intTypePromotion=1

Quyết định 245/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định 245/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 245/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện cơ chế thanh toán tạm thời bằng đồng Việt Nam và kíp Lào giữa Việt Nam và Lào

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 245/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h è n g  ® è c  n g © n  h µ n g  N h µ   íc s è  245/2000/Q§­N H N N 7  n g µ y 2  T n th¸ng  n¨ m  2000 v Ò  vi Ö c th ù c  Ö n  c ¬  c h Õ   8  hi thanh to¸n  ¹ m th êi » n g  ® å n g   Ö t N a m   t  b Vi v µ   Ý p  L µ o   gi ÷ a  Ö t N a m  v µ   µ o k Vi L Th è ng ® è c  ng © n   µ ng  h µ  n íc h N ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  tho¶ thuËn  öa  ngµy    cø    C Lß  23/8/1999  ÷a ChÝnh  ñ  éng  µ   gi   ph C ho d©n   ñ  ©n   ©n   µo  µ  Ýnh  ñ  éng  µ     éi chñ  ch nh d L v Ch ph C ho x∙ h   nghÜa  Öt  Vi Nam; ­ C¨n  ý  Õn  cø  ki chØ   o  ña  ñ   íng  Ýnh   ñ   ¹  ®¹ c Th t Ch ph t iC«ng v¨n  è  s 384/CP­ KTTH  ngµy 21/4/2000 vµ  C«ng  v¨n sè  2277/VPCP­KTTH  ngµy  07/6/2000; Sau    èng  Êt ý  Õn  íic¸c Bé:  µi chÝnh, Th¬ng  ¹i,K Õ   ¹ch  khith nh   ki v     T    m  ho vµ  Çu , § t Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1. C¸c  ñ  ù  phÝa  Öt Nam;    chøc, doanh  ch d ¸n  Vi   c¸c tæ    nghiÖp  ViÖt Nam   ùc hiÖn    ù    Ön  î   th   c¸c d ¸n vi tr  hoÆc     ù    u    ña  Ýnh  ñ  c¸c d ¸n ®Ç t c Ch ph ViÖtNam   ¹ Lµo  ã    t  i c nhu  Çu  ö  ông  èn  ña  ù    ¹ Lµo  c sd v c d ¸n t   i ph¶im ë   µikho¶n    t  ®ång  Öt Nam   ¹ h Ö   èng  ©n   µng  Çu   µ    iÓn ViÖt Nam   Vi   t i th   Ng h § tv ph¸ttr     hoÆc   Chi nh¸nh  ©n  µng  ªndoanh  µo    Öt t¹ ViÖt Nam     Õp nhËn  Çn     Ng h li   L ­ Vi   i     ®Ó ti   ph vèn  ö  ông  ¹ Lµo  Bé  µichÝnh  ÖtNam   Êp  sd t i do  T   Vi   c ph¸t. §i Ò u 2. C¸c  chøc, doanh  tæ    nghiÖp  Öt  Vi Nam   ã  ¹t®éng  Êt c ho   xu   nhËp  Èu  µng    Þch  ô  íiLµo  kh h ho¸,d v v  hoÆc   ã    ¹t®éng  c c¸c ho   kh¸c ph¸tsinh      thu ­ chit¹ Lµo  ã         i c nhu  Çu  c thanh   to¸nb»ng  ng  ÖtNam   µ  Ýp  µo,ph¶i ®å Vi   vk L     m ë   µikho¶n  ng  Öt Nam   ¹    t  ®å Vi   tiChi nh¸nh  ©n   µng  ªndoanh  µo    Öt Ng h li   L ­ Vi   t¹  Öt Nam   iVi   hoÆc   ¹  Ö   èng  ©n   µng  Çu   vµ  t ih th Ng h § t ph¸ttr Ón  Öt Nam     i Vi   hoÆc   ¹    ©n   µng  ¬ng  ¹i thùc hiÖn  t i Ng c¸c h Th m    thanh    íiLµo  to¸n v   b»ng  ng  ®å ViÖtNam   µ  Ýp  µo.   vk L §i Ò u 3. C¸c doanh nghiÖp  Öt Nam   îc c¬  Vi   ®   quan  ã  Èm   Òn  c th quy cho  Ðp  u    ph ®Ç t sang  µo  L (kh«ng  bao  å m     g c¸c doanh nghiÖp  ùc hiÖn    th   c¸c dù    u    ña  Ýnh  ñ  Öt Nam   ¹  µo  ¸n ®Ç tc Ch ph Vi   ti L quy  nh  ¹    Òu  quyÕt  ®Þ t i §i 1  c¸c ®Þnh  µy) n Õu  ã  n  c nhu  Çu  c b¸n  ng  Öt Nam   Êp  Ýp  µo        t¹ ®å Vi   l k L ®Ó chitiªu    i Lµo  hoÆc   ïng  Ýp  µo    îcë  µo  d k L thu ®   L mua   ng  Öt Nam     ®å Vi   ®Ó chuyÓn  Ò   v níc th×  ã  Ó  ë   µikho¶n  ng  Öt Nam   ¹    c th m t   ®å Vi   t iChi nh¸nh  ©n   µng  ªn Ng h li   doanh  µo  ViÖt  ¹  Öt  L ­  t iVi Nam   hoÆc   Ö   èng  ©n   µng  Çu   vµ  h th Ng h § t Ph¸t 
  2. 2 tr Ón ViÖt Nam   i    hoÆc   ¹    ©n   µng  ¬ng  ¹i thùc hiÖn  t i Ng c¸c h Th m    thanh to¸n víi    Lµo  b»ng  ng  Öt Nam   µ  Ýp  µo    ùc  Ön  Öc  ®å Vi   vk L ®Ó th hi vi mua,  b¸n,thanh    to¸nvµ    chuyÓn  Òn. ti §i Ò u 4. C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i cã  Ng h Th m   kh¸ch  µng  µ c¸c tæ  h l     chøc,   doanh  nghiÖp  quy  nh   ¹  Òu  §iÒu  Quy Õt  nh   µy  ã  ®Þ t i§i 2,  3  ®Þ n c nhu  Çu  c thanh to¸n víiLµo     b»ng  ng  Öt Nam   µ  Ýp  µo  ×  ã  Ó  ù tæ  ®å Vi   v k L th c th t   chøc  thanh to¸n hoÆc   ªnh Ö   íichi nh¸nh  ©n   µng  ªndoanh  µo  ViÖt t¹   li   v    Ng h li   L ­    i ViÖtNam   ÕtlËp quan  Ö   ilýthanh      ¸p    thi     h ®¹     to¸n®Ó ® øng  nhu  Çu  c thanh    to¸n cña kh¸ch hµng.   §i Ò u 5. C¸c  ñ  ù  phÝa  Öt Nam,    chøc, doanh  ch d ¸n  Vi   c¸c tæ    nghiÖp  ViÖt Nam     quy  nh  ¹  Òu    Òu  vµ  Òu  Quy Õt  nh  µy  ã    ®Þ ti§i 1, §i 2  §i 3  ®Þ n c nhu cÇu  ë   µikho¶n  ng  Öt Nam,  µikho¶n  Ýp  µo  ¹  µo    ùc hiÖn  m t  ®å Vi   t  k L ti L ®Ó th   dù    ¸n hoÆc   ôc  ô  ¹t®éng, kinh doanh  îcChi nh¸nh  ©n  µng  µ   ­ ph v ho       ®   Ng h Nh n íc tØnh, thµnh  è    a   µn  ¬i tæ      ph trªn ®Þ b n   chøc, doanh    nghiÖp  ng  ô së  ®ã tr   chÝnh  Êp  Êy phÐp  ë   µikho¶n  ng  Öt Nam,  Êy phÐp  ë   µikho¶n  c gi   m t  ®å Vi   gi   m t  kÝp  µo  ¹  ©n   µng  ªndoanh  µo  ViÖt t¹  µo. Hå   ¬  öi Chi  L t iNg h li   L ­    iL   s g   nh¸nh  Ng ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è      Êp  Êy phÐp  å m: h Nh n     ph ®Ó xinc gi   g 1. §¬n    Êp  Êy  Ðp  ë   µ  ö  ông  µikho¶n  ¹  ©n   µng  ªn   xin c gi ph m vsd t  ti Ng h li   doanh  µo   Ött¹ Lµo  ô  ôc1); L ­Vi     i (Ph l   2. B¶n    sao c«ng  chøng  Õt  nh  µnh  Ëp  chøc,doanh  quy ®Þ th l tæ    nghiÖp  hoÆc   Êy  gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh  doanh  ã  ¨ng  ý  sè  c® k m∙  kinh  doanh  xuÊt nhËp  Èu    kh hoÆc   Êy  Ðp  u    gi ph ®Ç thoÆc     v¨n b¶n  ña  ¬  c c quan  ã  Èm   c th quyÒn  ña  Öt Nam   c Vi   giao nhiÖ m   ô  ùc hiÖn  ù    Ön  î ña  Ýnh  ñ    v th   d ¸n vi tr  c Ch ph ViÖtNam   µnh    d cho  µo  L hoÆc   ù    u    ña  Ýnh  ñ  ÖtNam   ¹ Lµo. d ¸n ®Ç tc Ch ph Vi   t i 3. C¸c  Êy  ê cã  ªnquan    gi t   li   chøng minh nhu  Çu  ë   µikho¶n  ¹  µo  c m t  ti L (nÕu  ã). c Trong  êih¹n  (b¶y)ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ, th   7    l vi k t   nh ®ñ h s h     chinh¸nh Ng ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùc hiÖn  Êp  Êy phÐp        h Nh n     ph th   c gi   cho chñ  ù    Ýa  Öt Nam   d ¸n ph Vi   hoÆc   cho  chøc,doanh  tæ    nghiÖp  ô  ôc2).Tr­ (Ph l     êng  îp  õ chèicÊp  Êy  Ðp,  h t    gi ph Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  Ng h Nh n     phè ph¶icã      v¨n b¶n    Ých  â lýdo. gi¶ith r    §i Ò u 6. C¸c  ñ  ù  phÝa  Öt Nam,    chøc, doanh  ch d ¸n  Vi   c¸c tæ    nghiÖp  ViÖt Nam     quy  nh  ¹ §iÒu  Quy Õt  nh  µy  îcsö  ông  µikho¶n  ng  ®Þ ti  5  ®Þ n ® d t  ®å ViÖt Nam,  µikho¶n  Ýp  µo  ¹ Ng ©n   µng  ªndoanh  µo    Öt t¹ Lµo  µo    t  k L ti   h li   L ­ Vi   i   v c¸cm ôc  ch    ®Ý sau: 1.Tµikho¶n  ng  ÖtNam:    ®å Vi   a.Ph Çn    thu: ­ C¸c    kho¶n    ng  Öt Nam   õ xuÊt khÈu  µng    Þch  ô  µ    thu ®å Vi   t    h ho¸,d v v c¸c ho¹t®éng    kh¸c® îcph¸p luËtcña  µo        L cho  Ðp; ph ­ C¸c    kho¶n thu  õ viÖc  t  b¸n  Ýp  µo  k L cho  ©n   µng  ªndoanh  µo    Ng h li   L­ ViÖtt¹ Lµo.   i ­C¸c    kho¶n  chuyÓn  Òn tõViÖtNam. ti      
  3. 3 b.Ph Çn    chi: ­ Thanh        to¸nc¸c nhu  Çu  Ò   µng    Þch  ô, ®Ç u   , viÖn  î µ    c vh ho¸,d v  t  tr  c¸c v ho¹t®éng    kh¸c® îcph¸p luËtcña  µo        L cho  Ðp; ph ­ B¸n  ng  Öt Nam     ®å Vi   cho  ©n   µng  ªndoanh  µo    Öt t¹  µo  Êy Ng h li   L ­ Vi   i L l  kÝp  µo    ö  ông  ¹ Lµo; L ®Ó s d t  i ­C¸c    kho¶n  chuyÓn  Òn vÒ   ÖtNam. ti   Vi   2.Tµikho¶n  Ýp  µo:    kL a.Ph Çn    thu: ­ C¸c    kho¶n  Òn  Ýp  µo  õ xuÊt khÈu  µng  ti k L t     h ho¸,dÞch  ô  µ    ¹t   v v c¸c ho   ®éng kh¸c® îcph¸p luËtcña  µo        L cho  Ðp; ph ­ C¸c kho¶n  Òn  Ýp  µo  ti k L thu  õ  Öc  t vi b¸n  ng  Öt  ®å Vi Nam  theo    quy ®Þnh   ¹  Òu  Quy Õt  nh   µy  t i§i 7  ®Þ n (Chi nh¸nh  ©n   µng  ªndoanh  µo      Ng h li   L ­ ViÖtt¹ ViÖtNam     i   hoÆc   Ö   èng  ©n  µng  Çu   µ    iÓnViÖtNam   Ï h th Ng h § tv ph¸ttr     s  tr¶kÝp  µo  µo  µikho¶n  Ýp  µo  ña  n  Þ  ¹ Lµo).   L v t  k L c ®¬ v t   i ­ C¸c kho¶n  Òn  Ýp  µo  ti k L thu  õ viÖc  t  b¸n  ng  Öt  ®å Vi Nam  cho  ©n   Ng hµng  ªndoanh  µo   Ött¹ Lµo. li   L ­Vi     i b.Ph Çn    chi: ­ Thanh        to¸nc¸c nhu  Çu  Ò   µng    Þch  ô, ®Ç u   , viÖn  î µ    c vh ho¸,d v  t  tr  c¸c v ho¹t®éng    kh¸c® îcph¸p luËtcña  µo        L cho  Ðp; ph ­ B¸n  ¹ kÝp  µo    li   L cho  ©n   µng  ªndoanh  µo    Öt t¹  µo    Êy Ng h li   L ­ Vi   i L ®Ó l   ®ång  Öt Nam,  ©n   µng  ªndoanh  µo    Öt t¹  µo  Ï tr¶ ®ång  Öt Vi   Ng h li   L ­ Vi   i L s    Vi   Nam   cho  n  Þ  µo  µikho¶n  ng  ÖtNam   ¹ Ng ©n  µng  ªndoanh  µo  ®¬ v v t   ®å Vi   t i h li   L ­ViÖtt¹ Lµo       i hoÆc   ¹ ViÖtNam. t i   §i Ò u    chñ  ù    Ýa  ÖtNam,    chøc  µ  7. C¸c  d ¸n ph Vi   c¸ctæ  v doanh  nghiÖp  ViÖt Nam     quy  nh  ¹ §iÒu    Òu  vµ  Òu  Quy Õt  nh  µy    ã    ®Þ ti   1,§i 2  §i 3  ®Þ n khic nhu cÇu      ¹ Lµo  chitiªut   i ph¶ib¸n ®ång  ÖtNam     µikho¶n     Vi   trªnt   cho  ©n  µng  ªn Ng h li   doanh  µo    Öt hoÆc   Ö   èng  ©n   µng  Çu   µ    iÓn ViÖt Nam   L ­ Vi   h th Ng h § t v ph¸ttr     hoÆc     ©n   µng  ¬ng  ¹i thanh    íiLµo  c¸c Ng h Th m  to¸nv   b»ng  ng  Öt Nam   µ  ®å Vi   v kÝp  µo  Êy kÝp  µo    L l  L ®Ó thanh   to¸ncho  Ýa  µo  ph L hoÆc   thanh        ¹  to¸nchitiªut i Lµo. §i Ò u    û    8. T gi¸mua   gi÷a ®ång  Öt Nam   íikÝp  µo  µtû gi¸do  b¸n    Vi   v  L l      c¸c Ng ©n   µng    h tham gia thanh to¸n b»ng  ng  Öt    ®å Vi Nam   µ  Ýp  µo    vk L x¸c ®Þnh  ¹ thêi®iÓ m   t    i mua,      ¬  ë  b¸n trªnc s cung  Çu    Þ  êng. c trªnth tr C¸c  ©n   µng  Ng h tham    gia thanh to¸n b»ng  ng  Öt Nam   µ  Ýp  µo    ®å Vi   vk L cã tr¸ch nhiÖ m     niªm  Õt  y c«ng  khai t¹  Çy   i qu giao  Þch  û gi¸mua,  d t    b¸n  ÷a gi   ®ång  ÖtNam   íi Ýp  µo. Vi   v  kL
  4. 4 §i Ò u 9. Ng ©n   µng  Çu  vµ    iÓn  Öt  h § t ph¸ttr Vi Nam   èi hîp  íiChi ph   v    nh¸nh  ©n   µng  ªndoanh  µo    Öt t¹  Öt Nam   ©y  ùng  Õ   ,  ñ Ng h li   L ­ Vi   i Vi   xd ch ®é th   tôc m ë   µikho¶n  µ  íng  Én    t  vh d thanh to¸n kÝp  µo  µ  ng  Öt Nam     L v ®å Vi   trong  néi bé  Ö   èng  ©n   µng  ÷a Ng ©n   µng  Çu   µ    h th Ng h gi   h § t v Ph¸ttr Ón ViÖt Nam    i     víi ©n  µng  ªndoanh  µo    Öt vµ  ÷a Chi nh¸nh  ©n  µng  ªndoanh   Ng h li   L ­ Vi   gi     Ng h li   Lµo    Öt t¹  Öt Nam   íiNg ©n   µng  ªndoanh  µo    Öt t¹  µo  µ    ­ Vi   i Vi   v  h li   L ­ Vi   i L v cho kh¸ch hµng    theo néidung  ña     c Quy Õt  nh  µy. ®Þ n C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i cã  Ng h Th m   nhu  Çu c thanh to¸n víiLµo     b»ng  ng  ®å ViÖt Nam   µ  Ýp  µo    v k L th«ng  qua    Chi nh¸nh  ©n  µng  ªndoanh  µo    Öt Ng h li   L ­ Vi   t¹  Öt Nam   èihîp víiChi nh¸nh  ©n   µng  ªndoanh  µo    Öt t¹  Öt iVi   ph         Ng h li   L ­ Vi   i Vi   Nam     ®Ó tho¶ thuËn  Ò   ¬  Õ     v c ch thanh    ÷a haing©n  µng  to¸ngi     h theo  éidung  n  cña Quy Õt  nh  µy. ®Þ n §i Ò u    Ë m   Êt ngµy  hµng  10. Ch nh   10  th¸ng,Ng ©n   µng  Çu   µ      h § tv ph¸t tr Ón ViÖt Nam   Þu  i    ch tr¸chnhiÖm     b¸o c¸o  ©n   µng  µ   íc (Vô  Ng h Nh n   Qu¶n  ý l  Ngo¹ihèi)vÒ   ×nh  ×nh  ùc hiÖn  ¬  Õ     t h th   c ch thanh    ¹m  êigi÷a ViÖt Nam   to¸nt th       vµ  µo  L trongth¸ngtr ctheo c¸cquy  nh  ¹ Quy Õt  nh  µy  ô  ôc3).     í     ®Þ t i ®Þ n (ph l   §i Ò u  11. Ë m   Êt  µy  hµng   Ch nh ng 10  th¸ng,Chi    nh¸nh  ©n   µng  Ng h Nhµ   íc tØnh, thµnh  è  Þu  n    ph ch tr¸chnhiÖm     b¸o  Ng ©n   µng  µ   íc (Vô  c¸o  h Nh n   Qu¶n  ýNgo¹ihèi)t×nh  ×nh  Êp  Êy  Ðp  ë   µikho¶n  ¹  ©n   µng  ªn l     h c gi ph m t  tiNg h li   doanh  µo   Ött¹ Lµo  L ­Vi     i cho    chøc,doanh  c¸ctæ    nghiÖp,chñ  ù    Ýa  Öt   d ¸n ph Vi   Nam     a  µn  trªn®Þ b trong th¸ngtr c.    í §i Ò u  12. Quy Õt ®Þnh  nµy cã  hiÖu lùc thi µnh  kÓ  tõ ngµy   h 15/8/2000 ®Õ n   µy    ng 15/2/2001. §i Ò u    13. Ch¸nh  phßng,Vô  ëng  ô  V¨n    tr V Qu¶n  ýngo¹ihèi, ñ  ëng  l     Th tr c¸c ®¬n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c      v thu Ng h Nh n   ®è chinh¸nh  ©n   µng  µ   Ng h Nh níctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,Tæng      ph tr     ¬  Gi¸m  c  ©n  µng  Çu   ®è Ng h § t vµ ph¸ttr Ón ViÖt Nam,   i     Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ©n   µng  ¬ng  ®è c¸c Ng h Th m¹i,Gi¸m  c      ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  ªndoanh  µo    Öt t¹  Öt Nam   Þu  Ng h li   L ­ Vi   i Vi   ch tr¸chnhiÖ m  íng dÉn,thi µnh    h     h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  5. 5 P h ô  l ô c 1 Tæ   chøc  (doanh  nghiÖp) Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. . ./CV . .. .. .ngµy.. th¸ng..n¨m... . ,   .   . . § ¬ n  xin c Ê p  gi Ê y p h Ð p  m ë  v µ  s ö  d ô n g  t µi h o ¶ n    k t¹i g © n  h µ n g  liªn o a n h  L µ o  Vi Ö t t¹i µ o  n  d  L KÝnh  öi:   g   nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è... Chi Ng h Nh n     ph . Tªn   tæ   chøc,   doanh  nghiÖp:. . .................................... . . ................................... Tªn   giao   dÞch   ®èi   ngo¹i   (nÕu  cã):. . ............................... . ............................... Trô   së  chÝnh:.. . .............................................. . ............................................... §iÖn   tho¹i . ....................  : . ..................... . Fax:.. . ...................... . ...................... Quy Õt   ®Þnh   thµnh   lËp  sè:. . ...................................... . . ..................................... C¬   quan   cÊp... . .................  . . .................. . ngµy.. . ...................... . . ..................... GiÊy  chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  è:   s * N Õ u   µtæ    l   chøc  ùc hiÖn  ù    × ghisè    th   d ¸n th     v¨n b¶n  giao nhiÖm   ô  ùc   v th   hiÖn  ù  d ¸n C¬   quan   cÊp... . ....................   . . .................... ngµy  cÊp... . ................ . ................ LÜnh   vùc   kinh  doanh:.. . .......................................   . . ....................................... * N Õ u   µtæ    l   chøc  ùc hiÖn  ù    × ghilÜnh  ùc  ù    ùc hiÖn th   d ¸n th     v d ¸n th   Vèn   ®iÒu  lÖ:.. . ...............................................   . . .............................................. * N Õ u   µtæ    l   chøc  ùc hiÖn  ù    × ghivèn  ùc hiÖn  ù  th   d ¸n th     th   d ¸n § Ò   Þ    ngh Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è... . .. Ng h Nh n     ph . ..xem   Ðt   . x  vµ  Êp  Êy phÐp  ë   µikho¶n    ©n  µng  ªndoanh  µo  Ött¹ Lµo. c gi   m t  ë Ng h li   L Vi     i Lo¹i   tµi   kho¶n   xin   m ë:  . . ...................................... .. . ...................................... M ôc   ®Ých   m ë   tµi   kho¶n   ngo¹i   tÖ   ë   níc   ngoµi: . . ...................   . .................... ..
  6. 6 .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . Chóng      Þu  t«i ch tr¸chnhiÖm   Ò   Ýnh  xin   vt trung thùc cña        c¸cth«ng      tintrªn vµ cam   Õt  ùc hiÖn  ng    k th   ®ó c¸c quy  nh  ®Þ qu¶n  ýngo¹ihèi hiÖn  µnh  ña  l     h c Nhµ   íc. n Hå   ¬  öikÌm: sg  Thñ   ëng  n  Þ tr ®¬ v (kýtªnvµ  ng  Êu)     ®ã d P h ô  l ô c 2 Ng ©n  µng  µ  ícViÖt Nam h Nh n     Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Chi nh¸nh    tØnh,thµnh  è...   ph . Sè:.. . ... . . .. .. .  µy..   .., ng .th¸ng..  . .n¨m... . . .. Gi¸ m  ® è c  c hi n h¸nh n g © n  h µ n g  N h µ  n í c T Ø n h, th µ nh p h è ................... ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 63/1998/N§­   µy  CP ng 17/8/1998  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   v qu¶n  ýngo¹ihèi; l    ­ C¨n  Quy Õt  nh   è  . . 2000/Q§­ cø  ®Þ s .. . / NHNN7   µy.. . ng . th¸ng.. n¨m...   .     cña  èng  c  ©n  µng  µ   ícvÒ   Öc  ùc hiÖn  ¬  Õ   Th ®è Ng h Nh n   vi th   c ch thanh    ¹m  to¸nt thêib»ng  ng  ÖtNam   µ  Ýp  µo  ÷a ViÖtNam   µ  µo;   ®å Vi   v k L gi     vL ­ X Ðt  å  ¬    Êp  Êy  Ðp  ë   µ  ö  ông  µikho¶n  ¹  ©n   µng     h s xin c gi ph m vsd t  ti Ng h li   ªndoanh  µo   Ött¹ Lµo. L ­Vi     i Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1. Cho  Ðp...tªn tæ  ph     chøc, doanh    nghiÖp..     . (tªn giao  Þch  . d quèc  Õ:. .  ® îc  µnh  Ëp  t .. ) th l theo Quy Õt  nh   è.. .ngµy.. .cña.. ,trô së  ®Þ s.   .  .    chÝnh:.. .  îcm ë   µikho¶n..   ®ång  Öt Nam,  Ýp  µo).. .t¹  ©n   µng  . .®   t   , .( . Vi   kL .  i . Ng h li   ªndoanh  µo  Ött¹ Lµo: L Vi     i Néi dung  ö  ông  µikho¶n:   sd t  ­Thu:.. . ...   . . .. ­Chi:. . ....   . . ...
  7. 7 §i Ò u    µi kho¶n  µy  îcsö  ông  n   µy  2. T   n ® d ®Õ ng 15/02/2001.H Õt  êi   th   gian  ãitrªn, . .(tªntæ  n  . .    chøc,doanh  .   nghiÖp).. .ph¶ilµm  ñ  ôc tÊtto¸ntµi . .  th t         kho¶n. §i Ò u 3.... . ( ªn chøc, doanh  . .t   tæ    nghiÖp)..   .ph¶i thùc  Ön  .   hi thu      ­ chi trªntµikho¶n     theo  ng    ®ó c¸c quy  nh  ña  ©n   µng  µ   íc vÒ   ®Þ c Ng h Nh n   qu¶n  ý l  ngo¹ihèi.Hµng     th¸ng,®¬n  Þ  ã    v c tr¸chnhiÖm     b¸o  chitiÕtvÒ   ×nh  ×nh  c¸o      t h thu  chi,sè   trªntµikho¶n  µy  ­    d    n cho  Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, Ng h Nh n     thµnh  è...vµo  µy  cña  u   ph   . ng 10  ®Ç th¸ngsau.   .. .    chøc, doanh  . .(tªntæ  .   nghiÖp).. .  . .ph¶ihoµn  µn  Þu  .  to ch tr¸chnhiÖm     vÒ   äi  µnh      ¹m  ña  ×nh  µ  ú  mh visaiph c m v tu theo  møc       ¹m  Ï bÞ   ö  ý ®é viph s   x l   theo c¸cquy  nh  Ön  µnh.    ®Þ hi h §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùctõngµy  ý. 4. Quy ®Þ n c hi l     k §i Ò u 5.  ñ  ëng... (tæ  Th tr   . chøc, doanh    nghiÖp)..  Þu  .ch tr¸chnhiÖ m   .   thi µnh   h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n Gi¸m  c ®è N¬i nhËn:   ­§¬n  Þ  îccÊp  Êy phÐp;   v®  gi   ­Vô    Qu¶n  ýNgo¹ihèi; l    ­Lu.  
  8. 8 P h ô  l ô c 3 Ng ©n  µng  h §T&PTVN Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. . . . ./ .. .  µy..   . .ng , .th¸ng..  . .n¨m... . . .. B¸o c¸o  v Ò   × nh h × n h  th ù c hi Ö n  c ¬  ch Õ  thanh to¸n t¹ m th êi t   gi ÷ a Vi Ö t N a m  v µ  L µ o Th¸ng:.. .  ... n¨m... . .. . .. K Ýnh  öi: g  Vô  Qu¶n  ýNgo¹ihèi­Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam l       h Nh n     47   Lý    ­49  Th¸iTæ,  µ   éi,ViÖtNam HN    Fax:048     ­8268789 I. × n h  h × n h  m u a, b¸n V N D  v íi h¸ch h µ n g:  T  k 1.Tæng  è    s giao dÞch    trong th¸ng:. . .........................   . . ......................... Sè   giao dÞch    mua  VND   µo:. . ..................... v . . ..................... Sè   giao dÞch      b¸n VND   . . ...................... ra:. . ....................... Sè   doanh  nghiÖp  giao dÞch  íi ©n  µng:.. . ..........   v  ng h . . ......... 2.Doanh  è    s giao dÞch    trong th¸ng:. . ........................   . ......................... Doanh  è  s mua  VND   µo:. . ..................... v . . ..................... Doanh  è    s b¸n VND   . . ....................... ra:. . ....................... 3.Tû      ông   gi¸¸p d Tû    gi¸cao  Êt:Mua  µo:. . .....b¸n ra.. . ....... nh   v . . ....    . . ....... .. Tû    Êp  Êt:Mua  µo:. . .....b¸n  . . ...... gi¸th nh   v . . ....  ra.. . ....... .. 4.Sè    òykÕ   Ýp  µo  èith¸ng:. . ........................   d l   k L cu   . ......................... 5.C¸c  éidung u      n  l ý kh¸c:. . .............................. . . .............................. (GöikÌm    b¶ng      Õtc¸cgiao dÞch) kª chiti      
  9. 9 II. × n h  h × n h  m ë  v µ  s ö  d ô n g  t µi h o ¶ n  k Ý p  L µ o    T  k t¹i µ o  c ñ a c¸c ® ¬ n  v Þ  L 1. Sè  c¸c ®¬n  vÞ  m ë  tµi kho¶n kÝp  Lµo  t¹ NHLD  Lµo  ViÖt t¹ i   i Lµo:.. . .... . ..... 2.   Tæng   sè   d  trªn   tµi   kho¶n   kÝp   Lµo   ®Ç u   th¸ng:. . .................... . .................... 3.   Tæng   sè   göi   vµo   trong  th¸ng:. . ................................. . ................................. Trong  :  ®ã ­Thu  ¹ Lµo:. . . .....................................   t  i . . ...................................... ­   Thu   tõ   b¸n   VND   cho   Ng ©n   hµng:.. . ............................. . . ............................. 4.Tæng  è  ótra trong th¸ng:   sr     Trong  : ®ã ­Chi t¹ Lµo:.. . ............................................      i . ............................................. ­Chi mua     VND   ña  ©n  µng:. . .............................. c Ng h . . ............................. 5.Tæng  è    Ýp  µo  èith¸ng:. . ............................   s d k L cu   . . ............................ III.T × n h  h × n h  m ë  v µ  s ö  d ô n g  t µi h o ¶ n  ® å n g  Vi Ö t N a m  t¹i µ o     k  L c ñ a c¸c ® ¬ n  v Þ 1. Sè     n  Þ  ë   µikho¶n  ng  Öt Nam   ¹      µo  Öt t¹    c¸c ®¬ v m t   ®å Vi   ti NH LD L Vi   i Lµo:.. . .. 2.   Tæng   sè   d  trªn   tµi   kho¶n   VND   ®Ç u   th¸ng:. . ...................... . ...................... 3.   Tæng   sè   göi   vµo   trong  th¸ng:. . ................................. . ................................. Trong  : ®ã ­   Thu   t¹  i Lµo:.. . ......  . . .................................... . ......... . ..................................... .. ­   Thu   tõ   b¸n   LAK   cho   Ng ©n   hµng:.. . ..............................   . . ............................. ­   Thu   chuyÓn   tõ   ViÖt   Nam   sang:. . ................................. . . ................................ 4.   Tæng   sè   rót   ra   trong  th¸ng:. . ...... . ............................ . ....  . . ........................... . . Trong  : ®ã ­   Chi   t¹  i Lµo:.. . ......  . . .................................... . ......... . ..................................... ..
  10. 10 ­   Chi   mua   LAK   cña   Ng ©n   hµng:.. . ..............................   . . ............................. ­   ChuyÓn   vÒ   n­ íc: . ........................................... . . ........................................... 5.   Tæng   sè   d  VND   cuèi   th¸ng:. . ................................ . ................................. Tæng   gi¸m  c ®è (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2