intTypePromotion=1

Quyết định 416/1998/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
77
lượt xem
1
download

Quyết định 416/1998/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 416/1998/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc mang vàng của cá nhân khi xuất nhập cảnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 416/1998/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

  1. Q uy Õt  nh  ®Þ cña  © n   µng  µ   ícViÖt  Ng h Nh n   Nam   è  s 416/1998/Q§­NHNN7   ngµy  th¸ng  n¨m  08  12  1998  ña  èng  c  © n   µng  µ  ícvÒ   Öc  c Th ®è Ng h nh n   vi mang   µng  ña    ©n   v c c¸ nh khi xuÊt  Ëp    nh c¶nh ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   îc c«ng  è    cø  Ng h Nh n     ®  b theo  Önh  è  l s 01/L­ CTN   µy  ng 26/12/1997 cña  ñ  Þch  ícCéng  µ    éichñ  Üa  Ötnam;   Ch t n  ho x∙h   ngh Vi   ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 88/1998/N§­   µy  CP ng 2/11/1998  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v chøc n¨ng,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é    h   tæ  b m¸y  ña  ©n  µng  µ   íc; c Ng h Nh n ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 63/1998/N§­   µy  CP ng 17/8/1998  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v qu¶n  ýngo¹ihèi; l    ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c v tr V qu¶n  ýngo¹ihèi, l    Quy Õt  nh ®Þ §iÒu    1: Quy Õt  nh  µy    ông  i víi Öc  ®Þ n ¸p d ®è     vi mang  µng  ña  êic  óvµ  êi v c ng   tr   ng   kh«ng    ólµ c¸ nh©n  c tr       (sau  y   äi lµ c¸ nh©n)  Êt nhËp  ®© g       xu   c¶nh qua  öa  Èu  Öt c kh Vi   Nam  b»ng  é  Õu  c¸cc¬  h chi do    quan  ã  Èm  Òn  ña  ÖtNam   c th quy c Vi   hoÆc   ña  ícngoµi c n    cÊp. §iÒu   C¸  ©n    Êt  Ëp  2: nh khi xu nh c¶nh  qua  öa  Èu  Öt Nam   ã  c kh Vi   c mang   theo  vµng kh«ng  nh»m   ôc   ch  ¬ng  ¹i víiträng îng  èi®a   m ®Ý th m   l t   300  gam  (ba tr¨m gam)  (nÕu  µ vµng  l  trang søc  ×  µisè  eo    êi,sè îng m çi  ¹    th ngo   ® trªnng   l   lo ikh«ng    chiÕc  qu¸ 5  hoÆc   bé) th× kh«ng  5      ph¶ikhaib¸o H¶i quan  öa  Èu.       c kh §iÒu   C¸  ©n    Ëp  3: nh khi nh c¶nh qua  öa  Èu  Öt Nam   ã  c kh Vi   c mang   theo  µng  v (kh«ng ph¶ivµng    Èn  èc  Õ) víiträng l ng vîtmøc    tiªuchu qu t      î     quy  nh  ¹  Òu  quyÕt  ®Þ ti§i 2  ®Þnh  µy  ng  n nh kh«ng    qu¸ 3000  gam  (ba  ×n  ngh gam)  ×  th ph¶ikhaib¸o        H¶i quan  öa  c khÈu  µ  ép  Õ  v n thu theo  Ët®Þnh  i  íiphÇn  îtqu¸.N Õ u   lu   ®è v   v    mang    qu¸ 3000  gam     (ba ngh×n gam)  × ph¶ilµm  ñ tôcgöit¹ kho    th     th         i H¶i quan  Çn  îtqu¸ ®Ó   ph v     mang      Êt ra khixu   c¶nh hoÆc   µm  ñ tôcchuyÓn    ícngoµi. l th     ra n     C¸c    Ý  ªnquan    chiph li   ph¸tsinh do    ©n     c¸nh chÞu. Sè  µng    ©n  îcmang  µo  Öt Nam   ã  Ó  cho    v c¸ nh ®  v Vi   c th b¸n  c¸cdoanh nghiÖp  îc ®  phÐp  kinh doanh  µng  Êy ®ång  Öt Nam     v l  Vi   (VN§) ®Ó   ôc  ô    ph v nhu  Çu      ¹ ViÖt c chitiªut i    Nam  hoÆc   ö  ông  µo    ôc  ch  sd v c¸cm ®Ý kh¸cm µ     ph¸p luËtcho  Ðp.    ph C¸  ©n    Ëp  nh khinh c¶nh  Õu  ã  n c mang  µng    Èn  èc  Õ  ×  v tiªuchu qu t th ph¶ilµm  ñ    th tôc göit¹     i kho    H¶i quan  è  µng    Èn  èc  Õ    sv tiªuchu qu t ®Ó mang  khixuÊt c¶nh  ra      hoÆc   lµm  ñ tôcchuyªn ra nícngoµi. th           C¸c    Ý  ªnquan    chiph li   ph¸tsinh do    ©n  Þu.   c¸nh ch §iÒu    nh©n    Êt c¶nh  4: C¸  khixu   qua  öa  Èu  Öt Nam   ã  c kh Vi   c mang  theo  µng  íi v v  träng l ng trªn300   î     gam   tr¨m  (ba  gam)  ph¶ixin giÊy  Ðp  ña  ©n   µng  µ   íc®èi    ph c Ng h Nh n     víi Çn  ît    ph v   300  qu¸ gam       (ba tr¨m gam). Trêng  îp c¸ nh©n    Êt c¶nh  ã  h    khixu   c mang  µng  íi äng l ng vîtmøc    nh  ¹  Òu  v v  tr  î     qui®Þ ti §i 2  Õt ®Þnh  µy  ng  quy   n nh kh«ng  îtqu¸ sè  µng  ∙  v    v ® khaib¸o H¶i quan        khimang  µo  Õu  v (n cã) th×    ph¶i xuÊt  ×nh    tr cho H¶i  quan  öa  Èu  ê khai H¶i  c kh t    quan    Ëp  khi nh c¶nh  µ   m kh«ng  ph¶ixingiÊy phÐp  ña  ©n  µng  µ   íc.      c Ng h Nh n
  2. §iÒu    ñ  ôcxingiÊy phÐp  5: Th t       mang  µng      Êtc¶nh: v ra khixu   C¸  ©n  èn    Êy phÐp  nh mu xingi   mang  µng    Êt c¶nh  v khixu   theo    nh  ¹ §iÒu  quyÕt  qui®Þ ti  4  ®Þnh  µy  n ph¶igöi hå  ¬  n   ©n   µng  µ   íc Trung  ng      s ®Õ Ng h Nh n   ¬ hoÆc     chinh¸nh  ©n   Ng hµng  µ   íc tØnh, thµnh  è    a   µn  Nh n     ph trªn ®Þ b theo  Èm   th quyÒn  Êp  Êy  Ðp    c gi ph quy ®Þnh  ¹ §iÒu  Quy Õt  nh  µy.Hå   ¬  å m   ã: t i 6  ®Þ n   sg c 1.§¬n      xinmang  µng  v (trong®ã     ×nh râ m ôc  ch    gi¶i tr     ®Ý mang  µng); v 2.C¸c  Êy têchøng    gi     minh  ån  èc  è  µng  ngu g s v mang  theo (nÕu  ã);   c 3. B¶n    sao  ã  c c«ng  chøng  é  Õu  Õu  h chi (n b¶n  sao  kh«ng  ã  c c«ng  chøng  × th   ph¶ixuÊttr×nh b¶n  èc    i chiÕu).       g ®Ó ®è   Trong  êih¹n  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp    ©n   µng  th   10  l vi k t   nh ®ñ h s h lª, Ng h Nhµ   íchoÆc     n  Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  Êp  Êy phÐp  Ng h Nh n     ph c gi   hoÆc   õ t  chèicÊp  Êy  Ðp. Trêng  îp  õ chèicÊp  Êy  Ðp, Ng ©n   µng  µ   íc hoÆc       gi ph   h t    gi ph   h Nh n   Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íccã    Ng h Nh n   v¨n b¶n    Ých  ýdo. gi¶ith l  §iÒu    È m   Òn  Êp  Êy phÐp  6.Th quy c gi   mang  µng      Êtc¶nh v ra khixu   Giao cho Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  Ng h Nh n     ph tr     ­ ¬ng xem   Ðt  Êp  Êy  Ðp  x c gi ph cho    ©n  c¸ nh mang  µng  khixuÊt c¶nh  íiträng l ng tõ v ra      v   î     2.000 gam     ×n  (haingh gam)  ëxuèng;trªnmøc    Ng ©n   µng  µ   ícTrung  ng  tr      ®ã do  h Nh n   ¬ xem  Ðt cÊp  Êy phÐp. x  gi   §iÒu    7. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õ ngµy  ý.M äi  ®Þ n c hi l   t   k  quy  nh  íc®©y     ®Þ tr   tr¸i víi  Quy Õt  nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b §iÒu    8. C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng  èng  c, Vô   ëng  ô   Th ®è   tr V Qu¶n  ýNgo¹ihèi, l     Thñ  ëng    ô, Côc  ã  ªnquan  ña  ©n  µng  µ   íc,Gi¸m  c    tr c¸c V   c li   c Ng h Nh n   ®è chinh¸nh  ©n   Ng hµng  µ   íctØnh,thµnh  è,c¸c c¸ nh©n  ªnquan  Þu  Nh n     ph       li   ch tr¸chnhiÖm     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2