intTypePromotion=1

Quyết định 25/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Trong Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
105
lượt xem
3
download

Quyết định 25/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 25/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung Điểm 5 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 25/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. Ng © n  hµng   n           Céng   nhµ   íc            hßa   héi  x∙  chñ  ngh Üa  viÖt  m na                                   §éc               ViÖt  m                                             na lËp          ­ Tù do ­ H¹nh  phóc Sè     : 25/2006/Q§­N H N N                       H µ               Néi, ngµy       13 th¸ng  6    n¨m  2006 Q uy Õt   Þ n h ® VÒ  viÖc   æ   b sung   §iÓ m   Phô   5  lôc  3  uy   Þ n h     Ö   sè  Q ® vÒ h thèng    m∙ ng © n  hµng  dïng  trong  giao  dÞch   thanh  to¸n qua   © n   Ng hµng  Nhµ   n íc ban  hµnh  kÌm  theo  uy Õt   Þ n h   02/2006/Q§­N H N N   Q ® sè  ngµy   18/01/2006 cña  Thèng   ®èc   © n   Ng hµng   Nhµ   íc n Thèng  ®èc   © n   ng hµng  nhµ   íc n                        C¨n     cø LuËt  © n   Ng hµng   µ   íc  Nh n ViÖt  m   Na n¨m  1997     vµ LuËt söa   ® æi,  æ   b sung   ét   ®iÒu   m sè  cña  LuËt  © n   Ng hµng  Nhµ  níc ViÖt  m   Na n¨m   2003;               C¨n        cø LuËt c¸c  æ   T chøc  tÝn dông  n¨m  1997     vµ LuËt söa   æi,  ® bæ   sung   ét   ®iÒu   m sè  cña  LuËt c¸c  æ   T chøc  tÝn dông  n¨m  2004;                C¨n  cø  Ngh Þ  ® Þ n h  sè  52/2003/N§­C P  ngµy  19/05/2003  cña   Ch Ý n h  phñ  quy  ® Þ n h  chøc  n¨ng, nhiÖ m  vô, quy Ò n  h¹n vµ  c¬  cÊu  tæ   chøc   cña   © n   Ng hµng   µ   Nh níc  ViÖt  m; Na           Theo   Ò         ® nghÞ  cña  Trëng  Ban  Thanh  to¸n, Q uy Õt   Þ n h: ®                §iÒu     æ   1. B sung     kÝ hiÖu   © n   ng hµng   èi    © n   ® víiNg hµng  Standard  Chartered  Chi  ­  nh¸nh  thµnh  phè     Ý   Hå Ch Minh   vµo  §iÓ m     5 Phô  lôc      sè 3 Q uy   Þ n h     Ö   ® vÒ h thèng     © n   m∙ ng hµng  dïng trong giao  dÞch  thanh  to¸n  qua  Ng © n  hµng  Nh µ  n íc  ban  hµnh  kÌm  theo  Q uy Õt  ® Þ n h  sè   02/2006/Q§­N H N N   ngµy   18/01/2006  cña  Thèng  ®èc   © n   Ng hµng  Nhµ   ­ n íc    nh sau:  5. Chi nh¸nh   © n   Ng hµng  níc ngoµi    t¹iViÖt  m: Na Tªn  © n   ng hµng Lo¹i N H   KÝ  hiÖu Ng © n  hµng  Standard Chartered  Chi  ­  nh¸nh  thµnh   6 38 phè     Ý   Hå Ch Minh
  2.           §iÒu     uy Õt   Þ n h         2. Q ® nµy     cã hiÖu  lùc    thi hµnh  sau     15 ngµy     kÓ tõ  ngµy   ®¨ng  C«ng   b¸o.           §iÒu    Ch¸nh         3. V¨n  phßng, Trëng  Ban  Thanh  to¸n, Côc   ëng     tr Côc   C«ng   ngh Ö     tin häc   © n   Ng hµng,  Thñ   ëng   tr c¸c  ¬ n     ® vÞ thuéc  © n   Ng hµng   Nh µ  níc, Gi¸m     ®èc     Së Giao   dÞch   © n   Ng hµng   µ   íc, Gi¸m   Nh n   ®èc   © n   Ng hµng   µ   Nh níc  chi nh¸nh   tØnh,  thµnh  phè  trùc thuéc  Trung  ¬ng,  Chñ  tÞch  Héi  ng   ®å qu¶n  trÞ, T æ n g     Gi¸m  ®èc  (Gi¸m   èc)    ® tæ chøc  cung  øng  dÞch   vô thanh   to¸n chÞu   tr¸ch  nhiÖ m     thihµnh   uy Õt   Þ n h   Q ® nµy.                                                                    kt.Thèng                                       ®èc                                                                                                      phã  thèng  ®èc   §∙  : Nguy Ô n   ký    §ång  TiÕn N¬i nhËn: ­    Nh ®iÒu   (® Ó   3  thùc  hiÖn); ­ Ban  l∙nh ®¹o   H N N ( ® Ó   N B/c); ­  P   Ý n h   V Ch phñ   b¶n); (2  ­      Bé T ph¸p  Ó   (® kiÓ m   tra); ­  V P,  T,  C.  Lu  BT P 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2