Þ c¸cth«ng    ã  © u   Én  tinc m thu ; ­ X¸c  nh    ×nh  èng  Êt th ng  Ý  ô:Gian  Ën    ®Þ c¸ct hu b   ê (V d   l hoÆc   kh«ng  ©n  ñ tu th   ph¸p  Ët vµ  lu   c¸c    nh;  è  Öu  èng  m © u   Én  íisè  Öu  qui ®Þ s li th kª  thu v   li b¸o  c¸o  µi t  chÝnh.. ) .; ­§Æt    ©u  áith¨m  vµ  ¸nh      ra c h   dß  ® gi¸møc    îp lýcña    ©u    êi ®é h     c¸cc tr¶l ; ­ Xem   Ðt sù  ïhîp cña  Õ     Õ     x   ph     ch ®é k to¸n,c¸cth«ng    ×nh bµy    c¸o     tintr   trªnb¸o  tµi Ýnh.  ch 12.KiÓ m       µ    to¸nviªnv c«ng    Óm    ö  ông    î ýkiÓm    îcph©n  tyki to¸ns d c¸ctr    l to¸n®   c«ng  ùc hiÖn  th   c«ng  Öc  Óm    òng  vi ki to¸nc ph¶i®¶m     b¶o  t® îcsù  Óu  ÕtnhÊt ®¹     hi bi     ®Þnh  Ò   ×nh  ×nh  vt h kinh doanh    ùc hiÖn    ®Ó th   c«ng  Öc  ña  × nh.  vi c m Ngoµi ra,c¸c     trî ýph¶ithùc hiÖn  Öc  thËp     l     vi thu  th«ng      tinbæ sung  ¸p  ® øng  yªu  Çu  c c«ng  Öc  vi cña  ×nh  µ    æi    m v trao® c¸cth«ng      íi   µnh    tin®ã v   th c¸c viªnkh¸ccña  ã m.    nh 13. § Ó   ö  ông  Öu    sd hi qu¶    Óu  ÕtvÒ   ×nh  ×nh  c¸c hi bi   t h kinh doanh,kiÓm         to¸n viªn ph¶i ®¸nh        gi¸,xem   Ðt  x møc     ®é ¶nh  ëng  h tæng  Ó  õ nh÷ng  Óu  Õt cña  th t   hi bi   m ×nh  n   ®Õ b¸o  tµichÝnh  ña  n  Þ, còng    ù  ï hîp  ña    ¬  ë  Én  c¸o    c ®¬ v   nh s ph   c c¸c c s d liÖu trong  b¸o  c¸o  µichÝnh  víinh÷ng  Óu  Õt cña  Óm   t  so    hi bi   ki to¸n viªn vÒ   ×nh    t h×nh  kinhdoanh./   . 12
 14. P h ô  l ô c s è  0 1 N h ÷ n g  n éi d u n g  c ô  th Ó  ki Ó m  to¸n viªn p h ¶i  hi Ó u  bi Õ t v Ò  t × nh h × n h  kinh d o a n h  c ñ a ® ¬ n   Þ  ® îc ki Ó m  to¸n v A­ Hi Ó u  bi Õ t ch u n g   v Ò  n Ò n  kinh t Õ : ­Thùc  ¹ngn Òn    tr   kinh tÕ  Ý  ô:Suy    (V d   tho¸it¨ngtr ng      ë kinh tÕ,. . ; ,   .) ­C¸c  ûlÖ    Êtvµ    t   l∙su   kh¶  i n¨ng  µichÝnh  ña  Òn  t  cn kinhtÕ;   ­Møc    ¹m    µ    Þ®¬n  Þ  Òn tÖ;   ®é l ph¸tv gi¸tr   v ti   ­C¸c  Ýnh    ch s¸ch cña  Ýnh  ñ:   Ch ph +  Ýnh  Ch s¸ch  Òn  Ö  ©n  µng  Ý  ô: Møc     Êt,tØ    èi ®o¸i,h¹n  ti t ng h (V d   l∙ su   gi¸h   i   møc  Ýn  ông,.. ) td .; +  Ýnh  Ch s¸ch tµichÝnh;    +  Ýnh  Ch s¸ch  Õ   VÝ   ô: Thu Õ     Þ gia  thu (  d  gi¸tr   t¨ng;thuÕ   Êt  Ëp  Èu;   xu nh kh   thuÕ    Ëp  thu nh doanh nghiÖp,. . ; .) +  Ýnh  Ch s¸ch khuyÕn  Ých  u    (VÝ  ô:  kh ®Ç t d C¸c  ¬ng  ×nh  îgióp  ña  ch tr tr  c Ch Ýnh  ñ,.. ) ph .. ­ BiÕn  ng  Þ  êng    ®é th tr chøng kho¸n vµ    û lÖ  ¶m     c¸c t   ® b¶o  toµn  an  trong ho¹t    ®éng kinh doanh  ña  n  Þ  îckiÓm    c ®¬ v ®   to¸n; ­KiÓ m     ¹ihèivµ  gi¸ngo¹itÖ.   so¸tngo     tØ       B­ M «i tr n g  v µ  l Ü nh v ù c h o ¹t ® é n g  c ñ a  ê ® ¬ n   Þ  ® îc ki Ó m   v to¸n: ­C¸c    Çu  Ò     yªu c v m«i  êng  µ    Ên    ªnquan; tr v c¸cv ®Ò li   ­ThÞ   êng  µ  ¹nh tranh;   tr vc   ­§Æc   iÓ m   ¹t®éng    ® ho   kinhdoanh  i   ôchay    (l ªn   t theo thêivô);    ­C¸c    thay ® æi    trong c«ng  Ö     ngh s¶n  Êt,kinh doanh; xu     ­ Rñi  kinh    ro  doanh  Ý  ô: C«ng  (V d   nghÖ  cao, thÞ  Õu  ña  Þ  êng, c¹nh   hi c th tr     tranh,. . ; .) ­Sù    Ñp    thu h hay  ë   éng  mr quy    m« kinh doanh;   ­ C¸c  iÒu  Ön  Êt  î (VÝ  ô: Cung, cÇu    ® ki b l   i d    t¨ng hoÆc     gi¶m, chiÕn    tranh,gi¸    c¶,. . ; .) ­ C¸c  û suÊt quan  äng  µ    è  Öu  èng  vÒ   ¹t®éng  t    tr v c¸c s li th kª  ho   kinh doanh  hµng  n¨m; ­ChuÈn  ùc, chÕ     Õ     µ    Ên    ªnquan;   m   ®é k to¸nv c¸cv ®Ò li   ­C¸c    quy  nh  ®Þ ph¸p luËtvµ    Ýnh      c¸cch s¸ch,chÕ     ô  Ó  ã  ªnquan;   ®é c th c li   ­C¸c  ån    ngu cung  Êp  Ý  ô:Hµng  ãa,dÞch  ô,lao®éng,..   µ    c (V d   h  v    .v gi¸c¶. ) 13
 15. C ­   h © n   è n éi t¹i ñ a ® ¬ n  v Þ   îc ki Ó m   N t  c ® to¸n: 1­ C¸c  Æc   iÓ m     ® ® quan  äng vÒ   ë  ÷u  µ  tr   s h v qu¶n  ý l ­Héi ®ång     qu¶n  Þ: tr +  è îng uû    µ  µnh  Çn; S l   viªnv th ph +  tÝn  µ  Uy  v kinhnghiÖm  ña  õng c¸nh©n;   c t    +  Ýnh  c  Ëp ®èi víi T ®é l       Gi¸m  c  µ  Óm    ¹t®éng  ña  ®è v ki so¸tho   c Gi¸m  c; ®è +  C¸c  éc  äp  nh  ú; cu h ®Þ k +  ù  ån t¹ vµ  ¹m    ¹t®éng  ña  S t     ph viho   i c Ban  Óm  ki so¸t; +  ù  ån t¹ vµ    ng  ña  S t     t¸c®é c quy  Õ   ¹t®éng  ña  n  Þ; i ch ho   c ®¬ v +  ÷ng  Nh thay ® æi  Ò     è  Ên    v c¸cc v chuyªn m«n  Õu  ã).   (n c ­Gi¸m  c  êi® øng  u)  µ  é    ®è (ng   ®Ç v b m¸y  iÒu  µnh: ® h +  Thay  æi  ©n  ù  Ý  ô:Gi¸m  c,Phã  ® nh s (V d   ®è   Gi¸m  c, K Õ     ëng,.. ) ®è   to¸ntr .; +  Kinh  nghiÖ m  µ  tÝn; v uy  +  Thu  Ëp; nh +  C¸c    é  µichÝnh  ñ  ètvµ  Þ  Ýcña  ä  c¸n b t   ch ch   v tr   h trong®¬n  Þ;   v +  Õ     ëng  µ  ©n    Õ   K to¸ntr v nh viªnk to¸n; +  C¸c  Õ     ch ®é khuyÕn  Ých  ËtchÊt,khen  ëng,kû  Ët; kh v    th   lu +  ö  ông    ctÝnh  Õ     µ  ù  Sd c¸cí   k to¸nv d to¸n; +  ©n  Êp  Òn  ¹n vµ  Ph c quy h   tr¸chnhiÖ m    trongbé    m¸y  iÒu  µnh; ® h +    ùc®èi víi ¸p l       Gi¸m  c  ®è (hoÆc  êi® øng  u); ng   ®Ç +  C¸c  Ö   èng  h th th«ng    tinqu¶n  ý. l ­ Lo¹ih×nh     doanh nghiÖp    Ý   ô: Nhµ   íc,tËp  Ó, tnh©n, cæ   Çn, tr¸ch (V d   n  th      ph     nhiÖm  ÷u  ¹n,doanh  hh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi. . ; c v ®Ç tn   .) ­LÜnh  ùc,ph¹m    µ  i t ng ® îcphÐp    v  viv ®è  î     kinhdoanh;   ­Thêih¹n ® îcphÐp  ¹t®éng;       ho   ­ C¸c  ñ  ë  ÷u  èn  µ    li     ch s h v v c¸cbªn  ªnquan  Ý  ô:Trong  íc,ngoµiníc,uy  Ýn  (V d   n    t vµ  kinh nghiÖ m,  . ;   .. ) ­C¬   Êu  èn  ÷ng    c v (nh thay ® æi  Çn  y    g ®© hay  ù  Õn  d ki trong t ng    . ;  ¬ lai .. ) , ­S¬     chøc  é    ®å tæ  b m¸y  s¶n  Êt,kinh doanh; xu     ­Ph¹m    ¹t®éng;   viho   ­C¬   ë    s s¶n  Êt,kinh doanh  Ýnh  µ      xu     ch v c¸cchinh¸nh,®¹ilý;    ­S¬     chøc  é    ®å tæ  b m¸y  qu¶n  ý; l ­C¸c  ôc      m tiªuqu¶n  ývµ  Õ   ¹ch chiÕn îc; l   k ho   l ­ Thu  Ñp    h hay  ë   éng  ¹t®éng  mr ho   kinh doanh  ®∙ lªnkÕ   ¹ch    (     ho hay  ∙  ùc ® th   hiÖn  Çn  y); g ®© ­C¸c  ån  µ  Ön    ngu v bi ph¸p tµichÝnh;    14
 16. ­Chøc    n¨ng  µ  Êtl ng ho¹t®éng  ña  é  Ën  Óm    éibé  Õu  ã); v ch  î     c b ph ki to¸nn   (n c ­Quan  Ö m   µ  i   ña    ni v th¸  c Gi¸m  c  i víi Ö   èng  Óm    éibé; ®é ®è ®è     th h ki so¸tn   ­C«ng    Óm    µ  Óm          tyki to¸nv ki to¸nviªnc¸cn¨m  íc. tr 2­ T×nh  ×nh    h kinh doanh  ña  n  Þ   c ®¬ v (S¶n  È m,  Þ  êng,c¸cnhµ  ph th tr    cung  Êp,chiphÝ, c¸cho¹t®éng  c         nghiÖp  ô) v ­§Æc   iÓ m   µ      ¹t®éng    ® v quim« ho   s¶n  Êt,kinhdoanh; xu       ­C¸c  iÒu  Ön    ® ki s¶n  Êt,kho  ,   xu   b∙i v¨n phßng;   ­ C¸c  Ên    Ò   ©n  ùc (VÝ  ô: Sè  îng,chÊt l ng    ng, sù  ©n  è    v ®Ò v nh l  d  l    î lao ®é   ph b nh©n  ùc,nguån  l  cung  Êp, møc  ¬ng, quy  Õ   ©n  c  l   ch nh viªn,tho¶  c lao ®éng  Ëp    í    t thÓ  µ  v c«ng  oµn, viÖc  ùc hiÖn  Õ     u  Ývµ  ®   th   ch ®é h tr   quy  nh  ña  Ýnh  ñ  Ò   ®Þ c Ch ph v lao®éng,.. )   .; ­ S¶n  È m,  Þch  ô  µ  Þ  êng  Ý   ô:  ph d v v th tr (V d C¸c  kh¸ch  µng  µ  îp  ng  h v h ®å chÝnh, c¸c ®iÒu     kho¶n  Ò   v thanh  to¸n,tû lÖ  î nhuËn  ép, phÇn  Þ  êng  Õm       l  i g  th tr chi lÜnh,c¸c®èi thñ c¹nh tranh,xuÊt khÈu,c¸cchÝnh                s¸ch gi¸c¶,danh  Õng    Æt       ti c¸cm hµng,b¶o  µnh,®¬n  Æt  µng,xu  íng,chiÕn îcvµ  ôc    Õp thÞ,quy  ×nh   h   ® h  h   l  m tiªuti     tr   s¶n  Êt,. . ; xu .) ­ C¸c  µ    nh cung  Êp  µng  ch ho¸  µ  Þch  ô  vd v quan  äng (VÝ  ô: C¸c  îp  ng  tr   d  h ®å dµih¹n,møc      nh  ña  µ     ®é æn ®Þ c nh cung  Êp, c¸c ®iÒu  Ön  c    ki thanh  to¸n,c¸c h×nh     thøc nhËp  Èu,c¸ch×nh    kh     thøc cung    øng,.. ) .; ­Hµng  ån kho  Ý  ô:§Þa  iÓ m,  è îng,chÊtl ng,quy    t  (V d   ® sl    î   c¸ch,. . ; .) ­Lîi Õ  ¬ng  ¹i,quyÒn  ö  ông     th th m  sd nh∙n hiÖu,b»ng        ph¸tminh  s¸ng chÕ...   ; ­C¸c    kho¶n    Ý  chiph quan  äng; tr ­Nghiªncøu  µ    iÓn;     v ph¸ttr ­ C¸c  µis¶n, c«ng  î,nghiÖp  ô    t    n  v b»ng  ¹itÖ  µ    ngo   v c¸c nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   hi rñiro hèi®o¸i;      ­LuËt ph¸p vµ          c¸cquy  nh  ã  ®Þ c ¶nh  ëng  ín®Õ n   n  Þ  îckiÓm  h l  ®¬ v ®   to¸n; ­C¸c  Ö   èng    h th th«ng    tinqu¶n  ý(T×nh  ¹nghiÖn  ¹   ù  Õn  l  tr   t id ki thay ® æi,.. ) ,     .; ­C¬   Êu  îvay,c¸c®iÒu    c n     kho¶n    Ñp  µ  íh¹n nî. thu h v gi     i 3­ Kh¶    n¨ng  µi Ýnh  t  ch (C¸cnh©n  è li     t   ªnquan  n   ×nh  ×nh  µichÝnh  µ  ®Õ t h t  v kh¶  n¨ng  sinh lîcña  n      i ®¬ vÞ  îckiÓm  ®  to¸n) ­C¸c  ûsuÊtquan  äng vµ  è  Öu thèng    Ò   ¹t®éng    t    tr   s li   kª v ho   kinhdoanh;   ­Xu  íng biÕn  ng  ña  Õt   h  ®é c k qu¶  µichÝnh. t  4­ M«i  êng  Ëp b¸o      tr l   c¸o (C¸c    ng  t¸c ®é kh¸ch quan  ã  c ¶nh  ëng  n   h ®Õ Gi¸m  c  ®è (hoÆc   êi ® øng  ng   ®Ç u)  n  Þ  ®¬ v trong viÖc  Ëp c¸cb¸o c¸o tµichÝnh)   l         5­ Y Õ u   èluËtph¸p   t    ­M«i  êng  µ      tr v c¸cquy  nh  ®Þ ph¸p luËt;   ­C¸c  Ýnh    ch s¸ch tµichÝnh  µ  Ýnh     v ch s¸ch thuÕ    ; ­C¸c    Çu  i víi     Óm    yªu c ®è     c¸o ki b¸o to¸n; 15
 17. ­Nh÷ng  êisö  ông      µichÝnh.   ng   d b¸o c¸o t   16
 18. h Ö  th è ng c h u È n  m ù c  ki Ó m  to¸n vi Ö t n a m C h u È n  m ù c  s è  5 00 b » n g  c h ø n g  ki Ó m  to¸n (Ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 219/2000/Q§­ BTC ngµy  th¸ng12  29    n¨m  2000  ña  é  ëng  é  µichÝnh) c B tr BT  q ui ® Þ n h  ch u n g 01. M ôc  ch  ña  Èn  ùc  µy  µ quy  nh      ®Ý c chu m n l  ®Þ c¸c nguyªn  ¾c, thñ  ôc c¬  t  t  b¶n  µ  íng dÉn  Ó  vh   th thøc ¸p dông       c¸cnguyªn t¾c,thñ tôcc¬          b¶n  i víi è îng vµ  ®è     l   s chÊtl ng c¸cb»ng   î     chøng  Óm    ki to¸nph¶ithu thËp    Óm        µi Ýnh.    khiki to¸nb¸o c¸o t  ch 02.  Ó m   Ki to¸n viªn vµ      c«ng    Óm   ty ki to¸n ph¶i thu  Ëp  y         th ®Ç ®ñ c¸c b»ng  chøng  Óm   ki to¸n thÝch  îp    µm  ¬  ë  a  ý  Õn  ña  ×nh  Ò     h ®Ó l c s ® ra  ki c m v b¸o  tµi c¸o    chÝnh  ña  n  Þ  îckiÓm  c ®¬ v ®   to¸n.   03.ChuÈn  ùc  µy    ông    m n ¸p d cho  Óm        µichÝnh  µ  òng  îcvËn  ki to¸nb¸o c¸o t   vc ®  dông cho  Óm    ki to¸nth«ng    µichÝnh  tint   kh¸c vµ    Þch  ô  ã  ªnquan  ña    c¸c d v c li   c c«ng  tykiÓm    to¸n. KiÓ m  to¸n viªnvµ      c«ng    Óm   ty ki to¸n ph¶itu©n  ñ      nh  ña  Èn      th c¸c qui ®Þ c chu m ùc  µy  n trong qu¸ tr×nh thu thËp  µ  ö  ýb»ng        v x l  chøng  Óm  ki to¸n. §¬n  Þ   îc kiÓm   v®  to¸n (kh¸ch hµng)  µ        v c¸c bªn  ö  ông  Õt  sd k qu¶  Óm     ki to¸n ph¶icã  ÷ng  Óu  Õt cÇn  ÕtvÒ   Èn  ùc  µy    èihîp    nh hi bi   thi   chu m n ®Ó ph   c«ng  Öc  µ  vi v xö  ýc¸c m èi  l    quan  Ö   ªnquan  n     ×nh cung  Êp  µ    Ëp  h li   ®Õ qu¸ tr   c v thu th b»ng  chøng  kiÓm to¸n. 04. B»ng    chøng  Óm   ki to¸n ® îc thu  Ëp      th b»ng  ù  Õt  îp  Ých  îp  ÷a    s k h th h gi c¸c thñ tôcthö nghiÖm  Óm    µ  ö nghiÖm  ¬      ki so¸tv th   c b¶n.Trong  ét  è  êng  îp,b»ng    m s tr h  chøng  Óm    ki to¸nchØ  ã  Ó    Ëp  îcb»ng  ö nghiÖm  ¬  c th thu th ®   th   c b¶n.   C¸c  Ëtng÷  thu   trongchuÈn  ùc  µy  îchiÓu      m n ®  nh sau: 05. B»ng    chøng  Óm   ki to¸n:Lµ  Êtc¶    µiliÖu,th«ng    kiÓm         t   c¸c t     tindo  to¸nviªn thu thËp  îcli     ®   ªnquan  n   éc  Óm    µ  ùa      ®Õ cu ki to¸nv d trªnc¸cth«ng    µy  Óm    tinn ki to¸n viªnh×nh  µnh  ý  Õn  ña  ×nh.   th nªn  ki c m   B»ng chøng  Óm    ki to¸nbao  å m     µiliÖu,chøng  õ,sæ   Õ   g c¸ct     t   k to¸n,b¸o    µi   c¸o t   chÝnh  µ    µi Öu,th«ng    õnh÷ng  ån  v c¸ct   li   tint   ngu kh¸c. 06. Thö    nghiÖ m   Óm     Óm    Ö   èng  Óm   ki so¸t(ki trah th ki so¸t) Lµ  Öc  Óm     : vi ki   tra ®Ó  thu  Ëp  th b»ng  chøng  Óm   ki to¸n vÒ   ù  ÕtkÕ   ï hîp  µ  ù  Ën  µnh  ÷u    s thi   ph   vsv h h hiÖu  ña  Ö   èng  Õ     µ  Ö   èng  Óm    éibé. c h th k to¸nv h th ki so¸tn     07. Thö     nghiÖ m   ¬  c b¶n  Óm    ¬  (ki tra c b¶n):Lµ  Öc  Óm         vi ki tra ®Ó thu  Ëp  th b»ng  chøng  Óm     ªnquan  n   ki to¸n li   ®Õ b¸o  tµichÝnh  c¸o    nh»m     Ön  nh÷ng  ph¸thi ra  sai sãt träng  Õu   µm     y l ¶nh  ëng  n   h ®Õ b¸o  c¸o  µichÝnh. “Thö  t    nghiÖ m   ¬  c b¶n"  gå m: a/ KiÓ m       Õtc¸cnghiÖp  ô  µ  è  ;    trachiti     v v s d  b/ Quy  ×nh ph©n  Ých.    tr   t 17
 19. N é i d u n g   h u È n  m ù c   c B»ng  chøng  Ó m   ki to¸n ®Ç y     µ  Ých  îp   ®ñ v th h 08. KiÓ m     to¸n viªnph¶ithu  Ëp  y            th ®Ç ®ñ c¸c b»ng  chøng  Óm   ki to¸n   Ých    th hîp cho  çi  ¹ ý  Õn  ña  × nh. Sù  ®Çy  "  µ  Ýnh  Ých  îp"lu«n ®i  Òn víi   m lo i ki c m    " ®ñ v t "th h    li     nhau  µ  îc¸p dông  v®    cho    c¸c b»ng chøng  Óm      Ëp  îctõ c¸c thñ tôc thö ki to¸nthu th ®             nghiÖm  Óm    µ  ö nghiÖ m  ¬  ki so¸tv th   c b¶n.“§Çy  ”  µtiªuchuÈn  Ó  Ön  Ò   è ­   ®ñ l     th hi v s l îng b»ng    chøng  Óm  ki to¸n; Ých  îp”lµtiªuchuÈn  Ó  Ön  Êtl ng,®é     Ëy    “Th h      th hi ch  î   tinc cña  b»ng  chøng  Óm   ki to¸n.Th«ng  êng  Óm     th ki to¸n viªndùa         trªnc¸c b»ng  chøng  mang  Ýnh  Ðt ®o¸n  µ  t x  v thuyÕt phôc  Òu  ¬n  µtÝnh  ¼ng  nh  ¾c  ¾n.    nhi h l   kh ®Þ ch ch B»ng  chøng  Óm   ki to¸n th ng    ê thu  îc tõ nhiÒu  ån, nhiÒu  ¹ng  ®    ngu   d kh¸c nhau      ®Ó lµm    cho  ïng m ét  ¬  ë  Én  Öu. c¨n cø  c  c s d li 09. Trong    ×nh h×nh  µnh    Õn  ña  × nh,  Óm        qu¸ tr   th ý ki c m ki to¸nviªnkh«ng  Êt nh   thiÕtph¶ikiÓm   tÊtc¶        tra    c¸cth«ng    ã  ½n. KiÓ m       îcphÐp  a    Õt  tinc s   to¸nviªn®   ® ra k luËn  Ò   è    µikho¶n, c¸c nghiÖp  ô  v s dt      v kinh tÕ    hoÆc   Ö   èng  Óm     éi bé  h th ki so¸tn   trªnc¬  ë  Óm     än  É u     s ki tra ch m theo  ¬ng  ph ph¸p  èng  hoÆc   th kª  theo  Ðt  o¸n    x® c¸ nh©n. 10. §¸nh    ña  Óm     gi¸c ki to¸n viªnvÒ   ù  y     µ  Ýnh  Ých  îp  ña      s ®Ç ®ñ v t th h c b»ng  chøng  Óm    ñ  Õu  ô  éc vµo: ki to¸nch y ph thu   . TÝnh  Êt,néi dung  µ    ch     v møc     ñiro  Òm  µng  ña  µn  é  ®é r   ti t c to b b¸o  c¸o  µi t  chÝnh,tõng sè    µikho¶n      dt   hoÆc   õng lo¹ nghiÖp  ô; t  i   v .H Ö   èng  Õ     th k to¸n,h Ö   èng  Óm    éibé  µ  ù  ¸nh    Ò   ñiro kiÓm     th ki so¸tn   v s ® gi¸v r     so¸t; .TÝnh  ängyÕu  ña    tr   c kho¶n  ôc  îckiÓm    m ®  tra; .Kinh    nghiÖ m  õc¸clÇn  Óm    íc; t     ki to¸ntr .K Õt    qu¶    ñ tôc kiÓm   c¸c th     to¸n,kÓ   c¸c saisãthoÆc     c¶        gian lËn  ∙  îcph¸t   ®®    hiÖn;   .Nguån  èc,®é     Ëy  ña    µiliÖu,th«ng    g   tinc c c¸ct     tin. 11. Khi thu  Ëp     th b»ng  chøng  Óm   ki to¸n tõ c¸c thö       nghiÖm   Óm   ki so¸t,kiÓm     to¸nviªnph¶i      xem   Ðt sù  y    µ  Ýnh  Ých  îp cña    x   ®Ç ®ñ v t th h  c¸c b»ng chøng lµm  ¬    c së cho  Öc  ¸nh    ña  ×nh  Ò   ñiro kiÓm  vi ® gi¸c m v r   so¸t.   12. KiÓ m       Çn  thËp    to¸nviªnc thu  b»ng chøng  Óm     õ h Ö   èng  Õ     ki to¸nt   th k to¸n vµ  Ö   èng  Óm    éibé  Ò     ¬ng  Ön: h th ki so¸tn   v c¸cph di   ThiÕt kÕ:  Ö   èng  Õ     µ  Ö   èng  Óm     éibé  îc thiÕtkÕ       H th k to¸n v h th ki so¸tn   ®     sao cho  ã  c kh¶  n¨ng  ng¨n ngõa,ph¸thiÖn  µ  öa  ÷a      ãtträng yÕu;      v s ch c¸csais       Thùc  Ön: H Ö   èng  Õ   hi   th k to¸n vµ  Ö   èng  Óm     éi bé  ån  ¹  µ  ¹t   h th ki so¸tn   t t i ho   v ®éng  ét  m c¸ch h÷u  Öu    hi trongsuètthêikú        xem   Ðt. x 13. Khi thu thËp      b»ng chøng  Óm     õ c¸c thö nghiÖ m   ¬  ki to¸nt       c b¶n, kiÓm       to¸n viªn ph¶i xem   Ðt  ù  y     µ  Ýnh  Ých  îp  ña        x s ®Ç ®ñ v t th h c c¸c b»ng  chøng  õ c¸c thö  t    nghiÖm   ¬  c b¶n  Õt  îp víi   k h     b»ng  c¸c chøng    îctõ thö nghiÖm   Óm     thu ®       ki so¸tnh»m   kh ¼ng  nh  ¬  ë  Én  Öu cña      µi Ýnh. ®Þ c s d li   b¸o c¸o t   ch   14. C¬   ë  Én  Öu cña    sd li   b¸o  tµichÝnh: Lµ  cø  ña    c¸o      c¨n  c c¸c kho¶n  ôc  µ  m v th«ng    ×nh  µy  tintr b trong b¸o  tµichÝnh  Gi¸m  c    c¸o    do  ®è (hoÆc  êi ® øng  u)  ng   ®Ç ®¬n  Þ   Þu  v ch tr¸chnhiÖ m   Ëp    ¬  ë    Èn  ùc  µ  Õ     Õ     l trªnc s c¸c chu m v ch ®é k to¸n qui    18
 20. ® Þnh ph¶i® îcthÓ  Ön  â rµng     hi r   hoÆc   ã  ¬  ë  i víi õng  c c s ®è     t chØ    tiªutrong b¸o      c¸o tµi Ýnh.   ch   C¬   ë  Én  Öu cña      µichÝnh  s d li   b¸o c¸o t   ph¶icã      Èn    c¸ctiªuchu sau: a/ HiÖn  ÷u: M ét  µis¶n    h  t  hay  ét  m kho¶n  î ph¶n  n  ¸nh    trªnb¸o c¸o  µichÝnh  t  thùc tÕ    ph¶itån t¹ (cã thùc)vµo  êi®iÓ m   Ëp b¸o c¸o;        i   th   l    b/Quy Òn  µ  Üa  ô:M ét  µis¶n    v ngh v   t  hay  ét  m kho¶n  îph¶n      c¸o tµi n  ¸nh trªnb¸o      chÝnh  n  Þ  ®¬ v ph¶icã  Òn  ë  ÷u    quy s h hoÆc   ã c tr¸chnhiÖ m   µn    ¹  êi®iÓ m     ho tr¶t i   th lËp b¸o c¸o;    c/ Ph¸tsinh:M ét        nghiÖp  ô  v hay  ét  ù  Ön  ∙    Ðp  ×  m s ki ® ghich th ph¶i®∙    x¶y    ra vµ  ã  ªnquan  n   n  Þ  c li   ®Õ ®¬ v trong thêikú      xem  Ðt; x d/ §Çy  :  µn  é  µis¶n,c¸c kho¶n  î,nghiÖp  ô    ®ñ To b t      n  v hay  giao dÞch  ∙    ® x¶y    ra cã  ªnquan  n       µi Ýnh  li   ®Õ b¸o c¸o t   ch ph¶i® îcghichÐp  Õt    ù  Ön  ªnquan;     h c¸cs ki li   e/ §¸nh    ét  µis¶n    gi¸:M t  hay  ét  m kho¶n  î ® îcghichÐp  n      theo    Þ thÝch  îp gi¸tr   h  trªnc¬  ë  Èn  ùc  µ  Õ     Õ     Ön  µnh    s chu m v ch ®é k to¸nhi h (hoÆc  îcthõa nhËn); ®    f/ChÝnh    ét    x¸c:M nghiÖp  ô  v hay  ét  ù  Ön  îcghichÐp  m s ki ®     theo  ng    Þ ®ó gi¸tr   cña  ã, doanh    n  thu hay    Ý   îc ghinhËn  ng  ú, ®óng  chiph ®     ®ó k  kho¶n  ôc  µ  ng  m v ®ó vÒ     äc. to¸nh g/ Tr×nh  µy  µ    b v c«ng  è: C¸c  b  kho¶n  ôc  îcph©n  ¹   Ôn  tvµ  m ®  lo idi ®¹   c«ng  è  , b phïhîp víi Èn  ùc  µ  Õ     Õ     Ön  µnh       chu m v ch ®é k to¸nhi h (hoÆc  îcchÊp  Ën). ®  nh 15.B»ng    chøng  Óm    ki to¸nph¶i® îcthu thËp      cho  õng  ¬  ë  Én  Öu cña    t c s d li   b¸o c¸o tµichÝnh.B»ng       chøng  ªnquan  n   ét  ¬  ë  Én  Öu (nh  ù  Ön  ÷u  ña  li   ®Õ m c s d li   s hi h c hµng  ån kho) kh«ng  Ó  ï ®¾ p   t    th b   cho  Öc  Õu  vi thi b»ng  chøng  ªnquan  n   ¬  ë  li   ®Õ c s dÉn  Öu  li kh¸c (nh    Þ cña  µng  ån    gi¸tr   h t kho  ). Néi  ®ã   dung, lÞch  ×nh  µ  ¹m      tr v ph vi cña    ö  c¸c th nghiÖ m   ¬  c b¶n  îc thay ® æi  ú  éc  µo  õng  ¬  ë  Én  Öu.C¸c  ®    tu thu v t csd li   thö nghiÖ m  ã  Ó    c th cung  Êp  c b»ng  chøng  Óm    ki to¸ncho  Òu  ¬  ë  Én  Öu cïng nhi c s d li     m ét  óc (nh viÖc  håi c¸c kho¶n  l    thu      ph¶ithu  ã  Ó    c th cung  Êp  c b»ng  chøng  cho  ù  s hiÖn  ÷u  µ    Þcña    h v gi¸tr   c¸ckho¶n  ph¶ithu ®ã).    16. §é    Ëy  ña    tinc c b»ng  chøng  Óm   ki to¸n phô  éc  µo  ån  èc  ë      thu v ngu g ( bªn trong hay      ë bªn  µi); ×nh  ngo  h thøc  ×nh  (h ¶nh, tµiliÖu,hoÆc   êinãi)vµ  õng  êng       l    t tr hîp  ô  Ó.  Öc  ¸nh        Ëy  ña  c th Vi ® gi¸ ®é tin c c b»ng  chøng  Óm   ki to¸n dùa        trªn c¸c nguyªn t¾c    sau  y: ®© . B»ng    chøng  ã  ån  èc  õ  c ngu g t bªn ngoµi ®¬n   Þ   ¸ng    Ëy  ¬n    v® tin c h b»ng  chøng  ã  ån  èc  õbªn  c ngu g t   trong; .B»ng    chøng  ã  ån  èc  õbªn  c ngu g t   trong ®¬n  Þ  ã      Ëy    v c ®é tinc cao  ¬n    Ö   h khih thèng  Õ     µ  Ö   èng  Óm    éibé  ¹t®éng  ã  Öu  k to¸nv h th ki so¸tn   ho   c hi qu¶;  . B»ng    chøng  kiÓm   do  to¸n viªn tù      thu  Ëp  ã      Ëy  th c ®é tin c cao  ¬n  h b»ng  chøng  ®¬n  Þ  do  v cung  Êp; c .B»ng    chøng  íi ¹ng    d  d v¨n b¶n,h×nh    ¶nh  ¸ng    Ëy  ¬n  ® tinc h b»ng  chøng    ¹ ghil   i lêi ãi.  n 17.B»ng    chøng  Óm    ã  ki to¸nc søc  thuyÕtphôc    cao  ¬n    ã  îcth«ng    õ h khic ®   tint   nhiÒu  ån  µ  Òu  ¹  ngu v nhi lo i kh¸c nhau  ïng x¸c nhËn. Trêng  îp nµy  Óm         c     h  ki to¸nviªn cã  Ó  ã  îc ®é     Ëy  th c ®   tinc cao  ¬n  i  íib»ng  h ®è v   chøng  Óm   ki to¸n so  íitr ng  îp   v ê h   th«ng    ã  îctõ nh÷ng  tinc ®     b»ng chøng riªngrÏ. îcl¹   êng  îp b»ng     Ng   itr , h  chøng  ã  õ c t  nguån  µy  © u   Én  íi nm thu v   b»ng chøng  ã  õnguån  c t  kh¸c,th× kiÓm         to¸nviªnph¶ix¸c    ®Þnh  ÷ng  ñ tôckiÓm      nh th     trabæ sung  Çn  Õt®Ó     Õt m © u   Én  c thi   gi¶i quy   thu trªn. 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2