intTypePromotion=1

Quyết định 382/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
72
lượt xem
1
download

Quyết định 382/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 382/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 382/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h è n g  ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ  n íc S è  382/1999/Q§­N H N N 1  n g µ y  22  T th¸ng 10 n¨ m  1999  Ò  ® i Ò u  c h Ø n h  l∙i Ê t t¸i Ê p   è n c ñ a N g © n  h µ n g   V  su  c v N h µ  n íc ® è i víi  c¸c T æ  ch øc  t Ý n d ô n g T h è ng ® è c  ng © n  h µ ng nh µ  n íc ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   ícViÖt nam   è    cø    h Nh n     s 01/1997/QH10  µy    ng 12 th¸ng12    n¨m  1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     quy Õt  Þ nh ® §i Ò u 1. Nay  iÒu  ® chØnh møc     Êt t¸  Êp  èn  ña  ©n   µng  l∙ su   i i c v c Ng h Nhµ   íc®èi víi     n       Tæ chøc  Ýn  ông  µ0,5%/th¸ng. c¸c td l  §i Ò u  .Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õ ngµy  th¸ng11  2  ®Þ n c hi l     k t  1    n¨m 1999  µ  v thay thÕ    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 307/1999/Q§­NHNN1   µy  th¸ng 9  ng 1    n¨m  1999  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícvÒ   Öc  iÒu  c Th ®è Ng h Nh n   vi ® chØnh    Êtt¸ l∙su   i i   cÊp  èn  ña  ©n  µng  µ   íc®èi víi     v c Ng h Nh n       Tæ chøc  Ýn  ông. c¸c td §i Ò u 3. Sè    nî   d vay  i Êp  èn  ña  ña      t¸ c v c c c¸c Tæ chøc  Ýn  ông  ¹ td t i Ng ©n   µng  µ   íc ®Õ n   èingµy  th¸ng 10  h Nh n   cu   31    n¨m 1999  îc ®iÒu  ®  chØnh  theo møc    Êtquy  nh  ¹ §iÒu  trªn®©y.   l∙su   i ®Þ t  i 1    §i Ò u 4.  : Ch¸nh V¨n phßng  ©n   µng  µ   íc,Thñ  ëng    n   Ng h Nh n   tr c¸c ®¬ vÞ  éc Ng ©n  µng  µ   ícViÖt nam,  thu   h Nh n     Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   Ng h Nh níc tØnh, thµnh  è, Chñ   Þch  éi ®ång      ph   t h  qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  ®èc) c¸cTæ       chøc  Ýn  ông  Þu  td ch tr¸chnhiÖ m    µnh  Õt ®Þnh  µy.   thih quy   n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2