intTypePromotion=1

Quyết định 306/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
68
lượt xem
2
download

Quyết định 306/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 306/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi tối đa bằng đôla Mỹ của pháp nhân tại tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 306/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  è ng ® è c  N g © n  h µ n g   h µ  n íc S è  306/1999/Q§­N H N N 1  n g µ y 01  th N th¸ng 9 n¨ m  1999 V Ò   Ö c ® i Ò u  c h Ø n h  l∙i Ê t ti Ò n g ö i t èi ® a  b » n g  vi  su   ® «  la M ü  c ñ a p h¸p  h © n  t¹i æ  ch øc  t Ý n d ô n g n  t th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc  ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët C¸c  chøc  Ýn    cø    h Nh n     v Lu   tæ  t dông  µy  th¸ng12  ng 12    n¨m  1997; ­ C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 15/CP  µy   ng 03/02/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     quy Õt  Þ nh ® §i Ò u 1: Quy  nh   ®Þ møc   i Êt  Òn  öi b»ng  la M ü   ña  l∙ su ti g     §«    c ph¸p  nh©n  ¹ c¸ctæ  t     chøc  Ýn  ông    i td nh sau: ­TiÒn  öikh«ng  ú  ¹n  èi a  µ:   g  k h t  l ® 0,5%/n¨m ­TiÒn  öicã  ú  ¹n ®Õ n   th¸ngtèi a  µ:   g  kh  6     l ® 2,5%/n¨m ­TiÒn  öicã  ú  ¹n trªn6    g   k h     th¸ngtèi a  µ:    l ® 3,0%/n¨m Ph¸p  ©n   ãi t¹  Òu  µy  nh n   i§i n bao  å m:    g Tæ chøc  kinh  Õ, c«ng    t  ty B¶o  hiÓ m   õc¸ctæ  (tr     chøc  Ýn  ông);c¬  td   quan  µ   íc,®¬n  Þ  ò  Nh n   v v trang;Tæ     chøc  chÝnh  Þ,tæ  tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ héi;tæ  ch tr         chøc    éi;Tæ   x∙ h   chøc    éi nghÒ   x∙ h   nghiÖp; quü    éi,quü   õ  Ön; c¸c tæ    x∙ h   t thi     chøc  kh¸c cã    iÒu  Ön      ®ñ ® ki quy ®Þnh  ¹ §iÒu  cña  é  Ët d©n  ù. t i 94  B Lu   s §i Ò u      Êt tiÒn  öitèi®a  2: L∙isu   g     b»ng  «    ü   ña  ® laM c ph¸p  ©n  ¹    nh ti tæ chøc  Ýn  ông  td quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthi µnh  Ó   õngµy  ®Þ t  i ®Þ n c hi l     h k t  04/9/1999.C¸c    quy  nh  íc ®©y   Ò     Êt tiÒn  öitèi®a   ®Þ tr   v l∙ su   i g     b»ng  «     ü   ® la M cña ph¸p  ©n  ¹ tæ  nh t i chøc  Ýn  ông    íi   td tr¸v   i quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  µy  Õt  ®Þ ti  ®Þ nh hiÖu  ùcthi µnh. l   h §i Ò u    ñ  ëng    n  Þ  éc  ©n   µng  µ   ícTrung  ng, 3: Th tr c¸c®¬ v thu Ng h Nh n   ¬  Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è;Chñ  Þch  éi ®ång  Ng h Nh n     ph   t H  qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ông  µ  ®è c¸c tæ  td v kh¸ch hµng    cña    chøc  Ýn  ông  Þu  c¸ctæ  td ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2