intTypePromotion=1

Quyết định 319/1998/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
61
lượt xem
2
download

Quyết định 319/1998/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 319/1998/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc báo cáo thu, chi ngoại tệ trong ngày

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 319/1998/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc s è  319/1998/Q§­N H N N 7 ® n n g µ y 29  th¸ng 9 n¨ m  1998 v Ò  vi Ö c b¸o  c¸o  thu,  hi n g o ¹i Ö  trong  c  t ngµy Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc C¨n  NghÞ   nh   cø  ®Þ 63/1998/N§­   µy  th¸ng  n¨m   CP ng 17  8  1998  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ph v qu¶n  ýngo¹ihèi; l    C¨n  NghÞ   nh  cø  ®Þ 15/CP  µy  th¸ng 3  ng 02    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ   Ö m   ô, quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  B c quan  ngang  é; B Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  ®Ò ngh c V tr V Qu¶n  ýNgo¹ihèi, l    Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u  1. Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è c¸c  ©n   µng  îc phÐp  ã  Ng h ®  c tr¸chnhiÖ m   c¸o Ng ©n   µng  µ   ícvÒ       b¸o    h Nh n   c¸c giao dÞch  ¹itÖ  ã    Þ   ngo   c gi¸tr   tõ 50.000    (n¨m  ¬i ngh×n) ®«     ü   ëlªn,ph¸tsinh hµng  µy  ña  m    la M tr         ng c kh¸ch   hµng  µ tæ  l   chøc, c¸ nh©n  Ó  viÖc     (k c¶  chuyÓn  ¹itÖ  õ tµikho¶n  ë   ¹  ngo   t     m ti Ng ©n  µng  h sang  µikho¶n  ë   ¹ Ng ©n  µng  t  m t  i h kh¸ccña    kh¸ch hµng).   §i Ò u    è  Öu b¸o    2. S li   c¸o theo  ®Þnh  ¹i Òu  göivÒ   ©n   µng  quy  t  §i 1    Ng h Nhµ   íc (Vô  n  Qu¶n  ý Ngo¹ihèi)chË m   Êt  µo  giê cña  µy  l     nh v 10    ng giao  Þch  d tiÕp theo.   (B¸oc¸o thùc hiÖn       theo m É u   nh  Ìm)   ®Ý k §i Ò u 3. Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ©n   µng  îc phÐp  Þu  ®è c¸c Ng h ®  ch tr¸chnhiÖm     tæng  îp  è  Öu trong h Ö   èng    ùc hiÖn  Õ     h s li     th ®Ó th   ch ®é b¸o    c¸o theo néidung  ¹ Quy Õt  nh  µy.    t i ®Þ n §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. 4. Quy ®Þ n c hi l   t   k Ch¸nh  V¨n  phßng  èng  c, Thñ  ëng    ô, Côc    ©n   µng  µ   Th ®è   tr c¸c V   ë Ng h Nh níc Trung  ng, Tæng     ¬  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ©n   µng  îc phÐp  Þu  ®è c¸c Ng h ®  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n  
  2. T ªn N g © n  h µ n g   C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. . . . ..                         Ngµy..th¸ng.. ¨m..   .n   . B¸o c¸o thu, chi n g o ¹i Ö  trong n g µ y  t (C¸ckho¶n  ã    Þtõ50.000    c gi¸tr     USD   ëlªn) tr   KÝnh  öi: ô  g   Qu¶n  ýNgo¹ihèi V l    Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam h Nh n     Fax:04268789   Tªn  ©n  µng    Ng h b¸o c¸o:. . .....  . . ....... §Þa chØ:.. . ............. . . ...........  . Sè  iÖn  ¹i . .... Sè ® tho : . ....  Fax... . . . .. Sè    TT Kh¸ch  µng h §¬n  Þ  ã giao dÞch  íi v (c     v  kh¸ch  Néi dung      thu,chi (*) hµng) Tªn Sè   TK Thu Chi Lo¹ingo¹itÖ     Tªn Sè  (**) TK  1 2 3 .. . . Tæng   ­.. .  . ­.. .   .. USD sè ­.. .   .. ­.. .   .. DM ­.. . .   .. ­.. .  . .. . . . .. Tæng gi¸m  c(Gi¸m  c) ®è ®è (Ký    µ  ng  Êu)   tªnv ®ã d Chó  Ých:B¸o    îcthùc hiÖn  th   c¸o ®     b»ng  nguyªn tÖ   (*)Sè    ùgiao dÞch   tø t     (**) è  µi   t  S kho¶n,tªnng©n  µng  ¬im ë   µi    h n   t  kho¶n  µ    ícn¬im ë   µikho¶n. v tªnn     t  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2