intTypePromotion=1

Quyết định 30/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
151
lượt xem
7
download

Quyết định 30/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 30/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 30/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. Q uy Õ t  ®Þ nh cña Bé trëng bé tµi chÝnh sè 30/2005/Q§­BTC  ngµy 26 th¸ng 5 n¨m 2005 vÒ viÖc ban hµnh chÕ ®é  më vµ sö dông tµi kho¶n t¹i Kho b¹c nhµ níc Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  77/2003/N§­CP ngµy 01/7/2003 cña   ChÝnh phñ  qui  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  60/2003/N§­CP ngµy 6/6/2003 cña   ChÝnh   phñ   qui   ®Þnh   chi   tiÕt   vµ   híng   dÉn   thi   hµnh   LuËt   Ng©n s¸ch Nhµ níc; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 128/2004/N§­CP ngµy 31/5/2004 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  híng dÉn thi hµnh mét sè   ®iÒu cña LuËt KÕ  to¸n ¸p dông trong lÜnh vùc kÕ  to¸n nhµ   níc; Theo ®Ò nghÞ cña Tæng Gi¸m ®èc Kho b¹c Nhµ níc, QUY Õ T § Þ NH: §i Ò u   1:   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy “ChÕ   ®é  më vµ sö dông tµi kho¶n t¹i Kho b¹c Nhµ níc”. §i Ò u   2:  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o, thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 430  TC/Q§/KBNN   ngµy   17/6/1997   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi   chÝnh   vÒ  viÖc ban hµnh “ChÕ ®é më vµ sö dông tµi kho¶n t¹i Kho b¹c   Nhµ níc”. §i Ò u   3:   Ch¸nh   V¨n   phßng   Bé   Tµi   chÝnh,   Thñ   trëng  c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Bé Tµi chÝnh, Tæng Gi¸m ®èc Kho b¹c  Nhµ  níc,  Gi¸m   ®èc Kho b¹c Nhµ  níc tØnh,  thµnh phè  trùc  thuéc  Trung  ¬ng,   Gi¸m   ®èc   Kho   b¹c   Nhµ   níc   quËn,   huyÖn,  thÞ  x∙, thµnh phè  trùc thuéc tØnh, c¸c  ®¬n vÞ  vµ  c¸ nh©n  liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 2. 2  
 3. 3 CHÕ §é Më Vµ Sö DôNG TµI KHO¶N T¹I KHO B¹C NHµ N¦íC Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 30/2005/Q§­BTC ngµy   26/5/2005  cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh PhÇn I: QUI §ÞNH CHUNG 1. §èi tîng më tµi kho¶n §èi  tîng  më  tµi  kho¶n  t¹i Kho  b¹c Nhµ   níc  (sau  ®©y  gäi chung lµ kh¸ch hµng) gåm cã: ­ C¸c ®¬n vÞ sö dông Ng©n s¸ch Nhµ níc vµ c¸c tæ chøc  ®îc ng©n s¸ch hç trî. ­   C¸c   ®¬n   vÞ,   tæ   chøc   ®îc   c¬   quan   Nhµ   níc   cã   thÈm  quyÒn   cho   phÐp   thu   c¸c   kho¶n   phÝ,   lÖ   phÝ,   thu   xö   ph¹t  hµnh chÝnh, tÞch thu theo qui ®Þnh. ­ C¸c  ®¬n vÞ, c¸ nh©n kh¸c më  tµi kho¶n t¹i Kho b¹c  Nhµ níc theo qui ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn hoÆc theo  quyÕt ®Þnh cña Tæng gi¸m ®èc Kho b¹c Nhµ níc. 2. Lo¹i tµi kho¶n vµ néi dung sö dông Tuú   theo   yªu   cÇu   qu¶n   lý   vµ   néi   dung   sö   dông   kinh  phÝ, kh¸ch hµng  ®îc më  c¸c tµi kho¶n sau  ®©y t¹i Kho b¹c  Nhµ níc:  2.1­ Tµi kho¶n dù to¸n kinh phÝ Tµi   kho¶n   nµy   më   cho   c¸c   ®¬n   vÞ   hëng   kinh   phÝ   cña  Ng©n s¸ch  Nhµ  níc theo h×nh thøc  cÊp  ph¸t  theo dù  to¸n  kinh phÝ, gåm cã: ­ Dù to¸n kinh phÝ thêng xuyªn. ­ Dù to¸n kinh phÝ uû quyÒn. 2.2­ Tµi kho¶n tiÒn göi ®¬n vÞ dù to¸n Tµi kho¶n nµy ®îc më trong trêng hîp: ­ C¸c  ®¬n vÞ  thô  hëng Ng©n s¸ch Nhµ  níc  ®îc c¬  quan  tµi chÝnh cÊp kinh phÝ b»ng h×nh thøc “lÖnh chi tiÒn”. ­ C¸c  ®¬n vÞ  thuéc lùc lîng vò  trang (an ninh, quèc  phßng). 2.3­ Tµi kho¶n cÊp ph¸t vèn ®Çu t XDCB vµ cÊp ph¸t vèn  ch¬ng tr×nh môc tiªu Tµi kho¶n nµy më  cho c¸c Ban qu¶n lý  dù  ¸n (hoÆc chñ  ®Çu t) trong trêng hîp  ®îc Ng©n s¸ch Nhµ  níc cÊp vèn  ®Çu  t vµ vèn ch¬ng tr×nh môc tiªu.      
 4. 4 2.4­ Tµi kho¶n tiÒn göi kh¸c Tµi   kho¶n   nµy   ®îc   më   cho   c¸c   ®¬n   vÞ   theo   néi   dung  sau: ­ TiÒn göi kh¸c cña  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp cã  thu, c¸c  ®¬n  vÞ   thuéc   lùc   lîng   vò   trang   (kh«ng   thuéc   nguån   vèn   cña  ng©n s¸ch nhµ níc cÊp). ­ TiÒn göi chi phÝ  qu¶n lý  cña Ban qu¶n lý  dù  ¸n  ®Çu   t. ­ TiÒn göi kh¸c cña ®¬n vÞ, c¸ nh©n. 2.5­ Tµi kho¶n t¹m gi÷  Tµi kho¶n nµy  ®îc më  cho c¸c  ®¬n vÞ   ®Ó  theo dâi c¸c  kho¶n t¹m gi÷, t¹m thu chê  xö  lý  theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt. ­ Tµi kho¶n t¹m gi÷ cña c¬ quan Tµi chÝnh. ­ Tµi kho¶n t¹m gi÷ cña c¬ quan ThuÕ. ­ Tµi kho¶n t¹m gi÷ cña c¬ quan H¶i quan. ­ Tµi kho¶n t¹m gi÷ cña c¬ quan C«ng an. ­ Tµi kho¶n t¹m gi÷ cña Ban qu¶n lý dù ¸n. ­ Tµi kho¶n t¹m gi÷ cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c. 3. Ph¹m vi më tµi kho¶n ­ C¸c ®¬n vÞ ®îc më tµi kho¶n t¹i Kho b¹c Nhµ níc n¬i  ®ãng trô  së  chÝnh,   trêng hîp cÇn më  tµi kho¶n t¹i Kho  b¹c Nhµ  níc  ë   ®Þa ph¬ng kh¸c ph¶i  ®îc sù   ®ång  ý  cña Kho  b¹c Nhµ  níc  ®Þa ph¬ng  ®ã  vµ  cña Kho b¹c Nhµ  níc cÊp trªn  b»ng v¨n b¶n. ­ §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t: Ban qu¶n lý dù ¸n (chñ ®Çu  t) më tµi kho¶n cÊp ph¸t vèn t¹i ®Þa bµn n¬i thùc hiÖn dù   ¸n hoÆc n¬i Ban qu¶n lý dù ¸n ®ãng trô së chÝnh.  ­ C¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n kh«ng ®îc më tµi kho¶n tiÒn göi  b»ng ngo¹i tÖ trõ trêng hîp cã quyÕt ®Þnh cña c¬ quan Nhµ  níc cã thÈm quyÒn. 4. Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña chñ tµi kho¶n 4.1­ Tr¸ch nhiÖm cña chñ tµi kho¶n Chñ  tµi kho¶n lµ  ngêi  ®¹i diÖn theo ph¸p luËt së  h÷u   sè  tiÒn göi t¹i Kho b¹c Nhµ  níc (dù  to¸n kinh phÝ  hoÆc  tiÒn göi). Chñ  tµi kho¶n cã  tr¸ch nhiÖm chÊp hµnh chÕ   ®é  më  vµ  sö  dông tµi kho¶n t¹i Kho b¹c Nhµ  níc; chÊp hµnh  ®óng chÕ   ®é  qu¶n lý  tµi chÝnh, tiÒn tÖ  cña Nhµ  níc; chÞu  sù  kiÓm tra, kiÓm so¸t cña c¬  quan Tµi chÝnh vµ  Kho b¹c  Nhµ níc.  4.2­ QuyÒn h¹n cña chñ tµi kho¶n
 5. 5 Chñ tµi kho¶n cã quyÒn yªu cÇu Kho b¹c Nhµ níc n¬i më  tµi kho¶n thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô  kinh tÕ  ph¸t sinh hîp  ph¸p,   hîp   lÖ,   ®îc   uû   quyÒn   cho   ngêi   kh¸c   thay   m×nh   ký  chøng tõ giao dÞch víi Kho b¹c theo ®óng ph¸p luËt vµ thñ  tôc vÒ uû quyÒn. 5. Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña Kho b¹c Nhµ níc 5.1­ Kho b¹c Nhµ níc cã tr¸ch nhiÖm: ­ Híng dÉn kh¸ch hµng thùc hiÖn  ®óng chÕ   ®é  më  vµ  sö  dông tµi kho¶n t¹i Kho b¹c Nhµ níc. ­   Phôc   vô   kh¸ch   hµng   theo   ®óng   chÕ   ®é,   nguyªn   t¾c  qu¶n lý tµi chÝnh hiÖn hµnh. ­   KiÓm   tra,   kiÓm   so¸t   viÖc   chÊp   hµnh   chÕ   ®é   tµi  chÝnh, tiÒn tÖ, chÕ   ®é  më  vµ  sö  dông tµi kho¶n t¹i Kho  b¹c Nhµ níc. ­ Thùc hiÖn chi tr¶, trÝch nép Ng©n s¸ch Nhµ n íc hoÆc  xö lý theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn. ­ Gi÷  bÝ  mËt c¸c th«ng tin kinh tÕ  liªn quan tíi tµi  kho¶n tiÒn göi cña kh¸ch hµng theo qui ®Þnh. 5.2­ Kho b¹c Nhµ níc cã quyÒn: ­ Tõ  chèi viÖc thu hoÆc chi tr¶ nÕu kh¸ch hµng kh«ng  thùc hiÖn  ®óng thñ  tôc thu nép, thanh to¸n, chøng tõ  kÕ  to¸n kh«ng hîp lÖ, hîp ph¸p hoÆc ph¸t hiÖn chñ  tµi kho¶n  vi ph¹m chÕ   ®é  qu¶n lý  tµi chÝnh, chÕ   ®é  më  vµ  sö  dông  tµi kho¶n, vi ph¹m ph¸p luËt. ­ Phong táa hoÆc tù   ®éng trÝch tµi kho¶n cña chñ  tµi  kho¶n theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn. ­ Cung cÊp th«ng tin kinh tÕ vÒ ho¹t ®éng cña chñ tµi  kho¶n  cho  c¬  quan  chøc  n¨ng hoÆc c¬  quan cã  thÈm quyÒn  theo qui ®Þnh. PhÇn II: QUI §ÞNH Cô THÓ 1. Më tµi kho¶n 1.1­ Hå s¬ më tµi kho¶n ­ §èi víi tµi kho¶n cña c¸c  ®¬n vÞ, tæ chøc thô  hëng  kinh phÝ Ng©n s¸ch Nhµ níc, hå s¬ më tµi kho¶n gåm: + GiÊy ®Ò nghÞ më tµi kho¶n. + B¶n ®¨ng ký mÉu dÊu, ch÷ ký. + QuyÕt  ®Þnh bæ nhiÖm chøc vô  cña chñ  tµi kho¶n (thñ  trëng   ®¬n   vÞ),   kÕ   to¸n   trëng   (hoÆc   ngêi   phô   tr¸ch   kÕ  to¸n).
 6. 6 + GiÊy tê chøng thùc tÝnh hîp ph¸p cña viÖc thµnh lËp   ®¬n vÞ, trõ  mét sè  trêng hîp  ®Æc biÖt nãi  ë   ®iÓm 1.2.3  môc nµy. ­ Ngoµi nh÷ng giÊy tê  trªn, c¸c  ®¬n vÞ  cÇn göi thªm  giÊy tê sau trong c¸c trêng hîp: + Tµi kho¶n dù  to¸n: giÊy chøng nhËn m∙ sè   ®¬n vÞ  sö  dông ng©n s¸ch. + Tµi kho¶n cÊp ph¸t vèn ch¬ng tr×nh môc tiªu: quyÕt  ®Þnh thµnh lËp Ban qu¶n lý  dù  ¸n hoÆc giao nhiÖm vô  chñ  ®Çu t. + Tµi kho¶n cÊp ph¸t vèn  ®Çu t  vµ  vèn sù  nghiÖp cã  tÝnh chÊt ®Çu t thuéc Ng©n s¸ch Nhµ níc: quyÕt ®Þnh thµnh  lËp Ban qu¶n lý dù ¸n, th«ng b¸o kÕ ho¹ch  vèn ®Çu t (n¨m  ®Çu tiªn). Trêng hîp kh¸ch hµng më  thªm tµi kho¶n kh¸c th×  chØ   göi Kho b¹c Nhµ níc giÊy ®Ò nghÞ më tµi kho¶n vµ b¶n ®¨ng   ký mÉu dÊu, ch÷ ký.  §èi víi tµi kho¶n c¸ nh©n, hå s¬ më tµi kho¶n gåm: ­ Chøng minh th (hoÆc giÊy giíi thiÖu cña c¬ quan n¬i  c«ng t¸c). ­ GiÊy ®Ò nghÞ më tµi kho¶n. ­ B¶n ®¨ng ký mÉu dÊu, ch÷ ký. 1.2­ Néi dung hå s¬ më tµi kho¶n 1.2.1­ GiÊy ®Ò nghÞ më tµi kho¶n GiÊy  ®Ò  nghÞ  më  tµi kho¶n sö  dông mÉu thèng nhÊt do  Kho b¹c Nhµ níc ban hµnh vµ ®îc lËp thµnh 3 liªn. GiÊy   ®Ò  nghÞ  më  tµi  kho¶n  ph¶i  do chñ  tµi  kho¶n  ký  tªn vµ ®ãng dÊu ®¬n vÞ (tµi kho¶n c¸ nh©n kh«ng ph¶i ®ãng  dÊu). Chñ  tµi kho¶n ph¶i lµ  thñ  trëng  ®¬n vÞ  hoÆc ngêi  ®îc  thñ trëng ®¬n vÞ uû quyÒn lµm chñ tµi kho¶n. 1.2.2­ B¶n ®¨ng ký mÉu dÊu, ch÷ ký Kh¸ch hµng më tµi kho¶n ph¶i lËp b¶n ®¨ng ký mÉu dÊu,   ch÷  ký  trùc tiÕp theo mÉu in s½n do Kho b¹c Nhµ  níc qui  ®Þnh.   Kh«ng   ®îc   sö   dông   mÉu   dÊu,   ch÷   ký   d¹ng   in,  photocopy,  ký lång giÊy than, ch÷ ký kh¾c dÊu. a. VÒ ch÷ ký:  ­ §èi víi kh¸ch hµng lµ ®¬n vÞ, tæ chøc: + §¬n vÞ  më  tµi kho¶n ph¶i  ®¨ng ký  víi c¬  quan Kho  b¹c   Nhµ   níc   n¬i   më   tµi   kho¶n   ch÷   ký   cña   chñ   tµi   kho¶n  (ch÷  ký  thø nhÊt) vµ  ngêi  ®îc uû  quyÒn ký  thay chñ  tµi 
 7. 7 kho¶n,  ch÷  ký  cña  kÕ  to¸n  trëng  hoÆc  phô  tr¸ch kÕ  to¸n  tµi vô (ch÷ ký thø hai) vµ ngêi ®îc uû quyÒn ký thay. §èi  víi c¸c  ®¬n vÞ  thuéc lùc lîng vò  trang kh«ng cã  kÕ  to¸n  trëng  th×  kh«ng  ph¶i  ®¨ng  ký  ch÷  ký  thø hai. Thñ  trëng  ®¬n vÞ kh«ng ®îc uû quyÒn cho kÕ to¸n trëng thay m×nh lµm  chñ tµi kho¶n. +   Trªn   b¶n   ®¨ng   ký   mÉu   dÊu,   ch÷   ký   cÇn   ghi   râ   hä,  tªn, chøc vô  cña ngêi  ®¨ng ký  ch÷  ký. Riªng  ®èi víi c¸c  ®¬n vÞ  thuéc lùc lîng vò  trang kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ghi  chøc vô. + Nh÷ng ngêi  ®¨ng ký  ch÷  ký   ®Òu ph¶i ký  hai ch÷  ký  mÉu vµo b¶n ®¨ng ký mÉu dÊu, ch÷ ký theo khung qui ®Þnh. + Mçi ®¬n vÞ chØ ®îc ®¨ng ký tèi ®a 4 ngêi ký  ch÷ ký  thø nhÊt (chñ  tµi kho¶n vµ  3 ngêi  ®îc uû  quyÒn); 3 ngêi  ký ch÷ ký thø hai (kÕ to¸n trëng vµ 2 ngêi ®îc uû quyÒn). ­ §èi víi kh¸ch hµng lµ c¸ nh©n: ph¶i ký 3 ch÷ ký mÉu   trªn b¶ng ®¨ng ký mÉu dÊu, ch÷ ký. b. VÒ mÉu dÊu: MÉu   dÊu   ®¨ng   ký   giao   dÞch   víi   Kho   b¹c   Nhµ   níc   ®îc  ®ãng hai (02) lÇn râ  nÐt vµ   ®∙  ®¨ng ký  t¹i c¬  quan c«ng  an. §èi víi lùc lîng vò trang mÉu dÊu ph¶i ®¨ng ký víi c¬  quan b¶o mËt trong ngµnh (Quèc phßng hoÆc C«ng an).  B¶n  ®¨ng ký  mÉu dÊu, ch÷  ký   ®∙  ®¨ng ký  víi Kho b¹c  Nhµ níc cã gi¸ trÞ kÓ tõ ngµy ®¨ng ký ®Õn khi ®¬n vÞ thay  thÕ  b¶n  ®¨ng ký  mÉu dÊu, ch÷  ký  kh¸c hoÆc  ®ãng tµi kho¶n  ngõng giao dÞch t¹i Kho b¹c Nhµ níc. §èi víi mçi tµi kho¶n,  ®¬n vÞ  më  tµi kho¶n ph¶i lËp  03 b¶n ®¨ng ký mÉu dÊu, ch÷ ký göi c¬ quan Kho b¹c Nhµ n­ íc n¬i më tµi kho¶n. Khi thay ®æi ngêi ký ch÷ ký thø nhÊt hoÆc ngêi ký ch÷  ký  thø hai, thay  ®æi mÉu dÊu, thay  ®æi tªn  ®¬n vÞ, thay  ®æi quyÒn së  h÷u tµi kho¶n  ®¬n vÞ  cã  tµi kho¶n t¹i Kho  b¹c Nhµ  níc ph¶i lËp l¹i b¶n  ®¨ng ký  mÉu dÊu, ch÷  ký   ®Ó  thay thÕ  b¶n  ®¨ng ký  mÉu dÉu, ch÷  ký   ®∙  ®¨ng ký  víi Kho  b¹c Nhµ níc. B¶n  ®¨ng ký  mÉu dÊu, ch÷  ký  sö  dông cho tµi kho¶n c¸  nh©n, « dµnh cho ®¨ng ký mÉu dÊu ghi râ kh«ng cã mÉu dÊu. 1.2.3. GiÊy chøng thùc thµnh lËp ®¬n vÞ vµ quyÕt ®Þnh   bæ nhiÖm chøc vô cña chñ tµi kho¶n, kÕ to¸n trëng ­ GiÊy chøng thùc thµnh lËp ®¬n vÞ  §¬n vÞ  më  tµi kho¶n ph¶i göi cho c¬  quan Kho b¹c Nhµ  níc n¬i  ®¬n vÞ  më  tµi kho¶n b¶n sao quyÕt  ®Þnh thµnh lËp  ®¬n vÞ, do c¬  quan Nhµ  níc cã  thÈm quyÒn ban hµnh (b¶n 
 8. 8 sao  ®îc c«ng chøng hoÆc c¬  quan cÊp trªn  trùc tiÕp qu¶n  lý ®¬n vÞ x¸c nhËn). C¸c  ®¬n vÞ  chØ ph¶i göi 1 b¶n giÊy chøng thùc thµnh  lËp   ®¬n   vÞ   vµ   quyÕt   ®Þnh   bæ   nhiÖm   chøc   vô   cña   chñ   tµi  kho¶n khi lÇn ®Çu tiªn më tµi kho¶n. C¸c tµi kho¶n më sau  ®¬n vÞ  chØ cÇn göi giÊy  ®Ò  nghÞ  më  tµi kho¶n vµ  b¶n  ®¨ng   ký mÉu dÊu, ch÷ ký.   §èi víi c¸c ban qu¶n lý  dù  ¸n  ®Çu t  göi quyÕt  ®Þnh  giao nhiÖm vô chñ ®Çu t vµ mÉu dÊu ®îc phÐp sö dông. ­ QuyÕt  ®Þnh bæ nhiÖm chøc vô  cña chñ  tµi kho¶n, kÕ  to¸n trëng §¬n vÞ  më  tµi kho¶n göi cho c¬  quan Kho b¹c Nhµ  níc  n¬i  ®¬n vÞ  më  tµi kho¶n b¶n sao quyÕt  ®Þnh bæ nhiÖm chøc  vô  cña chñ  tµi kho¶n.  Trêng  hîp  thñ  trëng  ®¬n vÞ  kh«ng  trùc tiÕp lµm chñ tµi kho¶n, uû quyÒn cho cÊp phã lµm chñ  tµi kho¶n  thay  m×nh th×  ph¶i cã  giÊy  ñy quyÒn  cho  ngêi  thay thÕ  vµ  b¶n sao quyÕt  ®Þnh bæ nhiÖm chøc vô  cña ngêi  ®îc  ñy quyÒn kÌm theo hå  s¬  më  tµi kho¶n göi Kho b¹c Nhµ   níc.  §èi  víi mét  sè   ®¬n  vÞ  kh«ng  cã  kÕ  to¸n  trëng  (hoÆc  phô  tr¸ch  kÕ  to¸n),  c«ng viÖc  kÕ  to¸n  do c¸n bé  chuyªn  m«n kiªm nhiÖm th×   ®¬n vÞ  ph¶i göi v¨n b¶n giao nhiÖm vô  kÕ  to¸n trëng  (hoÆc  phô  tr¸ch  kÕ  to¸n)  cho c¸n bé  kiªm  nhiÖm.   B¶n sao c¸c v¨n b¶n nãi trªn cã  x¸c nhËn cña c¬  quan  cÊp trªn trùc tiÕp qu¶n lý ®¬n vÞ hoÆc c¬ quan C«ng chøng  nhµ níc. ­   C¸c   ®¬n   vÞ   sau   ®©y   kh«ng   ph¶i   göi   v¨n   b¶n   chøng  thùc   tÝnh   hîp   ph¸p   cña   viÖc   thµnh   lËp   ®¬n   vÞ   vµ   quyÕt  ®Þnh bæ nhiÖm  chøc  vô  cña  chñ  tµi  kho¶n  (thñ  trëng   ®¬n  vÞ): + C¬ quan §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. + C¸c c¬  quan Nhµ  níc  ë  trung ¬ng gåm: V¨n phßng Chñ  tÞch   níc,  V¨n  phßng   Quèc   héi,  V¨n  phßng   ChÝnh  phñ,   c¸c   Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ. + C¬  quan cña c¸c  ®oµn thÓ, tæ chøc sau: Uû  ban MÆt  trËn Tæ quèc ViÖt  Nam,  §oµn thanh  niªn  céng s¶n Hå  ChÝ  Minh,  Héi  Liªn  hiÖp Phô  n÷  ViÖt Nam, Héi N«ng  d©n  ViÖt  Nam, Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam, Héi Cùu chiÕn binh ViÖt   Nam. + Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp.  + C¸c ®¬n vÞ thuéc lùc lîng vò trang. 2. Gi¶i quyÕt viÖc më tµi kho¶n cña kh¸ch hµng
 9. 9 ­  T¹i c¸c  ®¬n vÞ  Kho b¹c Nhµ  níc, khi kh¸ch hµng göi  hå   s¬   ®Ó   më   tµi   kho¶n,   kÕ   to¸n   trëng   (hoÆc   c¸n   bé   phô  tr¸ch kÕ to¸n) ph¶i trùc tiÕp nhËn vµ gi¶i quyÕt. Sau khi   kiÓm tra, xem xÐt tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p vÒ  thñ  tôc, tiÕn  hµnh ghi sè  hiÖu tµi kho¶n cña kh¸ch hµng  ®óng qui  ®Þnh,  ngµy   b¾t   ®Çu   ho¹t   ®éng   lªn   trªn   giÊy   ®Ò   nghÞ   më   tµi   kho¶n, b¶n ®¨ng ký mÉu dÊu, ch÷ ký cña kh¸ch hµng, ký tªn  trªn giÊy  ®Ò  nghÞ  më  tµi kho¶n vµ  chuyÓn toµn bé  hå  s¬  tr×nh Gi¸m ®èc Kho b¹c Nhµ níc ký duyÖt. Hå s¬ më tµi kho¶n ®∙ ®îc Gi¸m ®èc Kho b¹c Nhµ níc ký  duyÖt ®îc xö lý nh sau: ­ §¨ng ký vµo sæ ®¨ng ký më tµi kho¶n;  ­ KÕ  to¸n trëng Kho b¹c nhµ  níc trùc tiÕp lu vµ  b¶o  qu¶n   hå   s¬   më   tµi   kho¶n   cña   kh¸ch   hµng.   Hå   s¬   më   tµi   kho¶n ®îc lu theo thø tù sè hiÖu tõ nhá ®Õn lín. ­ Giao mét b¶n giÊy ®Ò nghÞ më tµi kho¶n, mét ®¨ng ký  mÉu dÊu, ch÷ ký cho  kÕ to¸n viªn trùc tiÕp giao dÞch víi   ®¬n vÞ, ®Ó lu hå s¬ kÕ to¸n giao dÞch. ­   Göi   l¹i   cho   ®¬n   vÞ   mét   b¶n   giÊy   ®Ò   nghÞ   më   tµi  kho¶n vµ mét b¶n ®¨ng ký mÉu dÊu, ch÷ ký. Thêi gian xem xÐt, gi¶i quyÕt më  tµi kho¶n kh«ng qu¸  5 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  khi Kho b¹c Nhµ  n íc nhËn  ®îc hå  s¬  më tµi kho¶n hîp lÖ cña ®¬n vÞ. 3. Sö dông tµi kho¶n 3.1­ §èi víi tµi kho¶n dù to¸n kinh phÝ  C¸c  ®¬n vÞ  dù  to¸n, c¸c chñ   ®Çu t, Ban qu¶n lý  dù  ¸n  ®îc cÊp kinh  phÝ  theo  h×nh thøc dù  to¸n kinh  phÝ  thêng  xuyªn, dù  to¸n kinh phÝ  uû  quyÒn, h¹n møc vèn  ®Çu t  sö  dông tµi kho¶n nµy theo  ®óng chÕ   ®é  kiÓm so¸t chi vµ  chÕ  ®é  cÊp ph¸t, thanh to¸n ng©n s¸ch Nhµ  níc hiÖn hµnh qua  Kho b¹c Nhµ níc. §èi   víi   c¸c   Bé,   Ngµnh   hëng   kinh   phÝ   tõ   Ng©n   s¸ch  Trung ¬ng ®îc giao dù to¸n cã Môc 115  (®oµn ra), môc 119   (chi mua tin),  môc 157 (®ãng niªm  liÔn)  nÕu cã  nhu cÇu  chi b»ng ngo¹i tÖ  tõ  quü  ngo¹i tÖ  tËp trung cña nhµ  níc  th×  më tµi kho¶n dù to¸n kinh phÝ t¹i Së Giao dÞch ­ Kho  b¹c Nhµ níc. Nghiªm cÊm c¸c  ®¬n vÞ  sö  dông ng©n s¸ch rót tiÒn tõ  tµi kho¶n dù  to¸n chuyÓn vµo tµi kho¶n tiÒn göi, trõ  tr ­ êng hîp ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn cho phÐp.    3.2­ §èi víi tµi kho¶n tiÒn göi ­ Kh¸ch  hµng  chØ  ®îc  sö  dông  tµi kho¶n  cña  m×nh  ®Ó  giao dÞch trong ph¹m vi ho¹t  ®éng cña  ®¬n vÞ  vµ  phï  hîp  víi néi dung tµi kho¶n  ®∙  ®¨ng ký  víi Kho b¹c Nhµ  níc. 
 10. 10 Nghiªm cÊm viÖc cho thuª mîn tµi kho¶n. Khi sö  dông tiÒn  trªn tµi kho¶n  tiÒn göi, chñ  tµi kho¶n  chØ  ®îc sö  dông  trong ph¹m vi sè  d Cã  cña tµi kho¶n vµ  ph¶i theo c¸c qui   ®Þnh cña chÕ   ®é  thanh  to¸n  kh«ng dïng  tiÒn  mÆt, chÕ   ®é  qu¶n lý tiÒn mÆt, chÕ ®é tµi chÝnh cña Nhµ níc. ­ C¸c kho¶n chi tr¶ trÝch tõ  tµi kho¶n tiÒn göi cña  kh¸ch hµng ph¶i c¨n cø vµo chøng tõ chuÈn chi hîp lÖ, hîp  ph¸p cña chñ  tµi kho¶n. Trêng hîp c¸c  ®¬n vÞ  vi ph¹m kû  luËt chi tr¶,  hoÆc  theo quyÕt   ®Þnh  cña c¬  quan  cã  thÈm  quyÒn  buéc   ®¬n vÞ  ph¶i  thanh to¸n,  Kho b¹c Nhµ  níc  ®îc  quyÒn vµ cã tr¸ch nhiÖm trÝch tµi kho¶n cña kh¸ch hµng ®Ó   thùc hiÖn thanh to¸n. ­   Khi   kh¸ch   hµng   chËm   nép   c¸c   kho¶n   ph¶i   nép   Ng©n  s¸ch Nhµ  níc, c¨n cø yªu cÇu cña c¬  quan cã  thÈm quyÒn,  Kho b¹c Nhµ  níc  ®îc quyÒn  tù   ®éng  trÝch tµi kho¶n  tiÒn  göi   cña   kh¸ch   hµng   ®ã   nép   Ng©n   s¸ch   Nhµ   níc.   NÕu   tµi  kho¶n   cña   kh¸ch   hµng   kh«ng   ®ñ   sè   d  hoÆc   hÕt   sè   d  ®Ó  trÝch,  Kho b¹c Nhµ  níc ghi vµo sæ theo dâi riªng  kho¶n  tiÒn cßn thiÕu; Khi tµi kho¶n tiÒn göi cña kh¸ch hµng cã  ®ñ  sè  d Kho b¹c Nhµ  níc tiÕp tôc trÝch nép Ng©n s¸ch Nhµ   níc vµ  tÝnh ph¹t chËm thanh to¸n theo chÕ   ®é  thanh to¸n  kh«ng  dïng   tiÒn   mÆt   hiÖn   hµnh.   Sè  tiÒn   ph¹t   chËm   thanh   to¸n thuéc ng©n s¸ch cÊp nµo ®îc nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ n­ íc cÊp ®ã theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. ­ Khi ph¸t hiÖn kh¸ch hµng sö dông tµi kho¶n tiÒn göi   kh«ng phï  hîp víi néi dung cña tµi kho¶n  ®∙  ®¨ng ký  hoÆc  vi ph¹m thñ tôc thanh to¸n... Kho b¹c Nhµ níc cã quyÒn tõ  chèi chi tr¶, tr¶ l¹i chøng tõ  thanh to¸n  ®Ó  kh¸ch hµng  lËp l¹i. Trêng hîp vi ph¹m chÕ   ®é  tµi chÝnh, Kho b¹c  ®îc  gi÷  l¹i c¸c chøng tõ  thanh to¸n  ®Ó  th«ng b¸o cho c¸c cÊp  cã thÈm quyÒn xem xÐt, xö lý. ­ Hµng ngµy hoÆc  ®Þnh kú, kh¸ch hµng giao dÞch ph¶i   ®Õn   c¬   quan   Kho   b¹c   Nhµ   níc   n¬i   më   tµi   kho¶n   ®Ó   nhËn  chøng tõ,  ®èi chiÕu sè  liÖu giao dÞch víi Kho b¹c Nhµ  n­ íc. Nh÷ng ®¬n vÞ ë xa, nÕu kh¸ch hµng cã yªu cÇu b»ng v¨n   b¶n th× Kho b¹c Nhµ níc göi qua Bu ®iÖn. Kh¸ch hµng thanh  to¸n chi phÝ dÞch vô víi Kho b¹c Nhµ níc. ­ Hµng th¸ng, kh¸ch hµng giao dÞch ph¶i göi  ®Õn Kho   b¹c Nhµ  níc b¶n x¸c nhËn sè  d  tµi kho¶n (lËp 2 liªn) cã  ®ñ  dÊu cña  ®¬n vÞ  vµ  ch÷  ký  cña chñ  tµi kho¶n. Kho b¹c  Nhµ níc cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, ®èi chiÕu cho ®¬n vÞ, kÕ  to¸n trëng ký  x¸c nhËn,  ®ãng  dÊu  “KÕ  TO¸N  KHO B¹C” göi  l¹i cho  ®¬n vÞ  mét liªn, mét liªn lu hå  s¬  kÕ  to¸n Kho  b¹c Nhµ níc. ­   Khi   ph¸t   hiÖn   thÊy   sè   liÖu   ghi   sæ   chi   tiÕt   tµi  kho¶n cña kh¸ch hµng cã sai sãt, Kho b¹c Nhµ níc chñ ®éng  th«ng b¸o víi kh¸ch hµng, hai bªn  ®èi chiÕu, thèng nhÊt 
 11. 11 ®iÒu   chØnh.   Ngîc   l¹i   nÕu   kh¸ch   hµng   ph¸t   hiÖn   sai   sãt  trong tµi kho¶n cña m×nh còng ph¶i th«ng b¸o,  ®èi chiÕu   l¹i víi Kho b¹c Nhµ  níc  ®Ó   ®iÒu chØnh,  ®¶m b¶o sè  liÖu  gi÷a hai bªn lu«n khíp ®óng. 3.3­ Khi lËp chøng tõ  kÕ  to¸n vµ  c¸c chøng tõ  thanh  to¸n, kh¸ch hµng ph¶i thùc hiÖn ®óng chÕ ®é chøng tõ, hãa   ®¬n do Bé Tµi chÝnh ban hµnh. 4. Phong táa vµ tÊt to¸n tµi kho¶n 4.1­ Phong to¶ tµi kho¶n Tµi kho¶n cña kh¸ch hµng bÞ phong to¶ trong nh÷ng tr­ êng hîp sau ®©y: ­   Khi   cã   v¨n   b¶n   ®Ò   nghÞ   cña   c¸c   c¬   quan   cã   thÈm  quyÒn. ­ Chñ  tµi kho¶n vi ph¹m kû  luËt thanh to¸n nh: ph¸t  hµnh sÐc qu¸ sè  d, cho thuª mîn tµi kho¶n, sö  dông tµi  kho¶n sai môc ®Ých. ­ Chñ tµi kho¶n lµ c¸ nh©n bÞ chÕt nhng kh«ng cã ngêi  ®îc uû quyÒn hay thõa kÕ hîp ph¸p. ViÖc gi¶i to¶ tµi kho¶n thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh cña   c¬ quan cã thÈm quyÒn. 4.2­ TÊt to¸n tµi kho¶n Tµi kho¶n cña kh¸ch hµng ®îc tÊt to¸n trong c¸c trêng  hîp: ­   §¬n   vÞ   kh«ng   cßn   tªn   ph¸p   lý   giao   dÞch   do:   s¸p  nhËp, gi¶i thÓ, ®æi tªn.   ­ §¬n vÞ cã yªu cÇu thay ®æi n¬i më tµi kho¶n. ­   Chñ   tµi   kho¶n   cã   v¨n   b¶n   yªu   cÇu   tÊt   to¸n   tµi   kho¶n. ­ C¸c trêng hîp tÊt to¸n ph¸t sinh sau khi cã kÕt qu¶  xö lý phong to¶ tµi kho¶n. ­ Tµi kho¶n kh«ng ho¹t ®éng liªn tôc sau thêi gian 12   th¸ng (trõ  tµi kho¶n thanh to¸n vèn  ®Çu t), Kho b¹c Nhµ  níc th«ng b¸o cho chñ  tµi kho¶n biÕt. Sau 30 ngµy kÓ  tõ  ngµy göi th«ng b¸o, nÕu chñ tµi kho¶n kh«ng cã ý kiÕn th×  sè d trªn tµi kho¶n ®îc xö lý nh sau: + §èi víi sè d cã nguån gèc tõ Ng©n s¸ch Nhµ níc, Kho  b¹c Nhµ níc lµm thñ tôc trÝch nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc.  + §èi víi sè d kh«ng cã nguån gèc tõ Ng©n s¸ch Nhµ n­ íc, Kho b¹c Nhµ  níc lµm thñ  tôc chuyÓn vµo tµi kho¶n t¹m  gi÷  chê  xö  lý  vµ   ®îc gi¶i quyÕt theo quyÕt  ®Þnh cña c¬  quan cã thÈm quyÒn.
 12. 12 Khi thùc hiÖn phong to¶ vµ  tÊt to¸n tµi kho¶n, kh¸ch  hµng vµ  Kho b¹c Nhµ  níc ph¶i tiÕn hµnh viÖc  ®èi chiÕu sè  liÖu, x¸c nhËn sè  d  ®Õn ngµy  ®èi chiÕu, lËp biªn b¶n cã  ch÷ ký vµ dÊu cña 2 bªn, mçi bªn gi÷ 1 b¶n. ViÖc xö  lý  vµ  chuyÓn sè  d cña tµi kho¶n  ®Õn n¬i kh¸c  thùc hiÖn theo yªu cÇu cô  thÓ  cña  ®¬n vÞ  hoÆc c¬  quan cã   thÈm quyÒn. 5. Quy ®Þnh vÒ l∙i tiÒn göi, phÝ dÞch vô thanh to¸n 5.1­ L∙i tiÒn göi ­ C¸c  tµi kho¶n  theo  qui  ®Þnh b¾t  buéc  ph¶i më   t¹i  Kho b¹c Nhµ níc th× kh«ng ®îc hëng l∙i, trõ trêng hîp ®îc  hëng l∙i theo QuyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn. ­ C¸c tµi kho¶n tiÒn göi  ®îc hëng l∙i th×  tÝnh theo  l∙i suÊt tiÒn göi kh«ng kú  h¹n cña Ng©n hµng Nhµ  níc tr¶  cho Kho b¹c Nhµ níc trong cïng thêi kú.  ­ Ph¬ng ph¸p tÝnh l∙i + L∙i tiÒn göi ®îc tÝnh vµo ngµy cuèi th¸ng. +   Sè   ngµy   tÝnh   l∙i   trong   th¸ng   ®îc   qui   ®Þnh   thèng  nhÊt lµ 30 ngµy. 5.2­ PhÝ dÞch vô thanh to¸n Kho b¹c Nhµ  níc kh«ng thu phÝ  dÞch vô  thanh to¸n  ®èi   víi c¸c tµi kho¶n kh«ng ®îc hëng l∙i. C¸c tµi kho¶n ®îc hëng l∙i ph¶i tr¶ phÝ dÞch vô thanh   to¸n theo møc Ng©n hµng Nhµ  níc thu cña Kho b¹c Nhµ  níc  t¹i thêi ®iÓm thùc hiÖn dÞch vô thanh to¸n./.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2