intTypePromotion=1

Quyết định 449/2000/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
63
lượt xem
2
download

Quyết định 449/2000/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 449/2000/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành mức thu phí dịch vụ thanh toán qua ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 449/2000/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc S è  449/2000/Q§­N H N N 2  n g µ y 20  ® n th¸ng  10 n¨ m  2000 ba n  h µ n h  m ø c   thu p h Ý   Þ c h   ô  thanh to¸n  u a  d v q N g © n  h µ n g   Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­C¨n  LuËt Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   è    cø    h Nh n     s 01/1997/QH10;LuËt c¸c      Tæ   chøc  Ýn  ông  è  T d s 02/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 170/1999/Q§­TTg  µy  ng 19/08/1999  ña  ñ ­ c Th t íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  Ch ph v vi khuyÕn  Ých  êi ViÖt Nam     íc ngoµi chuyÓn   kh ng     ën     tiÒn vÒ   íc;  n  ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Õ      µichÝnh,   ®Ò ngh c V tr V K to¸n­T   Q uy Õ t  Þ nh ®   §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   µy  Óu  'Møc  ®Þ n bi ' thu  Ý   ph dÞch  ô  v thanh   to¸nqua  ©n  µng”. Ng h   §i Ò u  2.  Quy Õt ®Þnh  nµy  cã  hiÖu  lùc thi µnh  kÓ  tõ ngµy   h 01/12/2000.   §i Ò u 3. Ch¸nh V¨n phßng, Vô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh, Ch¸nh    tr V K to¸n ­ T     Thanh    ©n   µng  µ   íc,Thñ  ëng  n  Þ  ã  ªnquan  éc  ©n   tra Ng h Nh n   tr ®¬ v c li   thu Ng hµng  µ   íc,Gi¸m  c    Nh n   ®è chinh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùc Ng h Nh n     ph tr   thuéc Trung  ng, Tæng   ¬  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ®è Tæ chøc  Ýn  ông  µ  td v Tæng   Gi¸m  c  ®è Kho  ¹c Nhµ   ícchÞu  b  n  tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n   KT/  èng  c  ©n  µng  µ   íc Th ®è Ng h Nh n       phã  èng  c        th ®è          ý:Nguy Ôn  Þ        §∙k   Th Kim  ông Ph  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2